Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71085
Dôvodové správy: 2414
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
05.07.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 309/2018 účinný od 01.01.2020


Platnosť od: 13.11.2018
Účinnosť od: 01.01.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Energetika a priemysel

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 309/2018 účinný od 01.01.2020
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 309/2018 s účinnosťou od 01.01.2020

Legislatívny proces k zákonu 309/2018

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej ...

1.

V § 2 sa odsek 2 dopĺňa písmenom n), ktoré znie:

„n) dodávkou tepla pre verejnosť dodávka tepla2a) okrem predaja tepla na využitie v priemyselných ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:

„2a) § 2 písm. i) zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 100/2014 ...

2.

V § 2 ods. 3 písm. a) sa vypúšťajú slová „spotreba elektriny v zariadení výrobcu elektriny ...

3.

V § 2 sa odsek 3 dopĺňa písmenami l) až o), ktoré znejú:

„l) výrobcom elektriny s právom na podporu výrobca elektriny, ktorý spĺňa podmienky na získanie ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 3aa až 3ac znejú:

„3aa) § 3 písm. b) dvanásty bod zákona č. 251/2012 Z. z. 3ab) § 6 ods. 2 písm. h) zákona ...

4.

V § 3 ods. 1 písm. a) prvom bode sa vypúšťa slovo „regionálnej“.

V poznámke pod čiarou k odkazu 4 sa citácia „§ 2 písm. b) dvadsiaty piaty bod zákona č. 251/2012 ...

5.

V § 3 ods. 1 písmená b) až d) znejú:

„b) výkupom elektriny výkupcom elektriny za cenu vykupovanej elektriny, c) doplatkom, d) prevzatím ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 8 sa vypúšťa.

6.

V § 3 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e)
príplatkom.“.

7.

V § 3 odseky 3 až 14 znejú:

„(3) Podpora podľa odseku 1 písm. b) a d) sa vzťahuje na elektrinu vyrobenú v zariadení výrobcu ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie:

„9) § 2 písm. b) dvadsiaty prvý bod zákona č. 251/2012 Z. z.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 9a sa vypúšťa.

8.

§ 3 sa dopĺňa odsekmi 15 a 16, ktoré znejú:

„(15) Podpora podľa odseku 1 sa nevzťahuje na zariadenie výrobcu elektriny, ktoré nie je pripojené ...

Poznámka pod čiarou k odkazom 9a znie:

„9a) § 2 písm. p) zákona č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 309/2018 Z. z.“.

9.

V § 3b ods. 2 úvodnej vete a ods. 3 sa slová „15-ročnej doby podpory“ nahrádzajú slovami „doby ...

10.

V § 3b ods. 2 písm. a) sa vypúšťajú slová „o viac ako päť percent“.

11.

V § 3b ods. 2 písm. c) sa slová „doplatok podľa § 3 ods. 1 písm. c)“ nahrádzajú slovami ...

12.

V § 3b ods. 5 úvodná veta znie: „Právo na podporu podľa § 3 ods. 1 písm. c) alebo písm. e) ...

13.

V § 3b ods. 7 sa za slovo „Úrad“ vkladajú slová „pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej ...

14.

V § 3b sa vypúšťa odsek 8.

15.

Za § 3b sa vkladá § 3c, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 3c Podpora pre rekonštruované alebo modernizované zariadenie výrobcu elektriny (1) Rekonštrukcia ...

16.

§ 4 vrátane nadpisu znie:

„§ 4 Práva a povinnosti výrobcu elektriny (1) Výrobca elektriny s právom na podporu, ktorý spĺňa ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 11aaa až 11aad znejú:

„11aaa) § 26 ods. 16 zákona č. 251/2012 Z. z. v znení zákona č. 309/2018 Z. z. 11aab) § 26 ...

17.

V § 4a ods. 1 sa vypúšťa písmeno c).

18.

V § 4a ods. 2 písmeno b) znie:

„b)
splnenie povinnosti podľa odseku 6,“.

19.

V § 4a sa odsek 2 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c) uzatvorenie zmluvy o pripojení do distribučnej sústavy11b) za podmienok uvedených v prevádzkovom ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 11b znie:

„11b) § 26 ods. 3 zákona č. 251/2012 Z. z.“.

20.

V § 4a ods. 4 sa slová „doručenia oznámenia o pripojení malého zdroja“ nahrádzajú slovami ...

21.

V § 4a ods. 6 prvá veta a druhá veta znejú: „Výrobca elektriny z malého zdroja doručí prevádzkovateľovi ...

22.

V § 4a ods. 7 sa slová „organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou“ nahrádzajú slovami ...

23.

§ 4a sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:

„(11) Ustanovenia tohto paragrafu sa vzťahujú aj na zariadenie výrobcu elektriny s celkovým inštalovaným ...

24.

Za § 4a sa vkladá § 4b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 4b Výroba elektriny v lokálnom zdroji (1) Výrobcom elektriny v lokálnom zdroji je odberateľ ...

Poznámka pod čiarou k odkazom 11c a 11d znejú:

„11c) § 46a zákona č. 251/2012 Z. z. v znení zákona č. 309/2018 Z. z. 11d) § 6 ods. 1, 2 a ...

25.

V § 5 sa vypúšťa odsek 1.

Doterajšie odseky 2 až 14 sa označujú ako odseky 1 až 13.

26.

V § 5 ods. 2 sa slová „odseku 2“ nahrádzajú slovami „odseku 1“.

27.

V § 5 ods. 4 sa slová „odseku 2“ nahrádzajú slovami „odseku 1“ a slová „odseku 3“ sa ...

28.

V § 5 odsek 5 znie:

„(5) Prevádzkový poriadok prevádzkovateľa distribučnej sústavy obsahuje podmienky rozšírenia ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 14 sa vypúšťa.

29.

V § 5 sa vypúšťajú odseky 6 až 11.

Doterajšie odseky 12 a 13 sa označujú ako odseky 6 a 7.

Poznámka pod čiarou k odkazu 15 sa vypúšťa.

30.

Za § 5 sa vkladajú § 5a až 5c, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 5a Práva a povinnosti výkupcu elektriny (1) Výkupca elektriny je povinný a) uzatvoriť s výrobcom ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 14 až 15ad znejú:

„14) § 3 písm. a) ôsmy bod zákona č. 251/2012 Z. z. v znení zákona č. 309/2018 Z. z. 15) ...

31.

V § 6 odsek 1 znie:

„(1) Pri určení ceny sa rozumie a) cenou elektriny cena elektriny za jednotku množstva elektriny ...

32.

V § 6 sa odsek 2 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g) výšku podpory poskytnutej z podporných programov financovaných z prostriedkov štátneho rozpočtu.“. ...

33.

V § 6 ods. 3 sa slová „pre stanovenie doplatku podľa § 3 ods. 1 písm. c)“ nahrádzajú slovami ...

34.

V § 6 odseky 4 až 7 znejú:

„(4) Ponúknutá cena elektriny podľa odseku 1 písm. d) v rokoch nasledujúcich po roku uvedenia ...

35.

§ 6 sa dopĺňa odsekmi 10 až 12, ktoré znejú:

„(10) Úrad cenu elektriny určí tak, aby podpora podľa § 3 ods. 1 písm. c) nepresiahla rozdiel ...

36.

Za § 6 sa vkladá § 6a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 6a Kompenzácia podnikateľom (1) Ministerstvo môže poskytnúť z prostriedkov štátneho rozpočtu ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 15ae až 15aj znejú:

„15ae) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa ...

37.

V § 7 ods. 1 sa slová „prevádzkovateľovi regionálnej distribučnej sústavy“ nahrádzajú slovami ...

38.

V § 7 ods. 2 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „výrobcu elektriny“.

39.

V § 7 ods. 3 písm. b) sa slová „a z ročnej výroby tepla nevyužije najmenej 50 % na dodávku ...

40.

V § 7 ods. 5 písm. f) sa slová „na výrobu“ nahrádzajú slovom „výrobcu“.

41.

V § 7 ods. 5 písm. j) sa za slovo „elektriny“ vkladajú slová „z obnoviteľných zdrojov energie“. ...

42.

V § 7 sa odsek 5 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:

„k) údaje podľa § 4 ods. 5 písm. a) a b) a podiel využiteľného tepla určeného podľa § 3 ...

43.

V § 7 sa odsek 7 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

„i) podiel využiteľného tepla určeného podľa § 3 ods. 11, ak ide o výrobu elektriny z bioplynu ...

44.

V § 7 odsek 9 znie:

„(9) Úrad doručí potvrdenie o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie žiadateľovi ...

45.

§ 7a vrátane nadpisu sa vypúšťa.

46.

V § 8 ods. 2 písm. k) sa za slovo „elektriny“ vkladajú slová „vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou ...

47.

V § 8 sa odsek 2 dopĺňa písmenami o) až q), ktoré znejú:

„o) dosiahnutú celkovú účinnosť kombinovanej výroby, p) množstvo tepla dodaného centralizovaným ...

48.

V § 8 ods. 3 písm. a) sa za slovo „vyrobenej“ vkladajú slová „vysoko účinnou“.

49.

V § 8 sa odsek 5 dopĺňa písmenami h) až k), ktoré znejú:

„h) dosiahnutú celkovú účinnosť kombinovanej výroby, i) množstvo tepla dodaného centralizovaným ...

50.

V § 8 ods. 8 sa slová „výrobcovi elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou“ nahrádzajú ...

51.

§ 8a vrátane nadpisu znie:

„§ 8a Záruky pôvodu (1) Zárukou pôvodu je záruka pôvodu elektriny a) z obnoviteľných zdrojov ...

52.

Za § 8a sa vkladá § 8b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 8b Vydanie, prevod, uznanie a zrušenie záruk pôvodu (1) Organizátor krátkodobého trhu s ...

53.

§ 9 vrátane nadpisu znie:

„§ 9 Pravidlá zúčtovania a evidencie elektriny (1) Základným časovým úsekom pre výkup elektriny ...

54.

V § 14 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e) určuje a každoročne do 30. júna na svojom webovom sídle zverejňuje inštalovaný výkon ...

55.

V § 14a ods. 3 sa na konci pripájajú tieto vety: „Právnická osoba alebo fyzická osoba podľa ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 17ga znie:

„17ga) STN EN ISO 4259-1 Ropné a príbuzné výrobky. Zhodnosť metód merania a výsledkov. Časť ...

56.

V § 14a ods. 13 a 14 sa slová „25. januára“ nahrádzajú slovami „31. marca“.

57.

V § 16 ods. 1 písmeno a) znie:

„a) výrobca elektriny s právom na podporu, ktorý zúčtovateľovi podpory neoznámi údaje potrebné ...

58.

V § 16 ods. 1 písm. c) sa za slovo „nevráti“ vkladajú slová „zúčtovateľovi podpory“ ...

59.

V § 16 ods. 1 písmeno d) znie:

„d)
výrobca elektriny, ktorý nesplní povinnosť podľa § 4 ods. 5,“.

60.

V § 16 ods. 1 písm. e) sa slová „§ 5 ods. 2“ nahrádzajú slovami „§ 5 ods. 1“ a slová ...

61.

V § 16 ods. 1 písmeno f) znie:

„f) prevádzkovateľ sústavy, ktorý organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou neoznámi alebo ...

62.

V § 16 ods. 1 písm. g) sa vypúšťa slovo „regionálnej“ a slová „§ 5 ods. 6 písm. a) a ...

63.

V § 16 ods. 1 písmeno i) znie:

„i) zúčtovateľ podpory, ktorý neeviduje množstvo vykúpenej a podporenej elektriny podľa jednotlivých ...

64.

V § 16 ods. 1 písm. y) sa za slová „písm. c)“ vkladajú slová „alebo príplatok podľa § ...

65.

V § 16 ods. 1 písmeno z) znie:

„z) výrobca elektriny s právom na podporu, ktorý nesplní povinnosť podľa § 4 ods. 3,“. ...

66.

V § 16 sa odsek 1 dopĺňa písmenami ah) až ap), ktoré znejú:

„ah) výrobca elektriny, ktorý nedodá výkupcovi elektriny celý objem vyrobenej elektriny podľa ...

67.

V § 16 ods. 2 písm. a) sa slová „odseku 1 písm. a) až d), f) až n) a w) až z)“ nahrádzajú ...

68.

V § 16 sa odsek 2 dopĺňa písmenami h) až j), ktoré znejú:

„h) vypočítanú ako súčin minimálneho obsahu biopaliva podľa § 14a ods. 3 neuvedeného na trh ...

69.

V § 17 ods. 2 sa za slová „pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie“ vkladá čiarka ...

70.

Za § 17 sa vkladá § 17a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 17a Spoločné ustanovenie Ministerstvo môže poskytnúť finančné prostriedky na účet zúčtovateľa ...

71.

Za § 18h sa vkladá § 18i, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 18i Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2019 (1) Podmienky podpory výroby ...

72.

Za § 18i sa vkladá § 18j, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 18j Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2020 (1) Záruky pôvodu elektriny ...

73.

V § 19 sa odsek 1 dopĺňa písmenami n) a o), ktoré znejú:

„n) podrobnosti o vyhlasovaní, priebehu a vyhodnotení aukcií na výber výkupcu elektriny, podmienky ...

74.

V § 19 ods. 2 písm. c) sa vypúšťajú slová „podľa § 5 ods. 2“ a slová „§ 5 ods. 3“ ...

75.

V § 19 ods. 2 písmeno d) znie:

„d)
spôsob výpočtu ceny vykupovanej elektriny,“.

76.

V § 19 ods. 2 písm. i) sa slová „§ 3 ods. 4“ nahrádzajú slovami „§ 4 ods. 1 písm. c) a ...

77.

V § 19 ods. 2 písm. j) sa za slovo „doplatku“ vkladajú slová „a príplatku“.

78.

V § 19 sa odsek 2 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:

„k) podrobnosti o meraní a určení vyrobenej elektriny a meraní a určení technologickej vlastnej ...

Čl. II

Zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 435/2013 Z. z., ...

1.

V § 2 písm. c) sa za druhý bod vkladá nový tretí bod, ktorý znie:

„3.
výkon činnosti výkupcu elektriny,“.

Doterajší tretí bod až siedmy bod sa označujú ako štvrtý bod až ôsmy bod.

2.

§ 2 sa dopĺňa písmenami p) až r), ktoré znejú:

„p) tarifou za prevádzkovanie systému pevná cena v eurách na jednotku množstva elektriny viažuca ...

3.

V § 9 ods. 1 písm. b) prvom bode sa na konci pripájanú tieto slová: „vrátane osobitných predpisov11a)“. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie:

„11a) Napríklad nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1222 z 24. júla 2015, ktorým sa stanovuje usmernenie ...

4.

V § 9 ods. 1 písm. b) druhom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane osobitných predpisov11b)“. ...

Poznámka pod čiarou k odkazom 11b znie:

„11b) Napríklad nariadenie (EÚ) 2015/1222 a nariadenie Komisie (EÚ) 2017/459 zo 16. marca 2017, ...

5.

V § 9 ods. 1 sa písmeno b) dopĺňa ôsmym bodom, ktorý znie:

„8. dohľad nad zárukami pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a zárukami pôvodu ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie:

„13a) § 8b ods. 13 zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko ...

6.

V § 10 písm. a) druhý bod znie:

„2. individuálne sadzby tarify za systémové služby a tarify za prevádzkovanie systému,“. ...

7.

V § 10 sa písmeno a) dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:

„3.
tarifu za výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie,“.

8.

§ 10 sa dopĺňa písmenom l), ktoré znie:

„l) poskytuje organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou údaje potrebné na vykonávanie činností ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 21a znie:

„21a) § 37 ods. 4 zákona č. 251/2012 Z. z. v znení zákona č. 309/2018 Z. z.“.

9.

V § 11 ods. 1 písmeno j) znie:

„j) výkon činnosti dodávateľa poslednej inštancie21b) vrátane dodávky elektriny dodávateľom ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 21b znie:

„21b) § 18 a 18a zákona č. 251/2012 Z. z. v znení zákona č. 309/2018 Z. z.“.

10.

V § 11 sa odsek 1 dopĺňa písmenami k) a l), ktoré znejú:

„k) výkon činnosti výkupcu elektriny, l) tarifa za prevádzkovanie systému.“. ...

11.

V § 12 sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g) priame určenie tarify a určenie spôsobu výpočtu tarify alebo rozdelenie nákladov podľa ...

12.

V § 12 ods. 6 sa slová „individuálne sadzby taríf súvisiacich so systémovými službami a úhradou ...

13.

V § 12 odsek 7 znie:

„(7) Pri určení spôsobu vykonania cenovej regulácie podľa odseku 1 úrad určí individuálnu ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 22 znie:

„22) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa zavádza ...

14.

V § 12 sa za odsek 7 vkladajú nové odseky 8 až 10, ktoré znejú:

„(8) Koncový odberateľ elektriny je povinný preukázať splnenie podmienok podľa odseku 7 za tri ...

Doterajšie odseky 8 a 9 sa označujú ako odseky 11 a 12.

Poznámka pod čiarou k odkazu 22a znie:

„22a) Zákon č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 ...

15.

V § 13 sa odsek 2 dopĺňa písmenom n), ktoré znie:

„n) podmienok alebo metodiky pre prevádzkovateľa prenosovej sústavy, prevádzkovateľa prepravnej ...

16.

V § 13 ods. 3 písm. a) sa za slovom „biometánu“ vypúšťa čiarka a slová „záruky pôvodu ...

17.

V § 13 sa odsek 3 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e)
potvrdenia o výrobe elektriny v lokálnom zdroji.“.

18.

V § 13 ods. 4 sa slová „odseku 2 písm. a) až c, e) a m)“ nahrádzajú slovami „odseku 2 písm. ...

19.

V § 14 ods. 2 sa slová „§ 11 ods. 1 písm. g) a h)“ nahrádzajú slovami „§ 11 ods. 1 písm. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 31a znie:

„31a) § 5a ods. 4 zákona č. 309/2009 Z. z. v znení zákona č. 309/2018 Z. z.“.

20.

V § 14 ods. 5 písm. b) sa vypúšťajú slová „a i)“.

21.

V § 14 ods. 5 písm. c) sa za slovo „sústavy“ vkladá čiarka a slová „§ 11 ods. 1 písm. ...

22.

V § 14 ods. 5 písm. d) sa slová „§ 11 ods. 1 písm. f) a j)“ nahrádzajú slovami „§ 11 ods. ...

23.

V § 14 ods. 6 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo príplatok podľa osobitného predpisu32a)“. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 32a znie:

„32a) § 3 ods. 1 písm. c) a e) zákona č. 309/2009 Z. z. v znení zákona č. 309/2018 Z. z.“. ...

24.

V § 14 ods. 10 sa slová „§ 11 ods. 1 písm. b), c), d), f), g), h), i) a j)“ nahrádzajú slovami ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 33a znie:

„33a) § 14 ods. 1 písm. e) zákona č. 309/2009 Z. z. v znení zákona č. 309/2018 Z. z.“.

25.

V § 14 ods. 14 sa za slovo „doplatkom“ vkladajú slová „alebo príplatkom“ a za slovo „doplatku“ ...

26.

§ 14 sa dopĺňa odsekom 18, ktorý znie:

„(18) Na cenové konanie podľa § 12 ods. 1 písm. g) sa právny predpis vydaný podľa § 40 ods. ...

27.

Za § 21 sa vkladá § 21a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 21a Rozhodnutia agentúry podľa sieťových predpisov Európskej únie (1) Rozhodnutie agentúry ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 35a znie:

„35a) Napríklad čl. 8 ods. 1 nariadenia (ES) č. 713/2009 v platnom znení, nariadenie (EÚ) 2015/1222, ...

28.

V § 23 ods. 1 prvej vete a § 36 ods. 2 písm. c) sa slová „§ 2 písm. c) piateho a šiesteho bodu“ ...

29.

V § 24 ods. 2 písm. g) sa slová „dodávky elektriny dodávateľom“ nahrádzajú slovami „výkonu ...

30.

V § 36 sa odsek 1 dopĺňa písmenom ak), ktoré znie:

„ak)
nedodrží rozhodnutie agentúry podľa § 21a.“.

31.

V § 36 ods. 3 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „a ak)“.

32.

V § 40 ods. 1 písmeno n) znie:

„n) podrobnosti o uplatňovaní tarify za prevádzkovanie systému a o individuálnych sadzbách tarify ...

33.

V § 40 sa odsek 1 dopĺňa písmenom o), ktoré znie:

„o) zoznam oprávnených priemyselných odvetví podľa § 12 ods. 7 písm. b), výšku elektroenergetickej ...

34.

V § 40 ods. 4 písm. aa) sa slová „dodávky elektriny“ nahrádzajú slovami „výkonu činnosti ...

35.

Za § 45b sa vkladá § 45c, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 45c Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2019 (1) Rozhodnutia úradu v ...

Čl. III

Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. ...

1.

V § 2 písm. a) bode 12.1. sa na konci pripájajú tieto slová: „a ak ide o výrobcu elektriny, ...

2.

V § 2 písm. a) bode 12.2. sa na konci pripájajú tieto slová: „a ak ide o výrobcu elektriny, ...

3.

V § 2 písm. b) dvadsiatom bode sa za slovo „odchýlok“ vkladá čiarka a slová „a súvisiace ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:

„4a) Zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej ...

4.

V § 2 sa písmeno b) dopĺňa tridsiatym tretím bodom až tridsiatym šiestym bodom, ktoré znejú: ...

„33. zúčtovaním podpory výroby elektriny vyhodnotenie a zúčtovanie výroby elektriny z obnoviteľných ...

5.

V § 3 písm. a) ôsmom bode sa slovo „ochýlok“ nahrádza slovom „odchýlok“.

6.

V § 3 písm. b) prvý bod znie:

„1. výrobcom elektriny osoba, ktorá vyrába elektrinu v zariadení na výrobu elektriny,“. ...

7.

V § 6 sa odsek 2 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h)
činnosť výkupcu elektriny.“.

8.

V § 7 sa odsek 2 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f) splnenie požiadaviek podľa osobitného predpisu,16a) ak ide o vydanie povolenia podľa § 6 ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 16a znie:

„16a) § 5a ods. 1 písm. h) zákona č. 309/2009 Z. z. v znení zákona č. 309/2018 Z. z.“.

9.

V § 7 ods. 4 prvej vete sa za slovo „elektriny“ vkladá čiarka, vypúšťajú sa slová „alebo ...

10.

V § 12 ods. 2 písmeno a) znie:

„a) výrobu elektriny zo slnečnej energie s celkovým inštalovaným výkonom do 500 kW vrátane; ...

11.

V § 12 ods. 6 druhej vete sa vypúšťajú slová „a skúseností pri prevádzke energetického zariadenia“. ...

12.

V § 12 sa vypúšťa odsek 7.

Doterajšie odseky 8 až 17 sa označujú ako odseky 7 až 16.

13.

V § 12 ods. 10 a 11 sa slová „odseku 10“ nahrádzajú slovami „odseku 9“.

14.

V § 12 ods. 12 sa slová „odseku 12“ nahrádzajú slovami „odseku 11“.

15.

V § 12 ods. 15 sa slová „odseku 8“ nahrádzajú slovami „odseku 7“.

16.

§ 13 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Prevádzkovateľ priameho vedenia je povinný uzatvoriť s organizátorom krátkodobého trhu ...

17.

V § 15 sa odsek 2 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g)
výkupca elektriny.“.

18.

V § 15 ods. 7 prvej vete sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripája čiarka a tieto ...

19.

V § 16 ods. 1 sa za slová „prevádzkovateľ distribučnej sústavy“ vkladá čiarka a slová „výkupca ...

20.

V § 18 ods. 10 prvej vete sa za slová „prevádzkovateľovi distribučnej siete“ vkladá čiarka ...

21.

Za § 18 sa vkladá § 18a, ktorý znie:

„§ 18a (1) Dodávateľ poslednej inštancie je povinný vykupovať elektrinu od výrobcu elektriny, ...

22.

V § 26 ods. 4 sa za slová „účastníka trhu s elektrinou“ vkladajú slová „s výnimkou výrobcu ...

23.

V § 26 odsek 5 znie:

„(5) Zmluvou o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny sa zaväzuje prevádzkovateľ ...

24.

V § 26 ods. 6 sa vypúšťa posledná veta.

25.

V § 26 ods. 12 sa vypúšťajú slová „zmluvy o zúčtovaní odchýlky alebo“.

26.

V § 26 ods. 14 sa slová „organizovaného krátkodobého cezhraničného“ nahrádzajú slovom „krátkodobého“. ...

27.

V § 26 sa za odsek 15 vkladajú nové odseky 16 a 17, ktoré znejú:

„(16) Zmluvou o povinnom výkupe elektriny sa zaväzuje výrobca elektriny z obnoviteľných zdrojov ...

Doterajší odsek 16 sa označuje ako odsek 18.

28.

V § 26 ods. 18 sa číslo „15“ nahrádza číslom „17“ a na konci sa pripája táto veta: „Tieto ...

29.

V § 27 ods. 1 písmeno b) znie:

„b) dodávať ním vyrobenú elektrinu do prenosovej sústavy na základe zmluvy o prístupe do prenosovej ...

30.

V § 27 ods. 2 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

„b) uzatvoriť zmluvu o prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny alebo zmluvu o prístupe ...

Doterajšie písmená b) až r) sa označujú ako písmená c) až s).

31.

V § 27 ods. 2 písm. c) sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripája čiarka a tieto ...

32.

V § 27 ods. 2 písm. k) sa slová „zúčtovateľovi odchýlok technické údaje o dodávke elektriny ...

33.

V § 27 ods. 2 písm. n) sa číslo „1“ nahrádza číslom „50“.

34.

V § 27 sa odsek 2 dopĺňa písmenom t), ktoré znie:

„t) uzatvoriť s organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou zmluvu o poskytovaní údajov.“. ...

35.

V § 27 ods. 5 sa slová „odseku 2 písm. e), f), g), h), i), k), l) a q)“ nahrádzajú slovami ...

36.

§ 27 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Povinnosti podľa odseku 2 písm. a), b), c), e), f), g) a j) sa nevzťahujú na výrobcu elektriny, ...

37.

V § 28 ods. 1 písm. i) sa slová „za poskytovanie systémových služieb a za prevádzkovanie systému“ ...

38.

V § 28 ods. 3 písm. p) sa na konci pripájajú tieto slová: „a dotknutým výrobcom elektriny z ...

39.

V § 28 ods. 3 písm. s) a § 31 ods. 3 písm. g) sa slová „pravidiel trhu“ nahrádzajú slovami ...

40.

V § 28 sa odsek 3 dopĺňa písmenom ad), ktoré znie:

„ad) uzatvoriť s organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou zmluvu o poskytovaní údajov.“. ...

41.

V § 31 ods. 1 písm. g) sa slová „za poskytovanie systémových služieb a za prevádzkovanie systému“ ...

42.

V § 31 ods. 3 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „a dotknutým výrobcom elektriny z ...

43.

V § 31 ods. 3 písm. e) sa slová „za poskytovanie systémových služieb a za prevádzkovanie systému“ ...

44.

V § 31 sa odsek 3 dopĺňa písmenom t), ktoré znie:

„t) uzatvoriť s organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou zmluvu o poskytovaní údajov.“. ...

45.

§ 31 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:

„(12) Prevádzkovateľ miestnej distribučnej sústavy je povinný uzatvoriť s prevádzkovateľom ...

46.

V § 32 ods. 5 písm. a) a b) sa za slová „zmluvou o prevzatí zodpovednosti za odchýlku“ vkladá ...

47.

V § 34 ods. 2 písm. b) sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „ako aj informácie potrebné ...

48.

V § 34 ods. 2 písmeno c) znie:

„c) poskytovať odberateľovi elektriny a na požiadanie aj ministerstvu a úradu informácie o podiele ...

49.

V § 37 sa odsek 4 dopĺňa písmenami d) a e), ktoré znejú:

„d) organizovanie a zúčtovanie podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a výroby ...

50.

V § 37 ods. 5 písm. b) sa za slová „prenosovej sústavy“ vkladá čiarka a slová „a prevádzkovateľa ...

51.

V § 37 ods. 5 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

„c) na poskytovanie nameraných a vyhodnotených údajov od výrobcov elektriny z obnoviteľných ...

Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená d) a e).

52.

V § 37 sa odsek 6 dopĺňa písmenami n) a o), ktoré znejú:

„n) na požiadanie sprístupniť údaje poskytnuté výrobcom elektriny podľa odseku 5 písm. b) ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 68a znie:

„68a) § 3 ods. 1 písm. b), c) a e) zákona č. 309/2009 Z. z. v znení zákona č. 309/2018 Z. z.“. ...

53.

§ 37 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

„(9) Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou vedie evidenciu účastníkov trhu s elektrinou ...

54.

V § 40 ods. 9 prvej vete sa za slová „a k“ vkladajú slová „zariadeniu na výrobu elektriny ...

55.

V § 40 sa vypúšťa odsek 10.

Doterajší odsek 11 sa označuje ako odsek 10.

56.

V § 41 ods. 3 písmeno a) znie:

„a) priebehovým meraním elektriny s diaľkovým odpočtom údajov, ak celkový inštalovaný výkon ...

57.

V § 41 ods. 7 sa na konci pripája táto veta: „Odsek 6 sa nevzťahuje na výrobcu elektriny, ktorému ...

58.

Za § 46 sa vkladá § 46a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 46a Neoprávnené dodávanie elektriny do sústavy (1) Neoprávneným dodávaním elektriny do ...

59.

V § 88 sa odsek 2 dopĺňa písmenom y), ktoré znie:

„y)
rozhoduje o určení výkupcu elektriny.“.

60.

V § 89 ods. 1 úvodnej vete sa slová „§ 6 ods. 2 písm. d) až g)“ nahrádzajú slovami „§ ...

61.

V § 90 písm. a) sa slová „§ 27 ods. 2 písm. a), b), i) až l), q)“ nahrádzajú slovami „§ ...

62.

V § 91 ods. 1 písm. b) treťom bode sa slová „§ 6 ods. 2 písm. d) až g)“ nahrádzajú slovami ...

63.

V § 91 ods. 1 písm. c) sa slová „§ 27 ods. 2 písm. c) až h), k) až p), r)“ nahrádzajú slovami ...

64.

V § 91 ods. 2 písm. c) sa vypúšťa slovo „cezhraničného“.

65.

V § 91 ods. 2 písm. d) sa slová „§ 31 ods. 5 až 11“ nahrádzajú slovami „§ 31 ods. 5 až ...

66.

V § 91 ods. 2 písm. g) sa slová „§ 27 ods. 2 písm. a), b), i) až l), q)“ nahrádzajú slovami ...

67.

V § 91 ods. 5 sa slová „Pokutu možno uložiť“ nahrádzajú slovami „Konanie o uložení pokuty ...

68.

V § 94 ods. 1 až 3 sa za slová „prevádzkovateľ distribučnej sústavy“ vkladá čiarka a slová ...

69.

V § 95 sa odsek 2 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

„i) spôsob, rozsah a štruktúru poskytovania údajov výrobcom elektriny, prevádzkovateľom prenosovej ...

70.

Za § 96e sa vkladá § 96f, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 96f Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2019 (1) Zmluvy uzatvorené medzi ...

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2019 okrem čl. I bodov 45, 51, 52 a 72, čl. II bodov ...

Andrej Kiska v. r.Andrej Danko v. r.Peter Pellegrini v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore