Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 305/2019 účinný od 01.07.2020

Platnosť od: 14.10.2019
Účinnosť od: 01.07.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Daňové právo, Bankové a finančné inštitúcie, Medzinárodné právo verejné

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 305/2019 účinný od 01.07.2020
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 305/2019 s účinnosťou od 01.07.2020

Legislatívny proces k zákonu 305/2019

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní v znení zákona č. 359/2015 ...

1.

Za § 8 sa vkladajú § 8a až 8h, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„Automatická výmena informácií o cezhraničných opatreniach podliehajúcich oznamovaniu § 8a Vymedzenie ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 12b až 12d znejú:

„12b) Zákon č. 359/2015 Z. z. o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní ...

2.

V § 20 ods. 3 sa slová „§ 7 a 8“ nahrádzajú slovami „§ 7 až 8h“.

3.

V § 22e ods. 1 sa za slová „§ 22c,“ vkladajú slová „vrátane názvu nadnárodnej skupiny podnikov a názvu ...

4.

V § 22e ods. 2 sa za slová „Ak základný subjekt“ vkladá čiarka a slová „ktorý je rezidentom na daňové ...

5.

V § 22e ods. 3 sa za slovo „vznik“ vkladajú slová „alebo zánik“.

6.

V § 22f ods. 1 sa slová „Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „finančného ...

7.

V § 22f ods. 4 sa slová „Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „finančné riaditeľstvo“. ...

8.

Doterajší text § 23 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2)
Pri automatickej výmene informácií sa primerane postupuje podľa osobitného predpisu.1)“.

9.

Za § 24b sa vkladá § 24c, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 24c Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2020 (1) Príslušný orgán Slovenskej republiky ...

10.

Za prílohu č. 1 sa vkladá príloha č. 1a, ktorá vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 1a k zákonu č. 442/2012 Z. z. Charakteristické znaky I. Test hlavného účelu Na splnenie ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 24 znie:

„24) Napríklad Dohoda medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými na zlepšenie dodržiavania ...

11.

V prílohe č. 2 sa vypúšťa druhý bod.

Doterajšie body 3 až 6 sa označujú ako body 2 až 5.

12.

Príloha č. 2 sa dopĺňa šiestym bodom, ktorý znie:

„6. Smernica Rady (EÚ) 2018/822 z 25. mája 2018, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ, pokiaľ ide o povinnú ...

Čl. II

Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 566/2001 ...

V § 91 ods. 11 sa na konci pripájajú tieto slová: „a na účel automatickej výmeny informácií o cezhraničných ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 86ga znie:

„86ga) Zákon č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní v znení neskorších ...

Čl. III

Zákon č. 359/2015 Z. z. o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní a ...

1.

V § 3 ods. 2 písm. c) úvodnej vete sa za slová „viazaný finančný agent“ vkladá čiarka a slová „finančná ...

2.

V § 8 ods. 2 písm. a) druhom bode sa vypúšťajú slová „alebo adresa miesta podnikania, ak nie je totožná ...

3.

V § 8 ods. 2 písm. a) sa za tretí bod vkladá nový štvrtý bod, ktorý znie:

„4.
názov štátu rezidencie na daňové účely,“.

Doterajšie body 4 a 5 sa označujú ako body 5 a 6.

4.

V § 8 ods. 2 sa písmeno b) dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:

„4.
názov štátu rezidencie na daňové účely.“.

5.

§ 9 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Oznamujúca finančná inštitúcia, ktorá ukončí činnosť alebo zanikne počas oznamovacieho obdobia, ...

6.

§ 11 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Slovenská oznamujúca finančná inštitúcia a slovenská neoznamujúca finančná inštitúcia, ktorá zanikla ...

7.

V § 14 ods. 2 sa za slovo „inštitúcia“ vkladajú slová „a slovenská neoznamujúca finančná inštitúcia, ...

8.

§ 14 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Slovenská oznamujúca finančná inštitúcia, ktorá ukončí činnosť alebo zanikne počas oznamovacieho ...

9.

V § 22 ods. 1 sa za slovo „účtu“ vkladá čiarka a slová „osoba konajúca v mene držiteľa finančného účtu13a)“. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie:

„13a) Napríklad § 5 ods. 1 písm. j) zákona č. 297/2008 Z. z. v znení zákona č. 52/2018 Z. z.“.

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2020 okrem čl. I bodov 1, 2, 9 až 12 a čl. II, ktoré nadobúdajú ...

Zuzana Čaputová v. r. Andrej Danko v. r. Peter Pellegrini v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore