Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69445
Dôvodové správy: 2150
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
18.08.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 290/2016 Z. z. o podpore malého a stredného podnikania a o zmene a doplnení zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 177/2018 Z. z. 302/2018 účinný od 01.01.2019


Platnosť od: 09.11.2018
Účinnosť od: 01.01.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Rozpočtové právo, Štátna hospodárska politika

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 290/2016 Z. z. o podpore malého a stredného podnikania a o zmene a doplnení zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 177/2018 Z. z. 302/2018 účinný od 01.01.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 302/2018 s účinnosťou od 01.01.2019

Legislatívny proces k zákonu 302/2018

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej ...

1.

V § 2 písmeno c) znie:

„c) využívania biomasy a slnečnej energie na výrobu tepla a využívania iných obnoviteľných ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1b znie:

„1b) § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a ...

2.

§ 2 sa dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h)
budovania infraštruktúry pre alternatívne palivá.“.

3.

V § 3 ods. 3 sa vypúšťa bodkočiarka a slová „dotácie sa poskytujú štvrťročne“.

4.

V § 4 odsek 2 znie:

„(2) Dotácia podľa odseku 1 sa môže použiť aj na úhradu miezd, platov, odmien, služobných ...

5.

V § 5 sa odsek 1 dopĺňa písmenami c) a d), ktoré znejú:

„c) realizovanie projektov zameraných na podporu využívania obnoviteľných zdrojov energie pre ...

6.

V § 5 ods. 2 sa za slová „odseku 1“ vkladajú slová „písm. a) a b)“.

7.

V § 5 ods. 3 sa slová „§ 2 písm. c)“ nahrádzajú slovami „odseku 1 písm. a)“.

8.

V § 5 ods. 4 sa slová „§ 2 písm. c)“ nahrádzajú slovami „odseku 1 písm. b)“.

9.

V § 6 ods. 1 sa za slovo „predmet“ vkladajú slová „a podmienky realizácie“.

10.

V § 6 odsek 2 znie:

„(2) Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť právnickej osobe, ktorá a) bola založená alebo ...

11.

Poznámka pod čiarou k odkazu 15 znie:

„15) § 5 písm. a) zákona č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení ...

12.

V § 7 ods. 3 sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „ako aj úhrada nákladov vynaložených ...

13.

V § 8 sa vypúšťa odsek 5.

14.

§ 8a znie:

„§ 8a (1) Dotáciu podľa § 2 písm. g) možno poskytnúť na realizovanie projektov zameraných ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 20a znie:

„20a) Zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 20c sa vypúšťa.

15.

Za § 8a sa vkladá § 8b, ktorý znie:

„§ 8b (1) Na účely toho zákona sa rozumie a) alternatívnym palivom palivo alebo zdroj energie, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 20b znie:

„20b) § 2 písm. b) bod 32 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých ...

16.

V § 9 ods. 6 sa slová „občianske združenie“ nahrádzajú slovami „právnická osoba“.

17.

V § 10 ods. 4 písmeno a) znie:

„a) ak ide o fyzickú osobu 1. doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa osobitného predpisu,23) 2. kópia ...

18.

V § 10 odsek 5 znie:

„(5) Prílohou k žiadosti podľa § 2 písm. d) sú a) doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 24a znie:

„24a) § 13a ods. 1 Obchodného zákonníka.“.

19.

§ 10 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

„(10) Prílohou k žiadosti podľa § 2 písm. h) sú a) doklady preukazujúce splnenie podmienok ...

20.

V § 11 ods. 3 sa vypúšťa čiarka a slová „pričom jednotlivé žiadosti musia byť očíslované ...

21.

V § 11 odsek 5 znie:

„(5) Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu poskytovanú podľa § 2 písm. c) a e) až h) musí ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 29a znie:

„29a) § 2 ods. 1 zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení ...

22.

V § 12 ods. 2 písm. a) a b) sa za slovo „podľa“ vkladajú slová „§ 3 ods. 1 písm. d),“. ...

23.

V § 12 odsek 3 znie:

„(3) Dotáciu možno poskytnúť len žiadateľovi, ktorý je bezúhonný. Za bezúhonného sa nepovažuje ...

24.

§ 12 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Ministerstvo môže poveriť administratívnymi činnosťami súvisiacimi s poskytovaním dotácií ...

25.

Za § 13a sa vkladá § 13b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 13b Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 30. novembra 2018 (1) Dotácie schválené ...

26.

Za § 14 sa vkladá § 14a, ktorý znie:

„§ 14a Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe ...

27.

Príloha č. 2 vrátane nadpisu znie:

„Prevziať prílohu - ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE DOTÁCIE PODĽA § 2 písm. d) ZÁKONA O POSKYTOVANÍ ...

28.

Príloha č. 4 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 4k zákonu č. 71/2013 Z. z. ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ...

Čl. II

Zákon č. 290/2016 Z. z. o podpore malého a stredného podnikania a o zmene a doplnení zákona č. ...

V § 6 ods. 3 sa vypúšťa čiarka a slová „pričom jednotlivé žiadosti musia byť očíslované ...

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 30. novembra 2018 okrem čl. I osemnásteho bodu § 10 ods. 5 písm. ...

Andrej Kiska v. r. Andrej Danko v. r. Peter Pellegrini v. r.

...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore