Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71951
Dôvodové správy: 2566
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
05.03.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 308/2013 účinný od 01.11.2013


Platnosť od: 08.10.2013
Účinnosť od: 01.11.2013
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Kontrolné orgány, Pracovno-právne vzťahy, Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, Zamestnanosť

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS2 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 308/2013 účinný od 01.11.2013
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 308/2013 s účinnosťou od 01.11.2013

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej ...

1.

V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa vypúšťa citácia „Zákon č. 182/2011 Z. z. o štítkovaní ...

2.

V § 2 ods. 4 sa za slovom „stráže“ vypúšťa čiarka a slová „Železničnej polície a Colnej ...

3.

V § 4 písm. d) sa vypúšťajú slová „a zodpovedá za výkon inšpekcie práce“.

4.

V § 6 ods. 1 písm. r) sa na konci pripájajú tieto slová: „identifikačného čísla, dátumu ...

5.

V § 7 ods. 3 sa vypúšťa písmeno s).

Doterajšie písmená t) a u) sa označujú ako písmená s) a t).

Poznámka pod čiarou k odkazu 18ab sa vypúšťa.

6.

V § 7 ods. 8 písm. c) sa za slová „podnetu18ca) a“ vkladajú slová „v odôvodnených prípadoch ...

7.

V poznámke pod čiarou k odkazu 18g sa vypúšťa citácia „zákon č. 529/2010 Z. z. o environmentálnom ...

8.

V § 19 ods. 2 písm. a) prvom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „a ak ide o nelegálne zamestnávanie ...

9.

V § 19 ods. 3 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

„b) presiahnutie odpracovaného času nad rozsah pracovného času uvedeného v evidencii pracovného ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 25b znie:

„25b) § 224 ods. 2 písm. e) Zákonníka práce.“.

10.

V § 19 ods. 6 písm. c) sa slová „písm. b)“ nahrádzajú slovami „písm. a) prvého bodu“. ...

11.

V § 20 ods. 1 sa slová „od 65 eur až do 650 eur“ nahrádzajú slovami „od 100 eur až do 1 ...

12.

V prílohe č. 2 sa vypúšťa štvrtý bod.

Čl. II

Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

1.

§ 12 sa dopĺňa písmenom ah), ktoré znie:

„ah) vydávať preukaz kontrolóra, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1a písm. A.“.

2.

V § 13 sa odsek 1 dopĺňa písmenom am), ktoré znie:

„am) vydávať preukaz kontrolóra, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1a písm. B.“.

3.

Poznámka pod čiarou k odkazu 62 sa dopĺňa touto citáciou:

„Zákon č. 82/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

4.

V § 68 ods. 3 sa za slovo „zákona“ vkladajú slová „a osobitného predpisu18a)“.

5.

V § 68 ods. 4 písm. a) sa vypúšťajú slová „nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania“. ...

6.

V § 68 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5) Zamestnanec ústredia alebo úradu vykonávajúci kontrolnú činnosť podľa odseku 3 sa pri ...

7.

V § 68a ods. 1 písm. b) sa slová „nelegálne zamestnávanie“ nahrádzajú slovami „porušenie ...

8.

Pred prílohu č. 1 sa vkladá príloha č. 1a, ktorá znie:

„Príloha č. 1a k zákonu č. 5/2004 Z. z. VZOR PREUKAZU KONTROLÓRA A. Vzor preukazu kontrolóra ...

Čl. III

Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 2 ods. 1 písm. a) sa za slovo „vzťah“ vkladajú slová „alebo štátnozamestnanecký pomer“. ...

2.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2 sa dopĺňa touto citáciou:

„Zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

3.

V § 2 ods. 2 písm. a) sa za slovo „vzťah“ vkladajú slová „alebo štátnozamestnanecký pomer“. ...

4.

V § 2 ods. 2 písm. b) sa za slovo „vzťah“ vkladajú slová „alebo štátnozamestnanecký pomer“ ...

5.

V § 2 sa vypúšťajú odseky 3 a 4.

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 3.

Poznámka pod čiarou k odkazu 7 sa vypúšťa.

6.

V poznámke pod čiarou k odkazu 8 sa citácia „Zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene ...

7.

V § 2a celom texte sa nad slovo „poistený“ umiestňuje odkaz „8a)“.

8.

V § 3 ods. 2 sa slová „ods. 2, 4 a 5“ nahrádzajú slovami „ods. 2 a 3“ a slová „ods. 5“ ...

9.

V poznámke pod čiarou k odkazu 9 sa citácia „Zákon č. 81/1966 Zb. o periodickej tlači a o ostatných ...

10.

V poznámke pod čiarou k odkazu 10a sa citácia „§ 7 ods. 3 písm. r) zákona č. 125/2006 Z. z. ...

11.

V § 5a ods. 1 a 2 sa slová „ods. 5“ nahrádzajú slovami „ods. 3“.

12.

V § 5a ods. 3 sa za slová „o počte kontrol“ vkladajú slová „nelegálneho zamestnávania podľa ...

13.

V poznámke pod čiarou k odkazu 13 sa citácia „§ 19 ods. 2 písm. b) zákona č. 125/2006 Z. z. ...

14.

V § 7a ods. 1 uvádzacej vete sa slová „nelegálne zamestnávanie podľa § 2 ods. 5“ nahrádzajú ...

15.

V § 7a ods. 1 písm. b) sa slová „príspevku na starobné“ nahrádzajú slovami „povinných ...

16.

V poznámke pod čiarou k odkazu 19 sa citácia „Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. ...

17.

V poznámke pod čiarou k odkazu 20 sa citácia „Šiesta časť zákona č. 48/2002 Z. z. v znení ...

18.

V § 7a ods. 2 a 3 sa slová „nelegálne zamestnávanie podľa § 2 ods. 5“ nahrádzajú slovami ...

19.

V § 7b ods. 1 sa slová „ods. 5“ nahrádzajú slovami „ods. 3“.

20.

V § 7b ods. 2 uvádzacej vete sa vypúšťajú slová „podľa § 2 ods. 5“.

21.

V § 7b ods. 2 písm. a) sa slová „nelegálne zamestnávanie podľa § 2 ods. 5“ nahrádzajú slovami ...

22.

V § 7b ods. 3 sa vypúšťajú slová „podľa § 2 ods. 5“ a slová „nelegálne zamestnávala ...

23.

V § 7c ods. 1 sa slová „zamestnaný podľa § 2 ods. 5“ nahrádzajú slovami „zamestnaný podľa ...

Čl. IV

Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V prílohe č. 1b časti B sa slová „nad 1 200“ nahrádzajú slovami „od 1 201 do 15 000“.

2.

V prílohe č. 1b časti B sa tabuľka dopĺňa riadkom, ktorý znie:

„nad 15 000 zamestnancov najmenej 12 bezpečnostných technikov a na každých začatých 1 500 zamestnancov ...

Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2013.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore