Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71813
Dôvodové správy: 2541
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
26.01.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 300/2020 účinný od 01.01.2021


Platnosť od: 30.10.2020
Účinnosť od: 01.01.2021
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Rozpočtové právo, Kultúra, Telekomunikácie a telekomunikačné služby, Štátne fondy, Umenie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 300/2020 účinný od 01.01.2021
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 300/2020 s účinnosťou od 01.01.2021

Legislatívny proces k zákonu 300/2020

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon Slovenskej národnej rady č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach v znení zákona č. 374/2013 ...

Za § 8b sa vkladajú § 8c až 8e, ktoré vrátane nadpisu § 8e znejú:

„§ 8c (1) Usporiadateľ podujatia, ktoré sa od 1. januára 2021 v situácii spôsobenej zákazom podujatí ...

Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 13/1993 Z. z. o umeleckých fondoch v znení zákona č. 283/1997 ...

Za § 25b sa vkladajú § 25c a 25d, ktoré vrátane nadpisu nad § 25c znejú:

„Prechodné ustanovenia účinné od 1. januára 2021 § 25c (1) Povinnosti podľa § 6 ods. 1 zraziť príspevok ...

Čl. III

Zákon č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

1.

V § 1 odsek 3 znie:

„(3) Na účely tohto zákona je fond v rozsahu podľa osobitného predpisu poskytovateľom pri čerpaní finančných ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

„1) Napríklad čl. 37 až 46 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra ...

2.

V § 18 sa odsek 1 dopĺňa písmenami i) a j), ktoré znejú:

„i) prevádzkovania audiovizuálnych technických zariadení, j) budovania alebo udržania tvorivých, výskumných, ...

3.

V § 18 ods. 5 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Formou štipendia môže fond poskytnúť ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 16a znie:

„16a) § 2 písm. a) zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a ...

4.

V § 18 ods. 8 sa nad slovom „predpisom“ odkaz „16a)“ nahrádza odkazom „16b)“ a poznámka pod čiarou k ...

5.

V § 19 sa odsek 2 dopĺňa písmenami i) až k), ktoré znejú:

„i) prevádzkovateľom audiovizuálneho technického zariadenia na podporu návštevnosti audiovizuálnych ...

6.

V § 33 sa za odsek 5 vkladajú nové odseky 6 a 7, ktoré znejú:

„(6) Ustanovenia § 19 ods. 3 písm. b), c) a e) sa nevzťahujú na finančné prostriedky poskytované fondom ...

Doterajšie odseky 6 až 12 sa označujú ako odseky 8 až 14.

Čl. IV

Zákon č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní ...

1.

§ 1 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Na účely tohto zákona je fond v rozsahu podľa osobitného predpisu poskytovateľom pri čerpaní finančných ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

„1) Napríklad čl. 37 až 46 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra ...

2.

V § 2 písmená b) až d) znejú:

„b) utvára materiálne podmienky na udržanie alebo rozvoj umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

„1a) § 2 písm. a) zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a ...

3.

V § 2 písmeno k) znie:

„k) vedie evidenciu 1. profesionálnych výkonných umelcov a autorov v oblasti umenia v slobodnom povolaní ...

4.

V § 4 ods. 2 písm. f) sa nad slovom „audítorom“ odkaz „1)“ nahrádza odkazom „1b)“ a poznámka pod čiarou ...

5.

V § 4 ods. 2 sa vypúšťa písmeno p). Doterajšie písmeno r) sa označuje ako písmeno p).

6.

V § 13 ods. 2 písmeno j) znie:

„j) vydáva súhlas na zápis do evidencie profesionálnych umelcov a evidencie iných profesionálov v kultúre ...

7.

V § 13 ods. 2 sa vypúšťa písmeno k). Doterajšie písmeno l) sa označuje ako písmeno k).

8.

V § 17 sa vypúšťa odsek 10.

9.

V § 18 ods. 1 písm. g) sa za slovo „činnosti“ vkladá čiarka a slová „návštevnosti, prevádzky“.

10.

V § 18 sa odsek 1 dopĺňa písmenami h) až j), ktoré znejú:

„h) budovanie alebo udržanie tvorivých, výskumných, vzdelávacích, umelecko-remeselných, remeselných, ...

11.

V § 18 sa odsek 2 dopĺňa písmenami l) až o), ktoré znejú:

„l) budovanie alebo udržanie tvorivých, výskumných, vzdelávacích, umelecko-remeselných, remeselných, ...

12.

V § 18 odsek 4 znie:

„(4) Fond poskytuje finančné prostriedky formou štipendia len fyzickým osobám na rozvoj tvorby, vzdelávania, ...

13.

V § 18 odsek 6 znie:

„(6)
Finančné prostriedky vo forme dotácie nemožno poskytnúť na splácanie úverov a pôžičiek.“.

14.

V § 20 ods. 2 písm. g) sa vypúšťajú slová „a rozpočtom obcí“.

15.

V § 23 ods. 6 úvodnej vete sa číslo „96,5“ nahrádza číslom „95“.

16.

V § 23 ods. 7 písm. a) sa číslo „3,5“ nahrádza číslom „5“.

17.

V § 25a písmeno b) znie:

„b)
spĺňa odborné predpoklady na výkon umeleckej činnosti,“.

18.

V § 25b odsek 3 znie:

„(3) Ak žiadosť o zápis do evidencie profesionálnych umelcov nie je úplná, kancelária písomne vyzve ...

19.

V § 25b ods. 4 sa slová „príslušnej odbornej komisii“ nahrádzajú slovom „riaditeľovi“.

20.

V § 25b ods. 6 písm. a) sa vypúšťajú slová „a vydá profesionálnemu umelcovi preukaz“.

21.

§ 25c a 25d vrátane nadpisov znejú:

„§ 25c Iný profesionál v kultúre Iný profesionál v kultúre je fyzická osoba, ktorá nie je profesionálnym ...

22.

§ 25e sa vypúšťa.

23.

V § 26 odseky 4 a 5 znejú:

„(4) Na účely vedenia evidencie profesionálnych umelcov a evidencie iných profesionálov v kultúre je ...

24.

§ 26 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Fond poskytne ministerstvu kultúry na jeho žiadosť osobné údaje profesionálnych umelcov zapísaných ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 26a znie:

„26a) § 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 299/2020 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry ...

25.

Za § 26 sa vkladá § 26a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 26a Splnomocňovacie ustanovenie Ministerstvo kultúry ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom a) zoznam ...

26.

§ 27 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Na finančné prostriedky poskytované fondom na riešenie dôsledkov krízovej situácie sa nevzťahujú ...

27.

Za § 31 sa vkladá § 32, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 32 Prechodné ustanovenia účinné od 1. novembra 2020 (1) Ustanovenie § 25b ods. 5 sa na žiadosti o ...

28.

Slovo „výtvarné“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádza slovom „vizuálne“ v príslušnom ...

Čl. V

Zákon č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

§ 1 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Na účely tohto zákona je fond v rozsahu podľa osobitného predpisu poskytovateľom pri čerpaní finančných ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

„1) Napríklad čl. 37 až 46 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra ...

2.

V § 2 sa písmeno a) dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:

„3. riešenia dôsledkov krízovej situácie mimo času vojny a vojnového stavu1a) (ďalej len „krízová situácia“),“. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

„1a) § 2 písm. a) zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a ...

3.

V § 4 ods. 2 písm. h) sa nad slovom „audítorom“ odkaz „1)“ nahrádza odkazom „1b)“ a poznámka pod čiarou ...

4.

V § 15 odsek 5 znie:

„(5)
Finančné prostriedky vo forme dotácie nemožno poskytnúť na splácanie úverov a pôžičiek.“.

5.

V § 20 ods. 1 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie:

„g)
finančné prostriedky Európskej únie,“.

Doterajšie písmeno g) sa označuje ako písmeno h).

6.

V § 20 odseky 6 a 7 znejú:

„(6) Fond je povinný použiť na podpornú činnosť podľa tohto zákona najmenej 95 % sumy svojich príjmov a) podľa ...

7.

V § 21 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Ministerstvo kultúry je oprávnené vyhradiť si, že časť príspevku podľa odseku 1 presahujúca výšku ...

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.

8.

V § 22 ods. 1 sa slová „ods. 6 a 8“ nahrádzajú slovami „ods. 6 písm. a) a ods. 8 okrem finančných prostriedkov ...

9.

§ 24 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Na finančné prostriedky poskytované fondom na základe výzvy na podávanie žiadostí na riešenie dôsledkov ...

10.

Za § 25 sa vkladá § 26, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 26 Prechodné ustanovenie účinné od 1. novembra 2020 Ustanovenia § 15 ods. 5, § 16 ods. 2 písm. a), ...

Čl. VI

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2020 okrem čl. I, čl. II a čl. IV bodov 15 a 16, ktoré nadobúdajú ...

Zuzana Čaputová v. r. Boris Kollár v. r. Igor Matovič v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore