Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 310/1999 účinný od 01.07.2007

Platnosť od: 19.11.1999
Účinnosť od: 01.07.2007
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Ochrana spotrebiteľa, Obchod a podnikanie, Živnostenské podnikanie, Zmluvy v obchodnom práve

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3JUD43DSEUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 310/1999 účinný od 01.07.2007
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 310/1999 s účinnosťou od 01.07.2007 na základe 250/2007

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. III

Zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach ...

1.

V § 2 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f) stánkom s trvalým stanovišťom stánok s celoročnou prevádzkou, ktorý je súčasťou trhoviska, ...

2.

V § 3 odsek 1 znie:

„(1) Povolenie na zriadenie trhového miesta a na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom ...

3.

V § 3 ods. 3 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:

„d) technické, prevádzkové a estetické podmienky stánku s trvalým stanovišťom [§ 2 ods. 1 ...

Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno e).

4.

§ 3 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Príležitostný trh sa môže uskutočniť len jedenkrát v mesiaci s dĺžkou trvania jeden ...

5.

V § 5 ods. 6 sa na konci pripájajú slová „a o predaj rastlinných a živočíšnych výrobkov ...

6.

V § 9 ods. 1 písm. d) sa vypúšťajú slová „a nebalená“.

7.

V § 11 sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g) vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim spotrebiteľovi ...

8.

§ 11 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Osoba oprávnená predávať výrobky na trhových miestach [§ 10 písm. b)] je povinná predložiť ...

9.

V § 12 ods. 2 úvodná veta znie:

„(2)
Orgány dozoru môžu uložiť pokutu do 500 000 Sk“.

10.

V § 12 ods. 2 písm. a) sa vypúšťajú slová „od 50 000 Sk do 500 000 Sk“.

11.

V § 12 ods. 2 písm. b) sa vypúšťajú slová „od 5 000 Sk do 500 000 Sk“ a na konci sa pripájajú ...

12.

V § 12 sa vypúšťa odsek 4.

Doterajšie odseky 5 až 8 sa označujú ako odseky 4 až 7.

Čl. IV - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2000.

Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore