Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70734
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
27.02.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov 297/2019 účinný od 01.11.2019


Platnosť od: 09.10.2019
Účinnosť od: 01.11.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Energetika a priemysel, Štátna hospodárska politika

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov 297/2019 účinný od 01.11.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 297/2019 s účinnosťou od 01.11.2019

Legislatívny proces k zákonu 297/2019

Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Maroša KONDRÓTA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov

K predpisu 297/2019, dátum vydania: 09.10.2019

A.Všeobecná časť

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o regulácii v sieťových odvetviach“) predkladá poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Maroš Kondrót.

Predložený návrh zákona predstavuje technickú novelu zákona o regulácii, ktorá reaguje na podnety z praktickej aplikácie zákona a prináša zmeny, ktoré prispievajú k jeho lepšej aplikácii.

Ide o upresnenie vymedzenia tarify za prevádzkovanie systému, ďalej sprísnenie podmienok pridelenia individuálnej sadzby tarify za prevádzkovanie systému pre koncových odberateľov elektriny priamo pripojených do prenosovej sústavy z dôvodu neprimeraného nárastu nákladov na podporu systému a úpravu cenovej regulácie v prípade rekonštrukcie alebo modernizácie zariadenia na výrobu elektriny vo viacerých etapách.

Predkladaný návrh zákona nemá žiadne negatívne sociálne vplyvy, vplyvy na podnikateľské prostredie, na životné prostredie, ani na informatizáciu spoločnosti a taktiež nezakladá vplyv na rozpočet verejnej správy.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, s nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, s právom Európskej únie a s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Účinnosť zákona sa navrhuje na 1. augusta 2019.

B. Osobitná časť

K Čl. I

K bodu 1

Navrhované znenie precizuje súčasný text zákona o regulácii a vyplýva z aplikačnej praxe.

K bodu 2

Navrhované znenie sprísňuje doterajšie podmienky pridelenia individuálnej sadzby tarify za prevádzkovanie systému a to pre koncových odberateľov elektriny priamo pripojených do prenosovej sústavy z dôvodu neprimeraného nárastu nákladov na podporu systému. Bližšie sa špecifikuje kompetencia úradu určiť individuálnu sadzbu tarify za prevádzkovanie systému pre koncových odberateľov elektriny, ktorí spĺňajú ustanovené podmienky, pričom v praxi ide o niektoré podniky priemyselnej výroby. Ide o podniky zabezpečujúce primárnu výrobu, ktoré podstatné pre riadne fungovanie ekonomiky v Slovenskej republike s vysokou elektroenergetickou náročnosťou. Doterajšia podpora vo forme obmedzenia výšky platieb tarify za prevádzkovanie systému by mala chrániť veľkých odberateľov elektriny pred nadmernými nákladmi spôsobenými platbou plnej sadzby tarify za prevádzkovanie systému, ktoré by inak v dôsledku ich vysokej úrovne odberu elektriny vytvorili neprimeranú finančnú záťaž, spôsobilú ovplyvniť ich konkurencieschopnosť na európskom a globálnom trhu.

K bodu 3

V zmysle súčasného znenia § 14 ods. 14 zákona o regulácii v sieťových odvetviach sú regulované subjekty oprávnené požiadať o zmenu cenového rozhodnutia pri zmene ceny elektriny na stanovenie doplatku alebo príplatku, ale aj pri zmene technológie výroby elektriny, ak k nim došlo v priebehu obdobia poberania podpory doplatkom. To je odôvodnené, ak rekonštrukcie zariadení prebiehajú vo viacerých etapách, najmä v prípade zložitých priemyselných prevádzok, kde je výroba elektriny len doplnkovou činnosťou, ale účinne prispieva k plneniu cieľov štátu v oblasti ochrany ovzdušia a energetickej efektívnosti. Jedným z účelov vládnej novely zákona č. 309/2009 Z. z. z roku 2018 bolo podriadiť výstavbu a rekonštrukciu zariadení na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a kombinovanej výroby novým legislatívnym pravidlám, ktoré zabezpečia, že prevádzková podpora sa bude po novom poskytovať len zariadeniam, ktoré uspejú v aukciách a splnia sprísnené podmienky.

Z dôvodu predídenia prípadným interpretačným problémom vznikajúcim pri implementácii nových pravidiel podpory obnoviteľných zdrojov a kombinovanej výroby sa preto navrhuje obmedziť lehota, počas ktorej možno uskutočniť zmenu podmienok podpory pri starších rekonštrukciách prebiehajúcich vo viacerých etapách a dokončených v priebehu obdobia poberania podpory, a to na tri roky odo dňa oznámenia cenového rozhodnutia. Po uplynutí tejto lehoty budú môcť byť vydané len nové cenové rozhodnutia regulovaným

subjektom, ktoré splnia sprísnené podmienky podpory (najmä uspejú v aukciách).

K bodu 4

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví v roku 2018 vydal podľa § 12, 13, 14 zákona o regulácii v sieťových odvetviach v znení účinnom do 31. 12. 2018 rozhodnutia v konaniach o cenovej a vecnej regulácii. Úrad v týchto konaniach určil rozhodnutím pre OKTE, a.s. tarifu za systémové služby a tarifu za prevádzkovanie systému pre rok 2019.

Od 1. 1. 2019 je účinný zákon o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 309/2018 Z. z., ktorý mení pravidlá pre priznanie individuálnej sadzby tarify za prevádzkovanie systému.

V čase vydania cenového rozhodnutia úradu pre OKTE o určení tarify za systémové služby a tarify za prevádzkovanie systému nebolo ešte účinné znenie zákona o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 309/2018 Z. z. a nebol ani účinný všeobecne záväzný právny predpis podľa § 40 ods. 1 písm. b) e), g) i), l), n) a o) zákona o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 309/2018 Z. z.

Vzhľadom na potrebu zachovania právnej a ekonomickej istoty a stability systému tarify za prevádzkovanie systému, jej uplatňovania a zúčtovania OKTE, a.s a účastníkmi trhu s elektrinou navrhujeme vyššie uvedené ustanovenie.

Dôvodom je odstránenie pochybností o spôsobe a výške účtovania tarify za prevádzkovanie systému v období roku 2019 do doby vydania nového cenového rozhodnutia úradu o určení tarify za systémové služby a tarify za prevádzkovanie systému podľa zákona o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 309/2018 Z. z.

K Čl. II

Navrhuje sa účinnosť predkladaného zákona so zohľadnením legisvakančnej lehoty, a to od 1. augusta 2019.

DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI

návrhu zákona s právom Európskej únie

1. Navrhovateľ zákona: poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Maroš Kondrót

2. Názov návrhu zákona: Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Maroša Kondróta na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.

250/2012

Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov

3. Predmet návrhu zákona nie je upravený v práve Európskej únie:

a) v primárnom práve

b) v sekundárnom práve

c) v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.

4. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:

5. Návrh zákona je zlučiteľný s právom Európskej únie:

Ak predmet návrhu zákona nie je v práve Európskej únie upravený, body 4 a 5 sa nevypĺňajú.

Doložka vybraných vplyvov

1. Základné údaje

Názov materiálu

Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Maroša Kondróta na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.

250/2012

Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov

Predkladateľ (a spolupredkladateľ)

Poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Maroš Kondrót

* Materiál nelegislatívnej povahy

Materiál legislatívnej povahy

Charakter predkladaného materiálu

* Transpozícia práva EÚ

Termín začiatku a ukončenia PPK

Materiál nebol predmetom PPK

Predpokladaný termín predloženia na MPK*

Materiál nebol predmetom MPK

Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*

2. Definícia problému

Možné interpretačné problémy a z nich vyplývajúce aplikačné problémy pri uplatňovaní zákona.

3. Ciele a výsledný stav

Bezproblémová aplikácia zákona.

4. Dotknuté subjekty

Subjekty v pôsobnosti zákona o regulácii.

5. Alternatívne riešenia

Nepredkladajú sa.

6. Vykonávacie predpisy

Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov? S Nie

7. Transpozícia práva EÚ

Nepredstavuje transpozíciu práva EÚ.

8. Preskúmanie účelnosti**

* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.

** nepovinné

9. Vplyvy navrhovaného materiálu

* Pozitívne

Žiadne

* Negatívne

Vplyvy na rozpočet verejnej správy z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy

* Áno

Nie

* Čiastočne

* Pozitívne

Žiadne

* Negatívne

Vplyvy na podnikateľské prostredie z toho vplyvy na MSP

* Pozitívne

Žiadne

* Negatívne

Sociálne vplyvy

* Pozitívne

Žiadne

* Negatívne

Vplyvy na životné prostredie

* Pozitívne

Žiadne

* Negatívne

Vplyvy na informatizáciu

* Pozitívne

Žiadne

* Negatívne

* Pozitívne

Žiadne

* Negatívne

Vplyvy na služby pre občana z toho vplyvy služieb verejnej správy na občana vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe

* Pozitívne

Žiadne

* Negatívne

Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu

* Pozitívne

Žiadne

* Negatívne

10. Poznámky

11. Kontakt na spracovateľa

12. Zdroje

13. Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK

Materiál nebol predmetom PPK.

 

zobraziť dôvodovú správu
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore