Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 301/2012 účinný od 01.11.2012

Platnosť od: 09.10.2012
Účinnosť od: 01.11.2012
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Kontrolný systém, Ochrana spotrebiteľa

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUD2DS2EU13PPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 301/2012 účinný od 01.11.2012
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 301/2012 s účinnosťou od 01.11.2012
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 ...

1.

Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:

„8) Napríklad § 21 písm. b) až d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. ...

2.

V § 3 ods. 5 druhej vete sa bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „vrátane vydania ...

3.

Poznámka pod čiarou k odkazu 22d znie:

„22d) § 21 písm. b) až d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. v znení ...

4.

V § 19 ods. 2 písm. g) úvodnej vete sa slová „Komisiu Európskych spoločenstiev (ďalej len „Komisia“)“ ...

5.

§ 21 vrátane nadpisu znie:

„§ 21 Predbežné opatrenie (1) Ak predávajúci poškodzuje kolektívne záujmy spotrebiteľov, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 25f znie:

„25f) § 52 až 54, § 612 až 627 a § 741a až 741k Občianskeho zákonníka. § 6 až 13 zákona ...

6.

V poznámke pod čiarou k odkazu 28 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: ...

7.

V § 25 ods. 1 sa slová „začatie konania na správnom orgáne alebo na súde“ nahrádzajú slovami ...

8.

V § 25 ods. 1 písm. b) sa slovo „Komisiou“ nahrádza slovami „Európskou komisiou“.

9.

V § 25 ods. 4 sa slovo „Komisii“ nahrádza slovami „Európskej komisii“.

10.

V § 28 sa slová „právne akty Európskych spoločenstiev a“ nahrádzajú slovami „právne záväzné ...

11.

Za § 30a sa vkladá § 30b, ktorý znie:

„§ 30b Zrušuje sa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 370/2008 Z. z., ...

12.

Názov prílohy č. 2 znie:

„Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie“.

13.

Príloha č. 2 sa dopĺňa ôsmym bodom, ktorý znie:

„8. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/22/ES z 23. apríla 2009 o súdnych príkazoch na ...

14.

Slová „právne akty Európskych spoločenstiev“ sa vo všetkých tvaroch v celom texte zákona ...

Čl. II

Zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a ...

1.

V poznámke pod čiarou k odkazu 9b sa na konci pripájajú tieto slová: „Nariadenie Európskeho ...

2.

§ 2 sa dopĺňa písmenom m), ktoré znie:

„m) dodržiavanie povinností pri uvádzaní názvov textilných vlákien a pri označovaní vláknového ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 9d znie:

„9d) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1007/2011 z 27. septembra 2011 o názvoch ...

3.

Za § 15 sa vkladá § 15a, ktorý znie:

„§ 15a Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 23/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú ...

Čl. III

Zákon č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

§ 20 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Na ochranu práv príjemcov služieb, ktorí sú spotrebiteľmi, vrátane ich kolektívnych záujmov, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 28 znie:

„28)
Zákon č. 250/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

2.

Názov prílohy znie:

„Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie“.

3.

V prílohe sa doterajší text označuje ako prvý bod a dopĺňa sa druhým bodom, ktorý znie:

„2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/22/ES z 23. apríla 2009 o súdnych príkazoch na ...

Čl. IV

Zákon č. 161/2011 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní niektorých služieb cestovného ...

1.

V § 1 ods. 2 sa za slová „upravené týmto zákonom“ vkladá čiarka a slová „vrátane ochrany ...

2.

V prílohe č. 6 sa doterajší text označuje ako prvý bod a dopĺňa sa druhým bodom, ktorý znie: ...

„2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/22/ES z 23. apríla 2009 o súdnych príkazoch na ...

Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2012.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore