Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70698
Dôvodové správy: 2311
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
18.01.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy

Články k predpisu 300/2005

Možnosti obhajoby pri trestnom čine poškodzovania veriteľa

Prejsť na článok

Definičným znakom  oboch skutkových podstát je marenie uspokojenia veriteľa, ktoré môže byť vo forme úplného zmarenia alebo čiastočného (v takom prípade ide o skrátenie uspokojenia veriteľa) – marenie uspokojenia veriteľa možno vymedziť ako akúkoľvek zmenu (aj fingovanú) v stave dlžníkovho imania, ktorou sa toto imanie robí čo i len čiastočne nedosiahnuteľné, alebo ktoré zväčšuje (hoci i fiktívne) súhrn nárokov, ktoré majú byť z imania dlžníka (páchateľa) uspokojené.Zdroj: Ulpianus

V ktorých situáciách sa oplatí mať právnika

Prejsť na článok

Okrem klasických komerčných právnikov pôsobiacich vo firmách pôsobia na Slovensku okrem advokátov usadení euroadvokáti, zahraniční a medzinárodní advokáti. Advokát vás môže zastúpiť v konaní pred súdmi či orgánmi verejnej moci, obhájiť vás v trestnom konaní, poskytovať právne rady, spisovať listiny a zmluvy alebo dokonca spravovať majetok. Za právnikmi ľudia chodia v mnohých prípadoch, až keď sú už v nepríjemnostiach. V niektorých situáciách sa vám oplatia skôr, ako sa do problémov dostanete.Zdroj: HN Online

Trestná zodpovednosť právnických osôb

Prejsť na článok

Národná rada Slovenskej republiky dňa 13. novembra 2015 schválila zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Dôvodová správa, čo nebýva pravidlom, ponúka celkom zaujímavé čítanie a základný vstup do problematiky trestnej zodpovednosti právnických osôb. Môžete sa tak dozvedieť, že v súčasnosti sa uplatňujú tri modely trestnej zodpovednosti právnických osôb - prvým je priama trestnoprávna zodpovednosť (anglosaská oblasť a niektoré európske kontinentálne krajiny), kedy sa voči právnickým osobám vyvodzujú priame tresty, ktoré nie sú podmienené stíhaním fyzickej osoby. Ďalej je to nepriama či pseudo - trestnoprávna zodpovednosť, v prípade ktorej formálno-právne trestnoprávna zodpovednosť právnických osôb nie je vyjadrená a trestne zodpovedné sú len fyzické osoby konajúce v mene právnickej osoby, zákon ale súčasne umožňuje právnickým osobám v trestnom konaní uložiť niektoré trestnoprávne sankcie, ktoré sa ukladajú v záujme ochrany spoločnosti pred trestnými činmi. Pri treťom prístupe sa protiprávna činnosť právnických osôb postihuje normami administratívnoprávnej povahy - napr. v Nemecku o sankcii proti právnickej osobe v prvom stupni rozhoduje správny orgán a v odvolacom konaní súd v trestnom konaní.

Autori nového predpisu resp. dôvodovej správy pripomínajú, že v našich podmienkach nejde o prvý pokus o trestnoprávne postihovanie právnických osôb – priama zodpovednosť bola neúspešne navrhovaná v rámci rekodifikácie trestnoprávnych noriem v roku 2005, ako aj neskôr v rokoch 2006 a 2007.

V roku 2010 boli v rámci novelizácie Trestného zákona do jeho textu začlenené § 83a a §83b, ktoré zodpovedajú modelu nepriamej trestnej zodpovednosti právnických osôb a ktoré upravujú dve ochranné opatrenia: zhabanie peňažnej sumy a zhabanie majetku.

Podľa dostupných štatistických údajov predkladateľ zákona konštatuje, že neeviduje využitie týchto ustanovení v praxi a v trestnom konaní nebola prostredníctvom tejto úpravy platnej od roku 2010 postihnutá žiadna právnická osoba. Rovnako aj predstavitelia OECD (voči ktorej má Slovensko záväzok prijať trestnoprávnu zodpovednosť právnických osôb) súčasnú právnu úpravu nepovažujú za zavedenie trestnoprávnej zodpovednosti právnických osôb, ale v podstate za úpravu konfiškácií ich majetku resp. jeho časti.

Model nepriamej zodpovednosti (resp. časť jeho prvkov) sa u nás teda veľmi neuchytil – podľa dôvodovej správy koncept zodpovednosti právnických osôb v podobe administratívnej zodpovednosti právnických osôb prostredníctvom správneho práva trestného, po vzore právnej úpravy Spolkovej republiky Nemecko, by bol uplatniteľný v podmienkach právneho poriadku Slovenskej republiky len za predpokladu vytvorenia novej hmotnoprávnej a procesnej úpravy v oblasti správneho práva a jeho previazania s trestným procesom s rizikom možnej pochybnosti o ústavnosti tohto riešenia.

V prípade novej právnej úpravy sa preto vychádza z konceptu priamej trestnej zodpovednosti právnických osôb.

Z nášho pohľadu je zaujímavé legislatívne riešenie celej problematiky – zákonodarca nepristupuje k novelizovaniu Trestného zákona a Trestného poriadku, ale do jedného predpisu spojil hmotnoprávne a procesnoprávne osobitosti trestnej zodpovednosti právnických osôb.  Ak bude zákon schválený stane sa akýmsi doplnkom ku obidvom trestným kódexom, ktoré sa v prípadoch ak to nový predpis neustanoví inak, alebo to vylučuje povaha veci, použijú subsidiárne.  

Zákon pozostáva zo šiestich častí – prvá popri predmete zákona upravuje (v trestnom práve obzvlášť dôležitú) pôsobnosť zákona. Nasleduje druhá časť upravujúca základy trestnej zodpovednosti (napríklad sa vymedzujú trestné činy právnických osôb, predpoklady ich trestnej zodpovednosti ale aj účinná ľútosť) a na ňu nadväzujúca tretia časť obsahujúca samotné tresty. Štvrtá  a piata časť  patria trestnému konaniu – obsahujú osobitné pravidlá pre trestné konanie voči právnickým osobám a výkon trestu voči nim. Predmetom poslednej časti sú spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia.

Nás pri prvom pohľade na nový predpis zaujímali dve otázky – tresty pre právnické osoby a predpoklady trestnej zodpovednosti právnických osôb........zobraziť celý článokZdroj: Ulpianus

DIŠTANČNÝ DELIKT VS. TERITORIÁLNA PÔSOBNOSŤ TRESTNÉHO ZÁKONA SR

Prejsť na článok

Pri dištančných deliktoch dochádza k naplneniu niektorých znakov skutkovej podstaty deliktu na rôznych miestach (teritoriálny dištančný delikt), prípadne v rôznom čase (temporálny dištančný delikt), pričom spravidla ide o znaky objektívnej stránky (konanie/opomenutie, resp. časť konania alebo následok/účinok), ktoré môžu byť determinované aj miestami, kde sa v čase páchania deliktu nachádza/pohybuje páchateľ deliktu, resp. miestami, kde sa v tomto čase nachádza obeť deliktu alebo iný predmet útoku alebo aj miesta, kde sa prejavil následok deliktu.


Zdroj: ucps.sk

NIEKTORÉ OTÁZKY TRESTNEJ ZODPOVEDNOSTI ZA POŠKODZOVANIE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Prejsť na článok

Pojem zodpovednosť možno vo všeobecnej rovine vymedziť ako nevyhnutnosť subjektu zodpovedať za svoje protiprávne konanie, niesť dôsledky svojho konania. Právnou zodpovednosťou všeobecne rozumieme uplatnenie nepriaznivých sankcií stanovených právnou normou voči tomu, kto túto právnu normu porušil. Pri ochrane životného prostredia sa stretávame s rôznymi formami právnej zodpovednosti. Sú to: občianskoprávna zodpovednosť, administratívnoprávna zodpovednosť, ekologická zodpovednosť a trestnoprávna zodpovednosť. Kým následkom uplatnenia občianskoprávnej zodpovednosti je spravidla povinnosť narušiteľa nahradiť spôsobenú škodu, pri uplatnení administratívnoprávnej zodpovednosti ide najčastejšie o povinnosť narušiteľa zaplatiť pokutu. V prípade uplatnení ekologickej zodpovednosti je najčastejším následkom povinnosť narušiteľa obnoviť predchádzajúci stav alebo povinnosť vykonať kompenzačné opatrenie. Jednotlivé zodpovednostné vzťahy sa navzájom nevylučujú a môžu sa uplatňovať paralelne


Zdroj: ucps.sk

OD POMOCI K SLUŽBE A SPÄŤ?!: VYVRÁTENIE MÝTOV O ZNALCOCH FAKTAMI ZNAMENÁ VÍZIU BUDÚCNOSTI POCHÁDZAJÚCU Z EVIDENCE - BASED POLICY

Prejsť na článok

Slovenská republika je od 1.5.2004 už viac ako 10 rokov členom EÚ a nemalé zmeny v EÚ i SR sa nevyhnutne museli dotknúť i znaleckej, tlmočníckej a prekladateľskej činnosti (ďalej len „ZTPČ“). Najneskôr od 1.9.2004, kedy nadobudol účinnosť zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZZTP“), prišlo i k zásadnej zmene právnej úpravy ZTPČ.


Zdroj: ucps.sk

VYBRANÉ VŠEOBECNÉ A OSOBITNÉ KOMPARATÍVNE ATRIBÚTY SPRÁVNYCH DELIKTOV A SÚDNYCH DELIKTOV

Prejsť na článok

Právnu zodpovednosť a ukladanie sankcií za jej porušenie môžeme bezpochyby zaradiť medzi základné a zároveň najstaršie právne inštitúty. Či už hovoríme o správnom trestaní alebo o trestaní súdnom, oba systémy spadajú do oblasti verejnoprávneho postihu za deliktuálne správanie, z čoho je pochopiteľné, že hoci sa v ich prípade nedá hovoriť o jednoznačných pravidlách vzájomného pôsobenia, musí medzi „správnym konaním trestným“ a trestným konaním existovať vzájomný vzťah. V článku sa autor snaží tento vzťah preukázať z hľadiska vývoja oboch systémov verejnoprávneho postihu a taktiež porovnaním z hľadiska vymedzenia vybraných pojmov a inštitútov spájajúcich sa s týmito systémami, pričom sa venuje aj oblasti zásad a princípov, ktorých vyžarovanie presahuje celým právnym poriadkom.


Zdroj: ucps.sk

Vražda novonarodeného dieťaťa matkou nie je „obyčajná“ vražda

Prejsť na článok

Ustanovenia zákona o trestnom čine vraždy hovoria jasne, dopustí sa ho ten, kto iného úmyselne usmrtí. V prípade takéhoto činu hovorí Trestný zákon, že sa ho dopustí matka, ktorá v rozrušení spôsobenom pôrodom úmyselne zavraždí svoje novonarodené dieťa pri pôrode alebo tesne po ňom.


Zdroj: pravnarevue.sk

Pojem trestný čin

Prejsť na článok

Protiprávnosťou konania sa rozumie rozpor páchateľovho konania so zákonom. V literatúrach sa tiež uvádza, že protiprávne konanie je konanie, ktoré porušuje príkazy a zákazy ustanovené platným právom. Pojem protiprávnosť nie je expresiss verbis vyjadrená v trestnom zákone, resp. v skutkových podstatách trestných činov.


Zdroj: pravnarevue.sk

SÚČASNOSŤ A BUDÚCNOSŤ TRESTNEJ ZODPOVEDNOSTI PRÁVNICKÝCH OSÔB

Prejsť na článok

Trestná zodpovednosť právnických osôb je stále pretrvávajúcim problémom v pomeroch Slovenskej republiky. Dôvodom sú tak teoretické ako aj praktické prekážky. Príspevok ponúka prehľad dôvodov neaplikácie súčasnej právnej úpravy nepravej trestnej zodpovednosti právnických osôb a zároveň ponúka návrhy de lege ferenda k pripravovanej úprave pravej trestnej zodpovednosti právnických osôb.


Zdroj: ucps.sk

SUBVENČNÝ PODVOD – DE LEGE LATA / DE LEGE FERENDA

Prejsť na článok

Článok sa venuje skutkovej podstate trestného činu subvenčného podvodu zakotveného v § 225 Tr. zákona. Tento trestný čin analyzuje tak z pohľadu právneho stavu de lege lata, ale najmä de lege ferenda. Poukazuje pritom na dve zrejmé nesprávnosti v existujúcej právnej úprave, ktoré je potrebné novelizovať. Prvou z nich je chybná právna konštrukcia „kto neoprávnene získanú dotáciu ...“, uvedená v § 225 ods. 2 Tr. zákona, pretože správna má by „kto oprávnene získanú dotáciu ...“ Druhou nesprávnosťou je dvakrát použitý analogický pojem „v rozsahu väčšom” a „väčšia škoda“ v § 225 ods. 2 a § 225 ods. 4 písm. a) Tr. zákona.


Zdroj: ucps.sk

Je predaj drog viacerým osobám kvalifikačným kritériom na subsumáciu pod kvalifikovanú skutkovú podstatu § 172 ods. 2 Tr. zák.?

Prejsť na článok

Osoba kupujúca drogy ako osoba poškodená až použitím, nie kúpou drogy. Nemožnosť tej istej osoby byť páchateľom aj osobou poškodenou a subsumcia predávania drog viacerým osobám pod pojem spá­chanie či­nu „vo väč­šom roz­sa­hu“.


Zdroj: pravnelisty.sk

Základné východiská princípu ultima ratio

Prejsť na článok

Využitie princípu ultima ratio v trestnom práve ako výkladové východisko pri vý­kla­de for­mál­nych zna­kov kon­krét­nej skut­ko­vej pod­sta­ty tres­tné­ho či­nu, pri pochybnostiach o subjektívnej stránke konania, pri ukladaní trestov a v trestnom práve procesnom.


Zdroj: pravnelisty.sk

Osobitný kvalifikačný pojem "na viacerých osobách" a trestné činy proti majetku

Prejsť na článok

Zá­važ­nej­ší spô­sob ko­na­nia u pri kon­krét­nom tres­tnom či­ne zá­vi­sí od vý­kla­du zna­kov zá­klad­nej skut­ko­vej pod­sta­ty. Páchanie trestného činu na viacerých osobách pri pokračovacích trestných činoch.


Zdroj: pravnelisty.sk

Úroky z úveru ako škoda pri úverovom podvode

Prejsť na článok

Definovanie pojmu úrok ako príjem alebo odmena. Spôsobenie škody pri trestnom čine úverového podvodu a úrok z úveru poskytnutého pri podvode.


Zdroj: pravnelisty.sk

Trest smrti - áno alebo nie?

Prejsť na článok

Ochranná a preventívna funkcia trestu a náprava páchateľov trestných činov. Absencia týchto funkcií pri treste smrti.


Zdroj: otvorenepravo.sk

Stručne k prevodom obchodných podielov z trestnoprávneho hľadiska

Prejsť na článok

Pre­vo­d ma­jet­ku spo­loč­nos­ti alebo obchodných podielov ako konanie slúžiace na zakrytie trestného činu poš­ko­dzo­va­nia ve­ri­te­ľa.


Zdroj: pravnelisty.sk

O skutku a totožnosti skutku v trestnom práve

Prejsť na článok

Výklad pojmu skutok ako zavinené konanie, jeho odlíšenie od pojmu trestný čin a vplyv zmeny právnej kvalifikácie na posudzovanie totožnosti skutku.


Zdroj: pravnelisty.sk
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore