Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 309/2018 účinný od 01.01.2020

Platnosť od: 13.11.2018
Účinnosť od: 01.01.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Energetika a priemysel
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 309/2018 účinný od 01.01.2020
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 309/2018 s účinnosťou od 01.01.2020

Legislatívny proces k zákonu 309/2018

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 492/2010 Z. z., zákona č. 558/2010 Z. z., zákona č. 136/2011 Z. z., zákona č. 189/2012 Z. z., zákona č. 373/2012 Z. z., zákona č. 30/2013 Z. z., zákona č. 218/2013 Z. z., zákona č. 382/2013 Z. z., zákona č. 321/2014 Z. z., zákona č. 173/2015 Z. z., zákona č. 181/2017 Z. z. a zákona č. 268/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 2 sa odsek 2 dopĺňa písmenom n), ktoré znie:

„n)
dodávkou tepla pre verejnosť dodávka tepla2a) okrem predaja tepla na využitie v priemyselných procesoch vrátane výroby elektriny.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:

„2a) § 2 písm. i) zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 100/2014 Z. z.“.

2.
V § 2 ods. 3 písm. a) sa vypúšťajú slová „spotreba elektriny v zariadení výrobcu elektriny a“ a za slová „prevádzkach výrobcu elektriny“ sa vkladá slovo „slúžiacich“.
3.
V § 2 sa odsek 3 dopĺňa písmenami l) až o), ktoré znejú:

„l)
výrobcom elektriny s právom na podporu výrobca elektriny, ktorý spĺňa podmienky na získanie podpory podľa § 3,

m)
výkupcom elektriny subjekt zúčtovania3aa) vybraný Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) formou aukcie alebo určený ministerstvom, ktorý na základe povolenia3ab) vykupuje elektrinu od výrobcu elektriny s právom na podporu a preberá zodpovednosť za odchýlku3ac) za výrobcu elektriny s právom na podporu,

n)
lokálnym zdrojom zariadenie na výrobu elektriny z obnoviteľného zdroja energie, ktoré vyrába elektrinu na pokrytie spotreby odberného miesta identického s odovzdávacím miestom tohto zariadenia na výrobu elektriny a ktorého celkový inštalovaný výkon je do 500 kW vrátane, najviac však vo výške maximálnej rezervovanej kapacity takéhoto odberného miesta,

o)
prvým uvedením zariadenia výrobcu elektriny do prevádzky uvedenie do prevádzky zariadenia výrobcu elektriny, ktorého technologická časť nebola rekonštruovaná alebo modernizovaná.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 3aa až 3ac znejú:

„3aa) § 3 písm. b) dvanásty bod zákona č. 251/2012 Z. z.

3ab) § 6 ods. 2 písm. h) zákona č. 251/2012 Z. z. v znení zákona č. 309/2018 Z. z.

3ac) § 2 písm. b) osemnásty bod zákona č. 251/2012 Z. z.“.

4.
V § 3 ods. 1 písm. a) prvom bode sa vypúšťa slovo „regionálnej“.

V poznámke pod čiarou k odkazu 4 sa citácia „§ 2 písm. b) dvadsiaty piaty bod zákona č. 251/2012 Z. z.“ nahrádza citáciou „§ 2 písm. b) piaty bod zákona č. 251/2012 Z. z.“.

5.
V § 3 ods. 1 písmená b) až d) znejú:

„b)
výkupom elektriny výkupcom elektriny za cenu vykupovanej elektriny,

c)
doplatkom,

d)
prevzatím zodpovednosti za odchýlku3ac) výkupcom elektriny,“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 8 sa vypúšťa.

6.
V § 3 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e)
príplatkom.“.

7.
V § 3 odseky 3 až 14 znejú:

„(3)
Podpora podľa odseku 1 písm. b) a d) sa vzťahuje na elektrinu vyrobenú v zariadení výrobcu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom do 250 kW vrátane a vyrobenú vysoko účinnou kombinovanou výrobou, z vodnej energie, geotermálnej energie, bioplynu, skládkového plynu alebo plynu z čističiek odpadových vôd, ak tento zákon pri zmene uplatňovania podpory podľa § 4 ods. 1 písm. f) neustanovuje inak. Podpora podľa odseku 1 písm. d) sa neposkytuje, ak si výrobca elektriny s právom na podporu neuplatňuje právo na podporu podľa odseku 1 písm. b).

(4)
Podpora podľa odseku 1 písm. c) sa vzťahuje na elektrinu vyrobenú
a)
v zariadení výrobcu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom do 500 kW vrátane, ak ide o zariadenie využívajúce vodnú energiu, geotermálnu energiu, bioplyn, skládkový plyn alebo plyn z čističiek odpadových vôd,

b)
vysoko účinnou kombinovanou výrobou v zariadení na kombinovanú výrobu s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW vrátane, z ktorého sa využije najmenej 60 % vyrobeného tepla na dodávku tepla centralizovaným zásobovaním teplom17ad) a úspora primárnej energie určená podľa § 19 ods. 1 písm. g) dosahuje najmenej 10 %.

(5)
Podpora podľa odseku 1 písm. e) sa vzťahuje na elektrinu vyrobenú v zariadení výrobcu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom od 10 kW do 50 MW vrátane určenom výberovým konaním podľa § 5c.

(6)
Podpora podľa
a)
odseku 1 písm. b) a d) trvá 15 rokov od času uvedenia zariadenia výrobcu elektriny do prevádzky, najneskôr však do 31. decembra 2033,

b)
odseku 1 písm. c) trvá 15 rokov od času prvého uvedenia zariadenia výrobcu elektriny do prevádzky,

c)
odseku 1 písm. e) trvá 15 rokov od času uvedenia zariadenia výrobcu elektriny do prevádzky.

(7)
Ak je zariadenie výrobcu elektriny tvorené viacerými generátormi elektriny, posudzuje sa na účely určenia doby podpory každý generátor samostatne podľa paliva a času jeho prvého uvedenia do prevádzky, ukončenia rekonštrukcie alebo modernizácie technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny. Pri určení vzniku a trvania práva na podporu sa zohľadňuje celkový inštalovaný výkon zariadenia výrobcu elektriny.

(8)
Pri zariadení výrobcu elektriny využívajúcom biomasu alebo produkt jej spracovania sa podpora podľa odseku 1 písm. c) alebo písm. e) vzťahuje na množstvo elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou určené podľa § 19 ods. 1 písm. a), pričom
a)
biomasa ako vstupná surovina pri spaľovaní, spoluspaľovaní alebo spracovaní na jej produkt musí spĺňať požiadavky na kvalitu a parametre podľa § 19 ods. 2 písm. h),

b)
biokvapalina musí spĺňať kritériá trvalej udržateľnosti podľa § 19b ods. 1 písm. a).

(9)
Pri zariadení výrobcu elektriny využívajúcom biomasu alebo produkt jej spracovania sa podpora podľa odseku 1 písm. c) alebo písm. e) vzťahuje len na zariadenie výrobcu elektriny obsahujúce všetky technologické časti, ktorými sa vykonáva celý proces premeny energie obsiahnutej v biomase na elektrinu; to neplatí pre výrobu elektriny zo spaľovania biometánu, ak je biometán distribuovaný distribučnou sieťou.

(10)
Podmienka výroby elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou podľa odseku 8 sa nepoužije pre zariadenie výrobcu elektriny
a)
s celkovým inštalovaným výkonom do 250 kW vrátane, ak spaľuje bioplyn vyrobený anaeróbnou fermentáciou a plyn vyrobený termochemickým splyňovaním biomasy,

b)
s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW vrátane, ak spaľuje skládkový plyn a plyn z čistiarní odpadových vôd alebo

c)
spaľujúce komunálne odpady s maximálnym podielom biologicky rozložiteľnej zložky odpadov do 55 % vrátane.

(11)
Pri zariadení výrobcu elektriny podľa odseku 10 písm. a), ktorý z ročnej výroby tepla nevyužije najmenej 50 % na dodávku využiteľného tepla, ktorá nezahŕňa teplo použité na energetické spracovanie zvyšku biologicky rozložiteľného odpadu, ktorý zostal po výrobe bioplynu, sa cena elektriny podľa § 6 ods. 1 písm. a) znižuje o 30 %. Teplo použité na energetické spracovanie zvyšku biologicky rozložiteľného odpadu sa pre zariadenie spaľujúce bioplyn s inštalovaným výkonom do 250 kW, ktoré hmotnostne využíva menej ako 40 % účelovo pestovanej biomasy na ornej pôde, započítava pre výpočet 50 % dodávky využiteľného tepla. Spôsob výpočtu ročnej výroby tepla ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

(12)
Podpora podľa odseku 1 písm. c) alebo písm. e) sa neposkytuje za obdobie, v ktorom cena elektriny na organizovanom krátkodobom cezhraničnom trhu s elektrinou9) dosiahne záporné hodnoty najmenej počas dvoch po sebe nasledujúcich obchodných hodín.

(13)
Ak pri výstavbe zariadenia výrobcu elektriny, rekonštrukcii alebo modernizácii technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny sa poskytla podpora z podporných programov financovaných z prostriedkov štátneho rozpočtu, podpora podľa odseku 1 písm. b) až e) sa neposkytuje; to neplatí pre zariadenie na výrobu elektriny
a)
z bioplynu vznikajúceho anaeróbnou fermentáciou odpadov zo živočíšnej výroby v podiele najmenej 50 %, ktorého inštalovaný výkon je najviac 150 kW,

b)
podľa § 3c ods. 4, ktorým sa zabezpečuje dodávka tepla pre verejnosť v rozsahu najmenej 60 % z celkovej dodávky tepla zabezpečovanej centralizovaným zásobovaním teplom.

(14)
Pre zariadenie výrobcu elektriny, ktorému bola určená ponúknutá cena elektriny podľa § 6 ods. 1 písm. d), nemôže byť počas doby podpory priznaná nová podpora podľa odseku 1 písm. e). Podporu podľa odseku 1 písm. c) nemožno priznať súčasne s podporou podľa odseku 1 písm. e).“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie:

„9) § 2 písm. b) dvadsiaty prvý bod zákona č. 251/2012 Z. z.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 9a sa vypúšťa.

8.
§ 3 sa dopĺňa odsekmi 15 a 16, ktoré znejú:

„(15)
Podpora podľa odseku 1 sa nevzťahuje na zariadenie výrobcu elektriny, ktoré nie je pripojené do sústavy a je trvalo oddelené od sústavy.

(16)
Na elektrinu vyrobenú v zariadení na kombinovanú výrobu podľa odseku 4 písm. b)
a § 3c ods. 4 a spotrebovanú na účely výroby tepla z obnoviteľných zdrojov energie využitého v centralizovanom zásobovaní teplom sa neuplatňuje tarifa za prevádzkovanie systému.9a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazom 9a znie:

„9a) § 2 písm. p) zákona č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 309/2018 Z. z.“.

9.
V § 3b ods. 2 úvodnej vete a ods. 3 sa slová „15-ročnej doby podpory“ nahrádzajú slovami „doby podpory podľa § 3 ods. 6“.
10.
V § 3b ods. 2 písm. a) sa vypúšťajú slová „o viac ako päť percent“.
11.
V § 3b ods. 2 písm. c) sa slová „doplatok podľa § 3 ods. 1 písm. c)“ nahrádzajú slovami „podpora podľa § 3 ods. 1 písm. c) alebo písm. e)“.
12.
V § 3b ods. 5 úvodná veta znie: „Právo na podporu podľa § 3 ods. 1 písm. c) alebo písm. e) zaniká pre zariadenie výrobcu elektriny, ak počas doby podpory podľa § 3 ods. 6“.
13.
V § 3b ods. 7 sa za slovo „Úrad“ vkladajú slová „pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“)“ a na konci sa pripája táto veta: „Úrad je povinný informovať zúčtovateľa podpory o zariadení výrobcu elektriny, ktorému zaniklo právo na podporu podľa tohto zákona.“.
14.
V § 3b sa vypúšťa odsek 8.
15.
Za § 3b sa vkladá § 3c, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠3c
Podpora pre rekonštruované alebo modernizované zariadenie výrobcu elektriny
(1)
Rekonštrukcia alebo modernizácia technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny musí zabezpečiť technologické zhodnotenie zariadenia spočívajúce najmä v preukázateľnom zvýšení celkovej účinnosti, zvýšení inštalovaného výkonu, znížení vlastnej spotreby energie alebo znížení strát a nákladov na výrobu elektriny, ktoré výrobca elektriny preukáže znaleckým posudkom. Ukončenie rekonštrukcie alebo modernizácie technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny preukazuje výrobca elektriny právoplatným kolaudačným rozhodnutím alebo znaleckým posudkom, v ktorom sa uvedie dátum, kedy bola rekonštrukcia alebo modernizácia technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny ukončená, ak sa kolaudácia stavby nevyžaduje.

(2)
Za rekonštrukciu alebo modernizáciu technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny sa považuje aj nahradenie technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny novou technologickou časťou, ktorá nemusí zodpovedať pôvodnej technológii zariadenia výrobcu elektriny.

(3)
Ak v dôsledku rekonštrukcie alebo modernizácie technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny celkový inštalovaný výkon presiahne 250 kW, právo na podporu podľa § 3 ods. 1 písm. b) a d) pre zariadenie výrobcu elektriny zaniká.

(4)
Podpora podľa § 3 ods. 1 písm. c) sa vzťahuje na zariadenie na kombinovanú výrobu po dobu 15 rokov od ukončenia rekonštrukcie alebo modernizácie technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny, ak celkový inštalovaný výkon pred rekonštrukciou alebo modernizáciou technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny je menší ako 125 MW.

(5)
Podpora podľa odseku 4 sa vzťahuje na elektrinu vyrobenú vysoko účinnou kombinovanou výrobou, ak
a)
dosiahnutá celková účinnosť kombinovanej výroby je najmenej 80 % pri zariadeniach na kombinovanú výrobu podľa § 2 ods. 2 písm. a) prvého bodu a tretieho bodu a 75 % pri ostatných zariadeniach na kombinovanú výrobu; na účel vyhodnotenia celkovej účinnosti kombinovanej výroby sa nezapočítava obdobie kalendárneho roka, počas ktorého sa zariadením na kombinovanú výrobu zabezpečujú podporné služby pre prevádzkovateľa prenosovej sústavy,

b)
najmenej 60 % z tepla vyrobeného v zariadení na kombinovanú výrobu sa dodá centralizovaným zásobovaním teplom a

c)
najmenej 60 % z celkovej dodávky tepla centralizovaným zásobovaním teplom podľa písmena b) je dodávkou tepla pre verejnosť.

(6)
Ak nie sú splnené podmienky podpory podľa odseku 5, množstvo elektriny vyrobené vysoko účinnou kombinovanou výrobou, na ktoré je možné uplatniť podporu podľa odseku 4, sa znižuje o
a)
3 % za každé chýbajúce percento podľa odseku 5 písm. a) zaokrúhlené nahor,

b)
5 % za každé chýbajúce percento podľa odseku 5 písm. b) a c) zaokrúhlené nahor.

(7)
Ak v dôsledku rekonštrukcie alebo modernizácie technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny dôjde k zvýšeniu celkového inštalovaného výkonu, podpora podľa § 3 ods. 1 písm. c) sa vzťahuje len na elektrinu zodpovedajúcu pomernému množstvu elektriny určenej podľa odseku 5 alebo odseku 6, pričom pomer sa určí ako podiel hodnoty celkového inštalovaného výkonu zariadenia výrobcu elektriny pred rekonštrukciou alebo modernizáciou technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny a celkového inštalovaného výkonu zariadenia výrobcu elektriny po rekonštrukcii alebo modernizácii technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny.“.

16.
§ 4 vrátane nadpisu znie:

㤠4
Práva a povinnosti výrobcu elektriny
(1)
Výrobca elektriny s právom na podporu, ktorý spĺňa podmienky podľa odseku 2, má právo na
a)
prednostné pripojenie do distribučnej sústavy, prednostný prenos elektriny, prednostnú distribúciu elektriny a prednostnú dodávku elektriny, ak zariadenie na výrobu elektriny spĺňa technické podmienky prevádzkovateľa sústavy podľa osobitného predpisu10) a neohrozí bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sústavy; prednostný prenos elektriny sa nevzťahuje na prenos elektriny spojovacím vedením,11)

b)
výkup elektriny podľa § 3 ods. 1 písm. b) vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie alebo vysoko účinnou kombinovanou výrobou, ktorú dodal na základe zmluvy o povinnom výkupe elektriny11aaa) výkupcovi elektriny,

c)
doplatok podľa § 3 ods. 1 písm. c) na skutočné množstvo elektriny vyrobenej za kalendárny mesiac alebo pri malom zdroji za kalendárny rok z obnoviteľných zdrojov energie alebo elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou, zníženej o technologickú vlastnú spotrebu elektriny, a to na základe údajov z určeného meradla alebo určených výpočtom, poskytnutých zúčtovateľovi podpory podľa zmluvy o poskytovaní údajov11aab) a overených zúčtovateľom podpory podľa prevádzkového poriadku zúčtovateľa podpory,

d)
prenesenie zodpovednosti za odchýlku3ac) na iného účastníka trhu s elektrinou, ktorý je subjektom zúčtovania3aa) na základe zmluvy o prevzatí zodpovednosti za odchýlku,11aac)

e)
príplatok podľa § 3 ods. 1 písm. e) na skutočné množstvo elektriny vyrobenej za kalendárny mesiac z obnoviteľných zdrojov energie alebo elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou, znížené o technologickú vlastnú spotrebu elektriny, a to na základe údajov z určeného meradla alebo určených výpočtom, poskytnutých zúčtovateľovi podpory podľa zmluvy o poskytovaní údajov11aab) a overených zúčtovateľom podpory podľa prevádzkového poriadku zúčtovateľa podpory,

f)
vykonanie zmeny uplatňovania podpory na nasledujúci kalendárny rok podľa odseku 14, a to oznámením zúčtovateľovi podpory
1.
o neuplatnení si podpory podľa § 3 ods. 1 písm. b),

2.
o uplatnení si podpory podľa § 3 ods. 1 písm. b), ak spĺňa podmienky na jej uplatnenie.


(2)
Podmienky pre priznanie práva podľa odseku 1 písm. c) a e) sú:
a)
oznámenie uplatnenia podpory podľa § 3 ods. 1 písm. b), c), d) alebo písm. e) zúčtovateľovi podpory najneskôr 30 dní pred prvým uplatnením podpory,

b)
doručenie potvrdenia o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo potvrdenia o pôvode elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou zúčtovateľovi podpory,

c)
uzatvorenie zmluvy o poskytovaní údajov11aab) a poskytovanie údajov zúčtovateľovi podpory podľa tejto zmluvy,

d)
uzatvorenie zmluvy o doplatku alebo zmluvy o príplatku so zúčtovateľom podpory,

e)
zabezpečenie priebehového merania vyrobenej elektriny určeným meradlom na svorkách zariadenia na výrobu elektriny11aad) pre zariadenie výrobcu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom nad 100 kW,

f)
zabezpečenie priebehového merania technologickej vlastnej spotreby elektriny určeným meradlom pre zariadenie s celkovým inštalovaným výkonom nad 100 kW, a ak technologickú vlastnú spotrebu elektriny z technických príčin nie je možné merať, oznámenie tejto skutočnosti zúčtovateľovi podpory,

g)
oznámenie spôsobu výpočtu technologickej vlastnej spotreby elektriny a množstva technologickej vlastnej spotreby elektriny, ak nie je technologická vlastná spotreba elektriny meraná, zúčtovateľovi podpory a

h)
splnenie povinnosti podľa odseku 3 písm. b).

(3)
Výrobca elektriny s právom na podporu je povinný
a)
požiadať úrad do 31. januára o vydanie potvrdenia o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, ak ide o potvrdenie o pôvode podľa § 7 ods. 3 písm. b) alebo potvrdenia o pôvode elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou vydané za predchádzajúci kalendárny rok, ak ide o výrobcu elektriny kombinovanou výrobou,

b)
vrátiť zúčtovateľovi podpory do 15. apríla podporu podľa § 3 ods. 1 písm. c) alebo písm. e), ktorá mu bola vyplatená za predchádzajúci kalendárny rok v rozpore s podmienkami podpory podľa tohto zákona,

c)
zabezpečiť na požiadanie zúčtovateľa podpory jednopólové schémy prenosu elektriny a overenie správnosti spôsobu merania vyrobenej elektriny na svorkách zariadenia na výrobu elektriny znalcom v odbore energetiky,

d)
uzatvoriť zmluvu o povinnom výkupe elektriny s výkupcom elektriny do 15 pracovných dní od doručenia návrhu zmluvy o povinnom výkupe elektriny, ak si uplatňuje podporu podľa
§ 3 ods. 1 písm. b),

e)
poskytovať výkupcovi elektriny údaje o výrobe elektriny a informácie o každom prerušení výroby elektriny potrebné na činnosť výkupcu elektriny vrátane plánovaných údajov na nasledujúci kalendárny rok a skutočných údajov v kalendárnom roku v rozsahu podľa pravidiel trhu.

(4)
Výrobca elektriny kombinovanou výrobou, ktorému bolo vydané potvrdenie o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou za predchádzajúci kalendárny rok, si uplatňuje podporu v roku vydania tohto potvrdenia. Ak sa nepreukáže, že výrobca elektriny kombinovanou výrobou vyrábal elektrinu vysoko účinnou kombinovanou výrobou, je povinný vrátiť podporu podľa odseku 1 písm. c) a e) zúčtovateľovi podpory do 15. apríla nasledujúceho roka. Ak si výrobca elektriny kombinovanou výrobou neuplatnil právo na podporu podľa odseku 1 písm. c) alebo písm. e) a na základe vydaného potvrdenia o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou preukáže, že v predchádzajúcom roku vyrábal elektrinu vysoko účinnou kombinovanou výrobou, môže si na takto vyrobenú elektrinu uplatniť právo na podporu podľa odseku 1 písm. c) alebo písm. e) do konca príslušného kalendárneho roka.

(5)
Výrobca elektriny kombinovanou výrobou je povinný
a)
vykonávať mesačnú bilanciu výroby a dodávky elektriny, výroby a dodávky tepla a využitia mechanickej energie vyrobenej kombinovanou výrobou,

b)
predložiť sumárne ročné údaje získané z mesačných bilancií podľa písmena a) prevádzkovateľovi monitorovacieho systému energetickej efektívnosti podľa osobitného predpisu11aa) každoročne najneskôr do 25. januára za predchádzajúci kalendárny rok,

c)
zverejniť každoročne do 28. februára na svojom webovom sídle celkovú účinnosť kombinovanej výroby, podiel dodávky tepla centralizovaným zásobovaním teplom a podiel dodávky tepla pre verejnosť z celkovej dodávky tepla zabezpečovanej centralizovaným zásobovaním teplom za predchádzajúci kalendárny rok, ak ide o výrobcu elektriny preukazujúceho splnenie podmienok podpory podľa § 3c.

(6)
Výrobca elektriny s právom na podporu, ktorý si uplatní podporu podľa § 3 ods. 1 písm. b), c) alebo písm. e) a vyrába elektrinu z obnoviteľných zdrojov energie spoločne s elektrinou z neobnoviteľných zdrojov energie, je povinný zabezpečiť samostatné meranie vyrobenej elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo výpočet vyrobeného množstva elektriny z obnoviteľných zdrojov energie.

(7)
Výrobca elektriny s právom na podporu, ktorý si uplatní podporu podľa § 3 ods. 1 písm. b), c) alebo písm. e) a vyrába elektrinu spaľovaním alebo spoluspaľovaním biomasy a neobnoviteľného zdroja energie, eviduje a oznamuje úradu skutočné nadobudnutie množstva a kvalitu biomasy a jej skutočné využitie na účely výroby elektriny.

(8)
Výrobca elektriny kombinovanou výrobou v zariadení na kombinovanú výrobu s celkovým inštalovaným výkonom do 125 MW vrátane, bez ohľadu na rok uvedenia zariadenia do prevádzky, ktorý vyrába elektrinu zo zemného plynu a doručí zúčtovateľovi podpory potvrdenie o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie preukazujúce spotrebu biometánu v zariadení na kombinovanú výrobu, má právo na doplatok na množstvo elektriny vyrobenej z biometánu určené podľa § 3c ods. 5 alebo ods. 6. Výška doplatku podľa prvej vety je rovnaká ako výška doplatku na elektrinu vyrobenú z biometánu.

(9)
Výrobca elektriny podľa odseku 8 si právo na doplatok na elektrinu, na ktorú sa vzťahuje podpora podľa § 3 ods. 1 písm. c) alebo písm. e) a ktorá nebola vyrobená z biometánu, môže uplatniť po dobu 15 rokov od prvého uvedenia zariadenia na výrobu elektriny do prevádzky alebo od rekonštrukcie alebo modernizácie technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny.

(10)
Výrobca elektriny s právom na podporu, ktorý si uplatňuje podporu podľa § 3 ods. 1 písm. b), je povinný dodať výkupcovi elektriny celý objem vyrobenej elektriny okrem regulačnej elektriny dodanej pre potreby prevádzkovateľa prenosovej sústavy, elektriny pre vlastné využitie a elektriny, ktorá nebola dodaná prostredníctvom regionálnej distribučnej sústavy.

(11)
Výrobca elektriny využívajúci ako zdroj slnečnú energiu je povinný označiť každý fotovoltický panel zariadenia údajom o jeho jednotkovom výkone.

(12)
Výrobca elektriny s právom na podporu, ktorý vyrába elektrinu spaľovaním alebo spoluspaľovaním biomasy, biokvapaliny, bioplynu získaného anaeróbnou fermentáciou, biometánu, komunálnych odpadov s podielom biologicky rozložiteľnej zložky odpadov alebo plynu vyrobeného termochemickým splyňovaním biomasy, je povinný požiadať úrad do
31. januára o vydanie potvrdenia o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie za predchádzajúci kalendárny rok na účel vyporiadania podpory.

(13)
Povinnosť vrátiť podporu zúčtovateľovi podpory sa vzťahuje aj na výrobcu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie povinného využiť najmenej 50 % z ročnej výroby tepla na dodávku využiteľného tepla podľa § 3 ods. 11, ktorému úrad rozhodnutím znížil cenu vykupovanej elektriny. Výrobca elektriny je povinný vrátiť podporu do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia úradu o znížení ceny elektriny.

(14)
Ak si výrobca elektriny uplatňuje právo na vykonanie zmeny uplatňovania podpory podľa odseku 1 písm. f), oznámi zúčtovateľovi podpory zmenu uplatňovania podpory do
31. januára na nasledujúci kalendárny rok. Oznámenie o zmene uplatňovania podpory je pre výrobcu elektriny s právom na podporu a zúčtovateľa podpory záväzné a zúčtovateľ podpory je povinný bezodkladne oznámiť úradu a výkupcovi elektriny údaje uvedené v oznámení výrobcu elektriny.

(15)
Ak výrobca elektriny poruší povinnosť podľa odseku 3 písm. d), zaniká mu od 1. januára nasledujúceho kalendárneho roka právo na podporu podľa § 3 ods. 1 písm. b) a právo vykonania zmeny uplatňovania podpory podľa odseku 1 písm. f).“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 11aaa až 11aad znejú:

„11aaa) § 26 ods. 16 zákona č. 251/2012 Z. z. v znení zákona č. 309/2018 Z. z.

11aab) § 26 ods. 15 zákona č. 251/2012 Z. z. v znení zákona č. 309/2018 Z. z.

11aac) § 26 ods. 8 zákona č. 251/2012 Z. z.

11aad) § 2 písm. b) dvadsiaty štvrtý bod zákona č. 251/2012 Z. z.“.

17.
V § 4a ods. 1 sa vypúšťa písmeno c).
18.
V § 4a ods. 2 písmeno b) znie:

„b)
splnenie povinnosti podľa odseku 6,“.

19.
V § 4a sa odsek 2 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c)
uzatvorenie zmluvy o pripojení do distribučnej sústavy11b) za podmienok uvedených v prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa distribučnej sústavy.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 11b znie:

„11b) § 26 ods. 3 zákona č. 251/2012 Z. z.“.

20.
V § 4a ods. 4 sa slová „doručenia oznámenia o pripojení malého zdroja“ nahrádzajú slovami „splnenia podmienok podľa odseku 2“.
21.
V § 4a ods. 6 prvá veta a druhá veta znejú: „Výrobca elektriny z malého zdroja doručí prevádzkovateľovi distribučnej sústavy, na ktorého vymedzenom území sa malý zdroj nachádza, oznámenie o prevádzke malého zdroja podľa vzoru zverejneného na webovom sídle prevádzkovateľa distribučnej sústavy do piatich pracovných dní od uvedenia malého zdroja do prevádzky, najneskôr však do skončenia platnosti stanoviska prevádzkovateľa distribučnej sústavy k rezervovanej kapacite. Povinnosť podľa prvej vety sa vzťahuje aj na malý zdroj striedavého napätia, ktorý je galvanicky oddelený od distribučnej sústavy.“.
22.
V § 4a ods. 7 sa slová „organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou“ nahrádzajú slovami „zúčtovateľovi podpory“.
23.
§ 4a sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:

„(11)
Ustanovenia tohto paragrafu sa vzťahujú aj na zariadenie výrobcu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom do 10 kW vrátane tvorené skupinou malých zdrojov, ktorých výroba elektriny sa nepovažuje za podnikanie podľa osobitného predpisu.11a)“.

24.
Za § 4a sa vkladá § 4b, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠4b
Výroba elektriny v lokálnom zdroji
(1)
Výrobcom elektriny v lokálnom zdroji je odberateľ elektriny v odbernom mieste identickom s odovzdávacím miestom lokálneho zdroja, ktorý uzatvoril s prevádzkovateľom distribučnej sústavy zmluvu o pripojení lokálneho zdroja do distribučnej sústavy11b) pre lokálny zdroj.

(2)
Výrobca elektriny v lokálnom zdroji, ktorý spĺňa podmienky podľa odseku 3, má právo na
a)
bezplatné pripojenie lokálneho zdroja do distribučnej sústavy prevádzkovateľom distribučnej sústavy v odovzdávacom mieste, ktoré je identické s odberným miestom výrobcu elektriny v lokálnom zdroji,

b)
bezplatnú výmenu určeného meradla prevádzkovateľom distribučnej sústavy za určené meradlo, ktoré zaznamenáva odobraté množstvo elektriny z distribučnej sústavy a dodané množstvo elektriny do distribučnej sústavy,

c)
prednostné pripojenie do distribučnej sústavy vrátane prednostného pripojenia pred zariadeniami na výrobu elektriny, na ktoré sa vzťahuje právo podľa § 4 ods. 1 písm. a).

(3)
Výrobca elektriny v lokálnom zdroji musí
a)
mať uzatvorenú zmluvu o pripojení do distribučnej sústavy11b) pre lokálny zdroj,

b)
spĺňať obchodné a technické podmienky pripojenia lokálneho zdroja do distribučnej sústavy,

c)
doručiť úplné oznámenie o prevádzke lokálneho zdroja prevádzkovateľovi distribučnej sústavy do skončenia platnosti stanoviska prevádzkovateľa distribučnej sústavy k rezervovanej kapacite; vzor oznámenia zverejní prevádzkovateľ distribučnej sústavy na svojom webovom sídle.

(4)
Podpora podľa § 3 ods. 1 sa nevzťahuje na lokálny zdroj a zariadenie na výrobu elektriny, ktoré bolo lokálnym zdrojom.

(5)
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy je povinný oznámiť stanovisko k rezervovanej kapacite na pripojenie lokálneho zdroja do 15 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o stanovisko. Stanovisko prevádzkovateľa distribučnej sústavy k rezervovanej kapacite na pripojenie lokálneho zdroja platí šesť mesiacov od jeho vydania. Prevádzkovateľ distribučnej sústavy je povinný nesúhlasné stanovisko k rezervovanej kapacite na pripojenie lokálneho zdroja písomne odôvodniť. Vzor žiadosti o stanovisko k rezervovanej kapacite na pripojenie lokálneho zdroja zverejní prevádzkovateľ distribučnej sústavy na svojom webovom sídle.

(6)
Úrad vedie zoznam lokálnych zdrojov. Prevádzkovateľ distribučnej sústavy, do ktorej je lokálny zdroj pripojený, zasiela úradu a organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou údaje o výrobcoch elektriny v lokálnom zdroji a celkovom inštalovanom výkone lokálneho zdroja do desiatich pracovných dní po uplynutí kalendárneho mesiaca, v ktorom bol lokálny zdroj pripojený do distribučnej sústavy.

(7)
Úrad vydá výrobcovi elektriny v lokálnom zdroji potvrdenie o výrobe elektriny v lokálnom zdroji do 30 dní od doručenia úplnej žiadosti.

(8)
Žiadosť o vydanie potvrdenia podľa odseku 7 musí obsahovať
a)
názov, sídlo a identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu, obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, alebo meno, priezvisko a dátum narodenia, ak ide o fyzickú osobu,

b)
miesto a dátum pripojenia lokálneho zdroja do distribučnej sústavy,

c)
miesto a dátum uvedenia lokálneho zdroja do prevádzky,

d)
miesto, typ a celkový inštalovaný výkon lokálneho zdroja a označenie odberného miesta a odovzdávacieho miesta,

e)
špecifikáciu obnoviteľného zdroja energie, z ktorého je elektrina v lokálnom zdroji vyrábaná.

(9)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 8 je kópia zmluvy o pripojení do distribučnej sústavy11b) pre lokálny zdroj.

(10)
Ak žiadosť podľa odseku 8 nie je úplná, úrad vyzve žiadateľa, aby v ním určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 30 dní, žiadosť doplnil. Ak žiadosť v určenej lehote žiadateľ nedoplní, úrad konanie zastaví a potvrdenie o výrobe elektriny v lokálnom zdroji nevydá.

(11)
Pred vydaním potvrdenia podľa odseku 7 má úrad právo overiť správnosť údajov uvedených v žiadosti o vydanie potvrdenia u prevádzkovateľa distribučnej sústavy.

(12)
Využitie distribučnej kapacity výrobcom elektriny, ktorý nie je dodávateľom elektriny, v rozsahu najviac 10 % z celkového inštalovaného výkonu lokálneho zdroja v najviac dvoch po sebe idúcich štvrťhodinách z dôvodu technických problémov lokálneho zdroja alebo odberného miesta sa nepovažuje za neoprávnené dodávanie elektriny do sústavy.11c)

(13)
Výrobca elektriny v lokálnom zdroji, ktorý má oprávnenie na dodávku elektriny,11d) môže predať elektrinu vyrobenú v lokálnom zdroji, ktorá nie je spotrebovaná v odbernom mieste identickom s odovzdávacím miestom lokálneho zdroja; maximálna rezervovaná kapacita lokálneho zdroja je najviac 10 % celkového inštalovaného výkonu lokálneho zdroja.

(14)
Maximálnu rezervovanú kapacitu odberného miesta, ktoré je identické s odovzdávacím miestom lokálneho zdroja, nie je možné počas prevádzkovania lokálneho zdroja znížiť na hodnotu nižšiu ako inštalovaný výkon lokálneho zdroja.

(15)
Ak dôjde k prekročeniu maximálnej rezervovanej kapacity lokálneho zdroja podľa odseku 13 v dvoch po sebe nasledujúcich švrťhodinách, má prevádzkovateľ distribučnej sústavy právo odpojiť lokálny zdroj od distribučnej sústavy bez nároku na náhradu škody. Ak nie je možné lokálny zdroj odpojiť od distribučnej sústavy bez toho, aby bola prerušená distribúcia elektriny do odberného miesta, alebo ak výrobca elektriny neumožní prevádzkovateľovi distribučnej sústavy odpojiť lokálny zdroj od distribučnej sústavy, má prevádzkovateľ distribučnej sústavy právo odpojiť lokálny zdroj od distribučnej sústavy a prerušiť distribúciu elektriny do odberného miesta.

(16)
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy oznámi výrobcovi elektriny v lokálnom zdroji najneskôr päť pracovných dní pred odpojením lokálneho zdroja alebo prerušením distribúcie elektriny podľa odseku 15 dôvod, pre ktorý sa lokálny zdroj odpojí od distribučnej sústavy.

(17)
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy opätovne pripojí lokálny zdroj do distribučnej sústavy do piatich pracovných dní odo dňa, keď výrobca elektriny preukázal prevádzkovateľovi distribučnej sústavy, že vykonal opatrenia zabraňujúce prekročeniu maximálnej rezervovanej kapacity lokálneho zdroja podľa odseku 13.

(18)
Na výrobu elektriny v lokálnom zdroji sa nevzťahuje § 4a.

(19)
Na elektrinu vyrobenú v lokálnom zdroji a spotrebovanú v odbernom mieste identickom s odovzdávacím miestom lokálneho zdroja sa od kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo vydané potvrdenie o výrobe elektriny v lokálnom zdroji, neuplatňuje tarifa za prevádzkovanie systému.“.

Poznámka pod čiarou k odkazom 11c a 11d znejú:

„11c) § 46a zákona č. 251/2012 Z. z. v znení zákona č. 309/2018 Z. z.

11d) § 6 ods. 1, 2 a 5 zákona č. 251/2012 Z. z.“.

25.
V § 5 sa vypúšťa odsek 1.

Doterajšie odseky 2 až 14 sa označujú ako odseky 1 až 13.

26.
V § 5 ods. 2 sa slová „odseku 2“ nahrádzajú slovami „odseku 1“.
27.
V § 5 ods. 4 sa slová „odseku 2“ nahrádzajú slovami „odseku 1“ a slová „odseku 3“ sa nahrádzajú slovami „odseku 2“.
28.
V § 5 odsek 5 znie:

„(5)
Prevádzkový poriadok prevádzkovateľa distribučnej sústavy obsahuje podmienky rozšírenia distribučnej sústavy podľa odseku 2 na účel zabezpečenia podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnou kombinovanou výrobou podľa § 3 ods. 1 písm. a).“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 14 sa vypúšťa.

29.
V § 5 sa vypúšťajú odseky 6 až 11.

Doterajšie odseky 12 a 13 sa označujú ako odseky 6 a 7.

Poznámka pod čiarou k odkazu 15 sa vypúšťa.

30.
Za § 5 sa vkladajú § 5a až 5c, ktoré vrátane nadpisov znejú:

㤠5a
Práva a povinnosti výkupcu elektriny
(1)
Výkupca elektriny je povinný
a)
uzatvoriť s výrobcom elektriny písomnú zmluvu o povinnom výkupe elektriny,11aaa) ak si výrobca elektriny uplatňuje právo na podporu podľa § 3 ods. 1 písm. b),

b)
uzatvoriť so zúčtovateľom odchýlok14) zmluvu o zúčtovaní odchýlky,15)

c)
uzatvoriť s výrobcom elektriny s právom na podporu podľa § 3 ods. 1 písm. d) zmluvu o povinnom prevzatí zodpovednosti za odchýlku,15a)

d)
vykupovať elektrinu, na ktorú si výrobca elektriny s právom na podporu uplatnil právo podľa § 4 ods. 1 písm. b),

e)
poskytovať zúčtovateľovi podpory údaje potrebné na vyhodnotenie a zúčtovanie podpory podľa § 3,

f)
viesť záznamy o obchodných transakciách s výrobcami elektriny s právom na podporu podľa § 4 ods. 1 písm. b) a na požiadanie ich poskytovať úradu a zúčtovateľovi podpory,

g)
odovzdať organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou15aa) denné diagramy za svoju bilančnú skupinu v súlade s prevádzkovým poriadkom zúčtovateľa podpory,

h)
spĺňať požiadavky na finančné a ekonomické postavenie, kreditné riziko a dôveryhodnosť.

(2)
Výkupca elektriny má voči zúčtovateľovi podpory právo na úhradu za činnosti spojené s výkupom elektriny od výrobcov elektriny s právom na podporu podľa § 3 ods. 1 písm. b) a za činnosti spojené s prevzatím zodpovednosti za odchýlku za výrobcov elektriny s právom na podporu podľa § 3 ods. 1 písm. d) (ďalej len „úhrada za činnosť výkupcu elektriny“). Úhrada za činnosť výkupcu elektriny je určená za jednotku množstva elektriny vykúpenej výkupcom elektriny ako súčasť koeficientu podľa § 6 ods. 1 písm. b).

(3)
Výkupca elektriny je na základe daňového dokladu vystaveného výrobcom elektriny s právom na podporu podľa § 3 ods. 1 písm. b) povinný uhradiť výrobcovi elektriny cenu vykupovanej elektriny za vykúpenú elektrinu, na ktorú si výrobca elektriny s právom na podporu uplatnil právo podľa § 4 ods. 1 písm. b); daňový doklad môže byť výrobcom elektriny s právom na podporu vystavený až po uplynutí základného časového úseku podľa § 9 ods. 2.

(4)
Ak výkupcu elektriny určí ministerstvo, koeficient podľa § 6 ods. 1 písm. b) vrátane úhrady za činnosť výkupcu elektriny určí úrad v konaní o cenovej regulácii.12)

(5)
Ak sú ako výkupcovia elektriny vybraní alebo určení viaceré subjekty zúčtovania,3aa) vzťahujú sa práva a povinnosti podľa odsekov 1 až 4 a § 5b ods. 4 primerane na každého z nich v rozsahu uvedenom v povolení podľa osobitného predpisu,3ab) v akom je výkupca elektriny oprávnený vykupovať elektrinu od výrobcu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo výrobcu elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou.

§ 5b
Práva a povinnosti zúčtovateľa podpory
(1)
Zúčtovateľ podpory má právo na údaje potrebné na vyhodnotenie a zúčtovanie podpory podľa § 3 od výrobcu elektriny s právom na podporu, prevádzkovateľa sústavy, výkupcu elektriny, úradu a ministerstva v rozsahu, spôsobom a v termínoch uvedených v prevádzkovom poriadku zúčtovateľa podpory.

(2)
Zúčtovateľ podpory po splnení podmienok ustanovených jeho prevádzkovým poriadkom uzatvorí s výrobcom elektriny s právom na podporu podľa § 3 ods. 1 písm. c) zmluvu o doplatku. Zúčtovateľ podpory po splnení podmienok ustanovených jeho prevádzkovým poriadkom uzatvorí s výrobcom elektriny s právom na podporu podľa § 3 ods. 1 písm. e) zmluvu o príplatku.

(3)
Zúčtovateľ podpory je povinný na základe
a)
zmluvy o doplatku po uplynutí základného časového úseku podľa § 9 ods. 2 uhradiť výrobcovi elektriny s právom na podporu podľa § 3 ods. 1 písm. c) doplatok podľa § 4 ods. 1 písm. c), ak tento zákon v § 4 neustanovuje inak,

b)
zmluvy o príplatku po uplynutí základného časového úseku podľa § 9 ods. 3 uhradiť výrobcovi elektriny s právom na podporu podľa § 3 ods. 1 písm. e) príplatok podľa § 4 ods. 1 písm. e), ak tento zákon v § 4 neustanovuje inak.

(4)
Zúčtovateľ podpory je povinný po uplynutí základného časového úseku podľa § 9 ods. 2 uhradiť výkupcovi elektriny úhradu za činnosť výkupu elektriny za všetku elektrinu skutočne dodanú do sústavy výrobcami elektriny s právom na podporu.

(5)
Zúčtovateľ podpory je povinný oznamovať dotknutým výrobcom elektriny s právom na podporu a dodávateľovi poslednej inštancie15ab) skutočnosť, že výkupca elektriny stratil spôsobilosť15ac) vykupovať elektrinu od výrobcov elektriny s právom na podporu, s ktorými má výkupca elektriny uzatvorenú zmluvu o povinnom výkupe elektriny, a prevziať zodpovednosť za odchýlku za výrobcov elektriny s právom na podporu, s ktorými má výkupca elektriny uzatvorenú zmluvu o povinnom prevzatí zodpovednosti za odchýlku,

(6)
Zúčtovateľ podpory na základe potvrdenia o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo potvrdenia o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou za uplynulé obdobie uplatňuje u výrobcu elektriny rozdiel vyplatenej podpory podľa § 3 a podpory, ktorá zodpovedá množstvu elektriny podľa príslušného potvrdenia o pôvode za uplynulé obdobie.

(7)
Zúčtovateľ podpory si uplatňuje u výrobcu elektriny vrátenie doplatku alebo príplatku za elektrinu z obnoviteľných zdrojov energie a elektrinu vyrobenú vysoko účinnou kombinovanou výrobou, ktorá
a)
nebola vyrobená výrobcom elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo výrobcom elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou,

b)
bola vyrobená výrobcom elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo výrobcom elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou a nevzťahuje sa na ňu podpora podľa § 3 ods. 1 písm. c) alebo písm. e) alebo

c)
bola vyrobená výrobcom elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo výrobcom elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou a výrobca elektriny previedol záruku pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie vzťahujúcu sa na túto vyrobenú elektrinu na iného účastníka trhu s elektrinou.

(8)
Zúčtovateľ podpory na účely spracúvania údajov vymedzených týmto zákonom a elektronickej komunikácie s účastníkmi trhu s elektrinou zriaďuje a prevádzkuje informačný systém verejnej správy.15ad) V rozsahu ustanovenom týmto zákonom je zúčtovateľ podpory oprávnený elektronicky komunikovať s účastníkmi trhu s elektrinou.

(9)
Náklady vzniknuté zúčtovateľovi podpory poskytnutím podpory podľa § 3 ods. 1 písm. b) až e) sú oprávnenými nákladmi zúčtovateľa podpory a úrad ich zohľadní v konaní o cenovej regulácii12) tak, aby zúčtovateľ podpory mal prístup k prostriedkom potrebným na výkon činnosti podľa tohto zákona a v aktuálnom kalendárnom roku mu nevzniklo neprimerané negatívne saldo peňažného toku spôsobujúce úpadok.

(10)
Činnosť zúčtovateľa podpory vykonáva organizátor krátkodobého trhu s elektrinou.15aa)

§ 5c
Výberové konanie na zariadenia výrobcu elektriny s právom na podporu
(1)
Ministerstvo môže určiť na účel zvýšenia podielu výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo vysoko účinnou kombinovanou výrobou na základe nediskriminačného a transparentného výberového konania zariadenie výrobcu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom nad 10 kW, pre ktoré výrobca elektriny získa právo na podporu podľa § 3 ods. 1 písm. e).

(2)
Podmienky účasti vo výberovom konaní a kritériá na vyhodnocovanie ponúk predložených vo výberovom konaní určí ministerstvo v spolupráci s úradom.

(3)
Podmienky účasti, kritériá na vyhodnocovanie ponúk a vyhodnocovanie ponúk výberového konania na výstavbu zariadení výrobcu elektriny kombinovanou výrobou s inštalovaným výkonom nad 1 MW musia zohľadňovať podiel využitia tepla na dodávku tepla pre verejnosť centralizovaným zásobovaním teplom.

(4)
Ministerstvo môže vo výberovom konaní podľa odseku 1 obmedziť maximálnu výšku ponúknutej ceny elektriny.

(5)
Oznámenie o začatí výberového konania, podmienky účasti vo výberovom konaní a kritériá na vyhodnocovanie ponúk predložených vo výberovom konaní ministerstvo uverejní v Obchodnom vestníku a na svojom webovom sídle najmenej dva mesiace pred dátumom ukončenia prijímania ponúk.

(6)
Ministerstvo môže zrušiť výberové konanie, ak sa podstatne zmenia okolnosti, za ktorých sa výberové konanie vyhlásilo, alebo žiadny z uchádzačov nesplnil podmienky účasti vo výberovom konaní.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 14 až 15ad znejú:

„14) § 3 písm. a) ôsmy bod zákona č. 251/2012 Z. z. v znení zákona č. 309/2018 Z. z.

15) § 26 ods. 6 zákona č. 251/2012 Z. z. v znení zákona č. 309/2018 Z. z.

15a) § 26 ods. 17 zákona č. 251/2012 Z. z. v znení zákona č. 309/2018 Z. z.

15aa) § 3 písm. b) štrnásty bod zákona č. 251/2012 Z. z.

15ab) § 3 písm. a) deviaty bod zákona č. 251/2012 Z. z.

15ac) § 18a ods. 1 a 3 zákona č. 251/2012 Z. z. v znení zákona č. 309/2018 Z. z.

15ad) § 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

31.
V § 6 odsek 1 znie:

„(1)
Pri určení ceny sa rozumie
a)
cenou elektriny cena elektriny za jednotku množstva elektriny schválená alebo určená úradom podľa osobitného predpisu12) pre elektrinu vyrobenú z obnoviteľných zdrojov energie alebo elektrinu vyrobenú vysoko účinnou kombinovanou výrobou,

b)
cenou vykupovanej elektriny cena elektriny za jednotku množstva elektriny vykúpenej výkupcom elektriny podľa § 3 ods. 1 písm. b) určená ako trhová cena predstavujúca základ pre výpočet ceny vykupovanej elektriny a koeficient zohľadňujúci hodnotu vykupovaného diagramu výroby elektriny voči základu pre výpočet ceny vykupovanej elektriny, náklady spojené s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a náklady na činnosti spojené s výkupom elektriny,

c)
doplatkom rozdiel medzi cenou elektriny a cenou vykupovanej elektriny, ktorý uhrádza výrobcovi elektriny s právom na podporu podľa § 3 ods. 1 písm. c) zúčtovateľ podpory; ak je tento rozdiel záporný, doplatok sa rovná nule,

d)
ponúknutou cenou elektriny cena elektriny za jednotku množstva elektriny určená pre zariadenie výrobcu elektriny výberovým konaním podľa § 5c,

e)
príplatkom rozdiel medzi ponúknutou cenou elektriny a cenou vykupovanej elektriny, ktorý uhrádza výrobcovi elektriny s právom na podporu podľa § 3 ods. 1 písm. e) zúčtovateľ podpory; ak je tento rozdiel záporný, príplatok sa rovná nule.“.

32.
V § 6 sa odsek 2 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g)
výšku podpory poskytnutej z podporných programov financovaných z prostriedkov štátneho rozpočtu.“.

33.
V § 6 ods. 3 sa slová „pre stanovenie doplatku podľa § 3 ods. 1 písm. c)“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 1 písm. a)“ a za slovo „je“ sa vkladajú slová „počas doby podpory podľa § 3 ods. 6“.
34.
V § 6 odseky 4 až 7 znejú:

„(4)
Ponúknutá cena elektriny podľa odseku 1 písm. d) v rokoch nasledujúcich po roku uvedenia zariadenia výrobcu elektriny do prevádzky je počas doby podpory podľa § 3 ods. 6 rovnaká ako v roku, v ktorom bolo zariadenie výrobcu elektriny uvedené do prevádzky.

(5)
Úrad zmení cenu elektriny podľa odseku 3 a ponúknutú cenu elektriny podľa odseku 4 na jeden kalendárny rok korekciou, ktorá zohľadňuje výrazné zvýšenie alebo zníženie ceny vstupných surovín, ktoré sa použili na výrobu elektriny.

(6)
Úrad zníži cenu elektriny podľa odseku 3 a ponúknutú cenu elektriny podľa odseku 4 o 30 % na jeden kalendárny rok pre zariadenie výrobcu elektriny podľa § 3 ods. 11, ktorý nesplnil podmienku využitia najmenej 50 % z ročnej výroby tepla na dodávku využiteľného tepla.

(7)
Cenu elektriny určenú na nasledujúci kalendárny rok úrad zverejní na svojom webovom sídle do 15. júla príslušného kalendárneho roka; pri výraznej zmene parametrov nákladových položiek ovplyvňujúcich výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo vysoko účinnou kombinovanou výrobou je úrad oprávnený určiť cenu elektriny na nasledujúci kalendárny štvrťrok, pričom cena elektriny určená úradom na nasledujúci kalendárny štvrťrok nesmie byť nižšia ako 90 % ceny platnej v príslušnom kalendárnom štvrťroku.“.

35.
§ 6 sa dopĺňa odsekmi 10 až 12, ktoré znejú:

„(10)
Úrad cenu elektriny určí tak, aby podpora podľa § 3 ods. 1 písm. c) nepresiahla rozdiel medzi celkovými priemernými nákladmi na výrobu elektriny a trhovou cenou elektriny. Pri výpočte celkových priemerných nákladov na výrobu elektriny maximálna miera návratnosti nákladov nepresiahne diskontnú sadzbu oznámenú Európskou komisiou v Úradnom vestníku Európskej únie platnú v čase určenia ceny elektriny.

(11)
Ak sa na výstavbu zariadenia výrobcu elektriny, rekonštrukciu alebo modernizáciu technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny poskytla podpora z podporných programov financovaných zo štátneho rozpočtu, úrad zníži cenu elektriny tak, aby poskytnutá podpora podľa § 3 ods. 1 písm. c) zodpovedala maximálnej miere návratnosti nákladov podľa odseku 10.

(12)
Úrad určuje spôsob a rozsah výpočtu základu pre výpočet ceny vykupovanej elektriny tak, aby zohľadňoval vývoj ceny elektriny na príslušný kalendárny rok. Koeficient podľa odseku 1 písm. b) určuje úrad na základe výsledkov aukcie na výkupcu elektriny.“.

36.
Za § 6 sa vkladá § 6a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠6a
Kompenzácia podnikateľom
(1)
Ministerstvo môže poskytnúť z prostriedkov štátneho rozpočtu právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi kompenzáciu, ak
a)
jej spotreba elektriny v predchádzajúcom roku je najmenej 1 GWh,

b)
kód podniku podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností15ae) je uvedený v zozname ustanovenom podľa § 19 ods. 1 písm. o),

c)
podiel hrubej pridanej hodnoty podniku z činností uvedených v zozname ustanovenom podľa § 19 ods. 1 písm. o) je v predchádzajúcom roku najmenej 50 % z celkovej hrubej pridanej hodnoty podniku,

d)
v predchádzajúcom roku riadne uhradila tarifu za prevádzkovanie systému a nemala v predchádzajúcom roku určenú individuálnu sadzbu tarify za prevádzkovanie systému podľa osobitného predpisu,15af)

e)
voči nej nie je vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, reštrukturalizácii alebo nebol proti nej zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,

f)
voči nej nie je vedený výkon rozhodnutia,15ag)

g)
nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie alebo na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie,

h)
je zapísaná v registri partnerov verejného sektora,15ah) ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu – podnikateľa, ktorá má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora.

(2)
Právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ preukazuje splnenie podmienok podľa odseku 1
a)
správou o údajoch uvedených v odseku 1 písm. a) až c) zostavenou v rozsahu a štruktúre podľa § 19 ods. 1 písm. o) a overenou audítorom alebo audítorskou spoločnosťou zapísanými v zozname podľa osobitného predpisu,15ai)

b)
potvrdením subjektu, ktorému v predchádzajúcom roku uhrádzal tarifu za systémové služby a tarifu za prevádzkovanie systému, ak ide o splnenie podmienky podľa odseku 1 písm. d),

c)
potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, ak ide o splnenie podmienky podľa odseku 1 písm. e),

d)
čestným vyhlásením štatutárneho orgánu právnickej osoby alebo čestným vyhlásením fyzickej osoby – podnikateľa, že voči nej nie je vedený výkon rozhodnutia, ak ide o splnenie podmienky podľa odseku 1 písm. f),

e)
potvrdením Sociálnej poisťovne a každej zdravotnej poisťovne nie starším ako tri mesiace, ak ide o splnenie podmienky podľa odseku 1 písm. g),

f)
výpisom z registra partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu,15aj) ak ide o splnenie podmienky podľa odseku 1 písm. h).

(3)
Kompenzácia sa poskytuje transparentným a nediskriminačným spôsobom všetkým oprávneným žiadateľom vo výške určenej na 1 MWh v rámci schváleného limitu výdavkov na poskytnutie kompenzácie podnikateľom na príslušné rozpočtové obdobie spôsobom určeným podľa § 19 ods. 1 písm. o) a uplatňuje sa na koncovú spotrebu elektriny nad 1 GWh v predchádzajúcom kalendárnom roku. Takto určená výška kompenzácie nesmie presiahnuť 85 % tarify za výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie zaplatenej právnickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom v predchádzajúcom kalendárnom roku.

(4)
Kompenzácia sa poskytuje na základe žiadosti o poskytnutie kompenzácie. Žiadosť o poskytnutie kompenzácie sa predkladá na základe výzvy zverejnenej na webovom sídle ministerstva v termíne a spôsobom, ktoré určí ministerstvo vo výzve. Ministerstvo zverejní vzor žiadosti o poskytnutie kompenzácie na svojom webovom sídle.

(5)
Právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá predkladá žiadosť podľa odseku 4, je povinná
a)
poskytovať na žiadosť ministerstvu informácie potrebné na posúdenie oprávnenosti nároku na poskytnutie kompenzácie,

b)
umožniť vykonať kontrolu oprávnenosti nároku na poskytnutie kompenzácie, ktorú vykoná ministerstvo.

(6)
Ministerstvo zverejňuje na svojom webovom sídle zoznam právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov, ktorým bola poskytnutá kompenzácia, a výšku poskytnutej kompenzácie.

(7)
Ak bola kompenzácia poskytnutá neoprávnene alebo vo vyššej sume, ako patrila, je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorej bola kompenzácia poskytnutá, povinná vrátiť neoprávnene poskytnutú kompenzáciu alebo kompenzáciu poskytnutú vo vyššej sume, ako patrila.

(8)
Ministerstvo môže poveriť administratívnymi činnosťami súvisiacimi s poskytovaním kompenzácie podľa tohto paragrafu právnickú osobu zriadenú ministerstvom.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 15ae až 15aj znejú:

„15ae) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa zavádza štatistická klasifikácia ekonomických činností NACE Revision 2 a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 3037/90 a niektoré nariadenia ES o osobitných oblastiach štatistiky (Ú. v. EÚ L 393, 30. 12. 2006) v platnom znení.

15af) § 12 ods. 7 zákona č. 250/2012 Z. z.

15ag) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

15ah) Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 38/2017 Z. z.

15ai) Zákon č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

15aj) § 3 ods. 3 zákona č. 315/2016 Z. z.“.

37.
V § 7 ods. 1 sa slová „prevádzkovateľovi regionálnej distribučnej sústavy“ nahrádzajú slovami „z obnoviteľných zdrojov energie zúčtovateľovi podpory“.
38.
V § 7 ods. 2 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „výrobcu elektriny“.
39.
V § 7 ods. 3 písm. b) sa slová „a z ročnej výroby tepla nevyužije najmenej 50 % na dodávku využiteľného tepla“ nahrádzajú slovami „alebo spaľovaním plynu vyrobeného termochemickým splyňovaním biomasy“.
40.
V § 7 ods. 5 písm. f) sa slová „na výrobu“ nahrádzajú slovom „výrobcu“.
41.
V § 7 ods. 5 písm. j) sa za slovo „elektriny“ vkladajú slová „z obnoviteľných zdrojov energie“.
42.
V § 7 sa odsek 5 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:

„k)
údaje podľa § 4 ods. 5 písm. a) a b) a podiel využiteľného tepla určeného podľa § 3 ods. 11, ak ide o výrobu elektriny z bioplynu alebo plynu vyrobeného termochemickým splyňovaním biomasy.“.

43.
V § 7 sa odsek 7 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

„i)
podiel využiteľného tepla určeného podľa § 3 ods. 11, ak ide o výrobu elektriny z bioplynu alebo plynu vyrobeného termochemickým splyňovaním biomasy.“.

44.
V § 7 odsek 9 znie:

„(9)
Úrad doručí potvrdenie o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie žiadateľovi a zúčtovateľovi podpory.“.

45.
§ 7a vrátane nadpisu sa vypúšťa.
46.
V § 8 ods. 2 písm. k) sa za slovo „elektriny“ vkladajú slová „vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou“.
47.
V § 8 sa odsek 2 dopĺňa písmenami o) až q), ktoré znejú:

„o)
dosiahnutú celkovú účinnosť kombinovanej výroby,

p)
množstvo tepla dodaného centralizovaným zásobovaním teplom,

q)
podiel dodávky tepla pre verejnosť z celkovej dodávky tepla zabezpečovanej centralizovaným zásobovaním teplom.“.

48.
V § 8 ods. 3 písm. a) sa za slovo „vyrobenej“ vkladajú slová „vysoko účinnou“.
49.
V § 8 sa odsek 5 dopĺňa písmenami h) až k), ktoré znejú:

„h)
dosiahnutú celkovú účinnosť kombinovanej výroby,

i)
množstvo tepla dodaného centralizovaným zásobovaním teplom,

j)
podiel dodávky tepla pre verejnosť z celkovej dodávky tepla zabezpečovanej centralizovaným zásobovaním teplom,

k)
množstvo elektriny, na ktorú sa vzťahuje podpora podľa § 3 ods. 1 písm. c) alebo písm. e).“.

50.
V § 8 ods. 8 sa slová „výrobcovi elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou“ nahrádzajú slovami „žiadateľovi, zúčtovateľovi podpory“.
51.
§ 8a vrátane nadpisu znie:

㤠8a
Záruky pôvodu
(1)
Zárukou pôvodu je záruka pôvodu elektriny
a)
z obnoviteľných zdrojov energie,

b)
vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou.

(2)
Záruka pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie je doklad preukazujúci, že elektrina bola vyrobená z obnoviteľných zdrojov energie a používa sa na účely preukázania, že daný podiel elektriny bol vyrobený z obnoviteľných zdrojov energie a dodaný do elektrizačnej sústavy. So zárukou pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie je spojené právo dodávateľa elektriny uviesť pri vyúčtovaní dodanej elektriny koncovému odberateľovi elektrinu ako elektrinu vyrobenú z obnoviteľného zdroja energie.

(3)
Záruka pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie obsahuje najmä
a)
zdroj energie, z ktorého bola elektrina vyrobená,

b)
počiatočný a koncový dátum výroby elektriny,

c)
označenie, miesto, technológiu a celkový inštalovaný výkon zariadenia, v ktorom bola elektrina vyrobená,

d)
výšku investičnej pomoci alebo inej podpory z národného systému podpory a druh systému podpory, ak ju zariadenie výrobcu elektriny získalo,

e)
dátum uvedenia zariadenia výrobcu elektriny do prevádzky a dátum ukončenia rekonštrukcie alebo modernizácie technologickej časti energetického zariadenia výrobcu elektriny,

f)
dátum a členský štát, v ktorom bola záruka pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie vydaná,

g)
identifikačné číslo.

(4)
Záruku pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie možno použiť do 12 mesiacov od dátumu výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie. Použitím záruky pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie sa rozumie jej uplatnenie na preukázanie podielu elektriny z obnoviteľných zdrojov na celkovom množstve elektriny dodanej koncovému odberateľovi.

(5)
Záruka pôvodu elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou je doklad, že elektrina bola vyrobená vysoko účinnou kombinovanou výrobou a dodaná do elektrizačnej sústavy. So zárukou pôvodu elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou je spojené právo dodávateľa elektriny uviesť pri vyúčtovaní dodanej elektriny koncovému odberateľovi elektrinu ako elektrinu vyrobenú vysoko účinnou kombinovanou výrobou.

(6)
Záruka pôvodu elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou obsahuje najmä
a)
zdroj energie, z ktorého bola elektrina vyrobená,

b)
počiatočný a koncový dátum výroby elektriny,

c)
označenie, miesto, technológiu, inštalovaný elektrický výkon zariadenia, inštalovaný tepelný výkon zariadenia a celkový inštalovaný výkon zariadenia, v ktorom bola elektrina vyrobená,

d)
množstvo a výhrevnosť paliva, ktoré bolo použité v procese premeny na využiteľnú energiu,

e)
množstvo vyrobeného tepla a vykonanej mechanickej práce,

f)
miesto, dátum uvedenia zariadenia do prevádzky alebo dátum rekonštrukcie alebo modernizácie technologickej časti energetického zariadenia a technológie kombinovanej výroby,

g)
spôsob využitia mechanickej práce a využiteľného tepla vyrobeného spoločne s elektrinou vyrobenou vysoko účinnou kombinovanou výrobou,

h)
údaje o mesačnej bilancii výroby a dodávky elektriny a výroby a dodávky tepla za predchádzajúci rok, ak bolo zariadenie prevádzkované v predchádzajúcom roku,

i)
výpočet úspor primárnej energie,

j)
množstvo elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou, na ktoré sa záruka pôvodu elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou vyžaduje,

k)
percentuálne vyjadrenú podporu zo štátneho rozpočtu,

l)
špecifikáciu nákladov na výrobu elektriny a výšku nákladov na výrobu jednej megawatthodiny,

m)
výšku investičnej pomoci alebo inej podpory z národného systému podpory a druh systému podpory, ak ju zariadenie výrobcu elektriny získalo,

n)
dátum vydania a štát, v ktorom bola záruka pôvodu elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou vydaná,

o)
identifikačné číslo.

(7)
Záruka pôvodu elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou platí
12 mesiacov od dátumu výroby elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou. Použitím záruky pôvodu elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou sa rozumie jej uplatnenie na preukázanie podielu elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou na celkovom množstve elektriny dodanej koncovému odberateľovi.“.

52.
Za § 8a sa vkladá § 8b, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠8b
Vydanie, prevod, uznanie a zrušenie záruk pôvodu
(1)
Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou v elektronickej evidencii
a)
vytvára a vedie účty výrobcov elektriny a dodávateľov elektriny, s ktorými má uzatvorenú zmluvu o činnostiach spojených s vydávaním a použitím záruk pôvodu (ďalej len „držiteľ účtu“),

b)
eviduje vydané záruky pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a záruky pôvodu elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou,

c)
eviduje prevody záruk pôvodu medzi držiteľmi účtov, eviduje prevody záruk pôvodu prostredníctvom ním organizovaného trhu a prevody záruk pôvodu medzi držiteľom účtu a výrobcom elektriny alebo dodávateľom elektriny z iného členského štátu Európskej únie,

d)
eviduje uplatnenie záruk pôvodu dodávateľom elektriny,

e)
eviduje uznanie záruky pôvodu vydanej v inom členskom štáte Európskej únie,

f)
ruší záruky pôvodu po uplatnení záruky pôvodu alebo uplynutí doby, počas ktorej možno použiť záruku pôvodu.

(2)
Záruku pôvodu vydá organizátor krátkodobého trhu s elektrinou v elektronickej podobe pre každú megawatthodinu elektriny na žiadosť výrobcovi elektriny, ak
a)
žiadateľom je držiteľ účtu,

b)
žiadateľ uvedie v žiadosti všetky údaje v elektronickej evidencii,

c)
elektrina je evidovaná v elektronickej evidencii a je vyrobená z obnoviteľných zdrojov energie, ak žiada o vydanie záruky pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, alebo je vyrobená vysoko účinnou kombinovanou výrobou, ak žiada o vydanie záruky pôvodu elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou,

d)
nejde o elektrinu, na ktorú žiadateľ uplatnil právo na podporu podľa § 3 ods. 1 písm. c) alebo písm. e),

e)
žiadateľ nie je v omeškaní so splnením splatného peňažného záväzku podľa zmluvy o činnostiach spojených s vydávaním a použitím záruk pôvodu.

(3)
Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou vydá záruku pôvodu elektriny v elektronickej podobe pre každú megawatthodinu elektriny aj na elektrinu, na ktorú bolo uplatnené právo na podporu podľa § 3 ods. 1 písm. c) alebo písm. e). Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou takto vydané záruky pôvodu eviduje v elektronickej evidencii na vlastnom oddelenom účte a vykonáva jeho správu.

(4)
Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou organizuje trh s vydanými zárukami pôvodu podľa odsekov 2 a 3.

(5)
Záruku pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a právo s ňou spojené podľa
§ 8a ods. 2 alebo záruku pôvodu elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou a právo s ňou spojené podľa § 8a ods. 5 možno previesť na iného účastníka trhu s elektrinou prostredníctvom obchodu uskutočneného na trhu so zárukami pôvodu organizovanom organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou.

(6)
Množstvo elektriny zodpovedajúce zárukám pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, ktoré dodávateľ elektriny previedol na iného účastníka trhu s elektrinou, sa odpočíta z podielu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie v jeho dodávke elektriny. Množstvo elektriny zodpovedajúce zárukám pôvodu elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou, ktoré dodávateľ elektriny previedol na iného účastníka trhu s elektrinou, sa odpočíta z podielu elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou v jeho dodávke elektriny.

(7)
Záruka pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo záruka pôvodu elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou sa po uplatnení dodávateľom elektriny alebo koncovým odberateľom elektriny15d) zruší. Záruka pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov alebo záruka pôvodu elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou a právo so zárukou pôvodu elektriny spojené sa zruší aj uplynutím doby, počas ktorej je možné záruku pôvodu elektriny použiť.

(8)
Záruku pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie vydá organizátor krátkodobého trhu s elektrinou aj výrobcovi elektriny kombinovanou výrobou, ak k žiadosti priloží potvrdenie o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a preukáže spotrebu biometánu.

(9)
Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou zruší evidenciu alebo prevod záruky pôvodu alebo evidenciu uznania záruk pôvodu, ak sa preukáže, že k nim došlo v rozpore s týmto zákonom.

(10)
Záruka pôvodu, ktorá bola vydaná v inom členskom štáte na základe mechanizmu zaručujúceho presnosť a spoľahlivosť vydávania záruk pôvodu, sa považuje za uznanú záruku pôvodu, ak bola prevedená na účet držiteľa účtu registrovaného v elektronickej evidencii. Ak existujú opodstatnené pochybnosti o jej presnosti, spoľahlivosti alebo vierohodnosti, organizátor krátkodobého trhu s elektrinou nezaeviduje prevod záruky pôvodu vydanej v inom členskom štáte a vyzve žiadateľa, aby v ňom určenej lehote odstránil pochybnosti o presnosti, spoľahlivosti alebo vierohodnosti záruky pôvodu. Ak sa v určenej lehote pochybnosti neodstránia, organizátor krátkodobého trhu s elektrinou neumožní evidenciu prevodu záruky pôvodu a oznámi žiadateľovi dôvody. Záruka pôvodu vydaná v inom členskom štáte sa považuje za nespoľahlivú, ak už bola v štáte vydania alebo v inom členskom štáte uplatnená na preukázanie pôvodu elektriny dodanej koncovému odberateľovi.

(11)
Ak organizátor krátkodobého trhu s elektrinou záruku pôvodu podľa odseku 10 neuzná, oznámi dôvody neuznania ministerstvu, ktoré informuje Európsku komisiu o dôvodoch neuznania záruky pôvodu vydanej v inom členskom štáte. Ak Európska komisia rozhodne o tom, že neuznanie záruky pôvodu bolo v rozpore s právnymi predpismi Európskej únie, je organizátor krátkodobého trhu s elektrinou povinný bezodkladne po oznámení rozhodnutia Európskej komisie vykonať evidenciu prevodu záruky pôvodu.

(12)
Podrobnosti o postupe pri evidencii záruk pôvodu, organizovaní trhu so zárukami pôvodu, pravidlách pre obchodovanie so zárukami pôvodu a uznávaní prevodov záruk pôvodu upraví organizátor krátkodobého trhu s elektrinou vo svojom prevádzkovom poriadku.

(13)
Dohľad nad evidenciou, prevodom a zrušením záruk pôvodu a nad evidenciou uznania záruk pôvodu vykonáva úrad. Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou, výrobca elektriny a dodávateľ elektriny sú povinní poskytnúť úradu potrebnú súčinnosť pri výkone dohľadu. Pri zrušení evidencie alebo prevodu záruky pôvodu sa postupuje primerane podľa odseku 11.“.

53.
§ 9 vrátane nadpisu znie:

㤠9
Pravidlá zúčtovania a evidencie elektriny
(1)
Základným časovým úsekom pre výkup elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie a elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou je jedna hodina v štvrťhodinovom rozlíšení. Pri zariadení výrobcu elektriny, ktoré nie je vybavené priebehovým meraním, sa v zmluve o povinnom výkupe elektriny medzi výkupcom elektriny a výrobcom elektriny s právom na podporu dohodne iný časový úsek.

(2)
Základným časovým úsekom na vyhodnocovanie a zúčtovanie výkupu elektriny podľa § 3 ods. 1 písm. b) a doplatku podľa § 3 ods. 1 písm. c) je jeden kalendárny mesiac. Základným časovým úsekom na vyhodnocovanie a zúčtovanie výkupu elektriny podľa § 3 ods. 1 písm. b) a doplatku podľa § 3 ods. 1 písm. c) z malého zdroja je jeden kalendárny rok.

(3)
Základným časovým úsekom na vyhodnocovanie a zúčtovanie príplatku podľa § 3 ods. 1 písm. e) je jeden kalendárny mesiac.

(4)
Výrobca elektriny s právom na podporu odovzdá zúčtovateľovi podpory údaje potrebné na vyhodnotenie a zúčtovanie podpory podľa § 3 v rozsahu, spôsobom a v termínoch uvedených v prevádzkovom poriadku zúčtovateľa podpory, najmä údaje o skutočnej výrobe elektriny, technologickej vlastnej spotrebe elektriny, množstve elektriny pre vlastné využitie a údaje o zdrojoch energie využitých na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou. Ak sú odovzdané nesprávne údaje, je výrobca elektriny s právom na podporu povinný na výzvu zúčtovateľa podpory odovzdať opravené údaje do 30 dní od vyzvania.

(5)
Úrad uverejní každoročne do 30. júna vo Vestníku úradu a na svojom webovom sídle vyhodnotenie podielu výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie za uplynulý kalendárny rok. Úrad uverejní každoročne do 30. júna na svojom webovom sídle zoznam výrobcov elektriny s právom na podporu, skutočné množstvo vyrobenej elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou, na ktoré sa vzťahuje podpora podľa § 3 ods. 1 písm. c) alebo písm. e) za predchádzajúci kalendárny rok za každého výrobcu elektriny s právom na podporu a predpoklad na aktuálny kalendárny rok.

(6)
Zúčtovateľ podpory je povinný evidovať množstvo vykúpenej elektriny a elektriny, na ktoré sa vzťahuje podpora podľa § 3 ods. 1 písm. c) alebo písm. e), podľa jednotlivých zariadení výrobcov elektriny.

(7)
Zúčtovateľ podpory je povinný poskytnúť na žiadosť úradu všetky údaje potrebné na plnenie povinnosti úradu podľa odseku 5 v lehote určenej úradom.“.

54.
V § 14 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e)
určuje a každoročne do 30. júna na svojom webovom sídle zverejňuje inštalovaný výkon nových zariadení na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnou kombinovanou výrobou, na ktoré sa vzťahuje podpora podľa § 3 ods. 1 písm. c), a inštalovaný výkon v lokálnych zdrojoch, na ktoré sa nevzťahuje povinnosť platiť tarifu za prevádzkovanie systému a ktoré je možné pripojiť do sústavy.“.

55.
V § 14a ods. 3 sa na konci pripájajú tieto vety: „Právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 2 je povinná od 1. januára 2021 uvádzať na trh s presnosťou podľa technickej normy17ga) motorovú naftu s objemom biodieslu v litri minimálne 6,9 % a motorový benzín s objemom bioetanolovej zložky v litri minimálne 7,4 %. Na účely tohto zákona sa bioetanolovou zložkou rozumie bioetyltercbutyléter alebo zmes bioetyltercbutyléteru a bioetanolu, pričom zmes musí obsahovať podiel bioetyltercbutyléteru najmenej 3 %, čo predstavuje objem 1,41 % bioetanolovej zložky. Objem bioetyltercbutyléteru sa do objemu bioetanolovej zložky zmesi započítava 47 % svojho objemu.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 17ga znie:

„17ga) STN EN ISO 4259-1 Ropné a príbuzné výrobky. Zhodnosť metód merania a výsledkov. Časť 1: Určovanie údajov zhodnosti vo vzťahu k metódam skúšania (ISO 4259-1: 2017) (65 6004).“.

56.
V § 14a ods. 13 a 14 sa slová „25. januára“ nahrádzajú slovami „31. marca“.
57.
V § 16 ods. 1 písmeno a) znie:

„a)
výrobca elektriny s právom na podporu, ktorý zúčtovateľovi podpory neoznámi údaje potrebné na vyhodnotenie a zúčtovanie podpory alebo oznámi nepravdivé údaje podľa § 9 ods. 4,“.

58.
V § 16 ods. 1 písm. c) sa za slovo „nevráti“ vkladajú slová „zúčtovateľovi podpory“ a slová „prevádzkovateľovi regionálnej distribučnej sústavy“ sa nahrádzajú slovami „alebo príplatok“.
59.
V § 16 ods. 1 písmeno d) znie:

„d)
výrobca elektriny, ktorý nesplní povinnosť podľa § 4 ods. 5,“.

60.
V § 16 ods. 1 písm. e) sa slová „§ 5 ods. 2“ nahrádzajú slovami „§ 5 ods. 1“ a slová „§ 5 ods. 3“ sa nahrádzajú slovami „§ 5 ods. 2“.
61.
V § 16 ods. 1 písmeno f) znie:

„f)
prevádzkovateľ sústavy, ktorý organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou neoznámi alebo neodovzdá údaje potrebné na vyhodnotenie a zúčtovanie podpory podľa § 18i ods. 18,“.

62.
V § 16 ods. 1 písm. g) sa vypúšťa slovo „regionálnej“ a slová „§ 5 ods. 6 písm. a) a b) a § 5 ods. 13 a 14“ sa nahrádzajú slovami „§ 5 ods. 6 a 7“.
63.
V § 16 ods. 1 písmeno i) znie:

„i)
zúčtovateľ podpory, ktorý neeviduje množstvo vykúpenej a podporenej elektriny podľa jednotlivých zariadení podľa § 9 ods. 6,“.

64.
V § 16 ods. 1 písm. y) sa za slová „písm. c)“ vkladajú slová „alebo príplatok podľa § 3 ods. 1 písm. e)“.
65.
V § 16 ods. 1 písmeno z) znie:

„z)
výrobca elektriny s právom na podporu, ktorý nesplní povinnosť podľa § 4 ods. 3,“.

66.
V § 16 sa odsek 1 dopĺňa písmenami ah) až ap), ktoré znejú:

„ah)
výrobca elektriny, ktorý nedodá výkupcovi elektriny celý objem vyrobenej elektriny podľa § 4 ods. 10,

ai)
výkupca elektriny, ktorý neuzatvorí s výrobcom elektriny s právom na podporu podľa § 3 ods. 1 písm. b) zmluvu o povinnom výkupe elektriny podľa § 5a ods. 1 písm. a),

aj)
výkupca elektriny, ktorý nevykúpi všetku elektrinu podľa § 5a ods. 1 písm. d),

ak)
výkupca elektriny, ktorý neposkytne zúčtovateľovi podpory údaje podľa § 5a ods. 1 písm. e) alebo nevedie záznamy o obchodných transakciách podľa § 5a ods. 1 písm. f),

al)
výkupca elektriny, ktorý neuhradí výrobcovi elektriny cenu vykupovanej elektriny podľa § 5a ods. 3,

am)
výkupca elektriny, ktorý nesplní povinnosť podľa § 5a ods. 1 písm. b), c) alebo písm. g),

an)
právnická osoba alebo fyzická osoba podľa § 14a ods. 2, ktorá nesplní povinnosť podľa § 14a ods. 3 tretej vety,

ao)
právnická osoba alebo fyzická osoba podľa § 14a ods. 2, ktorá uvedie v hlásení podľa § 14a ods. 4 nepravdivé údaje o percentuálnom objeme biopaliva v motorovom palive a zároveň nesplní povinnosť podľa § 14a ods. 3 tretej vety,

ap)
právnická osoba alebo fyzická osoba podľa § 14a ods. 2, ktorá nepodá hlásenie v lehote podľa § 14a ods. 4 a zároveň nesplní povinnosť podľa § 14a ods. 3 tretej vety.“.

67.
V § 16 ods. 2 písm. a) sa slová „odseku 1 písm. a) až d), f) až n) a w) až z)“ nahrádzajú slovami „odseku 1 písm. a) až d), f) až n), w) až z) a ah) až am)“.
68.
V § 16 sa odsek 2 dopĺňa písmenami h) až j), ktoré znejú:

„h)
vypočítanú ako súčin minimálneho obsahu biopaliva podľa § 14a ods. 3 neuvedeného na trh v litroch a sumy dve eurá za správny delikt podľa § 16 ods. 1 písm. an),

i)
vypočítanú ako súčin objemu motorových palív uvedených v hlásení za príslušný kalendárny štvrťrok, minimálneho percenta biopaliva podľa § 14a ods. 3 tretej vety a sumy dve eurá za správny delikt podľa § 16 ods. 1 písm. ao), a to samostatne pre každý druh motorového paliva,

j)
vypočítanú ako súčin objemu motorových palív uvedených na trh v príslušnom kalendárnom štvrťroku, minimálneho percenta biopaliva podľa § 14a ods. 3 tretej vety a sumy dve eurá za správny delikt podľa § 16 ods. 1 písm. ap), a to samostatne pre každý druh motorového paliva.“.

69.
V § 17 ods. 2 sa za slová „pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie“ vkladá čiarka a slová „záruky pôvodu elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou, potvrdenia o výrobe elektriny v lokálnom zdroji“.
70.
Za § 17 sa vkladá § 17a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠17a
Spoločné ustanovenie
Ministerstvo môže poskytnúť finančné prostriedky na účet zúčtovateľa podpory na financovanie nákladov vynaložených na zúčtovanie podpory zúčtovateľom podpory podľa tohto zákona. Finančné prostriedky podľa predchádzajúcej vety sa poukazujú prostredníctvom kapitoly štátneho rozpočtu ministerstva.“.

71.
Za § 18h sa vkladá § 18i, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠18i
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2019
(1)
Podmienky podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a podpory výroby elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou podľa § 3 tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2018 pri zariadení výrobcu elektriny, ktoré bolo uvedené do prevádzky pred
1. januárom 2019, zostávajú zachované podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2018, ak odsek 3 neustanovuje inak.

(2)
Ustanoveniami tohto zákona sa spravujú aj právne vzťahy vzniknuté pred 1. januárom 2019; vznik týchto právnych vzťahov a nároky z nich vzniknuté pred 1. januárom 2019 sa posudzujú podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2018, ak odsek 3 neustanovuje inak. Cena elektriny na straty podľa tohto zákona v znení účinnom do
31. decembra 2018 sa považuje za cenu vykupovanej elektriny podľa tohto zákona a právo na podporu odberom elektriny za cenu elektriny na straty podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2018 sa považuje za právo na podporu výkupom elektriny za cenu vykupovanej elektriny podľa tohto zákona.

(3)
Podpora výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a podpora výroby elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou podľa § 3 ods. 1 písm. b) a d) v znení účinnom do
31. decembra 2018 pre zariadenie výrobcu elektriny, ktoré bolo uvedené do prevádzky pred 1. januárom 2019, ktorá sa podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2018 vzťahuje na takéto zariadenie výrobcu elektriny po celú dobu jeho životnosti, trvá najviac do 31. decembra 2033. Výrobca elektriny, ktorého zariadenie výrobcu elektriny bolo uvedené do prevádzky pred 1. januárom 2019, má právo na podporu podľa § 3 ods. 1 písm. d) v znení účinnom do 31. decembra 2018, iba ak si uplatňuje právo na podporu podľa § 3 ods. 1 písm. b).

(4)
Zmluvy o dodávke elektriny na krytie strát v regionálnej distribučnej sústave uzatvorené podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2018 medzi prevádzkovateľom regionálnej distribučnej sústavy alebo subjektom povereným prevádzkovateľom regionálnej distribučnej sústavy a výrobcom elektriny o odbere elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie alebo vysoko účinnou kombinovanou výrobou za cenu elektriny na straty a zmluvy o doplatku uzatvorené medzi prevádzkovateľom regionálnej distribučnej sústavy a výrobcom elektriny o poskytnutí doplatku za elektrinu vyrobenú z obnoviteľných zdrojov energie alebo vysoko účinnou kombinovanou výrobou zanikajú 1. januára 2020. Nároky prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy a nároky výrobcu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo výrobcu elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou, ktoré vznikli do 31. decembra 2019 zo zmlúv podľa prvej vety, zostávajú zachované.

(5)
Výrobca elektriny v zariadení výrobcu elektriny, ktorému vzniklo do 31. decembra 2018 právo na podporu odberom elektriny za cenu elektriny na straty alebo právo na podporu doplatkom a právo na takúto podporu pretrvá aj po 31. decembri 2018, má počas priznanej doby podpory právo na zmenu uplatňovania podpory podľa § 4 ods. 1 písm. f). Ak dôjde k zmene uplatňovania podpory podľa § 4 ods. 1 písm. f) prvého bodu, výrobcovi elektriny v zariadení výrobcu elektriny podľa prvej vety zaniká právo na podporu prevzatím zodpovednosti za odchýlku. Výrobca elektriny oznámi v roku 2019 zmenu uplatňovania podpory podľa § 4 ods. 14 organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou; ak v roku 2019 neoznámi zmenu uplatňovania podpory podľa § 4 ods. 14 a do 31. decembra 2019 má uzavretú platnú a účinnú zmluvu o dodávke elektriny na krytie strát v regionálnej distribučnej sústave, považuje sa to za uplatnenie práva na podporu výkupom elektriny za cenu vykupovanej elektriny.

(6)
Výrobca elektriny, ktorý má alebo ktorému vznikne do 31. decembra 2019 právo na podporu doplatkom alebo príplatkom a právo na takúto podporu pretrvá aj po 31. decembri 2019, je povinný do 31. decembra 2019 uzavrieť zmluvu o doplatku s organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou. Zmluva podľa prvej vety môže nadobudnúť účinnosť najskôr 1. januára 2020.

(7)
Zmluva o povinnom výkupe elektriny výrobcu elektriny s výkupcom elektriny a zmluva o povinnom prevzatí zodpovednosti za odchýlku výrobcu elektriny s výkupcom elektriny môže nadobudnúť účinnosť najskôr 1. januára 2020.

(8)
Podmienky podľa § 4 ods. 2 písm. c) až g) v znení účinnom od 1. januára 2019 sa uplatňujú od 1. januára 2020. Na výrobcu elektriny v zariadení výrobcu elektriny, ktorému vzniklo do 31. decembra 2018 právo na podporu doplatkom a právo na takúto podporu pretrvá aj po 31. decembri 2018, sa podmienky podľa § 4 ods. 2 písm. a) a b) v znení účinnom od 1. januára 2019 nevzťahujú.

(9)
Výrobcovi elektriny v zariadení na kombinovanú výrobu, ktorému vzniklo do 30. apríla 2011 právo na podporu podľa § 3 ods. 1 písm. c), sa táto podpora vzťahuje aj na elektrinu z obnoviteľných zdrojov energie vyrobenú nad rámec vysoko účinnej kombinovanej výroby v zariadení na kombinovanú výrobu s celkovým inštalovaným výkonom nad 10 MW, najviac však na množstvo takto vyrobenej elektriny zodpovedajúce časovému fondu využitia celkového inštalovaného výkonu 4 000 hodín za rok, pričom podiel obnoviteľných zdrojov energie v palive je vyšší ako 30 % a podiel dodávky tepla pre verejnosť je najmenej 40 % z využiteľného tepla. Právo na podporu podľa prvej vety si výrobca elektriny môže uplatniť od 1. januára 2019 do 31. decembra 2023.

(10)
Úrad na žiadosť výrobcu elektriny z biomasy, ktorému vzniklo právo na podporu podľa
§ 3 ods. 1 písm. c) bez splnenia podmienky výroby elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou, môže zvýšiť cenu elektriny podľa § 6 ods. 3 v znení účinnom od 1. januára 2019
o 15 %, ak si takýto výrobca elektriny uplatní doplatok len na elektrinu vyrobenú vysoko účinnou kombinovanou výrobou a časový fond využitia zariadenia prepočítaný na jeho celkový inštalovaný výkon nepresiahne 5 000 hodín ročne.

(11)
Konania o uložení pokuty za správny delikt začaté a právoplatne neskončené pred
1. januárom 2019 sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2018.

(12)
Konania o vydanie potvrdenia o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a potvrdenia o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou začaté pred 1. januárom 2019 sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2018.

(13)
Kompenzáciu podľa § 6a nemožno v roku 2019 poskytnúť právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorá mala na rok 2018 úradom určenú individuálnu sadzbu taríf súvisiacich so systémovými službami a úhradou osobitných nákladov podľa predpisov účinných do 31. decembra 2018.

(14)
Činnosť výkupcu elektriny vykonáva od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019 prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy, na ktorého časti vymedzeného územia sa nachádza zariadenie na výrobu elektriny s právom na podporu alebo ním poverený subjekt.

(15)
Činnosť zúčtovateľa podpory vykonáva od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019 prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy, na ktorého časti vymedzeného územia sa nachádza zariadenie na výrobu elektriny s právom na podporu.

(16)
Prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy má právo na náhradu neuhradených nákladov, ktoré vynaložil na poskytovanie podpory podľa § 3 ods. 1 písm. b), c ) a d) v znení účinnom do 31. decembra 2018 za rok 2018. Úrad je oprávnený zohľadniť náklady podľa prvej vety v konaní o cenovej regulácii v nasledujúcom období.12)

(17)
Prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy má právo na náhradu neuhradených nákladov, ktoré vynaložil na poskytovanie podpory podľa § 3 ods. 1 písm. b), c ), d) a e) v znení účinnom od 1. januára 2019 za rok 2019. Úrad je oprávnený zohľadniť náklady podľa prvej vety v konaní o cenovej regulácii v nasledujúcom období.12)

(18)
Prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy je povinný do 31. januára 2019 poskytnúť organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou všetky údaje, ktoré vedie o výrobcoch elektriny, ktorým vzniklo do 31. decembra 2018 právo na podporu podľa § 3 ods. 1 písm. b) až d) v znení účinnom do 31. decembra 2018 a právo na takúto podporu pretrvá aj po 1. januári 2019 a ktoré sú nevyhnutné na výkon činnosti zúčtovateľa podpory podľa tohto zákona. Poskytnutie údajov o výrobcoch elektriny podľa tohto odseku nie je porušením alebo ohrozením obchodného tajomstva.

(19)
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy je povinný priebežne odovzdávať organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou všetky údaje, ktoré získa o výrobcoch elektriny, ktorí majú alebo im vznikne do 31. decembra 2019 právo na podporu podľa § 3 ods. 1 písm. b) až e) v znení účinnom od 1. januára 2019 a ktoré sú nevyhnutné na výkon činnosti zúčtovateľa podpory podľa tohto zákona. Poskytnutie údajov o výrobcoch elektriny podľa tohto odseku nie je porušením alebo ohrozením obchodného tajomstva.

(20)
Ministerstvo do 28. februára 2019 určí a zverejní na svojom webovom sídle inštalovaný výkon nových zariadení na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo vysoko účinnou kombinovanou výrobou, na ktoré sa vzťahuje podpora podľa § 3 ods. 1 písm. c), a inštalovaný výkon v lokálnych zdrojoch, na ktoré sa nevzťahuje povinnosť platiť tarifu za prevádzkovanie systému a ktoré je možné pripojiť do sústavy v roku 2019.

(21)
Pre zariadenie využívajúce vodnú energiu, na ktorého výstavbu vydané stavebné povolenie nadobudlo právoplatnosť pred 1. januárom 2019 a ktoré je uvedené do prevádzky do 30. júna 2020, podmienky podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie zostávajú zachované podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2018.

(22)
Podpora podľa § 3c ods. 4 sa vzťahuje na rekonštrukciu alebo modernizáciu technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny ukončenú do 31. decembra 2025.

(23)
Úrad sprístupní do 30. júna 2019 organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou údaje evidované v elektronickej databáze úradu o vydaných, použitých a prevedených zárukách pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov a zárukách pôvodu elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou a následné zmeny v evidovaných údajoch v rozsahu a formáte dohodnutom s organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou.“.

72.
Za § 18i sa vkladá § 18j, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠18j
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2020
(1)
Záruky pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a záruky pôvodu elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou vydané do 31. decembra 2019 sa považujú za záruky pôvodu podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. januára 2020.

(2)
Konania o vydanie, prevod, zrušenie alebo uznanie záruky pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a záruky pôvodu elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou začaté pred 1. januárom 2020 sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2019. O vydaní záruk pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a záruk pôvodu elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou informuje úrad organizátora krátkodobého trhu s elektrinou v rozsahu a formáte dohodnutom s organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou.“.

73.
V § 19 sa odsek 1 dopĺňa písmenami n) a o), ktoré znejú:

„n)
podrobnosti o vyhlasovaní, priebehu a vyhodnotení aukcií na výber výkupcu elektriny, podmienky účasti v aukcii na výber výkupcu elektriny, určenie výšky odmeny, trvanie výkonu činnosti výkupcu elektriny a požiadavky na finančné a ekonomické postavenie, kreditné riziko a dôveryhodnosť výkupcu elektriny,

o)
zoznam oprávnených priemyselných odvetví podľa § 6a ods. 1 písm. b), rozsah a štruktúru správy podľa § 6a ods. 2 písm. a) a spôsob poskytovania kompenzácie podľa
§ 6a.“.

74.
V § 19 ods. 2 písm. c) sa vypúšťajú slová „podľa § 5 ods. 2“ a slová „§ 5 ods. 3“ sa nahrádzajú slovami „§ 5 ods. 4“.
75.
V § 19 ods. 2 písmeno d) znie:

„d)
spôsob výpočtu ceny vykupovanej elektriny,“.

76.
V § 19 ods. 2 písm. i) sa slová „§ 3 ods. 4“ nahrádzajú slovami „§ 4 ods. 1 písm. c) a e)“.
77.
V § 19 ods. 2 písm. j) sa za slovo „doplatku“ vkladajú slová „a príplatku“.
78.
V § 19 sa odsek 2 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:

„k)
podrobnosti o meraní a určení vyrobenej elektriny a meraní a určení technologickej vlastnej spotreby elektriny podľa § 4 ods. 2 písm. e) až g).“.

Čl. II

Zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 435/2013 Z. z., zákona č. 321/2014 Z. z., zákona č. 391/2015 Z. z., zákona č. 164/2017 Z. z. a zákona č. 177/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 2 písm. c) sa za druhý bod vkladá nový tretí bod, ktorý znie:

„3.
výkon činnosti výkupcu elektriny,“.

Doterajší tretí bod až siedmy bod sa označujú ako štvrtý bod až ôsmy bod.

2.
§ 2 sa dopĺňa písmenami p) až r), ktoré znejú:

„p)
tarifou za prevádzkovanie systému pevná cena v eurách na jednotku množstva elektriny viažuca sa na technickú jednotku, ktorá zohľadňuje pomernú časť nákladov na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, na výrobu elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou, na výrobu elektriny z domáceho uhlia, na činnosti organizátora krátkodobého trhu s elektrinou vrátane korekcie nákladov vynaložených na zúčtovanie podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnou kombinovanou výrobou,

q)
tarifou za výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie pevná cena v eurách na jednotku množstva elektriny viažuca sa na technickú jednotku, ktorá zohľadňuje pomernú časť nákladov na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a tvorí zložku tarify za prevádzkovanie systému,

r)
tarifou za systémové služby pevná cena v eurách na jednotku množstva elektriny viažuca sa na technickú jednotku, ktorá zohľadňuje povolené náklady prevádzkovateľa prenosovej sústavy na nákup podporných služieb a iné povolené náklady prevádzkovateľa prenosovej sústavy na zabezpečenie systémových služieb; tarifa za systémové služby sa uplatňuje na koncovú spotrebu elektriny.“.

3.
V § 9 ods. 1 písm. b) prvom bode sa na konci pripájanú tieto slová: „vrátane osobitných predpisov11a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie:

„11a) Napríklad nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1222 z 24. júla 2015, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prideľovanie kapacity a riadenie preťaženia (Ú. v. EÚ L 197, 25. 7. 2015) a nariadenie Komisie (EÚ) 2017/460 zo 16. marca 2017, ktorým sa stanovuje sieťový predpis o harmonizovaných štruktúrach taríf za prepravu plynu (Ú. v. EÚ L 72, 17. 3. 2017).“.

4.
V § 9 ods. 1 písm. b) druhom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane osobitných predpisov11b)“.

Poznámka pod čiarou k odkazom 11b znie:

„11b) Napríklad nariadenie (EÚ) 2015/1222 a nariadenie Komisie (EÚ) 2017/459 zo 16. marca 2017, ktorým sa stanovuje sieťový predpis o mechanizmoch prideľovania kapacity v plynárenských prepravných sieťach a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 984/2013 (Ú. v. EÚ L 72, 17. 3. 2017).“.

5.
V § 9 ods. 1 sa písmeno b) dopĺňa ôsmym bodom, ktorý znie:

„8.
dohľad nad zárukami pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a zárukami pôvodu elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou podľa osobitného predpisu,13a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie:

„13a) § 8b ods. 13 zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2018 Z. z.“.

6.
V § 10 písm. a) druhý bod znie:

„2.
individuálne sadzby tarify za systémové služby a tarify za prevádzkovanie systému,“.

7.
V § 10 sa písmeno a) dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:

„3.
tarifu za výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie,“.

8.
§ 10 sa dopĺňa písmenom l), ktoré znie:

„l)
poskytuje organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou údaje potrebné na vykonávanie činností organizátora krátkodobého trhu s elektrinou podľa osobitného predpisu.21a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 21a znie:

„21a) § 37 ods. 4 zákona č. 251/2012 Z. z. v znení zákona č. 309/2018 Z. z.“.

9.
V § 11 ods. 1 písmeno j) znie:

„j)
výkon činnosti dodávateľa poslednej inštancie21b) vrátane dodávky elektriny dodávateľom poslednej inštancie.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 21b znie:

„21b) § 18 a 18a zákona č. 251/2012 Z. z. v znení zákona č. 309/2018 Z. z.“.

10.
V § 11 sa odsek 1 dopĺňa písmenami k) a l), ktoré znejú:

„k)
výkon činnosti výkupcu elektriny,

l)
tarifa za prevádzkovanie systému.“.

11.
V § 12 sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g)
priame určenie tarify a určenie spôsobu výpočtu tarify alebo rozdelenie nákladov podľa osobitných predpisov.11a)“.

12.
V § 12 ods. 6 sa slová „individuálne sadzby taríf súvisiacich so systémovými službami a úhradou osobitných nákladov“ nahrádzajú slovami „individuálnu sadzbu tarify za systémové služby“.
13.
V § 12 odsek 7 znie:

„(7)
Pri určení spôsobu vykonania cenovej regulácie podľa odseku 1 úrad určí individuálnu sadzbu tarify za prevádzkovanie systému pre koncových odberateľov elektriny, ktorých
a)
spotreba elektriny je najmenej 1 GWh,

b)
kód podniku podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností22) je uvedený v zozname podľa § 40 ods. 1 písm. o),

c)
elektroenergetická náročnosť podniku je najmenej vo výške podľa § 40 ods. 1 písm. o).“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 22 znie:

„22) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa zavádza štatistická klasifikácia ekonomických činností NACE Revision 2 a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 3037/90 a niektoré nariadenia ES o osobitných oblastiach štatistiky (Ú. v. EÚ L 393, 30. 12. 2006) v platnom znení.“.

14.
V § 12 sa za odsek 7 vkladajú nové odseky 8 až 10, ktoré znejú:

„(8)
Koncový odberateľ elektriny je povinný preukázať splnenie podmienok podľa odseku 7 za tri roky predchádzajúce začatiu konania podľa tohto paragrafu správou zostavenou v rozsahu a štruktúre podľa § 40 ods. 1 písm. o) a overenou audítorom alebo audítorskou spoločnosťou zapísanou v zozname podľa osobitného predpisu.22a) Koncový odberateľ elektriny, ktorý existuje pred začatím konania podľa tohto paragrafu menej ako tri roky, je povinný predkladať správu podľa predchádzajúcej vety za celé obdobie trvania existencie koncového odberateľa elektriny.

(9)
Tarifa za prevádzkovanie systému sa uplatňuje na spotrebovanú elektrinu podľa § 40 ods. 1 písm. n), ak osobitný predpis17a) neustanovuje inak, a organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou ju uhrádza priamo alebo prostredníctvom subjektu zúčtovania koncový odberateľ elektriny alebo výrobca elektriny, ktorý spotrebuje ním vyrobenú elektrinu.

(10)
Cenová regulácia prístupu do prenosovej sústavy alebo distribučnej sústavy sa pri výrobcovi elektriny, ktorý je aj odberateľom elektriny, uplatňuje len na jeden prístup do prenosovej sústavy alebo jeden prístup do distribučnej sústavy.“.

Doterajšie odseky 8 a 9 sa označujú ako odseky 11 a 12.

Poznámka pod čiarou k odkazu 22a znie:

„22a) Zákon č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.“.

15.
V § 13 sa odsek 2 dopĺňa písmenom n), ktoré znie:

„n)
podmienok alebo metodiky pre prevádzkovateľa prenosovej sústavy, prevádzkovateľa prepravnej siete alebo organizátora krátkodobého trhu s elektrinou pri cezhraničnej infraštruktúre podľa osobitných predpisov.11b)“.

16.
V § 13 ods. 3 písm. a) sa za slovom „biometánu“ vypúšťa čiarka a slová „záruky pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a záruky pôvodu elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou“.
17.
V § 13 sa odsek 3 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e)
potvrdenia o výrobe elektriny v lokálnom zdroji.“.

18.
V § 13 ods. 4 sa slová „odseku 2 písm. a) až c, e) a m)“ nahrádzajú slovami „odseku 2 písm. a) až c), e), m) a n)“.
19.
V § 14 ods. 2 sa slová „§ 11 ods. 1 písm. g) a h)“ nahrádzajú slovami „§ 11 ods. 1 písm. g), h) a k)“ a na konci sa pripája táto veta: „Ministerstvo oznámi úradu osobu vybranú alebo určenú31a) na činnosť podľa § 11 ods. 1 písm. k) do 15 dní od jej výberu alebo určenia ministerstvom.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 31a znie:

„31a) § 5a ods. 4 zákona č. 309/2009 Z. z. v znení zákona č. 309/2018 Z. z.“.

20.
V § 14 ods. 5 písm. b) sa vypúšťajú slová „a i)“.
21.
V § 14 ods. 5 písm. c) sa za slovo „sústavy“ vkladá čiarka a slová „§ 11 ods. 1 písm. i)“.
22.
V § 14 ods. 5 písm. d) sa slová „§ 11 ods. 1 písm. f) a j)“ nahrádzajú slovami „§ 11 ods. 1 písm. f) a l)“.
23.
V § 14 ods. 6 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo príplatok podľa osobitného predpisu32a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 32a znie:

„32a) § 3 ods. 1 písm. c) a e) zákona č. 309/2009 Z. z. v znení zákona č. 309/2018 Z. z.“.

24.
V § 14 ods. 10 sa slová „§ 11 ods. 1 písm. b), c), d), f), g), h), i) a j)“ nahrádzajú slovami „§ 11 ods. 1 písm. b), c), d), f), g), h), i), j) a k)“ a na konci sa pripája táto veta: „Úrad cenové konanie pre činnosti podľa § 11 ods. 1 písm. a) zastaví, ak by vydaním cenového rozhodnutia došlo k prekročeniu celkového inštalovaného výkonu nových zariadení na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo výrobu elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou uverejneného ministerstvom pre príslušný kalendárny rok podľa osobitného predpisu.33a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 33a znie:

„33a) § 14 ods. 1 písm. e) zákona č. 309/2009 Z. z. v znení zákona č. 309/2018 Z. z.“.

25.
V § 14 ods. 14 sa za slovo „doplatkom“ vkladajú slová „alebo príplatkom“ a za slovo „doplatku“ sa vkladajú slová „alebo príplatku“.
26.
§ 14 sa dopĺňa odsekom 18, ktorý znie:

„(18)
Na cenové konanie podľa § 12 ods. 1 písm. g) sa právny predpis vydaný podľa § 40 ods. 1 použije primerane.“.

27.
Za § 21 sa vkladá § 21a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠21a
Rozhodnutia agentúry podľa sieťových predpisov Európskej únie
(1)
Rozhodnutie agentúry v prípade cezhraničnej infraštruktúry podľa osobitných predpisov35a) je záväzné pre účastníkov trhu s elektrinou alebo účastníkov trhu s plynom.

(2)
Rozhodnutia agentúry podľa odseku 1 sa uverejňujú na webovom sídle úradu a webovom sídle prevádzkovateľa prenosovej sústavy, prevádzkovateľa prepravnej siete alebo organizátora krátkodobého trhu s elektrinou.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 35a znie:

„35a) Napríklad čl. 8 ods. 1 nariadenia (ES) č. 713/2009 v platnom znení, nariadenie (EÚ) 2015/1222, nariadenie (EÚ) 2017/459 a nariadenie (EÚ) 2017/460.“.

28.
V § 23 ods. 1 prvej vete a § 36 ods. 2 písm. c) sa slová „§ 2 písm. c) piateho a šiesteho bodu“ nahrádzajú slovami „§ 2 písm. c) šiesteho bodu a siedmeho bodu“.
29.
V § 24 ods. 2 písm. g) sa slová „dodávky elektriny dodávateľom“ nahrádzajú slovami „výkonu činnosti dodávateľa“.
30.
V § 36 sa odsek 1 dopĺňa písmenom ak), ktoré znie:

„ak)
nedodrží rozhodnutie agentúry podľa § 21a.“.

31.
V § 36 ods. 3 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „a ak)“.
32.
V § 40 ods. 1 písmeno n) znie:

„n)
podrobnosti o uplatňovaní tarify za prevádzkovanie systému a o individuálnych sadzbách tarify za systémové služby a tarify za prevádzkovanie systému,“.

33.
V § 40 sa odsek 1 dopĺňa písmenom o), ktoré znie:

„o)
zoznam oprávnených priemyselných odvetví podľa § 12 ods. 7 písm. b), výšku elektroenergetickej náročnosti podniku podľa § 12 ods. 7 písm. c) a rozsah a štruktúru správy podľa § 12 ods. 8.“.

34.
V § 40 ods. 4 písm. aa) sa slová „dodávky elektriny“ nahrádzajú slovami „výkonu činnosti dodávateľa poslednej inštancie“.
35.
Za § 45b sa vkladá § 45c, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠45c
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2019
(1)
Rozhodnutia úradu v prípade cezhraničnej infraštruktúry vydané pre prevádzkovateľa prenosovej sústavy, prevádzkovateľa prepravnej siete a organizátora krátkodobého trhu s elektrinou podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2018 sa považujú za rozhodnutia vydané podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. januára 2019.

(2)
Úrad do 31. marca 2019 zverejní na svojom webovom sídle výšku tarify za výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie za rok 2018.“.

Čl. III

Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 391/2012 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 382/2013 Z. z., zákona č. 102/2014 Z. z., zákona č. 321/2014 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 162/2018 Z. z. a zákona č. 177/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 2 písm. a) bode 12.1. sa na konci pripájajú tieto slová: „a ak ide o výrobcu elektriny, prístupom do prenosovej sústavy sa rozumie právo dodávať vyrobenú elektrinu do prenosovej sústavy“.
2.
V § 2 písm. a) bode 12.2. sa na konci pripájajú tieto slová: „a ak ide o výrobcu elektriny, prístupom do distribučnej sústavy sa rozumie právo dodávať vyrobenú elektrinu do distribučnej sústavy“.
3.
V § 2 písm. b) dvadsiatom bode sa za slovo „odchýlok“ vkladá čiarka a slová „a súvisiace činnosti v rozsahu podľa“ sa nahrádzajú slovami „organizovanie a zabezpečenie zúčtovania podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a výroby elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou a súvisiace činnosti v rozsahu podľa osobitného predpisu4a) alebo“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:

„4a) Zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

4.
V § 2 sa písmeno b) dopĺňa tridsiatym tretím bodom až tridsiatym šiestym bodom, ktoré znejú:

„33.
zúčtovaním podpory výroby elektriny vyhodnotenie a zúčtovanie výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a výroby elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou, výkupu vyrobenej elektriny a úhrada podpory podľa osobitného predpisu,4a)

34.
činnosťou výkupcu elektriny výkup elektriny od výrobcu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo výrobcu elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou a prevzatie zodpovednosti za odchýlku za výrobcu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo výrobcu elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou v súlade s osobitným predpisom,4a)

35.
energetickým mixom dodávky elektriny hodnota podielov jednotlivých zdrojov energie v dodanej elektrine zverejňovaná organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou okrem elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie, pre ktorú boli vydané záruky pôvodu podľa osobitného predpisu,4a)

36.
dodávaním elektriny výrobcom elektriny do sústavy fyzický tok elektriny od výrobcu elektriny do prenosovej sústavy alebo distribučnej sústavy,“.

5.
V § 3 písm. a) ôsmom bode sa slovo „ochýlok“ nahrádza slovom „odchýlok“.
6.
V § 3 písm. b) prvý bod znie:

„1.
výrobcom elektriny osoba, ktorá vyrába elektrinu v zariadení na výrobu elektriny,“.

7.
V § 6 sa odsek 2 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h)
činnosť výkupcu elektriny.“.

8.
V § 7 sa odsek 2 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f)
splnenie požiadaviek podľa osobitného predpisu,16a) ak ide o vydanie povolenia podľa § 6 ods. 2 písm. h).“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 16a znie:

„16a) § 5a ods. 1 písm. h) zákona č. 309/2009 Z. z. v znení zákona č. 309/2018 Z. z.“.

9.
V § 7 ods. 4 prvej vete sa za slovo „elektriny“ vkladá čiarka, vypúšťajú sa slová „alebo na“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „alebo na činnosť výkupcu elektriny“.
10.
V § 12 ods. 2 písmeno a) znie:

„a)
výrobu elektriny zo slnečnej energie s celkovým inštalovaným výkonom do 500 kW vrátane; zvýšiť celkový inštalovaný výkon takéhoto energetického zariadenia nad 500 kW možno iba na základe osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia,“.

11.
V § 12 ods. 6 druhej vete sa vypúšťajú slová „a skúseností pri prevádzke energetického zariadenia“.
12.
V § 12 sa vypúšťa odsek 7.

Doterajšie odseky 8 až 17 sa označujú ako odseky 7 až 16.

13.
V § 12 ods. 10 a 11 sa slová „odseku 10“ nahrádzajú slovami „odseku 9“.
14.
V § 12 ods. 12 sa slová „odseku 12“ nahrádzajú slovami „odseku 11“.
15.
V § 12 ods. 15 sa slová „odseku 8“ nahrádzajú slovami „odseku 7“.
16.
§ 13 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5)
Prevádzkovateľ priameho vedenia je povinný uzatvoriť s organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou zmluvu o poskytovaní údajov.“.

17.
V § 15 sa odsek 2 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g)
výkupca elektriny.“.

18.
V § 15 ods. 7 prvej vete sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripája čiarka a tieto slová: „alebo zmluvu o povinnom prevzatí zodpovednosti za odchýlku s výkupcom elektriny; výkupca elektriny je povinný uzatvoriť zmluvu o zúčtovaní odchýlky so zúčtovateľom odchýlok“.
19.
V § 16 ods. 1 sa za slová „prevádzkovateľ distribučnej sústavy“ vkladá čiarka a slová „výkupca elektriny“.
20.
V § 18 ods. 10 prvej vete sa za slová „prevádzkovateľovi distribučnej siete“ vkladá čiarka a slová „zúčtovateľovi odchýlok“.
21.
Za § 18 sa vkladá § 18a, ktorý znie:

㤠18a
(1)
Dodávateľ poslednej inštancie je povinný vykupovať elektrinu od výrobcu elektriny, ktorý má uzatvorenú zmluvu o povinnom výkupe elektriny s výkupcom elektriny, ktorý stratil spôsobilosť vykupovať elektrinu podľa osobitného predpisu.4a) Výkupca elektriny stratí spôsobilosť vykupovať elektrinu podľa osobitného predpisu,4a) ak mu bolo zrušené povolenie na činnosť výkupcu elektriny alebo mu zanikne povolenie na činnosť výkupcu elektriny. Výkup elektriny podľa prvej vety dodávateľom poslednej inštancie sa začína dňom nasledujúcim po dni, keď výkupca elektriny stratil spôsobilosť vykupovať elektrinu od výrobcov elektriny, s ktorými má uzatvorenú zmluvu o povinnom výkupe elektriny.

(2)
Ak výkupca elektriny stratil spôsobilosť vykupovať elektrinu od výrobcov elektriny, s ktorými má uzatvorenú zmluvu o povinnom výkupe elektriny, zmluva o povinnom výkupe elektriny zaniká dňom, keď výkupca elektriny stratil spôsobilosť vykupovať elektrinu podľa osobitného predpisu.4a)

(3)
Dodávateľ poslednej inštancie je povinný prevziať zodpovednosť za odchýlku za výrobcu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo výrobcu elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou v súlade s osobitným predpisom,4a) ktorý má uzatvorenú zmluvu o povinnom prevzatí zodpovednosti za odchýlku s výkupcom elektriny, ktorý stratil spôsobilosť prevziať zodpovednosť za odchýlku podľa osobitného predpisu.4a) Výkupca elektriny stratí spôsobilosť prevziať zodpovednosť za odchýlku podľa osobitného predpisu,4a) ak mu bolo zrušené povolenie na činnosť výkupcu elektriny alebo mu zanikne povolenie na činnosť výkupcu elektriny. Prevzatie zodpovednosti za odchýlku podľa prvej vety sa začína dňom nasledujúcim po dni, keď výkupca elektriny stratil spôsobilosť prevziať zodpovednosť za odchýlku za výrobcov elektriny, s ktorými má uzatvorenú zmluvu o povinnom prevzatí zodpovednosti za odchýlku.

(4)
Ak výkupca elektriny stratil spôsobilosť prevziať zodpovednosť za odchýlku za výrobcov elektriny, s ktorými má uzatvorenú zmluvu o povinnom prevzatí zodpovednosti za odchýlku, zmluva o povinnom prevzatí zodpovednosti za odchýlku zaniká dňom, keď výkupca elektriny stratil spôsobilosť prevziať zodpovednosť za odchýlku podľa osobitného predpisu.4a)

(5)
Dodávateľ poslednej inštancie nemôže odmietnuť výkup elektriny od výrobcov elektriny podľa odseku 1 alebo prevzatie zodpovednosti za odchýlku za výrobcov elektriny podľa odseku 3. Náklady vzniknuté dodávateľovi poslednej inštancie činnosťou výkupcu elektriny úrad zohľadní v konaní o cenovej regulácii podľa osobitného predpisu.81)

(6)
Dodávateľ poslednej inštancie je povinný vykupovať elektrinu od výrobcov elektriny podľa odseku 1 alebo prevziať zodpovednosť za odchýlku za výrobcov elektriny podľa odseku 3 najviac počas troch mesiacov. Dodávateľ poslednej inštancie túto skutočnosť bezodkladne oznámi úradu a organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou.

(7)
Ak úrad zruší výkupcovi elektriny povolenie na činnosť výkupcu elektriny, túto skutočnosť bezodkladne zverejní na svojom webovom sídle a bezodkladne oznámi organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou, prevádzkovateľovi prenosovej sústavy, prevádzkovateľom regionálnych distribučných sústav a dodávateľovi poslednej inštancie. Rozhodnutie o zrušení povolenia úrad bezodkladne zašle dotknutému výkupcovi elektriny, prevádzkovateľovi prenosovej sústavy, prevádzkovateľom regionálnych distribučných sústav, organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou a dodávateľovi poslednej inštancie.

(8)
Podmienky začatia a ukončenia výkonu činnosti dodávateľa poslednej inštancie podľa tohto paragrafu upravujú pravidlá trhu.“.

22.
V § 26 ods. 4 sa za slová „účastníka trhu s elektrinou“ vkladajú slová „s výnimkou výrobcu elektriny dodávajúceho elektrinu do prenosovej sústavy“.
23.
V § 26 odsek 5 znie:

„(5)
Zmluvou o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny sa zaväzuje prevádzkovateľ distribučnej sústavy rezervovať distribučnú kapacitu, umožniť prístup do sústavy a v prípade účastníka trhu s elektrinou iného ako výrobcu elektriny aj prepraviť pre účastníka trhu s elektrinou množstvo elektriny výkonovo obmedzené výškou rezervovanej kapacity, vrátane služieb spojených s používaním prenosovej sústavy, a účastník trhu s elektrinou sa zaväzuje zaplatiť cenu za prístup a cenu za poskytnutie distribučných služieb a súvisiacich služieb.“.

24.
V § 26 ods. 6 sa vypúšťa posledná veta.
25.
V § 26 ods. 12 sa vypúšťajú slová „zmluvy o zúčtovaní odchýlky alebo“.
26.
V § 26 ods. 14 sa slová „organizovaného krátkodobého cezhraničného“ nahrádzajú slovom „krátkodobého“.
27.
V § 26 sa za odsek 15 vkladajú nové odseky 16 a 17, ktoré znejú:

„(16)
Zmluvou o povinnom výkupe elektriny sa zaväzuje výrobca elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo výrobca elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou dodávať elektrinu výkupcovi elektriny a výkupca elektriny sa zaväzuje od výrobcu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo výrobcu elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou odobrať všetku dodávanú elektrinu.

(17)
Zmluvou o povinnom prevzatí zodpovednosti za odchýlku sa zaväzuje výkupca elektriny prevziať zodpovednosť za odchýlku za výrobcu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo výrobcu elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou.“.

Doterajší odsek 16 sa označuje ako odsek 18.

28.
V § 26 ods. 18 sa číslo „15“ nahrádza číslom „17“ a na konci sa pripája táto veta: „Tieto zmluvy musia mať písomnú formu.“.
29.
V § 27 ods. 1 písmeno b) znie:

„b)
dodávať ním vyrobenú elektrinu do prenosovej sústavy na základe zmluvy o prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny alebo do distribučnej sústavy na základe zmluvy o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny,“.

30.
V § 27 ods. 2 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

„b)
uzatvoriť zmluvu o prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny alebo zmluvu o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny s prevádzkovateľom sústavy, ak výrobca elektriny dodáva elektrinu do sústavy,“.

Doterajšie písmená b) až r) sa označujú ako písmená c) až s).

31.
V § 27 ods. 2 písm. c) sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripája čiarka a tieto slová: „alebo zmluvu o povinnom prevzatí zodpovednosti za odchýlku s výkupcom elektriny“.
32.
V § 27 ods. 2 písm. k) sa slová „zúčtovateľovi odchýlok technické údaje o dodávke elektriny potrebné na vyhodnotenie odchýlok a“ nahrádzajú slovami „organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou“ a za slová „pravidiel trhu“ sa vkladajú slová „a prevádzkového poriadku53) organizátora krátkodobého trhu s elektrinou“.
33.
V § 27 ods. 2 písm. n) sa číslo „1“ nahrádza číslom „50“.
34.
V § 27 sa odsek 2 dopĺňa písmenom t), ktoré znie:

„t)
uzatvoriť s organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou zmluvu o poskytovaní údajov.“.

35.
V § 27 ods. 5 sa slová „odseku 2 písm. e), f), g), h), i), k), l) a q)“ nahrádzajú slovami „odseku 2 písm. f) až j), l), m) a r)“, slová „odseku 2 písm. j) a p)“ sa nahrádzajú slovami „odseku 2 písm. b), k) a q)“ a vypúšťa sa druhá veta.
36.
§ 27 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6)
Povinnosti podľa odseku 2 písm. a), b), c), e), f), g) a j) sa nevzťahujú na výrobcu elektriny, ktorý nie je pripojený do sústavy.“.

37.
V § 28 ods. 1 písm. i) sa slová „za poskytovanie systémových služieb a za prevádzkovanie systému“ nahrádzajú slovami „v rozsahu podľa obchodných podmienok prevádzkovateľa prenosovej sústavy“.
38.
V § 28 ods. 3 písm. p) sa na konci pripájajú tieto slová: „a dotknutým výrobcom elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo výrobcom elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou pripojeným do prenosovej sústavy a dodávateľovi poslednej inštancie skutočnosť, že výkupca elektriny stratil spôsobilosť vykupovať elektrinu podľa osobitného predpisu4a)“.
39.
V § 28 ods. 3 písm. s) a § 31 ods. 3 písm. g) sa slová „pravidiel trhu“ nahrádzajú slovami „osobitného predpisu,4a) pravidiel trhu a prevádzkového poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou,53)“.
40.
V § 28 sa odsek 3 dopĺňa písmenom ad), ktoré znie:

„ad)
uzatvoriť s organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou zmluvu o poskytovaní údajov.“.

41.
V § 31 ods. 1 písm. g) sa slová „za poskytovanie systémových služieb a za prevádzkovanie systému“ nahrádzajú slovami „v rozsahu podľa obchodných podmienok prevádzkovateľa distribučnej sústavy“.
42.
V § 31 ods. 3 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „a dotknutým výrobcom elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo výrobcom elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou pripojeným do distribučnej sústavy a dodávateľovi poslednej inštancie skutočnosť, že výkupca elektriny stratil spôsobilosť vykupovať elektrinu podľa osobitného predpisu4a)“.
43.
V § 31 ods. 3 písm. e) sa slová „za poskytovanie systémových služieb a za prevádzkovanie systému“ nahrádzajú slovami „v rozsahu podľa obchodných podmienok prevádzkovateľa prenosovej sústavy“.
44.
V § 31 sa odsek 3 dopĺňa písmenom t), ktoré znie:

„t)
uzatvoriť s organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou zmluvu o poskytovaní údajov.“.

45.
§ 31 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:

„(12)
Prevádzkovateľ miestnej distribučnej sústavy je povinný uzatvoriť s prevádzkovateľom regionálnej distribučnej sústavy, do ktorého regionálnej distribučnej sústavy je jeho miestna distribučná sústava pripojená, zmluvu o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny, ak prostredníctvom tejto miestnej distribučnej sústavy do regionálnej distribučnej sústavy dodáva elektrinu výrobca elektriny alebo prevádzkovateľ miestnej distribučnej sústavy prevádzkujúci zariadenie na výrobu elektriny.“.

46.
V § 32 ods. 5 písm. a) a b) sa za slová „zmluvou o prevzatí zodpovednosti za odchýlku“ vkladá čiarka a slová „zmluvou o povinnom prevzatí zodpovednosti za odchýlku“.
47.
V § 34 ods. 2 písm. b) sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „ako aj informácie potrebné na činnosť organizátora krátkodobého trhu s elektrinou v rozsahu a kvalite podľa pravidiel trhu a prevádzkového poriadku53) organizátora krátkodobého trhu s elektrinou“.
48.
V § 34 ods. 2 písmeno c) znie:

„c)
poskytovať odberateľovi elektriny a na požiadanie aj ministerstvu a úradu informácie o podiele jednotlivých druhov primárnych energetických zdrojov na elektrine nakúpenej alebo vyrobenej dodávateľom na účel jej dodávky odberateľom elektriny v súlade so zverejneným energetickým mixom dodávky elektriny, pričom pri poskytovaní týchto informácií zohľadní aj elektrinu nakúpenú alebo vyrobenú v iných členských štátoch a v tretích štátoch; podiel elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie v energetickom mixe dodávky elektriny môže dodávateľ na vyúčtovaní dodávok elektriny zmeniť len uplatnením záruk pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie,“.

49.
V § 37 sa odsek 4 dopĺňa písmenami d) a e), ktoré znejú:

„d)
organizovanie a zúčtovanie podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a výroby elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou podľa osobitného predpisu,4a)

e)
evidenciu, prevody a organizovanie trhu so zárukami pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a zárukami pôvodu elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou podľa osobitného predpisu.4a)“.

50.
V § 37 ods. 5 písm. b) sa za slová „prenosovej sústavy“ vkladá čiarka a slová „a prevádzkovateľa distribučnej sústavy“ sa nahrádzajú slovami „prevádzkovateľa distribučnej sústavy, prevádzkovateľa priameho vedenia a výrobcu elektriny“.
51.
V § 37 ods. 5 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

„c)
na poskytovanie nameraných a vyhodnotených údajov od výrobcov elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a výrobcov elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou a poskytnutie údajov potrebných na plnenie svojich povinností v rozsahu a kvalite podľa osobitného predpisu,4a)“.

Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená d) a e).

52.
V § 37 sa odsek 6 dopĺňa písmenami n) a o), ktoré znejú:

„n)
na požiadanie sprístupniť údaje poskytnuté výrobcom elektriny podľa odseku 5 písm. b) a c), ak ide o výrobcu, ktorý si uplatňuje právo na podporu podľa osobitného predpisu,68a) prevádzkovateľovi regionálnej distribučnej sústavy, do ktorej je zariadenie na výrobu elektriny pripojené alebo na ktorého časti vymedzeného územia sa nachádza, a výkupcovi elektriny, s ktorým má výrobca elektriny uzavretú zmluvu o povinnom výkupe elektriny,

o)
zostavovať energetický mix dodávky elektriny za predchádzajúci kalendárny rok a zverejňovať ho na svojom webovom sídle každoročne do 31. mája.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 68a znie:

„68a) § 3 ods. 1 písm. b), c) a e) zákona č. 309/2009 Z. z. v znení zákona č. 309/2018 Z. z.“.

53.
§ 37 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

„(9)
Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou vedie evidenciu účastníkov trhu s elektrinou a poskytuje účastníkom trhu s elektrinou, ministerstvu a úradu údaje podľa § 95 ods. 2 písm. i).“.

54.
V § 40 ods. 9 prvej vete sa za slová „a k“ vkladajú slová „zariadeniu na výrobu elektriny alebo“ a za slovo „zistenia“ sa vkladajú slová „vyrobeného alebo“.
55.
V § 40 sa vypúšťa odsek 10.

Doterajší odsek 11 sa označuje ako odsek 10.

56.
V § 41 ods. 3 písmeno a) znie:

„a)
priebehovým meraním elektriny s diaľkovým odpočtom údajov, ak celkový inštalovaný výkon zariadenia je viac ako 1 MW alebo ak celkový inštalovaný výkon zariadenia je viac ako 100 kW v zariadení na výrobu elektriny, pre ktoré bolo výrobcovi elektriny priznané právo na podporu podľa osobitného predpisu,4a)“.

57.
V § 41 ods. 7 sa na konci pripája táto veta: „Odsek 6 sa nevzťahuje na výrobcu elektriny, ktorému bolo priznané právo na podporu podľa osobitného predpisu.4a)“.
58.
Za § 46 sa vkladá § 46a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠46a
Neoprávnené dodávanie elektriny do sústavy
(1)
Neoprávneným dodávaním elektriny do sústavy je
a)
pripojenie zariadenia na výrobu elektriny do prenosovej sústavy bez uzavretej zmluvy o pripojení do prenosovej sústavy alebo do distribučnej sústavy bez uzavretej zmluvy o pripojení do distribučnej sústavy alebo v rozpore s uzavretou zmluvou,

b)
dodávka elektriny užívateľom sústavy
1.
bez uzavretej zmluvy o dodávke elektriny alebo v rozpore s uzavretou zmluvou o dodávke elektriny alebo bez zmluvy o poskytovaní podporných služieb a dodávke regulačnej elektriny alebo v rozpore s uzatvorenou zmluvou o poskytovaní podporných služieb a dodávke regulačnej elektriny,

2.
bez uzavretej zmluvy o zúčtovaní odchýlky, zmluvy o prevzatí zodpovednosti za odchýlku alebo zmluvy o povinnom prevzatí zodpovednosti za odchýlku,

3.
bez určeného meradla alebo meranej určeným meradlom,

3.1
ktoré v dôsledku neoprávneného zásahu nezaznamenáva alebo nesprávne zaznamenáva dodávanie elektriny do sústavy,

3.2
na ktorom bolo porušené zabezpečenie proti neoprávnenej manipulácii a ktoré nezaznamenáva alebo nesprávne zaznamenáva dodávku elektriny alebo

3.3
ktoré nebolo namontované príslušným prevádzkovateľom sústavy,

c)
dodávanie elektriny výrobcom elektriny do sústavy
1.
bez zmluvy o prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny alebo zmluvy o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny,

2.
v priamej súvislosti s neoprávneným zásahom na priamom vedení alebo na zariadení sústavy,

d)
využitie prenosovej sústavy alebo distribučnej sústavy v rozpore s príslušným dispečerským poriadkom.

(2)
Neoprávnené dodávanie elektriny do sústavy je zakázané. Ak prevádzkovateľovi sústavy vznikne škoda, túto škodu je povinný zaplatiť účastník trhu, ktorý neoprávnene dodával elektrinu do sústavy.

(3)
Pri neoprávnenom dodávaní elektriny do sústavy má prevádzkovateľ sústavy právo
a)
odpojiť zariadenie na výrobu elektriny od sústavy bez nároku na náhradu škody, ktorá vznikne v dôsledku odpojenia zariadenia na výrobu elektriny od sústavy,

b)
prerušiť distribúciu elektriny do odberného miesta, ktoré je pripojené do sústavy v rovnakom mieste pripojenia ako zariadenie na výrobu elektriny, z ktorého je uskutočňované dodávanie elektriny do sústavy podľa odseku 1, ak odpojenie zariadenia na výrobu elektriny od sústavy podľa písmena a) nie je inak možné, a to bez nároku na náhradu škody, ktorá vznikne v dôsledku takéhoto prerušenia distribúcie elektriny.“.

59.
V § 88 sa odsek 2 dopĺňa písmenom y), ktoré znie:

„y)
rozhoduje o určení výkupcu elektriny.“.

60.
V § 89 ods. 1 úvodnej vete sa slová „§ 6 ods. 2 písm. d) až g)“ nahrádzajú slovami „§ 6 ods. 2 písm. d) až h)“ a slová „§ 27 ods. 2 písm. c) až h), k) až p), r)“ sa nahrádzajú slovami „§ 27 ods. 2 písm. d) až i), l) až q) a s)“.
61.
V § 90 písm. a) sa slová „§ 27 ods. 2 písm. a), b), i) až l), q)“ nahrádzajú slovami „§ 27 ods. 2 písm. a) až c), j) až m), r) a t)“ a slová „§ 31 ods. 5 až 11“ sa nahrádzajú slovami „§ 31 ods. 5 až 12“.
62.
V § 91 ods. 1 písm. b) treťom bode sa slová „§ 6 ods. 2 písm. d) až g)“ nahrádzajú slovami „§ 6 ods. 2 písm. d) až h)“.
63.
V § 91 ods. 1 písm. c) sa slová „§ 27 ods. 2 písm. c) až h), k) až p), r)“ nahrádzajú slovami „§ 27 ods. 2 písm. d) až i), l) až q) a s)“.
64.
V § 91 ods. 2 písm. c) sa vypúšťa slovo „cezhraničného“.
65.
V § 91 ods. 2 písm. d) sa slová „§ 31 ods. 5 až 11“ nahrádzajú slovami „§ 31 ods. 5 až 12“.
66.
V § 91 ods. 2 písm. g) sa slová „§ 27 ods. 2 písm. a), b), i) až l), q)“ nahrádzajú slovami „§ 27 ods. 2 písm. a) až c), j) až m), r) a t)“.
67.
V § 91 ods. 5 sa slová „Pokutu možno uložiť“ nahrádzajú slovami „Konanie o uložení pokuty možno začať“.
68.
V § 94 ods. 1 až 3 sa za slová „prevádzkovateľ distribučnej sústavy“ vkladá čiarka a slová „výkupca elektriny“.
69.
V § 95 sa odsek 2 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

„i)
spôsob, rozsah a štruktúru poskytovania údajov výrobcom elektriny, prevádzkovateľom prenosovej sústavy, prevádzkovateľom distribučnej sústavy a organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou.“.

70.
Za § 96e sa vkladá § 96f, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠96f
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2019
(1)
Zmluvy uzatvorené medzi prevádzkovateľom prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľom distribučnej sústavy a výrobcom elektriny do 31. decembra 2018, ktorých predmetom je umožnenie prístupu výrobcu elektriny do prenosovej sústavy alebo distribučnej sústavy, sa považujú za zmluvy podľa § 26 ods. 4 alebo ods. 5, aj keď neobsahujú záväzok prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo distribučnej sústavy prepraviť príslušné množstvo elektriny. Účastníci zmlúv sú povinní uviesť uzatvorené zmluvy do súladu s týmto zákonom do
31. marca 2019.

(2)
Pre výrobcov elektriny, ktorí využívajú prístup do prenosovej sústavy alebo distribučnej sústavy a k 1. januáru 2019 nemajú uzatvorenú zmluvu v písomnej forme, ktorej predmetom je prístup výrobcu elektriny do prenosovej sústavy alebo distribučnej sústavy, platí, že majú prístup do prenosovej sústavy na základe zmluvy o prístupe do prenosovej sústavy a o prenose elektriny podľa § 26 ods. 4 alebo prístup do distribučnej sústavy na základe zmluvy o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny podľa § 26 ods. 5 a vzťahujú sa na nich primerane práva a povinnosti vyplývajúce z týchto zmlúv. Na účely určenia rozsahu rezervovanej kapacity výrobcov elektriny v takomto prípade platí, že využívajú prístup do prenosovej sústavy alebo distribučnej sústavy vo výške maximálnej rezervovanej kapacity zariadenia na výrobu elektriny. Účastníci zmlúv sú povinní uviesť uzatvorené zmluvy do súladu s týmto zákonom do 31. marca 2019.“.

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2019 okrem čl. I bodov 45, 51, 52 a 72, čl. II bodov 5 a 16 a čl. III bodov 48, 49 a 52, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2020.

Andrej Kiska v. r.Andrej Danko v. r.Peter Pellegrini v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore