Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69579
Dôvodové správy: 2172
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
08.09.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o spotrebnej dani z piva 310/1993 účinný od 01.08.2003 do 30.04.2004


Platnosť od: 30.12.1993
Účinnosť od: 01.08.2003
Účinnosť do: 30.04.2004
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Spotrebné dane

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 310/1993 s účinnosťou od 01.08.2003 na základe 242/2003

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

o spotrebnej dani z piva

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

§ 1
Úvodné ustanovenie
(1)

Tento zákon upravuje zdaňovanie piva spotrebnou daňou (ďalej len „daň“).

(2)

Pivo sa podľa tohto zákona zdaňuje jednorazovo.

§ 2
Vymedzenie pojmov
a)

pivom

1.

alkoholický nápoj kódu kombinovanej nomenklatúry 2203 s obsahom alkoholu viac ako 0,5 % objemu, ...

2.

alkoholický nápoj kódu kombinovanej nomenklatúry 2206 s obsahom alkoholu viac ako 0,5 % objemu, ...

b)

mladinou roztok cukrov a ostatných látok získaný z rôznych druhov sladov, cukru alebo nesladových ...

c)

stupňom Plato obsah extraktu pôvodnej mladiny vypočítaný podľa veľkého Ballingovho vzorca1), ...

d)

vyskladnením predaj alebo iné fyzické vydanie piva výrobcom v uzatvorených obaloch, pri ktorom ...

§ 2a
Malý pivovar
(1)

Malý pivovar je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá v rámci podnikania2) vyrába pivo a ...

a)

množstvo vyskladneného piva za kalendárny rok nie je väčšie ako 200 000 hl,

b)

na obchodnom imaní alebo na hlasovacích právach tejto právnickej osoby alebo fyzickej osoby nemá ...

c)

nevyrába pivo v licencii2a),

d)

výrobné a prevádzkové priestory nie sú technologicky ani inak prepojené s výrobnými a prevádzkovými ...

(2)

Malý pivovar oznámi miestne príslušnému daňovému úradu do 31. januára kalendárneho roka predpokladané ...

(3)

Malý pivovar, ktorý začne vyrábať pivo v priebehu kalendárneho roka, oznámi miestne príslušnému ...

§ 3
Predmet dane

Predmetom dane je pivo vyrobené v tuzemsku alebo dovezené do tuzemska.

§ 4
Platiteľ dane
a)

právnická osoba a fyzická osoba, ktorá v tuzemsku pivo vyrába2) alebo ktorej sa má vyvážané ...

b)

právnická osoba a fyzická osoba, ktorá nakúpila, vyskladnila alebo uskutočnila výčap piva oslobodeného ...

c)

právnická osoba a fyzická osoba, ak vyskladňuje pivo, uskutočňuje výčap piva alebo spotrebúva ...

§ 5
Základ dane

Základom dane je množstvo piva, pri ktorom vznikla daňová povinnosť, vyjadrené v hektolitroch.

§ 6
Sadzba dane
(1)

Sadzby dane sa ustanovujú takto:

a)

základná sadzba dane 50 Sk/stupeň Plato/hl,

b)

znížená sadzba dane 37 Sk/stupeň Plato/hl.

(2)

Znížená sadzba dane sa uplatní na pivo vyskladnené malým pivovarom, ktorý spĺňa podmienky podľa ...

(3)

Znížená sadzba dane sa uplatní aj na dovezené pivo vyrobené v malom pivovare v zahraničí, ak ...

(4)

Ak skutočné množstvo vyskladneného piva v kalendárnom roku prevýši 200 000 hl alebo ak nie je ...

(5)

Za každé zdaňovacie obdobie predchádzajúce zdaňovaciemu obdobiu, v ktorom vznikli skutočnosti ...

(6)

Pivo vyrábané v licencii2a) sa vždy zdaňuje základnou sadzbou dane.

(7)

Na zlomky (desatinné miesta) stupňa Plato sa neprihliada.

§ 7
Výpočet dane
(1)

Daň sa vypočíta ako súčin množstva piva v hektolitroch, koncentrácie piva v stupňoch Plato a ...

(2)

Platiteľ je povinný vypočítať si daň sám. Daň z dovezeného piva vypočíta správca dane.

§ 8
Vznik daňovej povinnosti
(1)

Daňová povinnosť vzniká

a)

výrobcovi dňom vyskladnenia alebo výčapu piva,

b)

dovozcovi piva dňom vzniku colného dlhu,5) a to aj v prípadoch, keď sa clo nevyberá, s výnimkou ...

c)

dňom vyskladnenia alebo dňom výčapu piva, ak sa konečná spotreba uskutočňuje u výrobcu,

d)

dňom vyskladnenia alebo výčapu piva na iné účely, ako ustanovuje § 10 písm. a), b) a e),

e)

právnickej osobe a fyzickej osobe dňom odcudzenia prepravovaného nezdaneného piva, ku ktorému nemajú ...

f)

dňom zúčtovania strát na majetku na ťarchu účtu mánk a škôd v systéme podvojného účtovníctva ...

(2)

Daňová povinnosť pre platiteľov podľa § 4 písm. c) vzniká dňom nadobudnutia, dňom predaja ...

(3)

Daňová povinnosť vzniká dňom vyskladnenia piva právnickým osobám a fyzickým osobám, na ktoré ...

(4)

Daňová povinnosť pri predaji podniku vzniká kupujúcemu dňom nadobudnutia vlastníctva alebo prevodu ...

(5)

Správcovi dane vzniká daňová povinnosť dňom uvedenia nezdaneného piva do obehu.9)

§ 9
Vyhotovovanie daňových dokladov
(1)

Pri tuzemskej výrobe je platiteľ povinný najneskôr nasledujúci pracovný deň po dni vyskladnenia ...

(2)

Daňový doklad musí obsahovať

a)

poradové číslo daňového dokladu a dátum jeho vystavenia,

b)

obchodné meno, sídlo, prípadne bydlisko a daňové identifikačné číslo platiteľa,

c)

obchodné meno, sídlo, prípadne bydlisko a daňové identifikačné číslo odberateľa, ak bolo pridelené, ...

d)

množstvo piva vyjadrené v hektolitroch, koncentráciu piva vyjadrenú v stupňoch Plato, kód kombinovanej ...

e)

sadzbu dane a daň spolu; daň sa zaokrúhli na celé koruny smerom nahor,

f)

dátum vyskladnenia.

(3)

Pri výčape piva podľa § 8 ods. 1 písm. a) a c) je povinný platiteľ viesť evidenciu, ktorá plní ...

(4)

Správca dane uzná na účely správneho zatriedenia piva do číselného kódu podľa odseku 2 písm. ...

(5)

Daňovým dokladom pri dovoze piva a dokladom preukazujúcim uskutočnenie vývozu piva je písomné ...

(6)

Platiteľ je povinný prepravu nezdaneného piva najneskôr v deň začatia prepravy písomne oznámiť ...

(7)

Pri vyskladnení piva oslobodeného od dane musí byť na doklade vyhotovenom podľa odseku 2 uvedené, ...

(8)

Platiteľ je povinný okrem uvedených dokladov mať doklady preukazujúce uplatnené nároky na vrátenie ...

(9)

Platiteľ je povinný uchovávať všetky daňové doklady rozhodujúce na určenie dane a doklady preukazujúce ...

§ 10
Oslobodenie od dane
(1)

Od dane je oslobodené pivo

a)

určené na použitie ako vzorka na pravidelné sledovanie akosti, na atesty kvality pri nových výrobkoch, ...

b)

pri dovoze, ktorý je oslobodený od colnej kontroly,6)

c)

nevyhovujúce kvalitatívnym požiadavkám, ktoré bolo na žiadosť platiteľa alebo na podnet oprávneného ...

d)

zúčtované pod dohľadom správcu ako strata na majetku a škoda, ktorá bola spôsobená neodvrátiteľnou ...

e)

vyskladnené na priemyselné spracovanie na výrobok, ktorý nepodlieha spotrebnej dani.

(2)

Od dane je oslobodené pivo vyvážané priamo výrobcom bez prostredníctva nepriameho zástupcu,12a) ...

§ 11
Nárok na vrátenie dane
(1)

Registrovaný platiteľ má nárok na vrátenie dane v prípade

a)

vývozu zdaneného piva v rámci podnikateľskej činnosti,2)

b)

preukázateľného prevzatia piva vráteného odberateľom späť výrobcovi alebo dovozcovi,

c)

vyporiadania nárokov z vád piva, ak sa zaň neposkytla odplata alebo ak sa odplata odberateľovi vrátila, ...

d)

opravy základu dane, chyby v sadzbe dane, chyby vo výpočte dane alebo v prípade, ak došlo k inému ...

e)

vyskladnenia piva z dovozu na účely uvedené v § 10 písm. a),

f)

úradne potvrdených alebo preukázaných strát a škôd, ktoré vznikli pri preprave zdaneného piva. ...

(2)

Nárok na vrátenie podľa odseku 1 si platiteľ môže uplatniť pri pive vyskladnenom v tuzemsku v ...

(3)

Platiteľ si môže uplatniť nárok na vrátenie dane podľa odseku 1 iba na príslušnom daňovom ...

(4)

Platiteľ má nárok na vrátenie iba zaplatenej dane do konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom nárok ...

(5)

Platiteľ má nárok na vrátenie zaplatenej dane len do výšky dane vypočítanej podľa sadzby dane ...

§ 12
Daňové priznanie
(1)

Platiteľ, ktorému vznikla daňová povinnosť alebo nárok na vrátenie dane, je povinný predložiť ...

(2)

Platiteľ predkladá daňové priznanie mesačne, a to najneskôr do pätnásteho dňa mesiaca nasledujúceho ...

(3)

Pri dovoze alebo vývoze piva platiteľ predkladá daňové priznanie miestne príslušnému daňovému ...

(4)

Ak platiteľ zistí, že daňové priznanie, ktoré predložil, je nesprávne alebo neúplné a jeho ...

a)

zvýšenie daňových povinností, je povinný bez meškania predložiť správcovi dane dodatočné ...

b)

zníženie daňovej povinnosti, môže spolu so žiadosťou predložiť správcovi dane dodatočné ...

§ 13
Zdaňovacie obdobie, odvod a splatnosť dane
(1)

Zdaňovacím obdobím je kalendárny mesiac.

(2)

Daň je splatná do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť. ...

(3)

Pri dovoze piva je daň splatná podľa osobitného predpisu.15)

(4)

Splatnosť nároku na vrátenie dane je do desiatich dní po lehote na predloženie daňového priznania ...

§ 13a
Zdaňovacie obdobie, daňové priznanie a splatnosť dane platiteľa v konkurznom konaní a vyrovnacom <span class="shorten">...</span>
(1)

Ak je na platiteľa vyhlásený konkurz alebo ak je platiteľovi povolené vyrovnanie, končí sa prebiehajúce ...

(2)

Dňom zrušenia konkurzu sa končí prebiehajúce zdaňovacie obdobie platiteľa. Ďalšie zdaňovacie ...

(3)

Daňové priznania za zdaňovacie obdobia uvedené v odsekoch 1 a 2 je platiteľ povinný predložiť ...

(4)

Daň za zdaňovacie obdobia uvedené v odsekoch 1 a 2 je splatná do 25 dní od skončenia zdaňovacieho ...

§ 14
Registrácia a jej zrušenie
(1)

Platiteľ je povinný sa registrovať na miestne príslušnom daňovom úrade najneskôr do vzniku prvej ...

(2)

Platiteľ môže požiadať o zrušenie registrácie najskôr po uplynutí jedného roka odo dňa registrácie, ...

(3)

Platiteľ je povinný písomne požiadať daňový úrad o zrušenie registrácie do piatich pracovných ...

(4)

Daňový úrad môže zrušiť registráciu, ak zistil, že platiteľ nespĺňa podmienky na registráciu. ...

(5)

Daňový úrad pred zrušením registrácie vykoná daňovú kontrolu, určí platiteľovi posledné ...

§ 14a
Osobitná úprava postupu pri nútenom predaji podliehajúcom dani
(1)

Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vykonala predaj piva platiteľa podľa osobitného predpisu16) ...

(2)

Ak právnická osoba alebo fyzická osoba vykonala predaj piva podľa odseku 1 osobe, ktorá je platiteľom, ...

(3)

Platiteľ, ktorého pivo sa predalo spôsobom podľa odseku 1, uvedie daň, ktorá sa viaže k tejto ...

(4)

Ak sa pivo predalo podľa odseku 1 osobe, ktorá je platiteľom, zaplatenie dane týmto platiteľom ...

(5)

Ak sa predalo pivo platiteľa pri výkone daňovej exekúcie,17) uhradí daň daňový úrad a o úhrade ...

§ 15
Zvýšenie dane, penále a pokuty
(1)

Správca dane určí z rozdielu medzi daňou uvedenou v daňovom priznaní a skutočnou daňovou povinnosťou ...

(2)

Ak daň nebola zaplatená včas a v správnej výške, je platiteľ povinný dodatočne zaplatiť nedoplatok ...

(3)

Z rozdielu medzi uplatneným a skutočným nárokom na vrátenie dane správca dane uloží pokutu vo ...

(4)

Ak platiteľ nepredloží daňové priznanie včas, správca dane mu uloží pokutu až do výšky 100 ...

(5)

Ak platiteľ nesplní riadne a včas povinnosť registrácie podľa § 14, správca dane mu uloží ...

(6)

Platiteľovi, ktorý pred prepravou nezdaneného piva nepostupoval podľa § 9 ods. 6, uloží správca ...

(7)

Zvýšenie dane, penále a pokuty sú splatné do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia daňového ...

§ 16
Správca dane

Správcom dane pri tuzemskej výrobe piva je príslušný daňový úrad, pri dovoze piva colný úrad. ...

Prechodné a záverečné ustanovenia
§ 17

Podľa doterajších predpisov sa až do svojho uplynutia posudzujú všetky lehoty, ktoré začali ...

§ 18

Zrušujú sa § 31 až 33 zákona č. 213/1992 Zb. o spotrebných daniach v znení zákona č. 595/1992 ...

§ 19

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1994.

Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.

Poznámky

 • 1)  STN 560186 Metóda skúšania piva.
 • 2)  § 2 Obchodného zákonníka.
 • 2a)  § 14 a 24 zákona č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene ...
 • 3)  § 2 písm. m) Colného zákona.
 • 5)  § 194 a nasl. Colného zákona.
 • 6)  § 6 Colného zákona.
 • 7)  Napr. zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších ...
 • 8)  § 6 a § 476 až 488 Obchodného zákonníka. § 15 zákona č. 92/1991 Zb. v znení zákona č. 92/1992 ...
 • 9)  § 72 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v ...
 • 10)  § 61 Colného zákona.
 • 11)  Zákon č. 30/1968 Zb. o štátnom skúšobníctve v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. ...
 • 12)  § 420a Občianskeho zákonníka.
 • 12a)  § 63 ods. 2 písm. b) Colného zákona.
 • 13)  § 54 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 14)  § 39 a 63 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 15)  § 226 a nasl. Colného zákona.
 • 16)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti ...
 • 17)  § 73 až 93 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore