Zákon o zmiernení niektorých krívd osobám deportovaným do nacistických koncentračných táborov a zajateckých táborov 305/1999 účinný od 01.07.2013

Platnosť od: 19.11.1999
Účinnosť od: 01.07.2013
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Pomocné vedy, Základné práva

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST4JUD134DS1EUPP1ČL1

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 305/1999 s účinnosťou od 01.07.2013 na základe 146/2013
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o zmiernení niektorých krívd osobám deportovaným do nacistických koncentračných táborov a zajateckých ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

§ 1 - Predmet úpravy

V snahe zmierniť niektoré krivdy spôsobené osobám prenasledovaným počas druhej svetovej vojny z dôvodov ...

a)

podmienky na uplatnenie nárokov, rozsah a spôsob odškodnenia,

b)

príslušnosť ústredného orgánu štátnej správy na konanie o odškodnení.

Odškodnenie a oprávnené osoby
§ 2
(1)

Odškodnenie patrí za deportáciu do nacistických koncentračných táborov (ďalej len „koncentračný tábor“) ...

(2)

Za deportáciu sa považuje aj zaistenie a sústredenie z dôvodov politickej, národnej, rasovej a náboženskej ...

(3)

Oprávnená osoba je osoba, ktorá bola

a)
deportovaná z územia Československej republiky z rokov 1918 až 1938 do koncentračného tábora a zajateckého ...
b)
zaistená na účely deportácie,
c)
sústredená podľa odseku 2,
d)
ukrývaná z dôvodu rasovej alebo náboženskej perzekúcie,

ak ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona je štátnym občanom Slovenskej republiky a má na jej území ...

(4)

Ak oprávnená osoba zomrela, právo žiadať odškodnenie s výnimkou práv, ktoré podľa osobitného predpisu1) ...

a)
manžel (manželka) a deti oprávnenej osoby, všetci rovnakým dielom, a ak ich niet,
b)
rodičia oprávnenej osoby.
§ 3
(1)

Právo na odškodnenie oprávnených osôb zahŕňa

a)
peňažnú náhradu za každý i začatý mesiac deportácie alebo ukrývania v sume 99,59 eura,
b)
náhradu škody na zdraví, ku ktorej došlo v súvislosti s deportáciou alebo ukrývaním.
(2)

Ak oprávnená osoba uvedená v § 2 ods. 3 počas deportácie alebo ukrývania zomrela, patrí osobám uvedeným ...

Uplatnenie nároku na odškodnenie
§ 4
(1)

Na konanie o odškodnení je príslušné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“). ...

(2)

Oprávnená osoba môže uplatniť nárok na odškodnenie na ministerstve písomnou žiadosťou, ktorá musí byť ...

(3)

Oprávnená osoba je povinná pripojiť k žiadosti doklady preukazujúce opodstatnenosť jej nárokov. Ak žiadosť ...

(4)

Na konanie o odškodnení sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.2)

§ 5
(1)

Ministerstvo posúdi predloženú žiadosť, a ak je opodstatnená, prizná odškodnenie. Písomné stanovisko ...

(2)

Ak ministerstvo nevyhovie žiadosti alebo jej vyhovie iba sčasti, žiadateľ sa môže domáhať odškodnenia ...

§ 6 - Vyplatenie odškodnenia
(1)

Ministerstvo priznanú náhradu vyplatí oprávnenej osobe uvedenej v § 2 ods. 3 v hotovosti alebo prevodom ...

(2)

Ak oprávnená osoba uvedená v § 2 ods. 3 zomrela, ministerstvo odškodnenie priznané osobe, na ktorú prešlo ...

Osobitné ustanovenia
§ 7 - Príplatok k dôchodku
(1)

Oprávnenej osobe uvedenej v § 2 ods. 3, ktorej sa prizná odškodnenie, patrí za každý i začatý mesiac ...

(2)

Osobe uvedenej v § 2 ods. 4 písm. a) patrí na základe priznaného odškodnenia príplatok k dôchodku za ...

a)
0,60 eura mesačne, ak ide o vdovský dôchodok alebo vdovský výsluhový dôchodok,
b)
0,50 eura mesačne, ak ide o sirotský dôchodok alebo sirotský výsluhový dôchodok obojstranne osirelého ...
c)
0,30 eura mesačne, ak ide o sirotský dôchodok alebo sirotský výsluhový dôchodok jednostranne osirelého ...
(3)

Príplatok k dôchodku podľa odsekov 1 a 2 sa zlučuje s dôchodkom, ku ktorému patrí, a tvorí s ním naďalej ...

(4)

Príplatok k dôchodku sa vypláca len do sumy, ktorá nesmie presahovať najvyššiu výmeru dôchodku ustanovenú ...

(5)

Na výplatu príplatku k dôchodku sa nepoužije osobitný predpis.6)

(6)

Ak oprávnená osoba, ktorej sa prizná odškodnenie, je poberateľom dôchodku, dôchodok sa jej upraví odo ...

(7)

Oprávnená osoba, ktorej ministerstvo prizná odškodnenie, môže požiadať o príplatok k dôchodku Sociálnu ...

§ 8

Finančné prostriedky na výplatu príplatku k dôchodku podľa § 7 poskytuje štát.

§ 8a - Prechodné ustanovenie

Žiadosti o odškodnenie doručené ministerstvu do nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa považujú za podané ...

§ 9 - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 1999.

Rudolf Schuster v. r.Jozef Migaš v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky

  • 1)  § 579 ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
  • 2)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
  • 4)  § 54 a § 64 ods. 2 a 3 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov. ...
  • 5)  § 24 ods. 4, § 31 ods. 1 písm. a), § 56 ods. 2, § 133 ods. 4 písm. a) a § 139 ods. 1 a 2 zákona č. 100/1988 ...
  • 6)  § 95 ods. 2 zákona č. 100/1988 Zb. v znení neskorších predpisov.
Načítavam znenie...
MENU
Hore