Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71267
Dôvodové správy: 2425
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
29.09.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 305/2019 účinný od 01.07.2020


Platnosť od: 14.10.2019
Účinnosť od: 01.07.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Daňové právo, Bankové a finančné inštitúcie, Medzinárodné právo verejné

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 305/2019 účinný od 01.07.2020
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 305/2019 s účinnosťou od 01.07.2020

Legislatívny proces k zákonu 305/2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní v znení zákona č. 359/2015 ...

1.

Za § 8 sa vkladajú § 8a až 8h, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„Automatická výmena informácií o cezhraničných opatreniach podliehajúcich oznamovaniu § 8a Vymedzenie ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 12b až 12d znejú:

„12b) Zákon č. 359/2015 Z. z. o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní ...

2.

V § 20 ods. 3 sa slová „§ 7 a 8“ nahrádzajú slovami „§ 7 až 8h“.

3.

V § 22e ods. 1 sa za slová „§ 22c,“ vkladajú slová „vrátane názvu nadnárodnej skupiny podnikov a názvu ...

4.

V § 22e ods. 2 sa za slová „Ak základný subjekt“ vkladá čiarka a slová „ktorý je rezidentom na daňové ...

5.

V § 22e ods. 3 sa za slovo „vznik“ vkladajú slová „alebo zánik“.

6.

V § 22f ods. 1 sa slová „Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „finančného ...

7.

V § 22f ods. 4 sa slová „Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „finančné riaditeľstvo“. ...

8.

Doterajší text § 23 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2)
Pri automatickej výmene informácií sa primerane postupuje podľa osobitného predpisu.1)“.

9.

Za § 24b sa vkladá § 24c, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 24c Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2020 (1) Príslušný orgán Slovenskej republiky ...

10.

Za prílohu č. 1 sa vkladá príloha č. 1a, ktorá vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 1a k zákonu č. 442/2012 Z. z. Charakteristické znaky I. Test hlavného účelu Na splnenie ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 24 znie:

„24) Napríklad Dohoda medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými na zlepšenie dodržiavania ...

11.

V prílohe č. 2 sa vypúšťa druhý bod.

Doterajšie body 3 až 6 sa označujú ako body 2 až 5.

12.

Príloha č. 2 sa dopĺňa šiestym bodom, ktorý znie:

„6. Smernica Rady (EÚ) 2018/822 z 25. mája 2018, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ, pokiaľ ide o povinnú ...

Čl. II

Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 566/2001 ...

V § 91 ods. 11 sa na konci pripájajú tieto slová: „a na účel automatickej výmeny informácií o cezhraničných ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 86ga znie:

„86ga) Zákon č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní v znení neskorších ...

Čl. III

Zákon č. 359/2015 Z. z. o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní a ...

1.

V § 3 ods. 2 písm. c) úvodnej vete sa za slová „viazaný finančný agent“ vkladá čiarka a slová „finančná ...

2.

V § 8 ods. 2 písm. a) druhom bode sa vypúšťajú slová „alebo adresa miesta podnikania, ak nie je totožná ...

3.

V § 8 ods. 2 písm. a) sa za tretí bod vkladá nový štvrtý bod, ktorý znie:

„4.
názov štátu rezidencie na daňové účely,“.

Doterajšie body 4 a 5 sa označujú ako body 5 a 6.

4.

V § 8 ods. 2 sa písmeno b) dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:

„4.
názov štátu rezidencie na daňové účely.“.

5.

§ 9 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Oznamujúca finančná inštitúcia, ktorá ukončí činnosť alebo zanikne počas oznamovacieho obdobia, ...

6.

§ 11 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Slovenská oznamujúca finančná inštitúcia a slovenská neoznamujúca finančná inštitúcia, ktorá zanikla ...

7.

V § 14 ods. 2 sa za slovo „inštitúcia“ vkladajú slová „a slovenská neoznamujúca finančná inštitúcia, ...

8.

§ 14 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Slovenská oznamujúca finančná inštitúcia, ktorá ukončí činnosť alebo zanikne počas oznamovacieho ...

9.

V § 22 ods. 1 sa za slovo „účtu“ vkladá čiarka a slová „osoba konajúca v mene držiteľa finančného účtu13a)“. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie:

„13a) Napríklad § 5 ods. 1 písm. j) zákona č. 297/2008 Z. z. v znení zákona č. 52/2018 Z. z.“.

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2020 okrem čl. I bodov 1, 2, 9 až 12 a čl. II, ktoré nadobúdajú ...

Zuzana Čaputová v. r. Andrej Danko v. r. Peter Pellegrini v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore