Články k predpisu 300/2005

DÔVODY VZNIKU EURÓPSKEJ PROKURATÚRY, JEJ ŠTRUKTÚRA A ÚLOHY

Abstrakt
Európska prokuratúra je orgán Európskej Únie (ďalej aj ako „EÚ“ alebo „Únia“), zriadený za účelom boja proti trestným činom, ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie. Za finančné záujmy Únie sa podľa nariadenia, ktorým došlo k zriadeniu Európskej prokuratúry, považujú „všetky príjmy, výdavky a aktíva kryté alebo nadobudnuté Úniou, alebo dlžné jej rozpočtu a rozpočtom inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr zriadených na základe zmlúv, ako aj rozpočtom, s ktorými tieto subjekty hospodária a ktoré sledujú“.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
50%
poškodzovanie finančných záujmov európskych spoločenstiev
Priradené k predpisu:
300/2005 paragrafy: 261, 262, 263


Vydané: 21.04.2023
Autor: Alexandra Sabolová, LLB
Zdroj: UPJŠ Košice


Zobraziť všetky články autora Alexandra Sabolová, LLB

AKTUÁLNE ÚVAHY O TRESTNOM ČINE ZNÁSILNENIA[1]

Abstrakt
Obeťou nechcenej súlože môžu byť tak ženy ako aj muži, trauma však bude vždy individuálna, bezpohlavná. Autori v príspevku prinášajú sumarizáciu poznatkov o aktuálne právnej úprave trestného činu znásilnenia v podmienkach Slovenskej republiky, pričom sa fokusujú najmä na hmotný predmet útoku. Cieľom príspevku je aj priblížiť pripravovanú novelu trestného činu znásilnenia.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
znásilnenie
Priradené k predpisu:
300/2005 paragrafy: 199
140/1961 paragrafy: 241


Vydané: 19.12.2022
Autor: JUDr., Jakub Ľorko, PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice


Zobraziť všetky články autora JUDr., Jakub Ľorko, PhD.

VPLYV HODNÔT TRESTNÉHO ZÁKONA, OBSIAHNUTÝCH V ZÁSADÁCH UKLADANIA TRESTOV, NA ADMINISTRATÍVNE TRESTANIE

Abstrakt
Zákon č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok okrem iného zakotvuje súdne konanie o žalobách vo veciach správneho trestania. Odkazuje aj na dodržanie zásad ukladania trestov podľa Trestného zákona, ktoré je potrebné použiť aj na ukladanie sankcií v rámci správneho trestania. Toto odkazujúce ustanovenie právnej normy má zásadný vplyv na konanie o administratívnych sankciách. Zvláštnosťou je, že Správny súdny poriadok ako civilný súdno-procesný predpis odkazuje na použitie konkretizovaných ustanovení trestnoprávnych predpisov vsankčných správnych konaniach v oblasti verejnej správy. Príspevok rieši potenciálny aj reálny dopad zákonnej požiadavky, podľa ktorej trest má postihovať iba páchateľa, tak aby bol zabezpečený čo najmenší vplyv na jeho rodinu a jemu blízke osoby. V kontexte správneho trestania to znamená požiadavku, aby sankcia postihla iba páchateľa a mala čo najmenší vplyv na jeho rodinu a jemu blízke osoby, a to pri ukladaní administratívnej sankcie v administratívnom trestaní administratívnych deliktov. Autor uzatvára, že pri doslovnom výklade analyzovanej trestnoprávnej zásady by vždy musela byť páchateľovi správneho deliktu uložená najnižšia možná výmera sankcie, čo však, ad absurdum, môže spôsobovať evidentný rozpor s požiadavkou individuálnej aj generálnej prevencie protiprávneho konania.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
100%
zásady ukladania trestov
Priradené k predpisu:
300/2005 paragrafy: 34


Vydané: 19.12.2022
Autor: JUDr., Tibor Seman, PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice


Zobraziť všetky články autora JUDr., Tibor Seman, PhD.

SUBJEKTÍVNA STRÁNKA TRESTNÉHO ČINU VO VZŤAHU K TRESTNÉMU ČINU MARENIA VÝKONU ÚRADNÉHO ROZHODNUTIA

Abstrakt
Článok je venovaný trestnému činu marenia výkonu úradného rozhodnutia a jeho subjektívnej stránke. Skutková podstata trestného činu marenia výkonu úradného rozhodnutia je obsahom ustanovenia § 348 Trestného zákona. Cieľom tohto článku je poukázať na správny výklad subjektívnej stránky trestného činu marenia výkonu úradného rozhodnutia podľa § 348 písm. a) Trestného zákona, teda, ak páchateľ bez vážneho dôvodu nenastúpi na výkon trestu odňatia slobody v lehote stanovenej súdom. Úvod práce je zameraný na subjektívnu stránku trestného činu vo všeobecnosti. Nasleduje kapitola, ktorá je venovaná trestnému činu marenia výkonu úradného rozhodnutia podľa § 348 Trestného zákona a v závere článku sú uvedené rozhodnutia súdov a ich výklad, čo sa týka naplnenia subjektívnej stránky tohto trestného činu.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčové výrazy
Relevancia k §
100%
trestný čin marenia výkonu úradného rozhodnutia
Priradené k predpisu:
300/2005 paragrafy: 349


Relevancia k §
100%
marenie výkonu úradného rozhodnutia
Priradené k predpisu:
300/2005 paragrafy: 348, 349
150/1969 paragrafy: 7


Vydané: 19.12.2022
Autor:
Zdroj: UPJŠ Košice


Zobraziť všetky články autora

NIEKOĽKO ÚVAH K ZMENÁM V POSTIHU DROGOVÝCH TRESTNÝCH ČINOV[1]

Abstrakt
Slovenské trestné právo patrí z hľadiska trestných sadzieb (postihovania) trestných činov k jedným z najprísnejších v rámci Európy. Osobitne vo vzťahu k postihu primárnej drogovej kriminality sa dlhé roky diskutuje omožnostiach zmeny trestnoprávnej legislatívy, ktorá sa v porovnaní s postihmi iných trestných činov javí ako neprimerane prísna. Aj napriek uvedenému prísnemu postihu, tento neplní svoj účel, teda nepôsobí ani v smere nápravy, prevýchovy a nemá ako odrádzajúci účinok. Príspevok sa venuje stručnému náčrtu primárnej drogovej kriminality u nás a z hľadiska výstupov Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogové závislosti. Kriticky hodnotí zmeny trestnoprávnych možností postihu primárnej drogovej kriminality s účinnosťou od začiatku mája 2022.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
100%
drogová trestná činnosť
Priradené k predpisu:
300/2005 paragrafy: 171, 172, 173


Vydané: 19.12.2022
Autor: Doc. PhDr. JUDr., Marcela Tittlová, PhD., LL.M.
Zdroj: UPJŠ Košice


Zobraziť všetky články autora Doc. PhDr. JUDr., Marcela Tittlová, PhD., LL.M.

TREST DOMÁCEHO VÄZENIA A APLIKAČNÁ PRAX SLOVENSKÝCH SÚDOV PRI UKLADANÍ TOHTO DRUHU ALTERNATÍVNEHO TRESTU

Abstrakt
V súčasnosti čoraz častejšie vyvstáva nevyhnutnosť ukladania alternatívnych trestov k nepodmienečnému trestu odňatia slobody, nielen z dôvodu nedostatočnej kapacity ústavov na výkon trestu, ale najmä z dôvodu hodnotového smerovania trestného práva. Trest domáceho väzenia v sebe zohľadňuje potrebu zachovania rodinných vzťahov, pracovných návykov audržiavania sociálnych väzieb. Príspevok sa zaoberá a poukazuje aj na aplikačnú prax v súvislosti s ukladaním trestu domáceho väzenia a na akúsi konzervatívnosť súdov Slovenskej republiky pri ukladaní tohto druhu trestu a nejednotnosť rozhodnutí v časti uložených povinností a obmedzení, ktoré sú súčasťou trestu domáceho väzenia.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
trest domáceho väzenia
Priradené k predpisu:
300/2005 paragrafy: 53


Vydané: 19.12.2022
Autor: JUDr., Milada Raďašová
Zdroj: UPJŠ Košice


Zobraziť všetky články autora JUDr., Milada Raďašová

TRESTNÉ ČINY PROTI MENE A ICH ZMENY POD VPLYVOM EÚ

Abstrakt
Príspevok sa zaoberá trestnoprávnou ochranou meny, ktorá sa pod vplyvom Európskej únie začala meniť, a to v dôsledku ochrany spoločnej meny -eura. Rozoberápodmienky, ktoré musela SR splniť pred prijatím spoločnej meny v trestnoprávnej oblasti. Venuje sa aj okolnostiam prijatia smernice trestnoprávnej ochrane eura a jej vplyvu na právny poriadok SR. Venuje sa najmä osobitnej skutkovej podstate, ktorú bolo potrebné začleniť do Trestného zákona. Takisto sa zamýšľa aj nad správnou transpozíciou uvedenej smernice.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
100%
ohrozovanie obehu peňazí
Priradené k predpisu:
300/2005 paragrafy: 273


Vydané: 19.12.2022
Autor: Mgr., Viliam Poništ, PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice


Zobraziť všetky články autora Mgr., Viliam Poništ, PhD.

VÝSLEDKY TRESTNOPRÁVNEHO STÍHANIA PORUŠENÍ AUTORSKÝCH PRÁV NA SLOVENSKU

Abstrakt
Príspevok analyzuje možnosti trestnoprávneho stíhania porušení práv duševného vlastníctva, osobitne autorských práv, v kontexte aplikovateľnej medzinárodno-právnej ako aj vnútroštátnej právnej úpravy. Predmetom tohto príspevku je posúdenie prístupu vnútro- štátnych súdov Slovenskej republiky k trestnoprávnemu postihovaniu prípadov porušovania autorských práv prostredníctvom trestného činu porušovania autorských práv, ktorý je upravený v § 283 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon. Osobitne sa v príspevku prihliada na výsledok rozhodnutí prijímaných príslušnými súdmi v trestnoprávnych konaniach, ktorých predmetom je vymedzený trestný čin.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
porušovanie autorského práva
Priradené k predpisu:
300/2005 paragrafy: 283


Vydané: 20.06.2022
Autor: JUDr., Laura Bachňáková Rózenfeldová, PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice


Zobraziť všetky články autora JUDr., Laura Bachňáková Rózenfeldová, PhD.

Zohľadňovanie rozhodnutí iných členských štátov Európskej únie v trestných veciach

Abstrakt
Článok sa venuje výkladu rámcového rozhodnutia Rady 2008/675/SVV o zohľadňovaní odsúdení (skrátený názov) a rámcového rozhodnutia Rady 2008/909/SVV o uplatňovaní zásady vzájomného uznávania na rozsudky v trestných veciach (skrátený názov) podanými Súdnym dvorom Európskej únie, so zameraním na posúdenie možnosti uložiť súhrnný trest v prípadoch, kedy skorší rozsudok bol vydaný súdom iného členského štátu Európskej únie. Autorka poukazuje na nesúlad platného slovenského právneho poriadku s uvedenými právnymi aktami Únie a odpovedá na otázku, ako má na tento nesúlad reagovať právna prax.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
Výkon a zohľadnenie rozhodnutia iného štátu
Priradené k predpisu:
300/2005 paragrafy: 7b


Vydané: 01.05.2022
Autor: JUDr., Anna Ondrejová, LLM
Zdroj: Bulletin advokácie SAK


Zobraziť všetky články autora JUDr., Anna Ondrejová, LLM

Historické aspekty právnej regulácie extrémizmu

Abstrakt
V našej histórii možno nájsť viacero prípadov, kedy bola demokracia zneužitá jej nepriateľmi k získaniu moci, keďže sa nedokázala sama ubrániť. Extrémizmus je prirodzenou súčasťou demokracie a zároveň ohrozuje jej existenciu. Autorka v príspevku približuje pojem extrémizmus a uvádza jednotlivé prípady extrémizmu v Európe po prvej svetovej vojne, a to za účelom identifikovania míľnikov právneho vývoja v oblasti boja proti extrémizmu. Autorka sa bližšie zameriava predovšetkým na druhú svetovú vojnu a jej „prínos“ pre právnu vedu.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
trestné činy extrémizmu
Priradené k predpisu:
300/2005 paragrafy: 140a


Vydané: 22.04.2022
Autor: Mgr., Diana Repiščáková
Zdroj: UPJŠ Košice


Zobraziť všetky články autora Mgr., Diana Repiščáková

Kriminologické aspekty trestných činov extrémizmu

Abstrakt
Autorka sa v príspevku venuje páchateľom a obetiam trestných činov extrémizmu. Poukazuje pritom na dve typológie páchateľov týchto trestných činov, a to konkrétne na Herczegovu a Burdovu typológiu páchateľov. Rovnako sa autorka v príspevku venuje aj súčasnej charakteristike páchateľov týchto trestných činov. Druhá časť príspevku je venovaná obetiam týchto trestných činov, berúc do úvahy, že sa vo väčšine prípadov jedná o obete nenávistných trestných činov. V tejto súvislosti sa autorka venuje aj odlišnostiam viktimizácie u rasovo motivovaných útokov od viktimizácie bežnej kriminality.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
trestné činy extrémizmu
Priradené k predpisu:
300/2005 paragrafy: 140a


Vydané: 22.04.2022
Autor: Mgr., Katarína Koromházová
Zdroj: UPJŠ Košice


Zobraziť všetky články autora Mgr., Katarína Koromházová

Vývoj primárnej drogovej kriminality v Slovenskej republike

Abstrakt
Autorka v úvode predkladanej vedeckej práce analyzuje vzťah drog a páchania kriminality z pohľadu viacerých zahraničných vedeckých štúdií. Vo vedeckej práci následne vymedzuje teoretické východiská súvisiace s pojmami drogová kriminalita a trestná činnosť súvisiaca s drogami. Autorka poukazuje na zatriedenie trestných činov do tejto osobitnej skupiny kriminality, a to do primárnej drogovej kriminality v Slovenskej republike. V empirickej časti autorka popisuje metodiku, ktorú použila pri analyzovaní vývoja primárnej drogovej kriminality za obdobie rokov 2007 – 2021 v Slovenskej republike a následne vyhodnocuje získané štatistické údaje z Evidenčno-štatistického systému kriminality.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
60%
šírenie toxikománie
Priradené k predpisu:
300/2005 paragrafy: 174


Vydané: 01.03.2022
Autor: mjr. Mgr., Michaela Kiššová, PhD.
Zdroj: Akadémia Policajného zboru v Bratislave


Zobraziť všetky články autora mjr. Mgr., Michaela Kiššová, PhD.

Škoda v trestnom konaní – návrhy a perspektívy[1]

Abstrakt
Primárnym dôvodom spracovania predmetnej témy bola skutočnosť, že Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky dňa 30. 11. 2021 predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „návrh zákona“). Prvýkrát od rekodifikácie Trestného zákona v roku 2005 sa navrhuje zmena ustanovenia § 125 ods. 1 Trestného zákona na zvýšenie hranice vymedzenia malej škody z dnešných 266,- eur na 500,- eur, ktorá zásadným spôsobom oddelila trestné činy od priestupkov. V predkladanom článku autorka poukazuje na dôvody a opodstatnenosť navrhovanej zmeny právnej úpravy v záujme eliminovania aplikačných problémov aktuálnej právnej úpravy v praxi. Predkladaný článok má za cieľ oboznámiť čitateľa s významnými aspektmi návrhu zákona priamo dotknutých zmenou výšky škody. V závere autorka ponúka, v rámci úvah de lege ferenda, návrh na otvorenie ďalšej diskusie, od ktorej by sa v budúcnosti mohli odvíjať ďalšie významné zmeny trestného kódexu.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
100%
škoda
Priradené k predpisu:
300/2005 paragrafy: 124, 125, 126


Vydané: 01.01.2022
Autor: JUDr., Veronika Poliaková
Zdroj: Akadémia Policajného zboru v Bratislave


Zobraziť všetky články autora JUDr., Veronika Poliaková

Možnosti výkonu trestu povinnej práce osobami so zdravotným (duševným) postihnutím – pracovnoprávny pohľad[1][2]

Abstrakt
Alternatívny trest povinnej práce ako jeden z prejavov restoratívnej justície a trestania je inštitútom, ktorému je v právnej vede (najmä z pohľadu trestného práva) venovaný pomerne značný priestor. Ambíciou tohto príspevku je preskúmať trest povinnej práce z pracovno - právneho pohľadu, pričom neopomíname jednotlivé aplikačné problémy s prihliadnutím na aktuálnu rozhodovaciu činnosť vnútroštátnych súdov a možnosti zefektívnenia jeho výkonu za pomoci umelej inteligencie a moderných informačných systémov.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
trest povinnej práce
Priradené k predpisu:
300/2005 paragrafy: 111, 54, 55


Vydané: 31.12.2021
Autor: JUDr., Ľuboš Dobrovič, PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice


Zobraziť všetky články autora JUDr., Ľuboš Dobrovič, PhD.

Aktuálne úvahy nad trestným činom krádeže vlámaním[1]

Abstrakt
Autor koncentruje pozornosť na možnosť obnovy trestného konania z dôvodu zásadnej zmeny regulácie trestného činu krádeže podľa § 212 Trestného zákona. Aktuálnosť zvolenej problematiky nie je len otázkou akademickou, ale predovšetkým aplikačno-právnou, najmä so zreteľom na diametrálnu odlišnosť trestných sadzieb avizovaného trestného činu v zmysle úpravy účinnej do roku 2019 a podľa platného právneho stavu. Článok poukazuje na iracionálne pôsobenie intertemporálnych presahov pôvodnej dikcie, formálny prístup justičných autorít a zamýšľa sa nad možnosťami ich riešenia.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
krádež
Priradené k predpisu:
300/2005 paragrafy: 212
140/1961 paragrafy: 247


Vydané: 01.12.2021
Autor: JUDr., Lukáš Michaľov, PhD.
Zdroj: Bulletin advokácie SAK


Zobraziť všetky články autora JUDr., Lukáš Michaľov, PhD.

Trestný čin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku zo strany člena štatutárneho orgánu [1], 2. časť

Abstrakt
Autor sa v článku venuje problematike trestného činu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku, pričom svoju pozornosť zameriava na konkrétny druh páchateľa, člena štatutárneho orgánu kapitálovej obchodnej spoločnosti. V tomto kontexte sa zaoberá podmienkami naplnenia jednotlivých znakov skutkovej podstaty tohto trestného činu z pohľadu člena štatutárneho orgánu, a to najmä jeho objektívnou a subjektívnou stránkou.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
80%
porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku
Priradené k predpisu:
300/2005 paragrafy: 237, 238
140/1961 paragrafy: 255, 255a


Vydané: 01.11.2021
Autor: JUDr., Tomáš Pobijak
Zdroj: Bulletin advokácie SAK


Zobraziť všetky články autora JUDr., Tomáš Pobijak

Predmet útoku pri trestných činoch proti ľudskej dôstojnosti

Abstrakt
Pozornosť autorky článku je sústredená na predmet útoku pri trestných činoch proti ľudskej dôstojnosti zahrňujúce tzv. sexuálne trestné činy. Autorka poukazuje na nedostatky právnej úpravy, ktoré sa vyskytli pri niektorých trestných činoch proti ľudskej dôstojnosti a zároveň aj navrhuje riešenie na ich odstránenie. Ide predovšetkým o trestný čin znásilnenia, ktorého skutková podstata vylučuje priame páchateľstvo ženy napriek tomu, že podľa medicínskych výskumov a vyjadrení odborníkov môže byť obeťou znásilnenia i muž. Zhodné tvrdenie vyjadril aj známy banskobystrický sexuológ MUDr. Ivan Kubiš, ktorý sa v tejto súvislosti odvoláva na vykonané výskumy zahraničných lekárov. Relevanciu medicínskeho pohľadu sme podporili aj prípadom z reálneho života. Z uvedeného vyplýva rozdielnosť právneho a medicínskeho pohľadu, čo má za následok rozdielnu kvalifikáciu skutku pri rovnakom konaní subjektov, pričom rozdiel je len v pohlaví, čo odporuje čl. 12 ods. 1 prvá veta, ods. 2 Ústavy SR.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
80%
sexuálne zneužívanie
Priradené k predpisu:
300/2005 paragrafy: 201, 201a, 201b, 202


Vydané: 01.11.2021
Autor: Doc. JUDr., Margita Prokeinová, PhD.
Zdroj: Bulletin advokácie SAK


Zobraziť všetky články autora Doc. JUDr., Margita Prokeinová, PhD.

Spoliehanie sa daňového subjektu na správnosť odbornej rady daňového poradcu z trestnoprávneho hľadiska[1]

Abstrakt
Cieľom príspevku je v základných bodoch priblížiť možné vyvodzovanie trestnej zodpovednosti daňového subjektu ako aj daňového poradcu za spáchanie daňových trestných činov v prípadoch, ak daňový subjekt postupuje podľa odbornej rady daňového poradcu, ktorá sa následne ukáže ako nesprávna a vedie k skráteniu dane, či neoprávnenému uplatňovaniu nárokov na vrátenie dane.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
daňový podvod
Priradené k predpisu:
300/2005 paragrafy: 277a


Vydané: 01.11.2021
Autor: JUDr., Peter Šamko
Zdroj: Bulletin advokácie SAK


Zobraziť všetky články autora JUDr., Peter Šamko

Trestný čin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku zo strany člena štatutárneho orgánu [1], 1. časť

Abstrakt
Autor sa v článku venuje problematike trestného činu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku, pričom svoju pozornosť zameriava na konkrétny druh páchateľa, člena štatutárneho orgánu kapitálovej obchodnej spoločnosti. V tomto kontexte sa zaoberá podmienkami naplnenia jednotlivých znakov skutkovej podstaty tohto trestného činu z pohľadu člena štatutárneho orgánu. Taktiež sa však zameriava aj na rozdiely medzi trestnoprávnou a obchodnoprávnou zodpovednosťou člena štatutárneho orgánu a na princíp ultima ratio.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku
Priradené k predpisu:
300/2005 paragrafy: 237, 238
140/1961 paragrafy: 255, 255a


Vydané: 01.10.2021
Autor: JUDr., Tomáš Pobijak
Zdroj: Bulletin advokácie SAK


Zobraziť všetky články autora JUDr., Tomáš Pobijak

Zásada „ultima ratio“ z pohľadu najnovšej judikatúry Najvyššieho súdu Slovenskej republiky

Abstrakt
Autorka sa v príspevku zaoberá zásadou „ultima ratio“, podľa ktorej sa prostriedky trestného práva majú použiť až ako krajný prostriedok štátu, pričom poukazuje najmä na rozhodovaciu činnosť Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ktorý túto zásadu v súčasnosti uplatňuje prostredníctvom materiálneho korektívu, teda v zmysle platnej a účinnej právnej úpravy, len pri prečinoch. Príspevok sa preto venuje aj odlišnostiam medzi zásadou „ultima ratio“ a materiálnym korektívom. V závere taktiež upozorňujeme aj na nedávne rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky. Cieľom príspevku je priblížiť súčasnú judikatúru Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v uvedenej problematiky a zhodnotiť jej smerovanie.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
materiálny korektív
Priradené k predpisu:
300/2005 paragrafy: 10


Vydané: 16.06.2021
Autor: Mgr., Katarína Koromházová
Zdroj: UPJŠ Košice


Zobraziť všetky články autora Mgr., Katarína Koromházová
MENU
Hore