Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71261
Dôvodové správy: 2425
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
25.09.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 301/2012 účinný od 01.11.2012


Platnosť od: 09.10.2012
Účinnosť od: 01.11.2012
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Kontrolný systém, Ochrana spotrebiteľa

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD2 DS2 EU13 PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 301/2012 účinný od 01.11.2012
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 301/2012 s účinnosťou od 01.11.2012

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 ...

1.

Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:

„8) Napríklad § 21 písm. b) až d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. ...

2.

V § 3 ods. 5 druhej vete sa bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „vrátane vydania ...

3.

Poznámka pod čiarou k odkazu 22d znie:

„22d) § 21 písm. b) až d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. v znení ...

4.

V § 19 ods. 2 písm. g) úvodnej vete sa slová „Komisiu Európskych spoločenstiev (ďalej len „Komisia“)“ ...

5.

§ 21 vrátane nadpisu znie:

„§ 21 Predbežné opatrenie (1) Ak predávajúci poškodzuje kolektívne záujmy spotrebiteľov, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 25f znie:

„25f) § 52 až 54, § 612 až 627 a § 741a až 741k Občianskeho zákonníka. § 6 až 13 zákona ...

6.

V poznámke pod čiarou k odkazu 28 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: ...

7.

V § 25 ods. 1 sa slová „začatie konania na správnom orgáne alebo na súde“ nahrádzajú slovami ...

8.

V § 25 ods. 1 písm. b) sa slovo „Komisiou“ nahrádza slovami „Európskou komisiou“.

9.

V § 25 ods. 4 sa slovo „Komisii“ nahrádza slovami „Európskej komisii“.

10.

V § 28 sa slová „právne akty Európskych spoločenstiev a“ nahrádzajú slovami „právne záväzné ...

11.

Za § 30a sa vkladá § 30b, ktorý znie:

„§ 30b Zrušuje sa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 370/2008 Z. z., ...

12.

Názov prílohy č. 2 znie:

„Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie“.

13.

Príloha č. 2 sa dopĺňa ôsmym bodom, ktorý znie:

„8. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/22/ES z 23. apríla 2009 o súdnych príkazoch na ...

14.

Slová „právne akty Európskych spoločenstiev“ sa vo všetkých tvaroch v celom texte zákona ...

Čl. II

Zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a ...

1.

V poznámke pod čiarou k odkazu 9b sa na konci pripájajú tieto slová: „Nariadenie Európskeho ...

2.

§ 2 sa dopĺňa písmenom m), ktoré znie:

„m) dodržiavanie povinností pri uvádzaní názvov textilných vlákien a pri označovaní vláknového ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 9d znie:

„9d) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1007/2011 z 27. septembra 2011 o názvoch ...

3.

Za § 15 sa vkladá § 15a, ktorý znie:

„§ 15a Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 23/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú ...

Čl. III

Zákon č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

§ 20 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Na ochranu práv príjemcov služieb, ktorí sú spotrebiteľmi, vrátane ich kolektívnych záujmov, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 28 znie:

„28)
Zákon č. 250/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

2.

Názov prílohy znie:

„Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie“.

3.

V prílohe sa doterajší text označuje ako prvý bod a dopĺňa sa druhým bodom, ktorý znie:

„2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/22/ES z 23. apríla 2009 o súdnych príkazoch na ...

Čl. IV

Zákon č. 161/2011 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní niektorých služieb cestovného ...

1.

V § 1 ods. 2 sa za slová „upravené týmto zákonom“ vkladá čiarka a slová „vrátane ochrany ...

2.

V prílohe č. 6 sa doterajší text označuje ako prvý bod a dopĺňa sa druhým bodom, ktorý znie: ...

„2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/22/ES z 23. apríla 2009 o súdnych príkazoch na ...

Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2012.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore