Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69445
Dôvodové správy: 2150
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
18.08.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 310/2016 účinný od 01.01.2019


Platnosť od: 25.11.2016
Účinnosť od: 01.01.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Rozpočtové právo, Zamestnanosť

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3 JUD DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 310/2016 účinný od 01.01.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 310/2016 s účinnosťou od 01.01.2019

Legislatívny proces k zákonu 310/2016

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 7 ods. 1 písmeno m) znie:

„m) výnosy z prostriedkov štátneho rozpočtu, ak správca kapitoly, z ktorej sa prostriedky štátneho ...

2.

V § 8 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Ak návrh rozpočtu verejnej správy obsahuje daňové ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 13aa znie:

„13aa) Čl. 8 ústavného zákona č. 493/2011 Z. z.“.

3.

V § 8 ods. 5 sa slová „po 1. októbri“ nahrádzajú slovami „po 1. auguste“.

4.

V § 8 ods. 6 sa čísla „20.“ a „15.“ nahrádzajú číslom „10.“.

5.

V § 8 ods. 10 sa slová „podľa § 20 ods. 2“ nahrádzajú slovami „alebo rozhodnutie24a)“.

6.

V § 9 ods. 5 prvej vete sa vypúšťajú slová „a Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky“ ...

7.

V § 14 odsek 3 znie:

„(3) Návrh rozpočtu verejnej správy predkladá ministerstvo financií vláde a Najvyššiemu kontrolnému ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 18b znie:

„18b) § 27 ods. 2 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej ...

8.

V § 14 sa vypúšťa odsek 5.

Doterajšie odseky 6 až 9 sa označujú ako odseky 5 až 8.

9.

V § 14 ods. 5 sa za slová „hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy“ vkladajú slová „vrátane ...

10.

V § 14 ods. 6 sa slová „do 15. augusta bežného roka, ak vláda neurčí neskorší termín“ ...

11.

V § 15 ods. 1 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „a na prostriedky podľa § 17 ods. ...

12.

V § 17 ods. 1 sa slová „§ 23 ods. 1“ nahrádzajú slovami „odseku 4“.

13.

§ 17 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Rozpočtová organizácia rozpočtuje aj príjmy, ktoré predpokladá, že získa z rozdielu ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 19a až 19c znejú:

„19a) § 92 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. § 11 ods. 3 zákona č. 544/2002 ...

14.

V § 19 ods. 12 prvej vete sa slová „úvery alebo pôžičky“ nahrádzajú slovami „úvery, pôžičky ...

15.

V § 22 odsek 1 znie:

„(1) Rozpočtová organizácia hospodári s rozpočtovými prostriedkami vrátane prostriedkov prijatých ...

16.

V § 22 ods. 2 sa posledná veta nahrádza vetami, ktoré znejú: „Preddavok preddavkovej organizácii ...

17.

V § 22 odsek 4 znie:

„(4) Rozpočtová organizácia sústreďuje všetky príjmy svojho rozpočtu s výnimkou príjmov ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 28b a 28c znejú:

„28b) § 829 až 841 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb. 28c) Napríklad § ...

18.

§ 23 sa vypúšťa.

Poznámky pod čiarou k odkazom 30 až 35 sa vypúšťajú.

19.

V § 24 ods. 1 sa slová „rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia“ nahrádzajú ...

20.

V § 24 ods. 2 sa slovo „výnosy“ nahrádza slovom „príjmy“.

21.

V § 27 ods. 1 a 3 sa nad slovom „predpisu“ odkaz „30)“ nahrádza odkazom „28b)“.

22.

V § 28 ods. 1 štvrtá veta znie: „Príjmy a výdavky na podnikateľskú činnosť sa rozpočtujú ...

23.

V § 28 ods. 2 sa slovo „nerozpočtujú“ nahrádza slovom „rozpočtujú“.

24.

V § 31 ods. 13 sa slová „auditovanú osobu“ nahrádzajú slovami „povinnú osobu podľa osobitného ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 48aa znie:

„48aa) § 2 písm. h) zákona č. 357/2015 Z. z.“.

25.

Za § 37i sa vkladá § 37j, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 37j Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2017 Ustanovenie § 8 ods. 5 ...

26.

Slovo „mimorozpočtový“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona vypúšťa.

Čl. II

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 ...

1.

V § 122 ods. 4 písm. c) druhom bode sa slová „do 15. augusta kalendárneho roka, ak vláda neurčí ...

2.

V § 123 ods. 3 písm. c) sa slová „Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo ...

3.

V § 170 odsek 7 znie:

„(7) Sociálna poisťovňa poskytuje ministerstvu financií zo svojho informačného systému údaje ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 92aaa znie:

„92aaa) § 14 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 310/2016 Z. z.“.

Čl. III

Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

1.

V § 67 ods. 10 prvej vete sa za slovo „správy“ vkladajú slová „vrátane hodnotenia efektívnosti ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 61aa znie:

„61aa) § 14 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene ...

2.

V poznámke pod čiarou k odkazu 62 sa citácia „Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách ...

Čl. IV

Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 2 písm. a) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „na účely ...

2.

V § 8 ods. 5 sa za slová „na území vyššieho územného celku“ vkladá čiarka a slová „alebo ...

3.

V § 12 ods. 4 prvej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ktoré ...

4.

V § 17 odsek 3 znie:

„(3) Pri používaní prostriedkov poskytnutých zo štátnych finančných aktív sa ustanovenie ...

5.

V § 17 ods. 12 sa slová „ods. 24“ nahrádzajú slovami „ods. 25“.

6.

V § 18 ods. 2 prvá veta znie: „Ak obec alebo vyšší územný celok vykonáva podnikateľskú činnosť, ...

7.

V § 19 ods. 1 sa slová „odseku 9“ nahrádzajú slovami „odseku 10“.

8.

V § 19 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:

„(8) Počas ozdravného režimu obec nesmie vstupovať do nových záväzkov vyplývajúcich z prijatia ...

Doterajšie odseky 8 až 29 sa označujú ako odseky 9 až 30.

9.

V § 19 ods. 11,12 a 15 sa slová „odseku 9“ nahrádzajú slovami „odseku 10“.

10.

V § 19 ods. 15 sa slová „odseku 11“ nahrádzajú slovami „odseku 12“.

11.

V § 19 ods. 26 sa slová „odseku 21 alebo 23“ nahrádzajú slovami „odseku 22 alebo odseku 24“. ...

12.

V § 19 ods. 29 a 30 sa slová „až 27“ nahrádzajú slovami „až 28“.

13.

Za § 21e sa vkladá § 21f, ktorý znie:

„§ 21f Na právne vzťahy z dodávateľských úverov prijatých obcou alebo vyšším územným ...

14.

Slová „správa finančnej kontroly“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú ...

Čl. V

Zákon č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o ...

Doterajší text § 27 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Pri procese tvorby návrhu zákona o štátnom rozpočte sa ustanovenia § 8 až 10 nepoužijú.“. ...

Čl. VI

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2017 okrem čl. I bodov 11 až 13, 15 až 23 a 26, ktoré ...

Andrej Kiska v. r. Andrej Danko v. r. Robert Fico v. r.

...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore