Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 72012
Dôvodové správy: 2581
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
13.04.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie 3/2010 účinný od 01.02.2010 do 30.04.2016


Platnosť od: 12.01.2010
Účinnosť od: 01.02.2010
Účinnosť do: 30.04.2016
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Energetika a priemysel, Právo EÚ, Ochrana životného prostredia, Zodpovednosť a sankcie v práve životného prostredia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD393 DS2 EU PP1 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 3/2010 s účinnosťou od 01.02.2010

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

§ 1
Predmet zákona

Tento zákon upravuje

a)

zriadenie národnej infraštruktúry pre priestorové informácie na účely riadenia a rozhodovania v oblasti ...

b)

koordináciu tvorby a prevádzky národnej infraštruktúry pre priestorové informácie,

c)

pôsobnosť Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) a Slovenskej ...

d)

práva a povinnosti osôb v procese zriadenia, aktualizácie a používania národnej infraštruktúry pre priestorové ...

e)

povinnosti osôb v oblasti metaúdajov, priestorových údajov, sieťových služieb pre súbory priestorových ...

f)

národný geoportál,

g)

zodpovednosť za porušenie povinností podľa tohto zákona.

§ 2
Vymedzenie základných pojmov

Na účely tohto zákona

a)

národná infraštruktúra pre priestorové informácie sú metaúdaje, súbory priestorových údajov,1) služby ...

b)

metaúdaj je informácia opisujúca súbory priestorových údajov a služby priestorových údajov, ktorá umožňuje ...

c)

súbor priestorových údajov je identifikovateľná zbierka priestorových údajov,

d)

služba priestorových údajov je informačná činnosť2) s priestorovými údajmi obsiahnutými v súboroch priestorových ...

e)

interoperabilita je možnosť kombinovania súborov priestorových údajov a možnosť vzájomnej komunikácie ...

f)

priestorový objekt je abstraktné znázornenie informácie o objekte reálneho sveta súvisiacej s konkrétnou ...

g)

priestorový údaj je každý údaj o priestorovom objekte s priamym alebo nepriamym odkazom na jeho konkrétnu ...

h)

geoportál je internetový portál, ktorý poskytuje prístup k priestorovým údajom alebo službám priestorových ...

i)

národný geoportál je geoportál, z ktorého je zabezpečený prístup na ostatné tematické geoportály v národnej ...

j)

zdrojová evidencia je evidencia vedená povinnou osobou alebo v jej mene podľa jej zverenej verejnej ...

k)

referenčná verzia súboru priestorových údajov je verzia, z ktorej sa tvoria kópie,

l)

verejná úloha je úloha financovaná z verejných prostriedkov.

§ 3
Povinná osoba
(1)

Osoba, ktorá je povinná zúčastňovať sa na procese vytvárania a prevádzkovania národnej infraštruktúry ...

a)
ústredný orgán štátnej správy, miestny orgán štátnej správy, vyšší územný celok a obec (ďalej len „orgán ...
b)
právnická osoba zriadená zákonom a právnická osoba založená alebo zriadená orgánom verejnej správy podľa ...
c)
fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá plní úlohy na základe zmluvy s povinnými osobami ...
(2)

Povinná osoba zodpovedá za plnenie povinností podľa tohto zákona, ak súbory priestorových údajov

a)
sú vytvorené, prijaté, aktualizované, spravované alebo uchovávané povinnými osobami alebo v ich mene ...
b)
sú v elektronickej forme,
c)
patria medzi verejné úlohy a
d)
vzťahujú sa aspoň k jednej z tém uvedených v prílohách č. 1 až 3.
(3)

Tretia strana je každá osoba iná ako povinná osoba.

(4)

Povinná osoba, ktorá uchováva referenčnú verziu súborov priestorových údajov, plní povinnosti podľa ...

§ 4
Metaúdaje
(1)

Metaúdaje obsahujú informácie o

a)
súlade súborov priestorových údajov s osobitným predpisom,4)
b)
podmienkach oprávnenia na prístup k súborom priestorových údajov, k službám priestorových údajov, možnostiach ...
c)
kvalite a platnosti súborov priestorových údajov,
d)
povinných osobách zodpovedných za vytvorenie, spravovanie, uchovávanie a distribúciu súborov priestorových ...
e)
dôvodoch obmedzenia prístupu verejnosti k súborom priestorových údajov a službám priestorových údajov ...
(2)

Povinná osoba je povinná vytvoriť metaúdaje o súboroch priestorových údajov a o službách priestorových ...

§ 5
Povinnosti povinnej osoby v oblasti súborov priestorových údajov
(1)

Povinná osoba je povinná zabezpečiť

a)
dostupnosť súborov priestorových údajov zodpovedajúcich témam uvedeným v prílohách č. 1 až 3 v súlade ...
b)
sprístupnenie ostatných, stále používaných súborov priestorových údajov prostredníctvom prispôsobenia ...
c)
súlad údajov, kódov a technických klasifikácií potrebných na zabezpečenie interoperability a harmonizácie ...
(2)

Ak ide o priestorové údaje týkajúce sa priestorového objektu, ktorý sa nachádza na hranici Slovenskej ...

(3)

Povinné osoby sú povinné pre priemet súborov priestorových údajov, ako aj pre sieťové služby podľa § ...

§ 6
Sieťové služby
(1)

Povinná osoba je povinná zriadiť a prevádzkovať sieťové služby, ku ktorým boli vytvorené metaúdaje podľa ...

(2)

Sieťové služby sú

a)
vyhľadávacie služby, ktoré umožňujú vyhľadávať súbory priestorových údajov a služby priestorových údajov ...
b)
zobrazovacie služby, ktoré umožňujú zobraziť, navigovať, priblížiť alebo vzdialiť, sledovať alebo prekrývať ...
c)
ukladacie služby, ktoré umožňujú ukladať kópie súborov priestorových údajov alebo častí týchto súborov ...
d)
transformačné služby, ktoré umožňujú transformovať súbory priestorových údajov na účely dosiahnutia ...
e)
služby, ktoré umožňujú spustenie služieb priestorových údajov.
(3)

Povinná osoba poskytuje sieťové služby verejnosti prostredníctvom internetu alebo prostredníctvom iného ...

(4)

Kritériami vyhľadávania pre vyhľadávacie služby uvedené v odseku 2 písm. a) sú

a)
kľúčové slová,
b)
klasifikácia priestorových údajov a sieťových služieb,
c)
kvalita a platnosť súborov priestorových údajov,
d)
geografická poloha,
e)
stupeň súladu s osobitným predpisom,4)
f)
podmienky, ktoré sa vzťahujú na prístupnosť a používanie súborov priestorových údajov a služieb priestorových ...
g)
povinné osoby zodpovedné za vytvorenie, spravovanie, uchovávanie a distribúciu súborov priestorových ...
§ 7
Povinnosti povinnej osoby v oblasti sieťových služieb
(1)

Povinná osoba je povinná vytvoriť a zabezpečiť dostupnosť sieťových služieb.

(2)

Povinné osoby sú povinné zabezpečiť vzájomné technické prepojenie svojich súborov priestorových údajov ...

§ 8
Národný geoportál
(1)

Povinná osoba, okrem povinnej osoby podľa § 3 ods. 1 písm. c), je povinná poskytnúť prístup k sieťovým ...

(2)

Prostredníctvom národného geoportálu môžu byť sprístupnené súbory priestorových údajov a služby priestorových ...

(3)

O skutočnosti podľa odseku 1 je povinná osoba povinná informovať na vlastných prístupovým miestach.

§ 9
Povinnosti povinných osôb v oblasti spoločného využívania súborov priestorových údajov a služieb priestorových ...
(1)

Povinné osoby podľa § 3 ods. 1 písm. a) a b) uzavrú dohodu o spoločnom využívaní súborov priestorových ...

(2)

Povinná osoba, ktorá poskytuje súbory priestorových údajov a služby priestorových údajov, umožní ich ...

(3)

Povinná osoba poskytne inštitúciám a orgánom spoločenstva prístup k súborom priestorových údajov a službám ...

(4)

Dohoda o spoločnom využívaní súborov priestorových údajov a služieb priestorových údajov podľa odsekov ...

(5)

Dohoda o spoločnom využívaní súborov priestorových údajov a služieb priestorových údajov podľa odsekov ...

(6)

Povinná osoba obmedzí spoločné využívanie súborov priestorových údajov a služieb priestorových údajov, ...

(7)

Ak ide o súbory priestorových údajov a služby priestorových údajov, na ktoré má tretia strana práva ...

§ 10
Obmedzenia prístupu verejnosti k súborom priestorových údajov a službám priestorových údajov
(1)

Povinná osoba môže obmedziť prístup verejnosti k súborom priestorových údajov a službám priestorových ...

(2)

Povinná osoba môže obmedziť prístup verejnosti k súborom priestorových údajov a službám priestorových ...

a)
dôvernosť konania povinných osôb, ak je ustanovená,
b)
medzinárodné vzťahy, verejný poriadok, bezpečnosť a obranu štátu,
c)
výkon spravodlivosti, právo na spravodlivý súdny proces alebo právomoc orgánu verejnej správy viesť ...
d)
obchodné tajomstvo,7) ochranu dôverných štatistických údajov8) a daňové tajomstvo,
e)
práva duševného vlastníctva,
f)
ochranu osobných údajov alebo spisov týkajúcich sa fyzickej osoby, ak táto osoba nedala súhlas na zverejnenie ...
g)
záujmy alebo ochranu osoby, ktorá požadované informácie poskytla dobrovoľne bez toho, aby k tomu bola ...
h)
ochranu životného prostredia.
(3)

Povinná osoba nemôže obmedziť prístup k informáciám o emisiách do životného prostredia a o ďalších faktoroch ...

§ 11
Poplatky
(1)

Povinná osoba je povinná zabezpečiť, aby sieťové služby uvedené v § 6 ods. 2 písm. a) a b) boli verejnosti ...

(2)

Povinná osoba, ktorá poskytuje sieťové služby uvedené v § 6 ods. 2 písm. b), je oprávnená vyberať poplatky, ...

(3)

Povinná osoba, ktorá prostredníctvom sieťových služieb uvedených v § 6 ods. 2 písm. b) sprístupňuje ...

(4)

Ak povinná osoba vyberá poplatky za sieťové služby uvedené v § 6 ods. 2 písm. b), c) alebo e), zabezpečí ...

(5)

Povinná osoba sprístupňuje súbory priestorových údajov a služby priestorových údajov podľa § 6 ods. ...

(6)

Ak sa vyberajú poplatky podľa odsekov 2, 4 a 5 a podľa § 9 ods. 2, ich výška nesmie presahovať náklady ...

§ 12
Ministerstvo
(1)

Ministerstvo koordinuje povinné osoby pri uplatňovaní tohto zákona.

(2)

Ministerstvo koordinuje najmä vstupy používateľov, poskytovateľov služieb pridanej hodnoty vzhľadom ...

(3)

Ministerstvo koordinuje a monitoruje zriaďovanie a používanie národnej infraštruktúry pre priestorové ...

(4)

Ministerstvo vedie zoznam povinných osôb.

(5)

Ministerstvo je kontaktným miestom vo vzťahu ku Komisii.

(6)

Ministerstvo zabezpečuje zriadenie a dostupnosť národného geoportálu a je jeho správcom. Ministerstvo ...

§ 13
Správne delikty
(1)

Inšpekcia uloží pokutu od 1 000 do 65 000 eur povinnej osobe, ak povinná osoba

a)
nevytvorí metaúdaje podľa § 4 ods. 2 a § 15,
b)
nezabezpečí
1.
dostupnosť súborov priestorových údajov podľa § 5 ods. 1 písm. a),
2.
sprístupnenie ostatných, stále používaných súborov priestorových údajov podľa § 5 ods. 1 písm. b),
3.
súlad údajov, kódov a technických klasifikácií podľa § 5 ods. 1 písm. c),
c)
poruší povinnosť zriadiť a prevádzkovať sieťové služby podľa § 6 ods. 1,
d)
nevytvorí a nezabezpečí dostupnosť sieťových služieb podľa § 7 ods. 1,
e)
nezabezpečí technické prepojenie svojich súborov priestorových údajov a služieb priestorových údajov ...
(2)

Pri ukladaní pokuty sa prihliada najmä na závažnosť porušenia tohto zákona, opakované porušenie povinností, ...

(3)

Inšpekcia v rozhodnutí o uložení pokuty súčasne uloží, aby boli v určenej lehote vykonané opatrenia ...

(4)

Pokuta je splatná do 15 dní odo dňa, keď rozhodnutie o jej uložení nadobudlo právoplatnosť. Výnosy z ...

(5)

Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa zistenia porušenia povinnosti, najneskôr však do troch rokov ...

(6)

Na konanie o uložení pokuty sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.11)

§ 14
Spoločné ustanovenia
(1)

Ministerstvo prvýkrát najneskôr do 15. mája 2010 a potom každé tri roky zašle Komisii správu, ktorá ...

a)
koordinácii povinných osôb, používateľov súborov priestorových údajov a služieb priestorových údajov ...
b)
príspevku povinných osôb alebo tretích strán k fungovaniu a koordinácii infraštruktúry pre priestorové ...
c)
informáciách o využívaní infraštruktúry pre priestorové informácie,
d)
dohodách o spoločnom využívaní súborov priestorových údajov a služieb priestorových údajov medzi povinnými ...
e)
nákladoch a výhodách vyplývajúcich z vykonávania tohto zákona.
(2)

Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví

a)
opis a rozsah existujúcich tém uvedených v prílohách č. 1 až 3,
b)
podrobnosti o súboroch priestorových údajov, ich harmonizácii a interoperabilite,
c)
podrobnosti o sprístupnení všetkých novozhromaždených a vo výraznej miere reštrukturalizovaných súborov ...
d)
podrobnosti o sprístupnení súborov priestorových údajov a služieb priestorových údajov pre tretie strany, ...
e)
podrobnosti o sieťových službách,
f)
podrobnosti o spoločnom využívaní súborov priestorových údajov a služieb priestorových údajov podľa ...
§ 15
Prechodné ustanovenia

Povinná osoba je povinná vytvoriť metaúdaje pre súbory priestorových údajov a služby priestorových údajov ...

a)

do 3. decembra 2010, ak ide o súbory priestorových údajov, ktoré zodpovedajú témam uvedeným v prílohách ...

b)

do 3. decembra 2013, ak ide o súbory priestorových údajov, ktoré zodpovedajú témam uvedeným v prílohe ...

§ 16

Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe č. ...

§ 17
Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2010.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 3/2010 Z. z.

  Témy priestorových údajov I

  1.

  Súradnicové referenčné systémy

  Geodetické systémy pre jednotné referenčné informácie v priestore v podobe množiny súradníc (x, y) a ...

  2.

  Sústavy súradnicových sietí

  Harmonizovaná sieť s viacúrovňovým rozlíšením so spoločným počiatočným bodom a štandardizovanou polohou ...

  3.

  Geografické názvoslovie

  Štandardizované geografické názvoslovie nesídelných geografických objektov podľa osobitného predpisu. ...

  4.

  Správne jednotky

  Správne jednotky rozdeľujúce oblasti, v ktorých členské štáty majú právomoc rozhodovať a/alebo vykonávajú ...

  5.

  Adresy

  Poloha nehnuteľností založená na identifikátoroch obsiahnutých v adrese, obyčajne podľa názvu ulice, ...

  6.

  Parcely katastra nehnuteľností

  Geometrické a polohové určenie pozemku katastra nehnuteľností podľa osobitného predpisu.15)

  7.

  Dopravné siete

  Cestné, železničné, letecké a vodné dopravné siete a s nimi súvisiaca infraštruktúra. Patria sem prepojenia ...

  8.

  Hydrografia

  Hydrografické prvky vrátane morských oblastí a všetkých ostatných vodných útvarov a objektov vzťahujúcich ...

  9.

  Chránené územia

  Oblasti vymedzené alebo spravované v rámci medzinárodných právnych predpisov, právne záväzných aktov ...

  Príloha č. 2 k zákonu č. 3/2010 Z. z.

  Témy priestorových údajov II

  1.

  Výškové modely zemského povrchu

  Digitálne výškové modely zemského povrchu.

  2.

  Krajinná pokrývka (land cover)

  Fyzikálna a biologická pokrývka zemského povrchu vrátane umelých povrchov, poľnohospodárskych oblastí, ...

  3.

  Ortofotosnímky

  Georeferencované obrazové údaje o zemskom povrchu buď zo satelitu alebo z leteckých snímačov.

  4.

  Geológia

  Geológia charakterizovaná na základe zloženia a štruktúry. Zahŕňa horninové prostredie, zvodnené horizonty ...

  Príloha č. 3 k zákonu č. 3/2010 Z. z.

  Témy priestorových údajov III

  1.

  Štatistické jednotky

  Jednotky pre šírenie alebo využívanie štatistických informácií.

  2.

  Budovy

  Geografická poloha budov.

  3.

  Pôda

  Pôdy a podložia charakterizované podľa hĺbky, textúry, štruktúry a obsahu častíc a organického materiálu, ...

  4.

  Využitie územia

  Územie charakterizované podľa jeho súčasného a budúceho plánovaného funkčného rozmeru alebo socioekonomického ...

  5.

  Ľudské zdravie a bezpečnosť

  Geografická distribúcia najčastejších ochorení (alergie, nádorové ochorenia, ochorenia dýchacích ciest ...

  6.

  Verejné a štátne služby

  Patria sem verejné zariadenia, napríklad kanalizácia, nakladanie s odpadom, dodávka energie a dodávka ...

  7.

  Zariadenia na monitorovanie životného prostredia

  Poloha a prevádzka zariadení na monitorovanie životného prostredia zahŕňa pozorovanie a meranie emisií, ...

  8.

  Výrobné a priemyselné zariadenia

  Priemyselné výrobné podniky vrátane zariadení, na ktoré sa vzťahuje osobitný predpis,18) a zariadenia ...

  9.

  Poľnohospodárske zariadenia a zariadenia akvakultúry

  Poľnohospodárske vybavenie a výrobné zariadenia (vrátane zavlažovacích systémov, skleníkov a stajní). ...

  10.

  Rozmiestnenie obyvateľstva - demografia

  Geografické rozmiestnenie obyvateľstva vrátane charakteristík obyvateľstva a úrovní činností zoskupené ...

  11.

  Spravované/obmedzené/regulované zóny a jednotky podávajúce správy

  Oblasti, ktoré sú spravované, regulované alebo využívané na podávanie správ na medzinárodnej, európskej, ...

  12.

  Zóny prírodného rizika

  Citlivé oblasti charakterizované podľa prírodných rizík (všetky atmosférické, hydrologické, seizmické, ...

  13.

  Atmosférické podmienky

  Fyzikálne podmienky v atmosfére. Patria sem priestorové údaje založené na meraniach, modeloch alebo ...

  14.

  Meteorologické geografické prvky

  Poveternostné podmienky a ich merania; zrážky, teplota, rýchlosť a smer vetra.

  15.

  Oceánografické geografické prvky

  Fyzikálne vlastnosti oceánov (prúdy, slanosť, výška vĺn atď.).

  16.

  Morské regióny

  Fyzikálne vlastnosti morí a útvarov slanej vody rozdelených na regióny a podregióny so spoločnými vlastnosťami. ...

  17.

  Biogeografické regióny

  Oblasti s pomerne rovnorodými ekologickými vlastnosťami so spoločnými vlastnosťami.

  18.

  Habitaty a biotopy

  Geografické oblasti, pre ktoré sú charakteristické špecifické ekologické vlastnosti, procesy, štruktúra ...

  19.

  Výskyt druhov

  Geografické rozdelenie výskytu živočíšnych a rastlinných druhov zoskupený podľa siete, regiónu, administratívnej ...

  20.

  Zdroje energie

  Zdroje energie vrátane uhľovodíkov, vodnej energie, energie z biomasy, solárnej energie, veternej energie ...

  21.

  Ložiská nerastných surovín

  Ložiská nerastných surovín zahŕňajú energetické, rudné, nerudné a stavebné suroviny vrátane situovania ...

  Príloha č. 4 k zákonu č. 3/2010 Z. z.

  Zoznam preberaných právnych aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES zo 14. marca 2007, ktorou sa zriaďuje Infraštruktúra ...

Poznámky

 • 1)  § 2 ods. 14 zákona č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení zákona č. 600/2008 Z. z.
 • 2)  § 2 písm. c) zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení ...
 • 3)  § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 4)  Nariadenie Komisie č. 1205/2008 z 3. decembra 2008 , ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu ...
 • 5)  Nariadenie Komisie č. 1205/2008.
 • 6)  § 5 zákona č. 275/2006 Z. z. v znení zákona č. 553/2008 Z. z.
 • 7)  § 17 až 20 Obchodného zákonníka.
 • 8)  § 30 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike.
 • 9)  Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 • 10)  § 6 zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o ...
 • 11)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
 • 12)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších ...
 • 13)  § 1a ods.1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. ...
 • 14)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej ...
 • 15)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych ...
 • 16)  Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1692/96/ES z 23. júla 1996 o základných usmerneniach spoločenstva ...
 • 17)  Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch ...
 • 18)  Zákon č. 245/2003 Z. z. integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene ...
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore