Zákon o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov 302/2019 účinný od 01.01.2020 do 08.04.2020

Platnosť od: 14.10.2019
Účinnosť od: 01.01.2020
Účinnosť do: 08.04.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Odpadové hospodárstvo, Obchod a podnikanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST11JUDDS6EUPP3ČL0

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 302/2019 s účinnosťou od 01.01.2020

Legislatívny proces k zákonu 302/2019

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1
Predmet úpravy
(1)

Tento zákon upravuje

a)
práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb pri zálohovaní jednorazových obalov na nápoje,
b)
postavenie a úlohy správcu zálohového systému jednorazových obalov na nápoje (ďalej len „správca“),
c)
pôsobnosť orgánov štátnej správy pre oblasť zálohovania jednorazových obalov na nápoje a odpadov z týchto ...
d)
štátny dozor a postup orgánov štátneho dozoru pri jeho výkone, správne delikty a konanie o ukladaní ...
(2)

Tento zákon sa vzťahuje na jednorazové obaly na nápoje, ktoré sa uvádzajú na trh v Slovenskej republike1) ...

§ 2
Základné ustanovenia

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)
jednorazovým obalom na nápoje obal na nápoje2) určený na jedno použitie,
b)
zálohovaným jednorazovým obalom na nápoje obal tovaru určený na jedno použitie, pri ktorého predaji ...
c)
výrobcom obalov výrobca obalov podľa osobitného predpisu,3) ktorý uvádza na trh nápoje v zálohovaných ...
d)
distribútorom obalov distribútor obalov podľa osobitného predpisu,4) ktorý uskutočňuje distribúciu nápojov ...
e)
zálohovým systémom súhrn organizačných, administratívnych, finančných, informačných a iných súvisiacich ...
f)
zálohom osobitná peňažná čiastka viazaná na obal tovaru, ktorej účelom je zabezpečiť, aby sa odpad z ...
g)
zálohovaním jednorazového obalu na nápoje činnosť pri predaji tovaru v zálohovanom jednorazovom obale ...
h)
odberom odpadu zo zálohovaných jednorazových obalov na nápoje ich odber od konečných používateľov na ...
i)
predajnou plochou časť priestorov prevádzky, ktoré slúžia na predaj a na vystavovanie tovaru a ktorá ...
§ 4
Povinnosti výrobcu obalov
(1)

Výrobca obalov je na účel riadneho fungovania zálohového systému povinný

d)
požiadať správcu o uzatvorenie zmluvy o plnení povinností podľa tohto zákona do 60 dní od doručenia ...
e)
registrovať u správcu zálohované jednorazové obaly na nápoje, pred ich uvedením na trh,
(2)

Na výrobcu obalov, ktorý je zároveň distribútorom obalov, sa vzťahujú ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b), ...

§ 5
Povinnosti distribútora obalov
(1)

Distribútor obalov, ktorý vykonáva predaj nápojov v zálohovaných jednorazových obaloch konečnému používateľovi, ...

d)
požiadať správcu o uzatvorenie zmluvy o plnení povinností podľa tohto zákona do 60 dní od doručenia ...
e)
registrovať sa ako odberné miesto odpadu zo zálohovaných jednorazových obalov na nápoje u správcu,
(2)

Povinnosti podľa odseku 1 písm. a) až c), i) a j) plní distribútor obalov, ktorý vykonáva predaj nápojov ...

(3)

Distribútor obalov, ktorý vykonáva predaj nápojov v zálohovaných jednorazových obaloch inak ako konečnému ...

(4)

Na vykonávanie odberu odpadu zo zálohovaných jednorazových obalov na nápoje distribútorom obalov sa ...

(5)

Distribútor obalov, ktorý vykonáva odber odpadu zo zálohovaných jednorazových obalov na nápoje, je povinný ...

a)
zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením ...
b)
odovzdať odpady zo zálohovaných jednorazových obalov na nápoje správcovi.
§ 6
Správca
(1)

Správcom je nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby so sídlom na území Slovenskej ...

(2)

Správcu zakladá právnická osoba určená Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej ...

(3)

Záujemca sa do výberu prihlasuje najneskôr 30 dní pred jeho uskutočnením. V lehote podľa prvej vety ...

a)
organizačného plánu zálohového systému vrátane plánu technického zabezpečenia jeho fungovania,
b)
schémy financovania zálohového systému a spôsobu jeho finančného zabezpečenia, ako aj určenia výšky ...
c)
plánu dosahovania cieľov návratnosti zálohovaných jednorazových obalov na nápoje ustanovených týmto ...
d)
schémy budúcich zmluvných vzťahov medzi správcom, výrobcom obalov a distribútorom obalov, a to najmä ...
e)
plánu vzdelávacích a propagačných aktivít, ktoré súvisia so zálohovaním jednorazových obalov na nápoje, ...
f)
grafického označenia zálohovaného jednorazového obalu na nápoje.
(4)

Zoznam záujemcov ministerstvo životného prostredia zverejňuje na svojom webovom sídle.

(5)

Výber vykonáva odborná komisia zriadená ministerstvom životného prostredia, a to bodovým hodnotením. ...

(6)

Ministerstvo životného prostredia určí osobu, ktorú poverí založením správcu, na základe odporúčania ...

(7)

Osoba poverená založením správcu požiada do 30 dní od vyrozumenia o poverení o zápis neziskovej organizácie ...

(8)

Ministerstvo životného prostredia schvaľuje dokumenty predložené podľa odseku 7 do 30 dní od ich doručenia, ...

(9)

Dokumenty predložené podľa odseku 7, ktoré boli schválené ministerstvom životného prostredia, sa stávajú ...

§ 7
(1)

Správca je povinný

a)
vytvoriť, spravovať a financovať zálohový systém v súlade so zakladajúcimi dokumentmi správcu,
b)
oznámiť do 60 dní od schválenia zakladajúcich dokumentov výrobcom obalov a distribútorom obalov začatie ...
e)
vykonávať opatrenia ustanovené v organizačnom pláne zálohového systému a v schéme financovania,
f)
vykonávať opatrenia v pláne vzdelávacich a propagačných aktivít a informovania o otázkach, ktoré súvisia ...
h)
uhrádzať distribútorom obalov finančné prostriedky vynaložené na vyplatenie zálohov v súlade s uzatvorenou ...
j)
zabezpečiť prepravu, zhodnotenie a recykláciu odpadov zo zálohovaných jednorazových obalov na nápoje ...
k)
vzdelávať a informovať verejnosť o zálohovom systéme,
l)
vytvoriť a prevádzkovať informačný systém zálohovania a prostredníctvom neho zadávať údaje do informačného ...
m)
viesť evidenciu o zálohovaných jednorazových obaloch na nápoje a údaje z nej ohlasovať ministerstvu ...
o)
predložiť na základe písomnej výzvy ministerstva životného prostredia v určenej lehote informácie o ...
p)
postupovať pri výkone činnosti s odbornou starostlivosťou v súlade s oprávnenými záujmami zazmluvnených ...
t)
zverejňovať oznam podľa písmena s) druhého bodu u distribútora obalov,
u)
zdržať sa konania v prospech vlastníka alebo v prospech prevádzkovateľa zariadenia na zber, zhodnocovanie, ...
(2)

Povinnosť mlčanlivosti podľa odseku 1 písm. r) sa nevzťahuje na údaje, ktoré správca poskytuje ministerstvu ...

Orgány štátnej správy pre oblasť zálohovania jednorazových obalov na nápoje a odpadov z týchto obalov
§ 8

Orgánmi štátnej správy pre oblasť zálohovania jednorazových obalov na nápoje a odpadov z týchto obalov ...

a)
ministerstvo životného prostredia,
b)
Slovenská inšpekcia životného prostredia (ďalej len „inšpekcia“),
c)
Slovenská obchodná inšpekcia.
§ 9
Ministerstvo životného prostredia
(1)

Ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť zálohovania jednorazových obalov na nápoje a odpadov z týchto ...

(2)

Ministerstvo životného prostredia

a)
riadi a kontroluje výkon štátnej správy v oblasti zálohovania jednorazových obalov na nápoje a odpadov ...
b)
vykonáva úkony spojené so založením správcu, schvaľovaním a zmenou zakladajúcich dokumentov správcu,
c)
vedie evidenciu údajov ohlásených podľa tohto zákona.
(3)

Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo životného prostredia, ustanoví podrobnosti ...

a)
zálohovaných jednorazových obaloch na nápoje a o minimálnej výške zálohu,
b)
označovaní zálohovaných jednorazových obalov na nápoje,
c)
evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti.
§ 10
Inšpekcia

Inšpekcia

a)
je orgánom štátneho dozoru (§ 12) nad dodržiavaním povinností ustanovených týmto zákonom, ak § 11 písm. ...
b)
ukladá pokuty (§ 13).
§ 11
Slovenská obchodná inšpekcia

Slovenská obchodná inšpekcia

a)
je orgánom štátneho dozoru (§ 12) na účel kontroly dodržiavania povinností uvedených v § 4 ods. 1 písm. ...
b)
ukladá pokuty (§ 13) za porušenie povinností podľa písmena a).
§ 12
Štátny dozor
(1)

Štátny dozor je dozor nad dodržiavaním ustanovení tohto zákona a všeobecne záväzných právnych predpisov ...

(2)

Osoba vykonávajúca štátny dozor sa preukazuje služobným preukazom; na požiadanie do neho umožní nahliadnuť. ...

(3)

Osoba vykonávajúca štátny dozor v mene inšpekcie je pri plnení svojich úloh oprávnená

a)
voľne a kedykoľvek vstupovať do predajných, skladovacích a iných priestorov kontrolovanej osoby, ktoré ...
b)
požadovať preukázanie totožnosti kontrolovanej osoby, totožnosti jej zamestnancov alebo osôb, ktoré ...
c)
požadovať predloženie prevádzkovej evidencie, ďalšej evidencie a iných dokladov kontrolovanej osoby, ...
d)
vykonávať potrebné zisťovania a požadovať potrebné údaje a vysvetlenia, ktoré súvisia s výkonom kontroly, ...
e)
kontrolovať označovanie jednorazových obalov na nápoje v etape distribúcie a v prvovýrobe.
(4)

Inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie sú pri výkone štátneho dozoru okrem výkonu oprávnení podľa ...

a)
požadovať predloženie sprievodných listín výrobkov, ďalšej evidencie a dokladov kontrolovanej osoby, ...
b)
kontrolovať označovanie jednorazových obalov na nápoje v etape ich distribúcie konečnému používateľovi, ...
c)
upozorňovať výrobcov obalov a distribútorov obalov, ak dôjde k porušeniu ich povinností vyplývajúcich ...
d)
zakázať do vykonania nápravy dodávku alebo predaj jednorazových obalov na nápoje konečnému používateľovi, ...
(5)

Kontrolovaná osoba je povinná

a)
strpieť výkon štátneho dozoru,
b)
osobám vykonávajúcim štátny dozor a prizvaným osobám umožniť vstup do skladovacích a predajných priestorov ...
c)
preukázať svoju totožnosť, totožnosť jej zamestnancov a osôb konajúcich v jej mene,
d)
predložiť originál svojej prevádzkovej evidencie a dokladov, umožniť nahliadanie do nich, vyhotoviť ...
e)
umožniť vykonávať potrebné zisťovania a poskytnúť potrebné písomnosti, vysvetlenia a pravdivé a úplné ...
f)
bezodkladne zabezpečiť povereného zamestnanca, ktorý poskytne súčinnosť osobe vykonávajúcej štátny dozor. ...
§ 13
Správne delikty

Správneho deliktu sa dopustí právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ, ak

a)
nesplní povinnosť podľa § 4 ods. 1 písm. d),
b)
poruší povinnosť podľa § 4 ods. 1 písm. b), c) a h),
c)
poruší povinnosť podľa § 4 ods. 1 písm. a), e) až g),
d)
nesplní povinnosť podľa § 5 ods. 1 písm. d),
e)
poruší povinnosť podľa § 5 ods. 1 písm. a), e) až h)
f)
poruší povinnosť podľa § 5 ods. 1 písm. b), c), i) a j),
g)
nesplní povinnosť podľa § 7 ods. 1 písm. a),
h)
nesplní povinnosť podľa § 7 ods. 1 písm. c),
i)
poruší povinnosť podľa § 7 ods. 1 písm. b), d), e), h) až j), p) až s) a u),
j)
poruší povinnosť podľa § 7 ods. 1 písm. f), g), k) až o) a t),
k)
poruší povinnosť podľa § 16.
§ 14
Ukladanie pokút
(1)

Za správny delikt podľa § 13 písm. a) príslušný orgán štátneho dozoru uloží výrobcovi obalov pokutu ...

(2)

Za správny delikt podľa § 13 písm. d) príslušný orgán štátneho dozoru uloží distribútorovi obalov pokutu ...

(3)

Za správny delikt podľa § 13 písm. g) príslušný orgán štátneho dozoru uloží pokutu v sume vypočítanej ...

(4)

Za správny delikt podľa § 13 písm. h) príslušný orgán štátneho dozoru uloží pokutu vo výške vypočítanej ...

(5)

Za správny delikt podľa § 13 písm. b), f) a j) príslušný orgán štátneho dozoru uloží pokutu od 500 eur ...

(6)

Za správny delikt podľa § 13 písm. c) a e) príslušný orgán štátneho dozoru uloží pokutu od 2 000 eur ...

(7)

Za správny delikt podľa § 13 písm. i) a k) príslušný orgán štátneho dozoru uloží pokutu od 5 000 eur ...

(8)

Konanie o uložení pokuty kontrolovanej osobe za porušenie alebo nesplnenie povinností podľa tohto zákona ...

(9)

Pri ukladaní pokuty sa prihliada najmä na závažnosť, rozsah a čas trvania protiprávneho konania.

(10)

V rozhodnutí o uložení pokuty možno povinnému súčasne uložiť, aby v určenej lehote vykonal opatrenia ...

(11)

Pokuta je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola uložená, ak ...

(12)

Pokuty sú príjmom Environmentálneho fondu.

§ 15
Spoločné ustanovenia
(1)

Orgán štátneho dozoru podľa § 10 postupuje pri výkone štátneho dozoru podľa všeobecných predpisov o ...

(2)

Orgán štátneho dozoru podľa § 11 postupuje pri výkone štátneho dozoru podľa osobitného predpisu,12)ak ...

(3)

Na konania podľa tohto zákona sa nevzťahuje správny poriadok okrem konania o ukladaní pokút.

§ 16
Prechodné ustanovenie

Jednorazové obaly na nápoje, na ktoré sa vzťahuje povinnosť podľa § 3 ods. 1 a ktoré nespĺňajú požiadavky ...

Záverečné ustanovenia
§ 17

Tento zákon bol prijatý v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických noriem ...

§ 18

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.

ČI. II

Zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene ...

§ 2 sa dopĺňa písmenom l), ktoré znie:

„l)

dodržiavanie povinností pri zálohovaní jednorazových obalov na nápoje podľa osobitného predpisu.9f)“. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 9f znie:

„9f)Zákon č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých ...

ČI. III

Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 ...

5.

§ 103 vrátane nadpisu znie:

㤠103
Informačný systém odpadového hospodárstva
(1)

Informačný systém odpadového hospodárstva (ďalej len „informačný systém“) zriaďuje a spravuje ministerstvo. ...

(2)

Povinná osoba na účely tohto zákona je osoba, ktorej ukladá tento zákon

a)
evidenčnú a ohlasovaciu povinnosť,
b)
inú povinnosť súvisiacu s informačným systémom.
(3)

Miestom výskytu odpadu na účely tohto zákona sa rozumie miesto, na ktorom odpad fyzicky vzniká, nakladá ...

(4)

Informačný systém slúži najmä na

a)
evidenciu a publikovanie programových dokumentov odpadového hospodárstva,
b)
účely úkonov orgánov štátnej správy odpadového hospodárstva vo veciach
1.
registrácie výrobcov vyhradených výrobkov a súvisiacich činností,
2.
udeľovania autorizácií a súvisiacich činností,
3.
udeľovania súhlasov a súvisiacich činností,
4.
vykonávania registrácií a súvisiacich činností,
5.
vydávania vyjadrení a súvisiacich činností,
6.
vydávania osvedčení o odbornej posudkovej spôsobilosti a súvisiacich činností,
7.
vydávania osvedčení na autorizovanú činnosť,
c)
podávanie námietok, udeľovanie súhlasov a vymedzenie podmienok pri cezhraničnom pohybe odpadov,
d)
podporu kontrolnej činnosti,
e)
vedenie registrov,
f)
evidenciu údajov povinných osôb,
g)
zber a vyhodnocovanie údajov od povinných osôb,
h)
elektronizáciu komunikácie medzi povinnými osobami a orgánmi štátnej správy odpadového hospodárstva.
(5)

Informačný systém obsahuje

a)
register výrobcov vyhradeného výrobku,
b)
register autorizácií,
c)
register osvedčení o odbornej posudkovej činnosti,
d)
register zariadení na zneškodňovanie odpadu,
e)
register zariadení na zhodnocovanie odpadu,
f)
register zariadení na zber odpadov,
g)
register zberných dvorov,
h)
register zariadení obsahujúcich polychlórované bifenyly,
i)
register osôb registrovaných podľa § 98,
j)
register orgánov štátnej správy odpadového hospodárstva,
k)
register osvedčení na autorizovanú činnosť,
l)
evidenciu údajov o cezhraničnom pohybe odpadov,
m)
evidenciu údajov o vnútroštátnej preprave nebezpečného odpadu,
n)
evidenciu údajov o nahraných programových dokumentoch,
o)
evidenciu údajov o uložených sankciách,
p)
evidenciu údajov o elektronickej evidencii odpadov povinných osôb,
q)
evidenciu údajov o udelených súhlasoch,
r)
evidenciu údajov o vydaných vyjadreniach,
s)
evidenciu údajov z ohlasovaných údajov z evidencie prevádzkovateľov zariadení na nakladanie s odpadom, ...
t)
evidenciu údajov z ohlasovaných údajov z evidencie výrobcov vyhradených výrobkov podľa § 27 ods. 4 písm. ...
u)
evidenciu údajov z ohlasovaných údajov z evidencie organizácií zodpovednosti výrobcov a tretích osôb ...
v)
údaje o podaniach podľa tohto zákona vrátane ich obsahu, podávajúcich osobách, spôsobe ich vyriešenia ...
w)
údaje týkajúce sa zostáv a štatistík plynúcich zo zozbieraných údajov, registrov, evidencií,
x)
údaje o činnosti užívateľov informačného systému formou technického žurnálu ich aktivít,
y)
údaje potrebné na fungovanie informačného systému a zabezpečenie jeho bezpečnej prevádzky.
(6)

V rámci informačného systému sa spracúvajú nevyhnutné osobné údaje a používajú údaje

a)
z registratúry ministerstva,
b)
z elektronického informačného systému na správu registratúry ministerstva vnútra,
c)
z registra fyzických osôb,
d)
z registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci,
e)
z registra adries,
f)
zo správy používateľov ministerstva vnútra,
g)
zo správy používateľov ministerstva,
h)
z informačných systémov povinných osôb, ktoré si časť alebo celkové evidenčné a ohlasovacie povinnosti ...
i)
z informačných systémov štátnej správy, ktoré obsahujú relevantné údaje vo vzťahu k úseku odpadového ...
j)
z informačných systémov štátnej správy, ktoré sa využívajú za účelom elektronizácie štátnej správy v ...
(7)

Povinné osoby zasielajú evidenciu údajov podľa tohto zákona priebežne, najmenej raz za mesiac, elektronicky. ...

(8)

V informačnom systéme sa vedú osobné údaje v rozsahu podľa tohto zákona. Orgány štátnej správy a iné ...

(9)

Registre podľa odseku 5 sa členia na verejnú časť a neverejnú časť, pričom

a)
verejnú časť tvoria
1.
údaje o povinných osobách v rozsahu obchodné meno, identifikačné číslo organizácie, sídlo právnickej ...
2.
osobné údaje o fyzických osobách v rozsahu meno, priezvisko a kontaktné údaje, ak ide o register osvedčení, ...
b)
neverejnú časť tvoria ostatné údaje.
(10)

Údaje v registroch podľa odseku 5 sú verejné, pokiaľ nie je v odseku 11 uvedené inak okrem písmena c), ...

(11)

Údaje v evidenciách podľa odseku 5 písm. k), l), n) až t), v), x) a y) nie sú verejné.

(12)

V informačnom systéme sa používajú údaje z iných informačných systémov, evidencií a registrov uvedených ...

(13)

Osoby, ktoré spravujú a vedú evidenciu a registre alebo sú držiteľmi údajov tvoriacich registre a evidenciu ...

(14)

Údaje evidované v informačnom systéme sa považujú za úplné a zodpovedajúce skutočnosti, kým nie je preukázaný ...

(15)

Údaje sa v informačnom systéme uchovávajú

a)
päť rokov po skončení platnosti dokladu, ktorý oprávňuje k vykonávaniu činnosti, ak ide o podanie a ...
b)
desať rokov, ak ide o údaje z evidencií a ohlásení v podobe, ako ju podali povinné osoby,
c)
100 rokov, ak ide o údaje z registrov agregovaných a štatistických informácií odvodených z ostatných ...
(16)

Registre sa napĺňajú v rámci informačného systému, a to spracovaním žiadostí, ohlásení, oznámení, evidencií ...

(17)

K údajom z registrov majú automatizovaný prístup alebo priamy prístup

a)
ministerstvo,
b)
ministerstvo vnútra,
c)
inšpekcia,
d)
okresné úrady v sídle kraja vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva,
e)
okresné úrady vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva,
f)
colné orgány,
g)
Policajný zbor.
(18)

Z registrov informačného systému sa nevyhotovujú výpisy ani odpisy.

(19)

Osoby povinné ohlasovať údaje príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva podľa tohto ...

(20)

Orgány štátnej správy odpadového hospodárstva a obce sú povinné ohlasovať bezodkladne elektronicky do ...

6.

V poznámke pod čiarou k odkazu 137 sa citácia „Zákon č. 122/2013 Z. z. v znení zákona č. 84/2014 Z. ...

7.

V § 105 sa odsek 3 dopĺňa písmenom ab), ktoré znie:

„ab)

podrobnosti o elektronickej evidencii odpadov.“.

8.

§ 113 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:

„(12)

Na údaje zo Správy o činnosti organizácie zodpovednosti výrobcov podľa § 28 ods. 9 písm. a), b), e) ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 148aa znie:

„148aa) Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

9.

Za § 135e sa vkladá § 135f, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠135f
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2021

Platnosť rozhodnutia vydaného pred 1. januárom 2021 nie je možné predlžovať. Registrácie výrobcov vyhradených ...

ČI. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2019 okrem čl. III § 103 ods. 1 až 20 v bode 5, bodov 6, 7, ...

Zuzana Čaputová v. r. Andrej Danko v. r. Peter Pellegrini v. r .

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 302/2019 Z. z.

  CIELE NÁVRATNOSTI ZÁLOHOVANÝCH JEDNORAZOVÝCH OBALOV NA NÁPOJE

  1.

  Cieľ návratnosti zálohovaných jednorazových obalov na nápoje z plastu:

  a)

  do konca roka 2022 – najmenej vo výške 60 % hmotnosti obalov uvedených v kalendárnom roku na trh, ...

  b)

  do konca roka 2024 – najmenej vo výške 77 % hmotnosti obalov uvedených v kalendárnom roku na trh, ...

  c)

  od roku 2027 – najmenej vo výške 90 % hmotnosti obalov uvedených v kalendárnom roku na trh.

  2.

  Cieľ návratnosti zálohovaných jednorazových obalov na nápoje z kovu:

  a)

  do konca roka 2024 – neustanovuje sa,

  b)

  do konca roka 2025 – najmenej vo výške 70 % hmotnosti obalov uvedených v kalendárnom roku na trh, ...

  c)

  do konca roka 2029 – najmenej vo výške 90 % hmotnosti obalov uvedených v kalendárnom roku na trh. ...

  Príloha č. 2 k zákonu č. 302/2019 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/62/ES z 20. decembra 1994 o obaloch a odpadoch z obalov (Mimoriadne ...

Poznámky

 • 1)  § 52 ods. 12 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 2)  § 3 ods. 4 výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej ...
 • 3)  § 52 ods. 11 zákona č. 79/2015 Z. z.
 • 4)  § 52 ods. 14 zákona č. 79/2015 Z. z.
 • 5)  § 52 ods. 15 zákona č. 79/2015 Z. z.
 • 6)  § 6 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z. z.
 • 7)  § 14a ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady ...
 • 8)  § 97 zákona č. 79/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 9)  Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
 • 10)  Zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení ...
 • 11)  § 9 zákona č. 213/1997 Z. z. v znení zákona č. 335/2007 Z. z.
 • 12)  Zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene ...
 • 13)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535 z 9. septembra 2015, ktorou sa stanovuje postup ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore