Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69583
Dôvodové správy: 2172
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
17.09.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 297/2008 účinný od 01.08.2019 do 31.08.2019


Platnosť od: 01.08.2008
Účinnosť od: 01.08.2019
Účinnosť do: 31.08.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Trestné právo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST14 JUD191 DS13 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 297/2008 účinný od 01.08.2019 do 31.08.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 297/2008 s účinnosťou od 01.08.2019 na základe 211/2019

Legislatívny proces k zákonu 211/2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1
Predmet úpravy

Tento zákon upravuje práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb pri predchádzaní ...

Vymedzenie základných pojmov

§ 2
Legalizácia
(1)

Legalizáciou sa na účely tohto zákona rozumie úmyselné konanie, ktoré spočíva v

a)
zmene povahy majetku alebo prevode majetku s vedomím, že tento majetok pochádza z trestnej činnosti ...
b)
utajení alebo zakrytí pôvodu alebo povahy majetku, umiestnenia alebo premiestnenia majetku, vlastníckeho ...
c)
nadobudnutí, držbe, užívaní a požívaní majetku s vedomím, že tento majetok pochádza z trestnej ...
d)
účasti na konaní podľa písmen a) až c), a to aj vo forme spolčenia, napomáhania, podnecovania ...
(2)

Vedomosť, úmysel alebo účel, ktorý sa vyžaduje v konaniach uvedených v odseku 1, môže vyplynúť ...

(3)

Legalizácia je zakázaná.

§ 3
Financovanie terorizmu
(1)

Financovaním terorizmu sa na účely tohto zákona rozumie poskytnutie alebo zhromažďovanie finančných ...

a)
spáchanie trestného činu založenia, zosnovania a podporovania teroristickej skupiny alebo trestného ...
b)
financovanie každodenných potrieb osoby, u ktorej je možné predpokladať, že má v úmysle spáchať ...
c)
spáchanie trestného činu krádeže, trestného činu vydierania alebo trestného činu falšovania ...
d)
spáchanie činov podľa medzinárodných zmlúv,1) ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ...
(2)

Vedomosť, úmysel alebo účel, ktorý sa vyžaduje v konaniach uvedených v odseku 1, môže vyplynúť ...

(3)

Financovanie terorizmu je zakázané.

§ 4
Neobvyklá obchodná operácia
(1)

Neobvyklou obchodnou operáciou je právny úkon alebo iný úkon, ktorý nasvedčuje tomu, že jeho ...

(2)

Neobvyklou obchodnou operáciou je najmä obchod,

a)
ktorý vzhľadom na svoju zložitosť, nezvyčajne vysoký objem finančných prostriedkov alebo inú ...
b)
ktorý vzhľadom na svoju zložitosť, nezvyčajne vysoký objem finančných prostriedkov alebo inú ...
c)
pri ktorom sa klient odmieta identifikovať alebo poskytnúť údaje potrebné na vykonanie starostlivosti ...
d)
pri ktorom klient odmieta poskytnúť informácie o pripravovanom obchode alebo sa snaží poskytnúť ...
e)
pri ktorom klient žiada o jeho vykonanie na základe projektu, ktorý vyvoláva pochybnosti,
f)
pri ktorom sú použité finančné prostriedky nízkej menovitej hodnoty v neprimerane vysokom objeme, ...
g)
s klientom, u ktorého možno predpokladať, že vzhľadom na jeho zamestnanie, postavenie alebo inú ...
h)
pri ktorom objem finančných prostriedkov, s ktorými klient disponuje, je v zjavnom nepomere k povahe ...
i)
pri ktorom je odôvodnený predpoklad, že finančné prostriedky alebo majetok má byť použitý alebo ...
j)
pri ktorom je odôvodnený predpoklad, že jeho konečným užívateľom výhod je osoba, ktorá zhromažďuje ...
k)
ktorý je realizovaný z krajiny, alebo do krajiny, na území ktorej pôsobia teroristické organizácie, ...
l)
pri ktorom je odôvodnený predpoklad, že klientom alebo konečným užívateľom výhod je osoba, ...
m)
pri ktorom je odôvodnený predpoklad, že jeho predmetom je alebo má byť vec alebo služba, ktorá ...
§ 5
Povinná osoba
(1)

Povinnou osobou na účely tohto zákona je

a)
banka,2)
b)
finančná inštitúcia, ak nie je bankou, ktorou je
1.
centrálny depozitár cenných papierov,4)
2.
burza cenných papierov,5)
3.
komoditná burza,6)
4.
správcovská spoločnosť a depozitár,7)
5.
obchodník s cennými papiermi,8)
6.
finančný agent, finančný poradca9) okrem výkonu činností súvisiacich s neživotným poistením, ...
7.
zahraničný subjekt kolektívneho investovania,10)
8.
poisťovňa pri vykonávaní poisťovacej činnosti v životnom poistení,11)
9.
dôchodková správcovská spoločnosť,13)
10.
doplnková dôchodková spoločnosť,14)
11.
právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená vykonávať zmenárenskú činnosť,15)
12.
právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená obchodovať s pohľadávkami,17)
13.
právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená vykonávať dražby mimo exekúcií,18) finančný ...
14.
platobná inštitúcia,19a) agent platobných služieb19b) a inštitúcia elektronických peňazí,19c) ...
c)
Exportno-importná banka Slovenskej republiky,20)
d)
prevádzkovateľ hazardnej hry,21)
e)
poštový podnik,22)
f)
súdny exekútor,23) pri predaji nehnuteľnosti, hnuteľnej veci alebo podniku a pri prijímaní peňazí, ...
g)
správca, ktorý vykonáva činnosť v konkurznom konaní, reštrukturalizačnom konaní alebo konaní ...
h)
audítor,25) účtovník,17) daňový poradca,26)
i)
právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená sprostredkovať predaj, prenájom a kúpu nehnuteľností,17) ...
j)
advokát27) alebo notár,28) ak poskytne klientovi právnu službu, ktorá sa týka akejkoľvek finančnej ...
1.
kúpe a predaji nehnuteľnosti alebo podniku alebo ich časti,
2.
správe alebo úschove finančných prostriedkov, cenných papierov alebo iného majetku,
3.
založení účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky alebo účtu cenných papierov a pri ich ...
4.
založení, činnosti alebo riadení obchodnej spoločnosti, združenia fyzických osôb, združenia ...
k)
poskytovateľ služieb správy majetku alebo služieb pre obchodné spoločnosti, ak nie je povinnou ...
l)
právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená vykonávať činnosť organizačného a ekonomického ...
m)
právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená prevádzkovať aukčnú sieň, právnická osoba ...
n)
veriteľ,32a)
o)
iná osoba, ak tak ustanoví osobitný predpis.
(2)

Povinnou osobou na účely tohto zákona je tiež pobočka, organizačná zložka alebo prevádzka zahraničnej ...

(3)

Povinnou osobou na účely tohto zákona je tiež právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, ...

§ 6
Politicky exponovaná osoba
(1)

Politicky exponovanou osobou sa na účely tohto zákona rozumie fyzická osoba, ktorej je alebo bola ...

(2)

Významnou verejnou funkciou je

a)
hlava štátu, predseda vlády, podpredseda vlády, minister, vedúci ústredného orgánu štátnej ...
b)
poslanec zákonodarného zboru,
c)
sudca najvyššieho súdu, sudca ústavného súdu alebo iných súdnych orgánov vyššieho stupňa, ...
d)
člen dvora audítorov alebo rady centrálnej banky,
e)
veľvyslanec, chargé d'affaires,
f)
vysoko postavený príslušník ozbrojených síl, ozbrojených zborov alebo ozbrojených bezpečnostných ...
g)
člen riadiaceho orgánu, dozorného orgánu alebo kontrolného orgánu štátneho podniku alebo obchodnej ...
h)
osoba v inej obdobnej funkcii vykonávanej v inštitúciách Európskej únie alebo v medzinárodných ...
i)
člen štatutárneho orgánu politickej strany alebo politického hnutia.
(3)

Politicky exponovanou osobou sa na účely tohto zákona rozumie aj fyzická osoba, ktorou je

a)
manžel, manželka alebo osoba, ktorá má podobné postavenie ako manžel alebo manželka osoby uvedenej ...
b)
dieťa, zať, nevesta osoby uvedenej v odseku 1 alebo osoba, ktorá má podobné postavenie ako zať ...
c)
rodič osoby uvedenej v odseku 1.
(4)

Politicky exponovanou osobou sa na účely tohto zákona rozumie aj fyzická osoba, o ktorej je známe, ...

a)
rovnakého klienta alebo inak ovláda rovnakého klienta ako osoba uvedená v odseku 1 alebo podniká ...
b)
klienta, ktorý bol zriadený v prospech osoby uvedenej v odseku 1.
§ 6a
Konečný užívateľ výhod
(1)

Konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje ...

a)
ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku ani emitentom cenných papierov prijatých ...
1.
má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej ...
2.
má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný ...
3.
ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
4.
má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti, ...
b)
ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech ...
c)
ak ide o združenie majetku, fyzická osoba, ktorá
1.
je zakladateľom alebo zriaďovateľom združenia majetku; ak je zakladateľom alebo zriaďovateľom ...
2.
má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný ...
3.
je štatutárnym orgánom, riadiacim orgánom, dozorným orgánom, kontrolným orgánom alebo členom ...
4.
je príjemcom najmenej 25 % prostriedkov, ktoré poskytuje združenie majetku, ak boli určení budúci ...
(2)

Ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v odseku 1 písm. a), za konečných užívateľov ...

(3)

Konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa kritériá podľa odseku ...

§ 7
Identifikácia
(1)

Identifikáciou sa na účely tohto zákona rozumie

a)
pri fyzickej osobe zistenie mena, priezviska, rodného čísla alebo dátumu narodenia, ak rodné číslo ...
b)
pri právnickej osobe zistenie názvu, adresy sídla, identifikačného čísla, označenia úradného ...
c)
pri osobe, ktorá je zastúpená na základe splnomocnenia, zistenie jej údajov podľa písmena a) ...
d)
pri maloletom, ktorý nemá doklad totožnosti, zistenie mena, priezviska, rodného čísla alebo dátumu ...
e)
pri plnení tretími stranami podľa § 13 prevzatie údajov a podkladov od banky alebo finančnej inštitúcie. ...
(2)

Povinná osoba môže na základe hodnotenia rizík podľa § 20a ods. 1 okrem údajov uvedených v ...

§ 8
Overenie identifikácie
(1)

Overením identifikácie sa na účely tohto zákona rozumie

a)
pri fyzickej osobe overenie údajov podľa § 7 ods. 1 písm. a) v jej doklade totožnosti, ak sú tam ...
b)
pri právnickej osobe overenie údajov podľa § 7 ods. 1 písm. b) na základe dokumentov, údajov ...
c)
pri osobe, ktorá je zastúpená na základe splnomocnenia, overenie jej údajov v rozsahu údajov podľa ...
d)
pri maloletom, ktorý nemá doklad totožnosti, overenie druhu a čísla dokladu totožnosti a podoby ...
e)
overenie identifikačného čísla alebo kódu, ktorý pridelila na vykonávanie obchodu prostredníctvom ...
f)
preukázanie sa klienta kvalifikovaným elektronickým podpisom,35) ak klient už bol identifikovaný ...
g)
overenie identifikácie iným spôsobom, ak takýto spôsob umožňuje osobitný predpis.36)
(2)

Povinná osoba je povinná overiť identifikáciu klienta, ktorý je fyzickou osobou, a identifikáciu ...

(3)

Overenie identifikácie klienta a prijatie opatrení na overenie identifikácie konečného užívateľa ...

(4)

Overenie identifikácie klienta a prijatie opatrení na overenie identifikácie konečného užívateľa ...

(5)

Overenie identifikácie osoby, ktorá je oprávnená prevziať plnenie zo životného poistenia a na ...

(6)

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky na účely identifikácie a overenia identifikácie klienta ...

§ 9
Vymedzenie ďalších základných pojmov

Na účely tohto zákona sa ďalej rozumie

a)

majetkom akékoľvek aktívum bez rozdielu na jeho povahu, a to najmä hnuteľné veci, nehnuteľné ...

b)

poskytovateľom služieb správy majetku alebo služieb pre obchodné spoločnosti podnikateľ, ktorý ...

1.

zakladanie obchodných spoločností alebo iných právnických osôb,

2.

konanie ako štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, osoba, ktorá je v priamej riadiacej ...

3.

zabezpečenie sídla, adresy sídla, adresy na doručovanie a ostatných súvisiacich služieb pre právnické ...

4.

konanie ako správca združenia majetku alebo zabezpečenie takého konania inou osobou,

5.

konanie ako splnomocnený akcionár pre tretiu osobu, ktorá je iná ako emitent cenných papierov prijatých ...

c)

fiktívnou bankou banka alebo finančná inštitúcia, ktorá je zapísaná v obchodnom registri alebo ...

d)

klientom osoba, ktorá

1.

je zmluvnou stranou záväzkového vzťahu spojeného s podnikateľskou činnosťou povinnej osoby,

2.

sa zúčastňuje na konaní, na základe ktorého sa má stať zmluvnou stranou záväzkového vzťahu ...

3.

zastupuje pri konaní s povinnou osobou zmluvnú stranu záväzkového vzťahu spojeného s podnikateľskou ...

4.

je na základe iných skutočností oprávnená na nakladanie s predmetom záväzkového vzťahu spojeného ...

e)

združením majetku klient, ktorým je nadácia,38) nezisková organizácia poskytujúca všeobecne ...

f)

obchodným vzťahom zmluvný vzťah medzi povinnou osobou a klientom vrátane akýchkoľvek činností ...

g)

obchodom vznik, zmena alebo zánik záväzkového vzťahu medzi povinnou osobou a jej klientom a akákoľvek ...

h)

druh obchodu skupina obchodov v rámci činností povinnej osoby, pre ktoré sú typické určité znaky ...

i)

trestnou činnosťou trestná činnosť41) spáchaná na území Slovenskej republiky alebo mimo územia ...

j)

financovaním každodenných potrieb osoby, u ktorej je odôvodnený predpoklad, že má v úmysle spáchať ...

k)

korešpondenčným vzťahom

1.

poskytovanie bankových služieb jednou bankou ako korešpondenčnou bankou inej banke ako partnerskej ...

2.

vzťahy medzi bankami, finančnými inštitúciami a medzi bankami a finančnými inštitúciami navzájom, ...

DRUHÁ ČASŤ

STAROSTLIVOSŤ POVINNEJ OSOBY VO VZŤAHU KU KLIENTOVI

§ 10
Základná starostlivosť
(1)

Základná starostlivosť povinnej osoby vo vzťahu ku klientovi zahŕňa

a)
identifikáciu klienta a overenie jeho identifikácie,
b)
identifikáciu konečného užívateľa výhod a prijatie primeraných opatrení na overenie jeho identifikácie ...
c)
získanie informácií o účele a plánovanej povahe obchodu alebo obchodného vzťahu,
d)
zistenie, či klient alebo konečný užívateľ výhod klienta je politicky exponovanou osobou alebo ...
e)
v závislosti od rizika legalizácie alebo financovania terorizmu zistenie pôvodu finančných prostriedkov ...
f)
zistenie, či klient koná vo vlastnom mene,
g)
vykonávanie priebežného monitorovania obchodného vzťahu vrátane preskúmania konkrétnych obchodov ...
(2)

Povinná osoba je povinná vykonať základnú starostlivosť vo vzťahu ku klientovi

a)
pri uzatváraní obchodného vzťahu,
b)
pri vykonaní príležitostného obchodu mimo obchodného vzťahu v hodnote najmenej 15 000 eur a pri ...
c)
ak je podozrenie, že klient pripravuje alebo vykonáva neobvyklú obchodnú operáciu bez ohľadu na ...
d)
pri pochybnostiach o pravdivosti alebo úplnosti predtým získaných údajov potrebných na vykonanie ...
e)
ak ide o prevádzkovanie hazardnej hry pri obchode v hodnote najmenej 2 000 eur, pričom nezáleží ...
f)
ak ide o výplatu zostatku zrušeného vkladu na doručiteľa.
(3)

Povinná osoba je povinná vykonať identifikáciu klienta a overenie jeho identifikácie aj pri vykonávaní ...

(4)

Povinná osoba určí rozsah starostlivosti vo vzťahu ku klientovi primerane s ohľadom na riziko legalizácie ...

(5)

Klient poskytne povinnej osobe informácie a doklady, ktoré sú potrebné na vykonanie starostlivosti ...

(6)

Povinná osoba overuje platnosť a úplnosť identifikačných údajov a informácií podľa odseku ...

(7)

Povinná osoba zisťuje pri vykonávaní základnej starostlivosti, či klient koná vo vlastnom mene. ...

§ 10a
Uchovávanie údajov o konečnom užívateľovi výhod
(1)

Právnická osoba, ktorá nie je subjektom verejnej správy41a) a účelové združenie majetku bez ...

(2)

Údaje o konečnom užívateľovi výhod podľa odseku 1 uchováva právnická osoba, ktorá nie je ...

(3)

Ak register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci41c) neobsahuje údaje o konečnom ...

§ 11
Zjednodušená starostlivosť
(1)

Povinná osoba môže vykonať iba zjednodušenú starostlivosť vo vzťahu ku klientovi s nízkym rizikom ...

a)
ak klientom je banka alebo finančná inštitúcia podľa § 5 ods. 1 písm. b) prvého až desiateho ...
b)
ak klientom je banka alebo finančná inštitúcia, ktorá pôsobí na území tretieho štátu, ktorý ...
c)
ak klientom je právnická osoba, ktorej cenné papiere sú obchodovateľné na regulovanom trhu členského ...
d)
v rozsahu identifikácie a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod, ak spoločný účet ...
e)
ak klientom je subjekt verejnej správy,
f)
ak klientom je orgán verejnej moci, a ak
1.
mu boli zverené verejné funkcie podľa Zmluvy o Európskej únii a Zmluvy o fungovaní Európskej ...
2.
jeho identifikačné údaje sú verejne dostupné, transparentné a nie sú pochybnosti o ich správnosti, ...
3.
jeho činnosť je transparentná,
4.
jeho účtovníctvo poskytuje verný a pravdivý obraz o predmete účtovníctva a o jeho finančnej ...
5.
sa zodpovedá orgánu Európskej únie, alebo orgánu členského štátu, alebo existujú iné vhodné ...
(2)

Povinná osoba môže vykonať iba zjednodušenú starostlivosť vo vzťahu ku klientovi aj pri

a)
zmluve o životnom poistení, ak výška poistného za kalendárny rok nie je vyššia ako 1 000 eur ...
b)
zmluve o starobnom dôchodkovom sporení s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou zapísanou do registra ...
c)
účastníckej zmluve a zamestnávateľskej zmluve s doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou,14)
d)
druhoch obchodu, ktoré predstavujú nízke riziko legalizácie alebo financovania terorizmu na základe ...
1.
zmluva o poskytnutí druhu obchodu má písomnú formu,
2.
platby v rámci druhu obchodu sa uskutočňujú výhradne prostredníctvom účtu vedeného na meno ...
3.
druh obchodu, ani platby v rámci druhu obchodu nie sú anonymné a ich povaha umožňuje zistenie neobvyklej ...
4.
druh obchodu má určenú maximálnu hranicu hodnoty 15 000 eur,
5.
výnos z obchodu nemožno realizovať v prospech tretej strany okrem prípadov smrti, invalidity, dožitia ...
6.
ak ide o druhy obchodu, ktoré umožňujú investovanie do finančných aktív alebo pohľadávok vrátane ...
(3)

Povinná osoba pri vykonávaní zjednodušenej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi je povinná vykonať ...

§ 11a
Výnimky zo starostlivosti vo vzťahu ku klientovi
(1)

Povinná osoba nie je povinná vykonať starostlivosť podľa § 10, § 11 a 12 vo vzťahu ku klientovi ...

a)
elektronických peniazoch43) uchovávaných na platobnom prostriedku, na ktorý nie je možné opakovane ...
1.
nepresiahne 250 eur, alebo
2.
ak ide o elektronické peniaze, ktoré sa môžu použiť iba na území Slovenskej republiky, nepresiahne ...
b)
elektronických peniazoch uchovávaných na platobnom prostriedku, na ktorý je možné opakovane ukladať ...
c)
platobných službách poskytovaných prostredníctvom verejnej elektronickej komunikačnej siete bez ...
(2)

Platobné prostriedky podľa odseku 1 možno použiť výhradne na nákup tovaru alebo služieb a nemožno ...

(3)

Ustanovenie odseku 1 sa nepoužije v prípade spätnej výmeny hotovosti alebo hotovostného výberu ...

(4)

Povinná osoba je povinná vykonávať monitorovanie obchodov alebo obchodných vzťahov tak, aby bolo ...

§ 12
Zvýšená starostlivosť
(1)

Povinná osoba je povinná vykonať zvýšenú starostlivosť, ak na základe posúdenia rizík podľa ...

(2)

Pri zvýšenej starostlivosti povinná osoba vykoná okrem základnej starostlivosti aj ďalšie opatrenia ...

a)
v prípadoch, ak z posúdenia rizík podľa § 10 ods. 4 vyplynie, že je potrebné vykonať zvýšenú ...
1.
vykonanie identifikácie klienta prostredníctvom ďalších dokumentov, údajov alebo informácií ...
2.
vyžiadanie písomného potvrdenia od inej banky, zahraničnej banky, ktorá pôsobí na území členského ...
3.
zabezpečenie vykonania prvej platby prostredníctvom účtu vedeného na meno klienta v banke alebo ...
b)
pri cezhraničnom korešpondenčnom vzťahu banky a finančnej inštitúcie s partnerskou inštitúciou ...
1.
zhromaždenie informácií o partnerskej inštitúcii na účel zistenia charakteru jej podnikania a ...
2.
vyhodnotenie kontrolných mechanizmov partnerskej inštitúcie v oblasti predchádzania a odhaľovania ...
3.
získanie súhlasu štatutárneho orgánu alebo určenej osoby podľa § 20 ods. 2 písm. h) pred uzatvorením ...
4.
zistenie oprávnení partnerskej inštitúcie na výkon jej činností,
5.
pri platbách prostredníctvom účtu zistenie, či partnerská inštitúcia overila identifikáciu ...
c)
pri obchode alebo obchodnom vzťahu s politicky exponovanou osobou
1.
získanie súhlasu štatutárneho orgánu alebo určenej osoby podľa § 20 ods. 2 písm. h) pred uzatvorením ...
2.
zistenie pôvodu majetku a pôvodu finančných prostriedkov použitých pri obchodnom vzťahu alebo ...
3.
priebežné a podrobné monitorovanie obchodného vzťahu,
4.
informovanie štatutárneho orgánu alebo určenej osoby podľa § 20 ods. 2 písm. h) pred vyplatením ...
(3)

Povinnosti vzťahujúce sa k politicky exponovanej osobe podľa § 6 ods. 1 je povinná osoba povinná ...

§ 13
Plnenie tretími stranami
(1)

Povinná osoba môže prevziať údaje a podklady podľa § 10 ods. 1 písm. a) až c) potrebné na ...

(2)

Banka alebo finančná inštitúcia, ktorá už starostlivosť vo vzťahu ku klientovi vykonala, neodkladne ...

(3)

Postup povinnej osoby podľa odseku 1 ju nezbavuje zodpovednosti za vykonanie starostlivosti vo vzťahu ...

(4)

Povinná osoba neprevezme údaje a podklady podľa odsekov 1 a 2 od banky alebo od finančnej inštitúcie ...

(5)

Obchodné vzťahy povinných osôb s osobami, ktoré pre povinnú osobu konajú na základe iného zmluvného ...

TRETIA ČASŤ

POSTUP PRI ZISTENÍ NEOBVYKLEJ OBCHODNEJ OPERÁCIE A ĎALŠIE POVINNOSTI POVINNÝCH OSÔB

§ 14
Zisťovanie neobvyklej obchodnej operácie
(1)

Povinná osoba je povinná posudzovať, či je pripravovaný alebo vykonávaný obchod neobvyklý.

(2)

Povinná osoba je povinná venovať osobitnú pozornosť

a)
všetkým zložitým, nezvyčajne veľkým obchodom a všetkým obchodom s nezvyčajnou povahou, ktoré ...
b)
každému riziku legalizácie alebo financovania terorizmu, ktoré môže vzniknúť z druhu obchodu, ...
(3)

Povinná osoba je povinná o obchodoch podľa odseku 2 písm. a) urobiť písomný záznam, ktorý je ...

§ 15
Odmietnutie uzavretia obchodného vzťahu, ukončenie obchodného vzťahu alebo odmietnutie vykonania ...

Povinná osoba je povinná odmietnuť uzavretie obchodného vzťahu, ukončiť obchodný vzťah alebo ...

a)

povinná osoba nemôže vykonať starostlivosť vo vzťahu ku klientovi v rozsahu podľa § 10 ods. ...

b)

klient odmietne preukázať, v mene koho koná.

§ 16
Zdržanie neobvyklej obchodnej operácie
(1)

Povinná osoba je povinná zdržať neobvyklú obchodnú operáciu do ohlásenia neobvyklej obchodnej ...

(2)

Povinná osoba je povinná zdržať neobvyklú obchodnú operáciu, ak hrozí nebezpečie, že jej vykonaním ...

(3)

Povinná osoba nezdrží neobvyklú obchodnú operáciu, ak

a)
ju nemožno z prevádzkových alebo technických príčin zdržať; o tejto skutočnosti povinná osoba ...
b)
by zdržanie mohlo podľa predchádzajúceho upozornenia finančnej spravodajskej jednotky zmariť spracovanie ...
§ 17
Ohlasovanie neobvyklej obchodnej operácie
(1)

Povinná osoba je povinná ohlásiť finančnej spravodajskej jednotke neobvyklú obchodnú operáciu ...

(2)

Ohlasovacia povinnosť je splnená podaním hlásenia o neobvyklej obchodnej operácii spôsobom zaručujúcim, ...

a)
osobne,
b)
písomne,
c)
elektronickou formou alebo
d)
telefonicky, ak vec neznesie odklad; takéto hlásenie je potrebné do troch dní od prijatia telefonického ...
(3)

Hlásenie o neobvyklej obchodnej operácii obsahuje:

a)
názov, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo povinnej osoby,
b)
údaje v rozsahu podľa § 7 získané identifikáciou osôb, ktorých sa neobvyklá obchodná operácia ...
c)
údaje o neobvyklej obchodnej operácii, najmä dôvod neobvyklosti, informácie o podstatných okolnostiach ...
d)
údaje o tretích osobách, ktoré majú informácie o neobvyklej obchodnej operácii,
e)
meno a priezvisko osoby podľa § 20 ods. 2 písm. h) a telefonický kontakt na túto osobu.
(4)

Hlásenie o neobvyklej obchodnej operácii nesmie obsahovať údaje o zamestnancovi, ktorý zistil neobvyklú ...

(5)

Povinná osoba je povinná oznámiť finančnej spravodajskej jednotke na základe písomnej žiadosti ...

(6)

Ohlásením neobvyklej obchodnej operácie nie je dotknutá povinnosť oznámiť skutočnosti nasvedčujúce ...

§ 18
Povinnosť mlčanlivosti
(1)

Povinná osoba, zamestnanec povinnej osoby, ako aj osoba, ktorá pre povinnú osobu koná na základe ...

(2)

Zamestnanci Národnej banky Slovenska a orgánu dozoru podľa osobitného predpisu44) sú povinní zachovávať ...

(3)

Povinnosť mlčanlivosti osôb uvedených v odsekoch 1 a 2 trvá aj po skončení pracovnoprávneho ...

(4)

Povinnosť zachovávať mlčanlivosť má každý, kto sa pri plnení úloh finančnej spravodajskej ...

(5)

Povinnosti zachovávať mlčanlivosť sa povinná osoba nemôže dovolávať voči Národnej banke Slovenska ...

(6)

Finančná spravodajská jednotka povinnú osobu pozbaví povinnosti mlčanlivosti, ak ide o konanie ...

a)
orgánmi činnými v trestnom konaní,
b)
súdom,
c)
orgánom oprávneným podľa osobitného predpisu45) rozhodovať o podnete na odobratie oprávnenia ...
(7)

Finančná spravodajská jednotka pozbaví povinnú osobu povinnosti mlčanlivosti, ak ide o konanie ...

(8)

Povinnosť mlčanlivosti podľa odseku 1 sa za predpokladu, že poskytnuté informácie sa použijú ...

a)
bankami alebo finančnými inštitúciami, ktoré pôsobia na území členského štátu alebo na území ...
b)
povinnými osobami podľa § 5 ods. 1 písm. h) a j), ktoré pôsobia na území členského štátu ...
c)
medzi bankami, finančnými inštitúciami, povinnými osobami podľa § 5 ods. 1 písm. h) a j) v prípadoch ...
(9)

Povinné osoby si môžu poskytovať informácie podľa odseku 8 aj bez súhlasu dotknutých osôb.47) ...

(10)

Ak povinná osoba podľa § 5 ods. 1 písm. h) až j) koná v úmysle zabrániť klientovi v spáchaní ...

(11)

Štátne orgány podľa § 26 ods. 3 sú povinné zachovávať mlčanlivosť o informáciách a podkladoch, ...

(12)

Plnenie povinností podľa tohto zákona nie je obmedzené zákonom ustanovenou povinnosťou zachovávať ...

§ 19
Spracovanie a uchovávanie údajov
(1)

Na účely vykonania starostlivosti vo vzťahu ku klientovi a na účely zisťovania neobvyklej obchodnej ...

(2)

Povinná osoba je povinná uchovávať počas piatich rokov

a)
od skončenia zmluvného vzťahu s klientom údaje a písomné doklady získané podľa § 10, § 11, ...
b)
od vykonania obchodu všetky údaje a písomné doklady o ňom.
(3)

Povinná osoba je povinná uchovávať údaje a písomné doklady podľa odseku 2 aj dlhšie ako päť ...

(4)

Povinnosti podľa odsekov 2 a 3 má aj osoba, ktorá ukončí činnosť povinnej osoby, a to až do ...

(5)

Kópie dokladov musia byť vyhotovené takým spôsobom, aby príslušné údaje boli čitateľné a ...

§ 20
Program vlastnej činnosti povinnej osoby
(1)

Povinná osoba je povinná písomne vypracovať a aktualizovať program vlastnej činnosti zameranej ...

(2)

Program musí obsahovať

a)
prehľad konkrétnych foriem neobvyklých obchodných operácií podľa predmetu činnosti povinnej ...
b)
spôsob vykonávania starostlivosti vo vzťahu ku klientovi,
c)
spôsob hodnotenia a riadenia rizík podľa § 20a,
d)
postup pri posudzovaní, či je pripravovaný alebo vykonávaný obchod neobvyklý,
e)
postup od zistenia neobvyklej obchodnej operácie po jej neodkladné ohlásenie finančnej spravodajskej ...
f)
postup pri zdržaní neobvyklej obchodnej operácie podľa § 16,
g)
postup pri uchovávaní údajov podľa § 19,
h)
určenie osoby, ktorá zabezpečuje plnenie úloh pri ochrane pred legalizáciou a financovaním terorizmu, ...
i)
spôsob zabezpečenia ochrany zamestnanca, ktorý zisťuje neobvyklé obchodné operácie,
j)
obsah a harmonogram odbornej prípravy zamestnancov, ktorí môžu pri svojej práci prísť do styku ...
k)
spôsob vykonávania kontroly dodržiavania programu a povinností vyplývajúcich z tohto zákona pre ...
(3)

Povinná osoba je povinná zabezpečiť odbornú prípravu zamestnancov, ktorá je zameraná na oboznámenie ...

(4)

Povinná osoba podľa § 5 ods. 1 písm. e), h) až k), ktorá zmluvne vykonáva činnosť podľa tohto ...

§ 20a
Hodnotenie rizík
(1)

Povinná osoba v rámci vykonávania činností podľa tohto zákona je povinná identifikovať, posudzovať, ...

(2)

Hodnotenie rizík musí obsahovať určenie spôsobov a druhov opatrení, na základe ktorých povinná ...

(3)

Povinná osoba je povinná vo svojich pobočkách a dcérskych spoločnostiach, v ktorých má väčšinový ...

§ 21
Ďalšie povinnosti povinnej osoby
(1)

Povinná osoba je povinná poskytnúť finančnej spravodajskej jednotke na plnenie jej úloh podľa ...

(2)

Povinná osoba je povinná zaviesť účinný systém zodpovedajúci veľkosti a povahe činnosti povinnej ...

(3)

Povinná osoba je povinná pri uzatváraní obchodného vzťahu alebo pri vykonaní príležitostného ...

(4)

Povinná osoba, ktorá má pobočku alebo organizačnú zložku v inom členskom štáte, je povinná ...

(5)

Povinná osoba je povinná vo svojich pobočkách alebo v dcérskych spoločnostiach, ktoré sa nachádzajú ...

§ 22
Osobitné ustanovenia o advokátoch a notároch
(1)

Ustanovenia § 17 ods. 1 a 5 a § 21 ods. 1 sa nevzťahujú na advokáta, ak ide o informácie o klientovi, ...

a)
so spracúvaním právnych rozborov; to neplatí, ak sa právny rozbor poskytuje na účely legalizácie ...
b)
s obhajobou klienta v trestnom konaní,
c)
so zastupovaním klienta v konaniach pred súdmi, alebo
d)
s poskytovaním právnych rád, ktoré sa týkajú konaní uvedených v písmenách b) a c) vrátane ...
(2)

Ustanovenia § 17 ods. 1 a 5 a § 21 ods. 1 sa nevzťahujú na notára, ak ide o informácie o klientovi, ...

§ 23
Osobitné ustanovenia o audítoroch, účtovníkoch a daňových poradcoch

Ustanovenia § 17 ods. 1 a 5 a § 21 ods. 1 sa nevzťahujú na audítora, účtovníka, ktorý vykonáva ...

§ 24

Osobitné ustanovenia o bankách a finančných inštitúciách

(1)

Banka ani finančná inštitúcia nesmie vstúpiť do korešpondenčného vzťahu alebo v ňom pokračovať ...

(2)

Banka a finančná inštitúcia je povinná odmietnuť uzavretie obchodného vzťahu, vykonanie konkrétneho ...

(3)

Práva a povinnosti, ktoré tento zákon ustanovuje pre banky, sa pri vykonávaní obchodov podľa osobitného ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

ZDRUŽENIA MAJETKU A VNÚTROŠTÁTNY SPRÁVCA

§ 25
(1)

Združenie majetku je povinné vykonať identifikáciu darcu a identifikáciu fyzickej osoby alebo právnickej ...

(2)

Finančná spravodajská jednotka je oprávnená vykonať kontrolu podľa § 29 v združení majetku ...

§ 25a
(1)

Vnútroštátny správca51a) je v rozsahu predmetu svojej činnosti povinný

a)
vykonávať starostlivosť vo vzťahu ku klientovi podľa § 10, § 11 a 12 v rozsahu zodpovedajúcom ...
b)
posudzovať, či je pripravovaný alebo vykonávaný obchod neobvyklý,
c)
ohlásiť finančnej spravodajskej jednotke neobvyklú obchodnú operáciu podľa § 17,
d)
dodržiavať povinnosť mlčanlivosti podľa § 18,
e)
spracúvať a uchovávať údaje podľa § 19,
f)
vypracovať program, ktorý musí obsahovať náležitosti podľa § 20 ods. 2 písm. a) až e) a g) ...
g)
zabezpečiť odbornú prípravu zamestnancov podľa § 20 ods. 3,
h)
poskytnúť finančnej spravodajskej jednotke údaje, informácie a doklady podľa § 21 ods. 1,
i)
zaviesť systém podľa § 21 ods. 2.
(2)

Finančná spravodajská jednotka je oprávnená vykonať kontrolu podľa § 29 u vnútroštátneho ...

PIATA ČASŤ

POSTAVENIE A ÚLOHY FINANČNEJ SPRAVODAJSKEJ JEDNOTKY A ĎALŠÍCH ORGÁNOV

§ 26
Finančná spravodajská jednotka
(1)

Finančná spravodajská jednotka plní úlohy centrálnej národnej jednotky v oblasti predchádzania ...

(2)

Finančná spravodajská jednotka

a)
prijíma, analyzuje, vyhodnocuje a spracúva hlásenia o neobvyklých obchodných operáciách a ďalšie ...
b)
odstupuje vec orgánom činným v trestnom konaní, ak skutočnosti nasvedčujú tomu, že bol spáchaný ...
c)
požaduje a kontroluje plnenie povinností povinných osôb ustanovených týmto zákonom,
d)
podáva podnet na uloženie pokuty povinnej osobe za porušenie alebo neplnenie povinností uložených ...
e)
podáva podnet na odobratie oprávnenia na podnikateľskú alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť ...
f)
požaduje vyrozumenie o spôsobe vybavenia podaných návrhov a podnetov a o prijatých opatreniach ...
g)
zachováva mlčanlivosť o obsahu a pôvode informácií získaných od povinnej osoby alebo vnútroštátneho ...
h)
zverejňuje informácie o formách a spôsoboch legalizácie a financovaní terorizmu a o spôsoboch ...
i)
informuje povinnú osobu alebo vnútroštátneho správcu o účinnosti hlásenia o neobvyklej obchodnej ...
j)
poskytuje informácie získané pri svojej činnosti na základe tohto zákona správcovi dane a orgánom ...
k)
poskytuje bezodkladne príslušnému súdu identifikáciu konečného užívateľa výhod klienta povinnej ...
l)
odstupuje informácie Policajnému zboru k plneniu úloh podľa osobitného predpisu,53b)
m)
podáva podnet oprávnenému orgánu na vykonanie dohľadu, kontroly, štátneho dohľadu alebo štátneho ...
(3)

Finančná spravodajská jednotka poskytuje všetky informácie a podklady, ktoré získala podľa tohto ...

(4)

Ak vznikne podozrenie z porušenia mlčanlivosti podľa § 18 ods. 11, sú štátne orgány podľa odseku ...

§ 26a
Národné hodnotenie rizík
(1)

Finančná spravodajská jednotka vypracúva národné hodnotenie rizík, ktoré spočíva v posudzovaní ...

(2)

Posudzovanie rizík podľa odseku 1 zohľadňuje rizikové faktory uvedené v prílohe č. 2, ako aj ...

(3)

Národné hodnotenie rizík sa aktualizuje najmä s ohľadom na vývoj rizík legalizácie a financovania ...

§ 27
Vedenie štatistických údajov
(1)

Finančná spravodajská jednotka vedie súhrnné štatistické údaje, ktoré zahŕňajú počet prijatých ...

(2)

Finančná spravodajská jednotka je oprávnená na účely vedenia štatistických údajov vyžadovať ...

(3)

Orgány verejnej moci, povinné osoby a vnútroštátny správca sú povinní poskytnúť bezplatne, ...

§ 28
Medzinárodná spolupráca
(1)

Finančná spravodajská jednotka spolupracuje s príslušnými orgánmi členských štátov a Európskou ...

(2)

Finančná spravodajská jednotka spolupracuje s orgánmi ostatných štátov v rozsahu a za podmienok ...

(3)

Finančná spravodajská jednotka môže spolupracovať aj s medzinárodnými organizáciami, ktoré ...

Kontrola

§ 29
(1)

Kontrolu plnenia a dodržiavania povinností povinných osôb ustanovených týmto zákonom vykonáva ...

(2)

Kontrolu plnenia a dodržiavania povinností možno vykonať aj u osoby, ktorá prestala byť povinnou ...

(3)

Kontrolu plnenia a dodržiavania povinností ustanovených týmto zákonom vykonáva u povinných osôb, ...

(4)

Národná banka Slovenska a orgán dozoru podľa osobitného predpisu44) oznámia finančnej spravodajskej ...

(5)

Ak Národná banka Slovenska alebo orgán dozoru podľa osobitného predpisu44) začne konanie o uložení ...

(6)

Na základe vzájomnej dohody môže finančná spravodajská jednotka vykonať u povinnej osoby kontrolu ...

§ 30
(1)

Povinná osoba je povinná vytvoriť finančnej spravodajskej jednotke primerané podmienky na výkon ...

(2)

Povinná osoba je povinná na účely kontroly dodržiavania a plnenia povinností podľa tohto zákona ...

(3)

Povinná osoba je povinná na požiadanie finančnej spravodajskej jednotke poskytnúť v štátnom ...

(4)

Povinnosť podľa odseku 3 má aj osoba počas piatich rokov, odkedy prestala byť povinnou osobou.

(5)

Na kontrolu podľa toho zákona sa nevzťahuje všeobecný predpis o kontrole v štátnej správe.56) ...

§ 31
Oznamovacia povinnosť orgánu vykonávajúceho dohľad, kontrolu, štátny dohľad alebo štátny dozor ...

Orgán vykonávajúci dohľad, kontrolu, štátny dohľad alebo štátny dozor nad činnosťou povinných ...

ŠIESTA ČASŤ

SPRÁVNE DELIKTY A OPATRENIA

§ 32
Priestupky
(1)

Priestupku podľa tohto zákona sa dopustí každý, kto poruší povinnosť zachovávať mlčanlivosť ...

(2)

Za priestupok podľa odseku 1 možno uložiť pokutu až do 3 319 eur.

(3)

Priestupok podľa odseku 1 prejednáva finančná spravodajská jednotka.

(4)

Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.57)

§ 33
Iné správne delikty
(1)

Finančná spravodajská jednotka môže uložiť právnickej osobe a fyzickej osobe - podnikateľovi ...

(2)

Finančná spravodajská jednotka môže uložiť banke alebo finančnej inštitúcii pokutu do 5 000 ...

(3)

Finančná spravodajská jednotka môže uložiť právnickej osobe a fyzickej osobe - podnikateľovi ...

(4)

Pri určovaní výšky pokuty finančná spravodajská jednotka prihliada na závažnosť, dĺžku trvania ...

(5)

Pokutu podľa odsekov 1 až 3 možno uložiť do troch rokov odo dňa, keď porušenie povinnosti finančná ...

(6)

Finančná spravodajská jednotka môže uložiť aj povinnosť zdržať sa protiprávneho konania alebo ...

(7)

Na konanie o správnych deliktoch sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.58)

§ 33a
(1)

Finančná spravodajská jednotka môže uložiť právnickej osobe a fyzickej osobe - podnikateľovi ...

(2)

Sankcia zverejnenia právoplatného rozhodnutia o uložení sankcie za správny delikt spočíva v uverejnení ...

(3)

Sankciu zverejnenia právoplatného rozhodnutia o uložení sankcie za správny delikt nemožno uložiť, ...

a)
tým došlo k ohrozeniu stability finančného trhu, alebo
b)
jej uloženie bolo celkom zjavne neprimerané povahe a závažnosti spáchaného správneho deliktu.
(4)

Výroková časť zverejneného právoplatného rozhodnutia o uložení sankcie za správny delikt nesmie ...

§ 34
Podnet na odobratie oprávnenia na podnikateľskú alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť

Ak finančná spravodajská jednotka zistí, že povinná osoba viac ako 12 po sebe nasledujúcich mesiacov ...

SIEDMA ČASŤ

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

§ 35
(1)

Povinná osoba, ani jej zamestnanec a osoba, ktorá pre povinnú osobu koná na základe iného zmluvného ...

(2)

Za škodu zodpovedá štát. Náhradu škody v zastúpení štátu poskytuje Ministerstvo vnútra Slovenskej ...

(3)

Nárok na náhradu škody, ktorá vznikla ohlásením neobvyklej obchodnej operácie alebo jej zdržaním, ...

(4)

Ak Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky neuspokojí nárok na náhradu škody alebo jeho časť ...

(5)

Každý je povinný bez zbytočného odkladu na požiadanie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky ...

(6)

Počas predbežného prerokovania nároku podľa odseku 3 premlčacia lehota na náhradu škody neplynie ...

(7)

Na právne vzťahy o náhrade škody, ktorá vznikla ohlásením neobvyklej obchodnej operácie alebo ...

(8)

Ustanovenia odsekov 1 až 7 sa primerane vzťahujú aj na vnútroštátneho správcu.

§ 35a
Výnimky z povinnosti uvádzať údaje sprevádzajúce prevody finančných prostriedkov

Povinnosti podľa osobitného predpisu60) sa nevzťahujú na prevody finančných prostriedkov, ktorými ...

a)
sa prevod uskutoční na území Slovenskej republiky,
b)
poskytovateľ platobných služieb príjemcu je schopný prostredníctvom jedinečného identifikátora ...
c)
suma prevodu finančných prostriedkov nepresiahne 1 000 eur.

ÔSMA ČASŤ

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 36
Prechodné ustanovenia
(1)

Povinná osoba vykoná základnú starostlivosť podľa § 10 a zvýšenú starostlivosť podľa § ...

(2)

Program vlastnej činnosti zameranej proti legalizácii prijatý povinnou osobou pred 1. septembrom ...

(3)

Povinné osoby vypracujú program vlastnej činnosti povinnej osoby podľa § 20 do 31. decembra 2008. ...

(4)

Združenie majetku je povinné vypracovať najneskôr do 28. februára 2009 písomný zoznam konečných ...

(5)

Banka a finančná inštitúcia je povinná zaviesť elektronické systémy podľa § 24 ods. 4 najneskôr ...

(6)

Na ukladanie pokút za správne delikty ustanovené právnym predpisom účinným do 31. augusta 2008, ...

§ 36a
Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 15. marca 2018
(1)

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky je povinné zabezpečiť splnenie povinnosti podľa § 8 ods. ...

(2)

Program vlastnej činnosti povinnej osoby podľa § 20 v znení účinnom od 15. marca 2018 povinné ...

(3)

Konania začaté a právoplatne neukončené pred 15. marcom 2018 sa dokončia podľa predpisov účinných ...

(4)

Kontrola začatá u povinnej osoby a neukončená pred 15. marcom 2018 sa dokončí podľa predpisov ...

§ 37

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 1.

§ 38
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa zákon č. 367/2000 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ...

Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení zákona Národnej ...

1.

V § 2 ods. 1 písm. c) sa spojka „a“ nahrádza čiarkou a slová „legalizácie príjmov z trestnej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

„1) Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane ...

2.

V názve § 29a sa spojka „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „a financovania ...

3.

V § 29a odsek 5 znie:

„(5) Osobitný útvar služby finančnej polície plní úlohy pri predchádzaní a odhaľovaní legalizácie ...

4.

V § 36 sa za slová „trestnej činnosti“ vkladajú slová „a financovaniu terorizmu“.

5.

V § 72a) sa za slová „legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“ vkladajú slová „a financovaním ...

Čl. III

Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. ...

V § 89 ods. 4 sa suma „2 500 EUR“ nahrádza sumou „2 000 EUR“.

Čl. IV

Zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení zákona č. 594/2003 Z. z., zákona č. ...

1.

V § 14 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „a pred financovaním terorizmu“.

2.

Odkaz 21 a poznámka pod čiarou k odkazu 21 sa vypúšťajú.

Čl. V

Zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom ...

V § 23 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „ ,ak osobitný predpis na úseku predchádzania ...

„13a) Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane ...

Čl. VI

Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o ...

1.

V § 3 ods. 2 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „a pred financovaním terorizmu“.

2.

Odkaz 5 a poznámka pod čiarou k odkazu 5 sa vypúšťajú.

Čl. VII

Zákon č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. ...

V § 5 sa vypúšťa odsek 3 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 5.

Čl. VIII

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2008.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 297/2008 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES z 26. októbra 2005 o predchádzaní využívania ...

  2.

  Smernica Komisie 2006/70/ES z 1. augusta 2006, ktorou sa ustanovujú vykonávacie opatrenia smernice ...

  3.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/110/ES zo 16. septembra 2009 o začatí a vykonávaní činností ...

  4.

  Smernica Rady (EÚ) 2016/2258 zo 6. decembra 2016, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ, pokiaľ ide ...

  5.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu ...

  Príloha č. 2 k zákonu č. 297/2008 Z. z.

  INFORMATÍVNY ZOZNAM FAKTOROV O POTENCIÁLNE VYŠŠOM RIZIKU PRI ZVÝŠENEJ STAROSTLIVOSTI VO VZŤAHU KU KLIENTOVI

  1) Rizikové faktory vo vzťahu ku klientovi:

  a)

  obchodný vzťah prebieha za neobvyklých okolností,

  b)

  klienti, ktorí sídlia v geografických oblastiach s vyšším rizikom uvedených v treťom bode, ...

  c)

  právnické osoby alebo osoby bez právnej subjektivity, ktoré sú prostriedkom na držbu osobného ...

  d)

  spoločnosti, v ktorých môžu pôsobiť splnomocnení akcionári, alebo spoločnosti, ktoré vydávajú ...

  e)

  klient pri svojej podnikateľskej činnosti intenzívne využíva hotovosť, alebo

  f)

  vlastnícka štruktúra klienta sa javí ako neobvyklá alebo nadmerne zložitá so zreteľom na povahu ...

  2) Rizikové faktory z hľadiska produktu, služby, obchodu alebo distribučného kanála: ...

  a)

  využívanie služieb privátneho bankovníctva,

  b)

  produkty alebo obchody, ktoré by mohli byť priaznivé pre anonymitu,

  c)

  obchody alebo obchodné vzťahy, kedy klient nie je fyzicky prítomný a bez určitých bezpečnostných ...

  d)

  prijatá platba od neznámych alebo nepridružených tretích strán, alebo

  e)

  nové produkty a nové obchodné postupy vrátane nových distribučných systémov a používanie nových ...

  3) Rizikové faktory z geografického hľadiska:

  a)

  krajiny, ktoré Európska komisia určila za vysokorizikové, a krajiny, ktoré podľa dôveryhodných ...

  b)

  krajiny určené na základe dôveryhodných zdrojov ako krajiny s významnou mierou korupcie alebo ...

  c)

  krajiny, ktoré podliehajú sankciám, embargám alebo podobným opatreniam, ktoré vydala napríklad ...

  d)

  krajiny poskytujúce finančné prostriedky alebo podporu teroristickej činnosti alebo krajiny, v ktorých ...

Poznámky

 • 1)  Medzinárodný dohovor o potláčaní financovania terorizmu (oznámenie č. 593/2002 Z. z.).
 • 1a)  Zákon č. 289/2016 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií a o doplnení zákona č. 566/2001 ...
 • 2)  § 2 ods. 1 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 4)  § 99 ods. 1 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a ...
 • 5)  § 2 ods. 1 zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov. ...
 • 6)  § 3 ods. 1 zákona č. 92/2008 Z. z. o komoditnej burze a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej ...
 • 7)  § 27 ods. 1 a § 70 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov. ...
 • 8)  § 54 ods. 1 a § 73o ods. 6 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 9)  § 6 až 10 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene ...
 • 10)  § 4 ods. 5 zákona č. 203/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 11)  § 2 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 13)  Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 14)  Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 15)  § 2 písm. k) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ...
 • 17)  Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. ...
 • 18)  Zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady ...
 • 19)  § 39 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
 • 19a)  § 63 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 19b)  § 75 zákona č. 492/2009 Z. z.
 • 19c)  § 81 ods. 1 zákona č. 492/2009 Z. z. v znení zákona č. 394/2011 Z. z.
 • 20)  Zákon č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. ...
 • 21)  § 2 písm. a) zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 22)  § 7 zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 23)  § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej ...
 • 24)  Zákon č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. ...
 • 25)  Zákon č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o ...
 • 26)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových ...
 • 27)  Zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom ...
 • 28)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) ...
 • 29)  Napríklad § 18 ods. 2 písm. a) Občianskeho zákonníka, zákon č. 116/1985 Zb. o podmienkach činnosti ...
 • 30)  § 18 ods. 2 písm. b) Občianskeho zákonníka, zákon č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch ...
 • 32a)  § 2 písm. b) zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách ...
 • 34)  Zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 35)  Čl. 3 ods. 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej ...
 • 35a)  § 21 ods. 1 písm. a) zákona č 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov ...
 • 36)  § 48 zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb., § 89 ods. 2 zákona č. 483/2001 Z. z. ...
 • 36a)  § 3 písm. p) a § 19 ods. 6 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 37)  Zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 38)  Zákon č. 34/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 39)  Zákon č. 213/1997 Z. z. v znení zákona č. 35/2002 Z. z.
 • 40)  Zákon č. 147/1997 Z. z.
 • 41)  Trestný zákon.
 • 41a)  § 3 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení ...
 • 41b)  Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 41c)  Zákon č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o ...
 • 42)  § 2 zákona č. 43/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 43)  Zákon č. 492/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 43a)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1675 zo 14. júla 2016, ktorým sa smernica Európskeho parlamentu ...
 • 44)  § 11 ods. 1 zákona č. 171/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 45)  Napríklad zákon č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 46)  § 49b zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 47)  § 4 ods. 2 písm. a) a § 10 ods. 3 písm. f) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov ...
 • 47a)  Napríklad Obchodný zákonník, zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. v znení neskorších ...
 • 48)  § 4 ods. 3 písm. a) a § 10 ods. 3 písm. f) zákona č. 122/2013 Z. z.
 • 49)  § 13 ods. 2 prvá veta, § 15 ods. 6 prvá veta zákona č. 122/2013 Z. z.
 • 50)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky ...
 • 51)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších ...
 • 51a)  Čl. 3 ods. 22 nariadenia Komisie (EÚ) č. 389/2013, ktorým sa zriaďuje register Únie podľa smernice ...
 • 52)  § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z.
 • 53)  Napríklad zákon č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej ...
 • 53a)  Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 53b)  Napríklad § 2 zákona č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.
 • 53c)  Napríklad § 4 zákona č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti, čl. 4 až 6 nariadenia ...
 • 54)  § 1 ods. 3 písm. a) zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení ...
 • 55)  10 ods. 2 písm. b) zákona č. 171/2005 Z. z.
 • 56)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení ...
 • 57)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. ...
 • 58)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. ...
 • 59)  § 415 až 459 Občianskeho zákonníka.
 • 60)  Nariadenie (EÚ) 2015/847.
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore