Články k predpisu 300/2005

Aj v covidovej ére základné práva majú chrániť človeka

Abstrakt
Článok analyzuje väzobné rozhodovanie súdov v konkrétnej trestnej veci vedenej pre trestný čin podnecovania podľa § 337 Tr. zák. v súvislosti s vyzývaním na neplnenie povinností stanovených uzneseniami vlády.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
100%
podnecovanie
Priradené k predpisu:
300/2005 paragrafy: 337


Vydané: 28.02.2021
Autor: Doc. JUDr., Ján Drgonec, DrSc.
Zdroj: Právne listy


Zobraziť všetky články autora Doc. JUDr., Ján Drgonec, DrSc.

Zmena zákona v prospech obžalovaného a vyhlásenie o vine

Abstrakt
Zmena zákona v prospech obžalovaného a vyhlásenie o vine

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
80%
účinnosť Trestného zákona
Priradené k predpisu:
300/2005 paragrafy: 2


Vydané: 14.02.2021
Autor: JUDr., Peter Šamko
Zdroj: Právne listy


Zobraziť všetky články autora JUDr., Peter Šamko

CPZ - ľudská dôstojnosť v 21. storočí na Slovensku v praxi

Abstrakt
Článok popisuje skutočné podmienky v celách policajného zaistenia ako aj spôsob nakladania s osobou, ktorá je v nej umiestnená.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
70%
predmet zákona
Priradené k predpisu:
300/2005 paragrafy: 1
301/2005 paragrafy: 1


Vydané: 09.02.2021
Autor: JUDr., Martin Ribár
Zdroj: Právne listy


Zobraziť všetky články autora JUDr., Martin Ribár

Trestné činy vrážd podľa prvej hlavy Trestného zákona

Abstrakt
Článok sa zaoberá vymedzením skutkových podstát trestných činov, ktorých spoločným znakom je úmyselné usmrtenie iného.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
vražda novonarodeného dieťaťa matkou
Priradené k predpisu:
300/2005 paragrafy: 146


Vydané: 19.01.2021
Autor: Bc., Barbara Bartovičová
Zdroj: Právne listy


Zobraziť všetky články autora Bc., Barbara Bartovičová

Kult kajúcnika ako trend roku 2020 alebo čo nás môže naučiť prípad prokurátora JUDr. Jozefa Mamráka

Abstrakt
Článok kritizuje slepú vieru v pravdivosť výpovedí kajúcnikov založenú na pochybných argumentoch, kvalitu uznesení o vznesení obvinenia, zastrašovanie názorových oponentov, či niektoré väzobné rozhodnutia, ktoré vyvolávajú určité otázky, pričom pri svojich záveroch využíva prípad prokurátora JUDr. Jozefa Mamráka, na ktorý by sa nemalo zabúdať a ktorý zaväzuje k obozretnosti pri hodnotení výpovede kajúcnika.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
70%
prijímanie úplatku
Priradené k predpisu:
300/2005 paragrafy: 328, 329, 330, 331
140/1961 paragrafy: 160, 160a, 160b, 160c


Vydané: 29.12.2020
Autor: JUDr., Peter Šamko
Zdroj: Právne listy


Zobraziť všetky články autora JUDr., Peter Šamko

Trestný čin krádeže spáchaný za núdzového stavu

Abstrakt
Krátke zamyslenie sa nad kvalifikovaním trestného činu krádeže spáchaného počas núdzového stavu na podklade jedného rozhodnutia českého súdu.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
krádež
Priradené k predpisu:
300/2005 paragrafy: 212
140/1961 paragrafy: 247


Vydané: 10.11.2020
Autor: JUDr., Peter Šamko
Zdroj: Právne listy


Zobraziť všetky články autora JUDr., Peter Šamko

Právo na obhajobu a jeho limity[1]

Abstrakt
Predmetný článok sa venuje právu na obhajobu a poukazuje na niektoré nejasnosti v aplikačnej praxi OČTK a súdov. Právo na obhajobu je najvýznamnejším právom, ktorým obvinený disponuje. Je mimoriadne dôležité, aby sa orgány činne v trestnom konaní zasadzovali za spravodlivé uplatňovanie všetkých procesných práv, ktoré obvinenému prináležia.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
60%
prečin
Priradené k predpisu:
300/2005 paragrafy: 10


Vydané: 30.10.2020
Autor: JUDr., Lukáš Turay
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta


Zobraziť všetky články autora JUDr., Lukáš Turay

Odporúčania a opatrenia ochrany obyvateľstva počas teroristického útoku

Abstrakt
Článok sa na terorizmus pozerá z pohľadu problematiky ochrany obyvateľstva, pričom na základe metódy analógie práve predstavuje základné opatrenia ochrany obyvateľstva a navrhuje odporúčania civilnej ochrany obyvateľstva pred teroristickými útokmi, ktoré vychádzajú z odporúčaní Marka Thelena. Článok má taktiež snahu načrtnúť postavenie civilnej ochrany obyvateľstva a jej angažovanie sa v ochrane pred terorizmom a to nie len pri plnení vedeckej, publikačnej a popularizačnej činnosti, ale priamo pri vykonávaní opatrení ochrany obyvateľstva.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
terorizmus a niektoré formy účasti na terorizme
Priradené k predpisu:
300/2005 paragrafy: 419


Vydané: 30.10.2020
Autor: PhDr. JUDr., Ondrej Blažek
Zdroj: Projustice


Zobraziť všetky články autora PhDr. JUDr., Ondrej Blažek

Policajt ako záruka efektivity skráteného vyšetrovania[1]

Abstrakt
Tento článok predstavuje určitý náčrt niektorých parciálnych nezrovnalostí vyskytujúcich sa v priebehu vykonávania skráteného vyšetrovania, ktoré vo svojom súhrne môžu spôsobovať značné aplikačné problémy. V článku sa preto zaoberáme aj samotným prameňom skrytých problémov spočívajúcom vo všeobecnom vymedzení pojmu vyšetrovanie a jeho (ne)definovaní Trestným poriadkom, ako aj problematikou vecnej príslušnosti policajta pre vykonávanie skráteného vyšetrovania vo vzťahu k jeho kvalifikačným predpokladom.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
80%
nátlak
Priradené k predpisu:
300/2005 paragrafy: 192


Vydané: 30.10.2020
Autor: JUDr., Jakub Ľorko, PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta


Zobraziť všetky články autora JUDr., Jakub Ľorko, PhD.

Výsluch dieťaťa v trestnom konaní

Abstrakt
V článku venujeme pozornosť téme: Výsluch dieťaťa v trestnom konaní a to z pohľadu právnej úpravy platnej v Slovenskej republike a taktiež z pohľadu kriminalistickej taktiky. V článku približujeme a vysvetľujeme pojem výsluch vo všeobecnosti, a to z pohľadu práva, a aj z pohľadu kriminalistiky. Ďalej je pozornosť zameraná konkrétne na výsluch dieťaťa. Článok sa venuje štádiám výsluchu dieťaťa, dokumentovaniu výsluchu a osobám prítomným na výsluchu dieťaťa. V článku sme sa snažili poukázať na to, ako prebieha samotný výsluch dieťaťa, aké podmienky sú s tým spojené a aké nedostatky má náš systém v danej oblasti a navrhnúť riešenie, ako tieto nedostatky môžeme odstrániť.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
80%
osoba
Priradené k predpisu:
300/2005 paragrafy: 127, 128


Vydané: 06.10.2020
Autor: JUDr., Marika Briatková
Zdroj: Projustice


Zobraziť všetky články autora JUDr., Marika Briatková

Aplikačné problémy - prechovávanie omamnej alebo psychotropnej látky pre vlastnú potrebu podľa § 171 ods. 1 Trestného zákona

Abstrakt
Autorka v príspevku analyzuje súčasný právny stav právnej aplikácie trestného činu „prechovávanie omamnej alebo psychotropnej látky“ pre vlastnú potrebu v zmysle § 171 ods. 1 Trestného zákona a hodnotí zmeny, ktoré nastali v právnej praxi rozhodnutím Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn.: 2Tdo 53/2016 zo dňa 25.04.2017.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
nedovolená výroba omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov
Priradené k predpisu:
300/2005 paragrafy: 171, 172, 173


Vydané: 06.10.2020
Autor: JUDr., Marika Briatková
Zdroj: Projustice


Zobraziť všetky články autora JUDr., Marika Briatková

SÚHLAS POŠKODENÉHO AKO OKOLNOSŤ VYLUČUJÚCA PROTIPRÁVNOSŤ V PRACOVNOM PRÁVE?

Abstrakt
Súhlas poškodeného je v občianskoprávnej literatúre uvádzaný štan- dardne ako okolnosť, ktorá zakladá nedostatok protiprávnosti konania osoby vo vzťahu k subjektu, ktorý s takýmto konaním súhlasil. Avšak rozsah jeho použitia nie je neobmedzený a bezpodmienečný, re ektované musia byť tradične de nova- né podmienky jeho uplatniteľnosti. Týmito podmienkami sú predovšetkým fakt, že súhlas poškodeného sa musí vzťahovať na také práva alebo právom chránené záujmy, o ktorých je poškodený oprávnený bez ďalších obmedzení rozhodovať a disponovať s nimi voľne, súhlas musí byť udelený dobrovoľne, musia byť zacho- vané i ostatné náležitosti právneho úkonu, ktorými je vážnosť vôle, určitosť a zro- zumiteľnosť jej prejavu, rovnako ako svojprávnosť subjektu udeľujúceho súhlas. Príspevok sa zaoberá na pozadí týchto podmienok aplikovateľnosťou súhlasu po- škodeného porovnaním jeho použitia v oblasti občianskeho a pracovného práva.1

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
70%
súhlas poškodeného
Priradené k predpisu:
300/2005 paragrafy: 29


Vydané: 01.10.2020
Autor: doc. JUDr., Marianna Novotná, PhD.
Zdroj: Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta
Udalosť: Dies Iuris Tyrnavienses


Zobraziť všetky články autora doc. JUDr., Marianna Novotná, PhD.

KORUPCIA, JEJ PRÁVNE A EKONOMICKÉ ASPEKTY S OHĽADOM NA KORUPCIU NA ÚSEKU SPRÁVY DANÍ [1]

Abstrakt
Korupcia je prítomná v mnohých oblastiach ľudskej činnosti, môže mať rôzne formy a podoby. Nie je to len Slovensko, ktoré čelí tomuto problému – mnoho ďalších krajín sa s ním musí zaoberať. Je to jeden z pálčivých problémov vo všetkých segmentoch národných ekonomík. Keďže výdavky v obchode, ako aj v treťom sektore rastú v dôsledku prítomnosti korupcie, investície a následne celý hospodársky rast krajiny sa spomaľuje. Na druhej strane krajiny, ktoré dokážu preukázať vysokú mieru transparentnosti, majú lepšie podmienky pre podnika- teľské aktivity a pre občanov, ktorí využívajú verejné služby. Preto je potrebné prijať preventívne opatrenia proti takémuto spoločensky nevhodnému správaniu osôb, ktoré majú právomoc ovplyvňovať verejné záležitosti a ich činnosti majú vplyv na celé hospodárstvo a spoločnosť. Informovať dostatočne ľudí o úrovni korupcie v krajine je podľa nášho názoru účinným nástrojom. To je tiež hlavným cieľom nášho príspevku, v ktorom popisujeme korupciu, jej právne a ekonomické aspekty podľa rôznych teoretických názorov a jej možné dopady na spoločnosť a ekonomiku krajiny.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
70%
športová korupcia
Priradené k predpisu:
300/2005 paragrafy: 336b


Vydané: 30.09.2020
Autor: doc. Ing., Katarína Liptáková, PhD.
Zdroj: Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, Právnická fakulta


Zobraziť všetky články autora doc. Ing., Katarína Liptáková, PhD.

Možnosti obhajoby pri trestnom čine poškodzovania veriteľa

Abstrakt
Právo na obhajobu je jedným z najvýznamnejších práv obvineného v trestnom konaní, ktoré garantuje článok 50 ods. 3 Ústavy SR a ďalej ho rozvíjajú jednotlivé ustanovenia Trestného poriadku (napr. § 2 ods. 9, § 34 ods. 1, § 44). Účelom práva na obhajobu je prispieť náležitým a včasným spôsobom k objasneniu takých skutočností, ktoré obvineného zbavujú viny zo spáchania trestného činu, resp. jeho vinu zmierňujú. Právo na obhajobu sa nemá vnímať ako právo zločinca, ktorý ho využíva, resp. zneužíva preto, aby sa vyhol trestnému stíhaniu alebo trestu – ako sa to niekedy nesprávne interpretuje – ale v kontexte práva občana, ktorému sa zabezpečuje, aby sa okolnosti a dôkazy v jeho neprospech zistili výlučne zákonným spôsobom a aby v priebehu trestného konania mal obvinený možnosť vo svoj prospech využiť všetky práva a prostriedky obhajoby, ktoré zákon obvinenému na jeho obranu poskytuje s cieľom zbaviť ho trestnej zodpovednosti alebo zmenšiť rozsah jeho viny. Právo na obhajobu je teda zárukou toho, že nevinná osoba, napriek tomu, že voči nej vznikne podozrenie zo spáchania trestného činu, a ktorá bude v dôsledku tejto skutočnosti obvinená, nebude odsúdená. Osobitosti jednotlivých skutkových podstát trestných činov umožňujú zvoliť rôzne spôsoby obhajoby – predmetom tohto článku je poukázanie na všeobecné možnosti, na ktorých je možné vybudovať obhajobu pri trestnom činu poškodzovania veriteľa podľa § 239 Trestného zákona (ďalej len „TZ“).

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
poškodzovanie veriteľa
Priradené k predpisu:
300/2005 paragrafy: 239


Vydané: 11.09.2020
Autor: Mgr., Tomáš Čentík
Zdroj: Ulpianus


Zobraziť všetky články autora Mgr., Tomáš Čentík

Páchateľ trestného činu zanedbania povinnej výživy podľa § 207 Tr. zák.

Abstrakt
Článok sa zaoberá výpočtom možných páchateľov trestného činu zanedbania povinnej výživy podľa § 207 Tr. zák. a dopĺňa tak právnu teóriu, ktorá nepopisuje všetky možné alternetívy

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
zanedbanie povinnej výživy
Priradené k predpisu:
300/2005 paragrafy: 207
140/1961 paragrafy: 213


Vydané: 27.08.2020
Autor: Rastislav Bublák
Zdroj: Právne listy


Zobraziť všetky články autora Rastislav Bublák

Drogová trestná činnosť v rozhodnutiach Súdneho dvora Európskej únie

Abstrakt
Článok sa na podklade konkrétneho prípadu zaoberá rozhodovacou činnosťou Súdneho dvora Európskej únie v drogových trestných veciach

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčové výrazy
Relevancia k §
100%
nedovolená výroba omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi
Priradené k predpisu:
300/2005 paragrafy: 171, 172, 173
140/1961 paragrafy: 186, 187


Relevancia k §
100%
drogová trestná činnosť
Priradené k predpisu:
300/2005 paragrafy: 171, 172, 173


Vydané: 01.08.2020
Autor: JUDr., Igor Ribár
Zdroj: Právne listy


Zobraziť všetky články autora JUDr., Igor Ribár

Trestný čin podvodu, Covid-19 a nájom nehnuteľnosti

Abstrakt
Článok sa zaoberá praktickými problémami, ktoré vznikajú pri aplikácii zákona č. 62/2020 Z.z. a môžu presahovať aj do trestného práva. Cie­ľom toh­to prís­pev­ku je pou­ká­zať na prí­pa­dy z ap­li­kač­nej praxe, kto­ré „pro­du­ku­je“ ko­ro­na­ví­rus a na ne­ho nad­vä­zu­jú­ca práv­na úp­ra­va.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
100%
podvod
Priradené k predpisu:
300/2005 paragrafy: 221
140/1961 paragrafy: 250


Vydané: 26.07.2020
Autor: JUDr., Peter Šamko
Zdroj: Právne listy


Zobraziť všetky články autora JUDr., Peter Šamko

Okolnosti vylučujúce trestnú zodpovednosť z pohľadu trestnoprávnej teórie

Abstrakt
Článok sa zameriava na okolnosti vylučujúce trestnú zodpovednosť z pohľadu trestnoprávnej teórie. Aby článok naplnil svoj stanovený cieľ, venuje sa predovšetkým skúmaniu a popisovaniu zákonnej právnej úpravy súvisiacou s témou článku. Článok pozostáva zo štyroch na seba nadväzujúcich častí. V prvej časti sa v stručnosti zameriava všeobecne na okolnosti vylučujúce trestnú zodpovednosť. Druhá a tretia časť článku sa sústreďujú najmä na platnú právnu úpravu spomínanej oblasti. Teda predovšetkým na vylúčenie trestnej zodpovednosti páchateľa vzhľadom na nedostatok jeho veku, resp. príčetnosti. V poslednej časti článku sa autor snaží čitateľovi priblížiť špecifiká spojené s trestnou zodpovednosťou mladistvého páchateľa.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
nepríčetnosť
Priradené k predpisu:
300/2005 paragrafy: 23


Vydané: 19.07.2020
Autor: JUDr., Samuel Csóka
Zdroj: Projustice


Zobraziť všetky články autora JUDr., Samuel Csóka

PODMIENEČNÉ PREPUSTENIE Z VÝKONU TRESTU ODŇATIA SLOBODY

Abstrakt
Podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody je jedným z tradičných inštitútov trestného práva a progresívneho výkonu trestu odňatia slobody. Cieľom predkladaného príspevku je poukázať na výhody a nevýhody jednotlivých modelov podmienečného prepustenia v kontexte aktuálnej právnej úpravy v Slovenskej republike.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody
Priradené k predpisu:
301/2005 paragrafy: 415, 416, 417
300/2005 paragrafy: 66, 67, 68


Vydané: 23.06.2020
Autor: JUDr., Jozef Griger
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore


Zobraziť všetky články autora JUDr., Jozef Griger

OBMEDZENIE OSOBNEJ SLOBODY OSOBY PRI TRESTNOM ČINE DOMÁCEHO NÁSILIA1

Abstrakt
Článok sa zameriava na problematiku obmedzenia osobnej slobody osoby predovšetkým v súvislosti s jej podozrením z páchania trestného činu, ktorý je možné podradiť pod domáce násilie a tiež analyzuje inštrumenty trestného práva využívané či využiteľné pri tejto problematike s ohľadom na aplikačnú prax orgánov činných v trestnom konaní a súdov.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
80%
týranie blízkej osoby a zverenej osoby
Priradené k predpisu:
300/2005 paragrafy: 208
140/1961 paragrafy: 215


Vydané: 23.06.2020
Autor: Mgr., Nina Tarabová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore


Zobraziť všetky články autora Mgr., Nina Tarabová
MENU
Hore