Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov 306/2018 účinný od 01.01.2019

Platnosť od: 13.11.2018
Účinnosť od: 01.01.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Autorské právo a práva príbuzné autorskému právu

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov 306/2018 účinný od 01.01.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 306/2018 s účinnosťou od 01.01.2019

Legislatívny proces k zákonu 306/2018

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 215/2018 ...

1.

V § 41 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „a na verejné rozširovanie odplatným prevodom ...

2.

V § 165 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Organizácia kolektívnej správy môže s používateľom ...

3.

V § 165 ods. 8 druhej vete sa za slovami „predmetu ochrany“ vypúšťa čiarka a slová „spôsob, ...

4.

V § 165 odseky 9 a 10 znejú:

„(9) Používateľ môže použiť predmety ochrany, ktoré mali byť predmetom zmluvy podľa odseku ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 32 až 35 sa vypúšťajú.

5.

V § 165 sa vypúšťa odsek 11.

Doterajšie odseky 12 a 13 sa označujú ako odseky 11 a 12.

6.

V § 165 sa za odsek 11 vkladá nový odsek 12, ktorý znie:

„(12) Ustanovenia odsekov 8 až 11 sa použijú primerane na spoločný výkon kolektívnej správy ...

Doterajší odsek 12 sa označuje ako odsek 13.

7.

V § 169 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá a tretia veta, ktoré znejú: „Organizácia ...

8.

V § 169 ods. 1 poslednej vete sa za slovo „vrátane“ vkladajú slová „spôsobu uplatnenia“ ...

9.

V § 169 odsek 2 znie:

„(2) Pri určení výšky odmien určených v sadzobníku odmien a v zmluvách podľa § 165 ods. ...

10.

V § 169 sa vypúšťa odsek 6.

11.

V § 174 ods. 2 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:

„e) jeden sadzobník odmien podľa § 169 ods. 1, ktorý obsahuje spoločnú odmenu alebo spôsob ...

Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno f).

12.

V § 176 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Organizácia kolektívnej správy iniciuje na riešenie ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 37a znie:

„37a) Zákon č. 420/2004 Z. z.“.

13.

V § 188 sa slová „ods. 8 až 12“ nahrádzajú slovami „ods. 8 až 11 a 13“.

14.

Za § 190 sa vkladá § 190a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 190a Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2019 Ak bol podaný návrh podľa ...

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2019.

Andrej Kiska v. r. Andrej Danko v. r. Peter Pellegrini v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore