Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71013
Dôvodové správy: 2380
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
05.06.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 292/2014 účinný od 01.07.2019 do 26.12.2019


Platnosť od: 24.10.2014
Účinnosť od: 01.07.2019
Účinnosť do: 26.12.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Správne právo, Finančné právo, Štátna správa, Rozpočtové právo, Kontrolný systém, Územná samospráva

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST14 JUD DS9 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 292/2014 účinný od 01.07.2019 do 26.12.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 292/2014 s účinnosťou od 01.07.2019 na základe 154/2019

Legislatívny proces k zákonu 154/2019§ 1
Predmet zákona

(1)
Tento zákon upravuje právne vzťahy pri poskytovaní príspevku v programovom období 2014 - 2020, postup a podmienky poskytovania príspevku, práva a povinnosti osôb v súvislosti s poskytovaním príspevku, pôsobnosť orgánov štátnej správy a orgánov územnej samosprávy pri poskytovaní príspevku a zodpovednosť za porušenie podmienok poskytnutia príspevku.
(2)
Tento zákon sa nevzťahuje na pomoc a podporu poskytovanú podľa osobitných predpisov,1) ak § 49 ods. 7 neustanovuje inak.
zobraziť paragraf
§ 3
Základné ustanovenia

(1)
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
príspevkom finančné prostriedky poskytované z európskych štrukturálnych a investičných fondov a finančné prostriedky poskytované zo štátneho rozpočtu určené na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie; príspevok je poskytovaný vo forme nenávratného finančného príspevku alebo podmienečne vratného finančného príspevku na realizáciu projektu na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku alebo podmienečne vratného finančného príspevku podľa § 25 (ďalej len "zmluva") alebo rozhodnutia podľa § 16 ods. 2,
b)
projektom súhrn aktivít, na ktoré sa vzťahuje poskytnutie príspevku, ktoré predkladá žiadateľ v žiadosti o poskytnutie príspevku (ďalej len "žiadosť") a ktoré realizuje prijímateľ sám alebo s partnerom v súlade so zmluvou alebo rozhodnutím podľa § 16 ods. 2; projektom je aj integrovaný projekt a kolektívna investícia,
c)
integrovaným projektom súhrn aktivít, na ktoré sa vzťahuje poskytnutie príspevku z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka, ktoré predstavujú investície týkajúce sa súčasne viacerých opatrení,9) na ktoré sa vzťahuje poskytnutie príspevku, ktoré predkladá žiadateľ v žiadosti a ktoré realizuje prijímateľ sám alebo s partnerom v súlade so zmluvou alebo rozhodnutím podľa § 16 ods. 2,
d)
kolektívnou investíciou súhrn aktivít, na ktoré sa vzťahuje poskytnutie príspevku z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka, ktoré predstavujú investície týkajúce sa jedného alebo viacerých opatrení,9) na ktoré sa vzťahuje poskytnutie príspevku, ktoré predkladá žiadateľ v žiadosti a ktoré realizuje prijímateľ vždy spoločne s partnerom v súlade so zmluvou alebo rozhodnutím podľa § 16 ods. 2,
e)
systémom riadenia a kontroly10) pravidlá, postupy a činnosti súvisiace s poskytovaním príspevku, financovaním príspevku a s výkonom vládneho auditu; systém riadenia a kontroly zahŕňa systém riadenia, systém finančného riadenia a postupy pre výkon vládneho auditu,
f)
systémom riadenia súhrn pravidiel, postupov a činností, ktoré sa uplatňujú pri poskytovaní príspevku, najmä pri vyhlasovaní výzvy na predkladanie projektových zámerov, výzvy na predkladanie žiadostí (ďalej len "výzva") a vyzvaní podľa tohto zákona, v konaní o žiadosti, pri opravných prostriedkoch, kontrole11) projektov, posudzovaní konfliktu záujmov, aplikácii postupov posudzovania sťažností, zverejňovaní informácií a spracúvaní osobných údajov,
g)
systémom finančného riadenia súhrn pravidiel, postupov a činností financovania príspevku, ktorý zahŕňa finančné plánovanie a rozpočtovanie, riadenie a realizáciu toku finančných prostriedkov, účtovanie, výkazníctvo a monitorovanie finančných tokov, certifikáciu a vysporiadanie finančných vzťahov voči Slovenskej republike a voči Európskej komisii,
h)
systémom ochrany finančných záujmov Európskej únie súhrn pravidiel, postupov a činností zameraných na ochranu finančných záujmov, najmä na zabezpečenie efektívnosti, transparentnosti, hospodárnosti, účinnosti a účelnosti nakladania s prostriedkami Európskej únie,
i)
platbou finančný prevod príspevku alebo jeho časti,
j)
pohľadávkou z príspevku pohľadávka štátu v správe poskytovateľa na vrátenie príspevku alebo jeho časti na základe zisteného porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov, zmluvy alebo rozhodnutia podľa § 16 ods. 2 zo strany prijímateľa, partnera alebo užívateľa,
k)
pohľadávkou z rozhodnutia pohľadávka štátu z právoplatného rozhodnutia správneho orgánu podľa § 41 ods. 5 alebo § 41a ods. 3 alebo pohľadávka štátu z právoplatného rozhodnutia príslušného orgánu12) vydávajúceho rozhodnutie o porušení finančnej disciplíny (ďalej len "Úrad vládneho auditu").
(2)
Na účely tohto zákona sa ďalej rozumie
a)
spolupracujúcim orgánom auditujúci orgán podľa osobitného predpisu13) okrem Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo financií"), ktorý vykonáva úlohy podľa osobitného predpisu14) v spolupráci s orgánom auditu,
b)
prijímateľom osoba od nadobudnutia účinnosti zmluvy alebo právoplatnosti rozhodnutia podľa § 16 ods. 2, ktorej bola schválená žiadosť v konaní podľa tohto zákona; prijímateľom je aj hlavný prijímateľ podľa osobitného predpisu,15)
c)
partnerom osoba, ktorá sa spolupodieľa na príprave projektu so žiadateľom a na realizácii projektu s prijímateľom podľa zmluvy alebo podľa písomnej zmluvy uzavretej medzi prijímateľom a partnerom alebo ktorá sa spolupodieľa na realizácii projektu s prijímateľom podľa zmluvy alebo podľa písomnej zmluvy uzavretej medzi prijímateľom a partnerom; v rámci programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika a programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Rakúsko je partnerom prijímateľ podľa osobitného predpisu15) a vzťahy medzi hlavným prijímateľom podľa osobitného predpisu15) a týmto prijímateľom upravuje vždy osobitná zmluva. V rámci poskytovania príspevku z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka je partnerom osoba, ktorá sa spolupodieľa na príprave projektu so žiadateľom a na realizácii projektu podľa osobitného predpisu16) s prijímateľom podľa zmluvy alebo podľa písomnej zmluvy uzavretej medzi prijímateľom a partnerom alebo ktorá sa spolupodieľa na realizácii projektu s prijímateľom podľa zmluvy alebo podľa písomnej zmluvy uzavretej medzi prijímateľom a partnerom,
d)
užívateľom osoba, ktorej prijímateľ alebo partner poskytuje finančné prostriedky z príspevku za podmienok určených vo výzve alebo vo vyzvaní pre národný projekt na základe predchádzajúceho súhlasu poskytovateľa a v súlade so zmluvou uzavretou medzi prijímateľom a užívateľom alebo partnerom a užívateľom,
e)
žiadateľom osoba, ktorá žiada o poskytnutie príspevku do nadobudnutia účinnosti zmluvy alebo právoplatnosti rozhodnutia podľa § 16 ods. 2 alebo predkladá projektový zámer,
f)
poskytovateľom riadiaci orgán alebo Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len "agentúra") pre poskytovanie príspevku z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka;17) poskytovateľom môže byť sprostredkovateľský orgán, ak ho tým riadiaci orgán poverí,
g)
cieľovou skupinou skupina osôb, v ktorých prospech sa realizuje projekt.
zobraziť paragraf
§ 4
Vláda Slovenskej republiky


Vláda Slovenskej republiky (ďalej len "vláda")
a)
zabezpečuje koordináciu poskytovania príspevku tým, že určuje
1.
riadiaci orgán18) okrem riadiaceho orgánu ustanoveného osobitným predpisom,19)
2.
na návrh riadiaceho orgánu sprostredkovateľský orgán,20)
3.
platobnú jednotku okrem agentúry,21)
4.
orgán auditu, ak nie je ustanovený v § 10 ods. 1,
b)
schvaľuje
1.
Partnerskú dohodu Slovenskej republiky na roky 2014 - 2020 (ďalej len "partnerská dohoda") pred zaslaním Európskej komisii22) a jej zmeny,
2.
operačný program23) a program rozvoja vidieka24) pred zaslaním Európskej komisii,
3.
systém riadenia, systém finančného riadenia a systém ochrany finančných záujmov Európskej únie,
c)
plní ďalšie úlohy v oblasti poskytovania príspevku.
zobraziť paragraf
§ 18
Projektový zámer

(1)
Pred vyhlásením výzvy môže poskytovateľ vyhlásiť výzvu na predkladanie projektových zámerov. Poskytovateľ vyhlási výzvu na predkladanie projektových zámerov zverejnením na svojom webovom sídle.
(2)
Projektovým zámerom je súhrn informácií o projekte alebo viacerých projektoch požadovaných vo výzve na predkladanie projektových zámerov, ktorý žiadateľ navrhuje na realizáciu v prípade schválenia žiadosti.
(3)
Z projektového zámeru musí byť zrejmé najmä kto predkladá projektový zámer, na realizáciu akého projektu má byť príspevok poskytnutý, kto bude realizovať projekt a aké ciele budú realizáciou projektu dosiahnuté.
(4)
Vo výzve na predkladanie projektového zámeru poskytovateľ vymedzí rozsah informácií potrebných na posúdenie projektového zámeru a podmienky, ktorých splnenie musí žiadateľ preukázať. Na obsah výzvy na predkladanie projektových zámerov sa primerane vzťahujú ustanovenia § 17 ods. 2 až 5.
(5)
Ak vzniknú pochybnosti o pravdivosti alebo úplnosti projektového zámeru alebo jeho príloh, poskytovateľ tieto pochybnosti oznámi žiadateľovi a vyzve ho, aby sa k nim vyjadril; poskytovateľ určí primeranú lehotu na vyjadrenie, ktorá nesmie byť kratšia ako päť pracovných dní od doručenia oznámenia poskytovateľa. Poskytovateľ po predložení projektového zámeru hodnotením zisťuje, či projektový zámer spĺňa podmienky určené vo výzve na predkladanie projektového zámeru.
(6)
Po zhodnotení projektového zámeru poskytovateľ vypracuje hodnotiacu správu o projektovom zámere, ktorá obsahuje informáciu o tom, či projektový zámer spĺňa alebo nespĺňa podmienky určené vo výzve na predkladanie projektového zámeru. Ak po výzve poskytovateľa podľa odseku 5 pretrvávajú pochybnosti o pravdivosti a úplnosti projektového zámeru, poskytovateľ vypracuje hodnotiacu správu o tom, že projektový zámer nespĺňa podmienky určené vo výzve na predkladanie projektového zámeru.
(7)
Hodnotiaca správa môže obsahovať aj odporúčania pre zapojenie partnera, užívateľa alebo iných osôb do prípravy a realizácie projektu alebo ďalšie odporúčania týkajúce sa prípravy a realizácie projektu.
(8)
Poskytovateľ doručí hodnotiacu správu žiadateľovi. Poskytovateľ je oprávnený určiť hodnotiacu správu ako ďalšiu podmienku poskytnutia príspevku vo výzve podľa § 17 ods. 4.
zobraziť paragraf
§ 19
Konanie o žiadosti

(1)
Účastníkom konania o žiadosti je žiadateľ.
(2)
Konanie o žiadosti sa začína doručením žiadosti poskytovateľovi na základe vyhlásenej výzvy.
(3)
Žiadateľ môže podať žiadosť poskytovateľovi od vyhlásenia výzvy do uzavretia výzvy, ak poskytovateľ neurčí vo výzve inú lehotu na predkladanie žiadostí.
(4)
Žiadosť musí byť predložená riadne, včas a vo forme určenej poskytovateľom vo výzve.
(5)
Ak vzniknú pochybnosti o pravdivosti alebo úplnosti žiadosti alebo jej príloh, poskytovateľ oznámi tieto pochybnosti žiadateľovi a vyzve ho, aby sa k nim vyjadril; poskytovateľ určí žiadateľovi primeranú lehotu na vyjadrenie, ktorá nesmie byť kratšia ako päť pracovných dní od doručenia oznámenia poskytovateľa a poučí ho o následkoch spojených s neodstránením pochybností alebo nedodržaním určenej lehoty.
(6)
Poskytovateľ v konaní o žiadosti zisťuje splnenie podmienok poskytnutia príspevku.
(7)
Poskytovateľ koná o žiadosti podľa podmienok poskytnutia príspevku určených vo výzve platných ku dňu uzavretia výzvy alebo ku dňu predloženia žiadosti, ak sa vzhľadom na priebežný charakter výzvy koná o žiadosti pred jej uzavretím.
(8)
Poskytovateľ rozhodne o schválení žiadosti, ktorá spĺňa podmienky poskytnutia príspevku.
(9)
Poskytovateľ rozhodne o neschválení žiadosti, ak
a)
žiadateľ nesplnil niektorú z podmienok poskytnutia príspevku alebo
b)
nie je možné žiadosť schváliť z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov určených vo výzve.
(10)
Písomné rozhodnutie o žiadosti obsahuje výrok, odôvodnenie a poučenie o opravnom prostriedku. V písomnom vyhotovení rozhodnutia sa uvedie orgán, ktorý rozhodnutie vydal, dátum vydania rozhodnutia a označenie žiadosti, ktorá bola predmetom konania. Rozhodnutie musí mať odtlačok úradnej pečiatky a podpis s uvedením mena, priezviska a funkcie oprávnenej osoby. Ak sa rozhodnutie vyhotovuje v elektronickej podobe podľa osobitného predpisu,63a) neobsahuje odtlačok úradnej pečiatky a podpis, ale je poskytovateľom autorizované podľa osobitného predpisu.63a)
(11)
Písomné rozhodnutie o schválení žiadosti obsahuje vo výroku výšku schváleného príspevku. Písomné rozhodnutie o schválení žiadosti môže vo výroku rozhodnutia obsahovať podmienky, ktorých splnenie musí žiadateľ preukázať pred uzatvorením zmluvy vrátane lehoty, v ktorej tak musí urobiť.
(12)
Poučenie o opravnom prostriedku obsahuje údaj, či možno proti rozhodnutiu o žiadosti podať opravný prostriedok, v akej lehote, na ktorý orgán a kde možno opravný prostriedok podať. Poučenie o opravnom prostriedku obsahuje aj údaj, že rozhodnutie o žiadosti možno preskúmať súdom.
zobraziť paragraf
§ 22
Odvolanie

(1)
Proti rozhodnutiu podľa tohto zákona možno podať odvolanie, ak tento zákon neustanovuje inak alebo ak sa žiadateľ písomne u poskytovateľa práva na odvolanie nevzdal.
(2)
Odvolanie môže podať žiadateľ písomne u poskytovateľa, ktorý rozhodnutie vydal, do desiatich pracovných dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
(3)
Rozsah, v akom sa rozhodnutie napáda, a dôvody odvolania môže žiadateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie odvolania.
(4)
Ak žiadateľ v dôsledku nesprávneho poučenia alebo preto, že nebol poučený vôbec, podal opravný prostriedok po lehote, predpokladá sa, že ho podal včas, ak tak urobil najneskôr do jedného mesiaca odo dňa doručenia odvolaním napadnutého rozhodnutia.
(5)
Odvolanie obsahuje
a)
označenie žiadateľa,
b)
označenie poskytovateľa, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal,
c)
označenie rozhodnutia, proti ktorému odvolanie smeruje,
d)
akej veci sa odvolanie týka a dôvody podania odvolania,
e)
čo odvolaním žiadateľ navrhuje,
f)
dátum podania a podpis osoby podávajúcej odvolanie.
(6)
Ak žiadateľ vezme odvolanie späť, nemôže podať v tej istej veci nové odvolanie. Oznámenie o späťvzatí odvolania musí byť podané písomne poskytovateľovi. Ak dôjde k späťvzatiu odvolania do rozhodnutia o odvolaní, poskytovateľ konanie o odvolaní zastaví.
(7)
Odvolanie nie je prípustné proti
a)
rozhodnutiu o zastavení konania,
b)
rozhodnutiu o zmene rozhodnutia o neschválení žiadosti,
c)
rozhodnutiu o zrušení rozhodnutia a vrátení veci na nové konanie a rozhodnutie,
d)
rozhodnutiu o odvolaní štatutárneho orgánu poskytovateľa alebo riadiaceho orgánu podľa § 23 ods. 7,
e)
rozhodnutiu o preskúmaní rozhodnutia mimo odvolacieho konania.
(8)
Poskytovateľ odvolanie písomne odmietne, ak
a)
nie je podané oprávnenou osobou,
b)
sa žiadateľ práva na odvolanie vzdal,
c)
je podané po určenej lehote, ak odsek 4 neustanovuje inak,
d)
je podané po späťvzatí,
e)
nie je podané písomne,
f)
neobsahuje náležitosti podľa odseku 5 písm. d) až f),
g)
smeruje len proti odôvodneniu rozhodnutia,
h)
je podané proti rozhodnutiu, proti ktorému nie je odvolanie prípustné.
zobraziť paragraf
§ 23
Odvolacie konanie

(1)
Poskytovateľ môže rozhodnúť o odvolaní, ak mu v plnom rozsahu vyhovie.
(2)
Ak poskytovateľ v plnom rozsahu nevyhovie odvolaniu, predloží odvolanie na rozhodnutie o odvolaní štatutárnemu orgánu poskytovateľa, ktorý, ak sú na to dôvody, rozhodnutie zmení, inak rozhodnutie potvrdí.
(3)
Štatutárny orgán poskytovateľa rozhodnutie zruší a vec vráti poskytovateľovi, ktorý ho vydal, na nové konanie a rozhodnutie, ak zistenie skutkového stavu poskytovateľom bolo nedostačujúce na riadne posúdenie veci alebo pokiaľ je to vhodnejšie najmä z dôvodu rýchlosti a hospodárnosti konania; poskytovateľ je viazaný právnym názorom štatutárneho orgánu poskytovateľa.
(4)
Rozhodnutie o odvolaní musí byť vydané do 30 pracovných dní od predloženia odvolania štatutárnemu orgánu, vo zvlášť zložitých prípadoch najneskôr do 60 pracovných dní; o tejto skutočnosti poskytovateľ upovedomí žiadateľa s uvedením dôvodov.
(5)
Na odvolacie konanie sa primerane vzťahuje § 20.
(6)
Štatutárny orgán poskytovateľa rozhoduje na návrh osobitnej komisie, ktorá preskúma napadnuté rozhodnutie.
(7)
Ak poskytovateľ, ktorým je agentúra, o odvolaní podľa odseku 4 nerozhodne, rozhoduje o odvolaní riadiaci orgán, ktorým je ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka.
(8)
Rozhodnutie o odvolaní nadobúda právoplatnosť doručením žiadateľovi.
zobraziť paragraf
§ 25
Zmluva

(1)
Príspevok sa poskytuje prijímateľovi na základe a v súlade so zmluvou uzavretou podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka.
(2)
Právny nárok na poskytnutie príspevku vzniká nadobudnutím účinnosti zmluvy alebo nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia, ak je prijímateľ a poskytovateľ tá istá osoba. Poskytnutie príspevku na základe zmluvy je viazané na splnenie podmienok dohodnutých v zmluve.
(3)
Zmluva upravuje práva a povinnosti prijímateľa a poskytovateľa pri realizácii projektu. Ak je účastníkom zmluvného vzťahu partner, zmluva upravuje aj práva a povinnosti partnera.
(4)
Žiadateľ je povinný poskytnúť pred uzavretím zmluvy poskytovateľovi súčinnosť v rozsahu potrebnom na uzavretie zmluvy.
(5)
Poskytovateľ zašle písomný návrh na uzavretie zmluvy a určí lehotu na prijatie návrhu žiadateľovi,
a)
ktorému rozhodnutie o schválení žiadosti nadobudlo právoplatnosť,
b)
ktorý splnil podmienky určené vo výroku rozhodnutia podľa § 19 ods. 11, ak boli podmienky vo výroku rozhodnutia určené, a
c)
ktorý poskytol potrebnú súčinnosť.
(6)
Ak počas trvania zmluvy poskytovateľ a prijímateľ splynú v jednu osobu, zmluvou vymedzené práva a povinnosti nezanikajú.
(7)
Poskytovateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť alebo zmluvu vypovedať za podmienok dohodnutých v zmluve alebo ak tak ustanovuje tento zákon.
(8)
V zmluve možno dohodnúť zmluvnú pokutu za porušenie tých zmluvných povinností, za ktoré sa
a)
neukladá sankcia podľa osobitného predpisu,64)
b)
nevykoná finančná oprava podľa § 40 alebo
c)
neuplatňuje postup podľa § 41, § 41a alebo § 45.
(9)
Na zabezpečenie pohľadávky poskytovateľa je poskytovateľ oprávnený prijať od prijímateľa zmenku ako zabezpečovací prostriedok.
(10)
Ak ide o poskytnutie podmienečne vratného finančného príspevku, v ustanoveniach zmluvy podľa odseku 3 sa určia podmienky vrátenia prostriedkov z podmienečne vratného finančného príspevku a určí sa, či pri splnení alebo nesplnení podmienok musia byť vrátené všetky prostriedky z tohto príspevku alebo len ich časť. Na ďalšie použitie vrátených prostriedkov z podmienečne vratného finančného príspevku sa ustanovenia tohto zákona nepoužijú.
zobraziť paragraf
§ 27
Veľké projekty

(1)
Riadiaci orgán vyzve budúceho žiadateľa písomne alebo zverejnením na svojom webovom sídle na prípravu a predloženie veľkého projektu.66) Ak poskytovateľ vyzve budúceho žiadateľa písomne, bezodkladne zverejní vyzvanie na svojom webovom sídle. Na vyzvanie podľa predchádzajúcej vety sa primerane vzťahuje § 17 ods. 2 a ods. 5 až 8. Na podmienky poskytnutia príspevku sa vzťahuje § 17 ods. 3 a 4 rovnako.
(2)
Pri príprave veľkého projektu môže riadiaci orgán usmerňovať budúceho žiadateľa; budúci žiadateľ je povinný tieto usmernenia dodržiavať.
(3)
Žiadosť o poskytnutie príspevku pre veľký projekt obsahuje najmä náležitosti podľa osobitného predpisu.67)
(4)
Riadiaci orgán overí, či navrhovaný veľký projekt spĺňa podmienky poskytnutia príspevku určené vo vyzvaní.
(5)
Ak veľký projekt nespĺňa podmienky poskytnutia príspevku určené vo vyzvaní, riadiaci orgán rozhodne o neschválení žiadosti; na náležitosti rozhodnutia o neschválení žiadosti sa primerane použijú ustanovenia § 19 ods. 10 a 12.
(6)
Ak veľký projekt spĺňa podmienky poskytnutia príspevku určené vo vyzvaní, riadiaci orgán predloží žiadosť na schválenie Európskej komisii podľa osobitného predpisu68) a informuje žiadateľa o schválení alebo neschválení poskytnutia príspevku.
(7)
Ak je príspevok schválený podľa odseku 6, riadiaci orgán uzavrie so žiadateľom zmluvu.
(8)
Riadiaci orgán môže uzavrieť zmluvu so žiadateľom po predložení žiadosti na nezávislé posúdenie kvality a informovaní Európskej komisie alebo priamo na schválenie Európskej komisii pred jej schválením podľa odseku 6. Ak bola uzavretá zmluva podľa predchádzajúcej vety a príspevok nebol schválený podľa odseku 6, riadiaci orgán je povinný zmluvu vypovedať alebo od zmluvy odstúpiť.69)
zobraziť paragraf
§ 32
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika a program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Rakúsko

(1)
Poskytovateľ je pri rozhodovaní o žiadosti viazaný posúdením žiadosti spoločným monitorovacím výborom72) príslušného programu. Ak bola žiadosť posúdená v rozpore s § 19 ods. 6, poskytovateľ vráti žiadosť spoločnému monitorovaciemu výboru pre príslušný program na opätovné posúdenie. Opätovným posúdením žiadosti spoločným monitorovacím výborom je poskytovateľ viazaný.
(2)
Rozhodnutie o schválení žiadosti vydané podľa § 19 ods. 8 môže obsahovať podmienky, ktorých splnenie závisí od rozhodnutia spoločného monitorovacieho výboru pre príslušný program prijatý v čase realizácie aktivít projektu. Podmienky sú prípustné, iba ak následky ich splnenia sú v prospech žiadateľa. Ustanovenia tohto zákona, ktoré sú v rozpore s touto právomocou spoločného monitorovacieho výboru pre príslušný program, sa nepoužijú.
(3)
O odvolaní rozhoduje štatutárny orgán poskytovateľa na základe posúdenia spoločným monitorovacím výborom príslušného programu; § 23 ods. 2 a 6 sa nepoužije.
(4)
Štatutárny orgán poskytovateľa môže z vlastného podnetu alebo podnetu žiadateľa preskúmať právoplatné rozhodnutie poskytovateľa podľa § 24. Vydaniu rozhodnutia štatutárneho orgánu podľa predchádzajúcej vety predchádza posúdenie spoločným monitorovacím výborom príslušného programu.
(5)
Ak certifikačný orgán poskytuje prostriedky podľa § 9 ods. 2 písm. f) druhého bodu na účet prijímateľa alebo partnera, prijímateľ alebo partner, ktorým je štátna rozpočtová organizácia, realizuje výdavky na financovanie programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika a programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko prostredníctvom samostatného účtu.
zobraziť paragraf
§ 37
Ochrana finančných záujmov Európskej únie

(1)
Ochrana finančných záujmov Európskej únie zahŕňa prevenciu, odhaľovanie, zisťovanie a riešenie nezrovnalostí, prijímanie nápravných opatrení vo forme finančných opráv a vysporiadania finančných vzťahov a iných nápravných opatrení.85)
(2)
Poskytovateľ, platobná jednotka, certifikačný orgán, orgán auditu, spolupracujúci orgán, prijímateľ, partner a užívateľ sú povinní predchádzať vzniku nezrovnalostí, a ak vzniknú, sú povinní bezodkladne prijať nápravné opatrenia.
(3)
Ak riadiaci orgán zistí nezrovnalosť z vlastného podnetu, z podnetu certifikačného orgánu, platobnej jednotky, orgánu auditu alebo iného podnetu, je povinný vypracovať a predložiť správu o zistenej nezrovnalosti certifikačnému orgánu, platobnej jednotke a prijímateľovi; riadiaci orgán je povinný predložiť orgánu auditu správu o zistenej nezrovnalosti, len ak bola nezrovnalosť zistená z podnetu orgánu auditu. Ak agentúra zistí nezrovnalosť z vlastného podnetu alebo iného podnetu, je povinná vypracovať správu o zistenej nezrovnalosti a predložiť ju prijímateľovi.
(4)
Ak certifikačný orgán zistí nezrovnalosť z vlastného podnetu alebo iného podnetu a nedá podnet riadiacemu orgánu, je povinný vypracovať a predložiť správu o zistenej nezrovnalosti poskytovateľovi, platobnej jednotke a prijímateľovi.
(5)
Ak platobná jednotka zistí nezrovnalosť z vlastného podnetu alebo iného podnetu a nedá podnet riadiacemu orgánu, je povinná vypracovať a predložiť správu o zistenej nezrovnalosti certifikačnému orgánu, poskytovateľovi a prijímateľovi.
(6)
Ak orgán auditu alebo spolupracujúci orgán zistí nezrovnalosť z vlastného podnetu alebo iného podnetu a nedá podnet riadiacemu orgánu, je povinný vypracovať a predložiť správu o zistenej nezrovnalosti poskytovateľovi, platobnej jednotke, certifikačnému orgánu a prijímateľovi.
(7)
Ak riadiaci orgán pre Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka zistí nezrovnalosť z vlastného podnetu alebo iného podnetu, je povinný vypracovať správu o zistenej nezrovnalosti a predložiť ju agentúre a prijímateľovi.
(8)
Ak prijímateľ zistí nezrovnalosť, je povinný to bezodkladne oznámiť poskytovateľovi; ak partner, užívateľ alebo dodávateľ zistia nezrovnalosť, sú povinní to bezodkladne oznámiť prijímateľovi.
(9)
Povinnosť predkladania správy o zistenej nezrovnalosti podľa odsekov 3 až 7 platí pre poskytovateľa, ktorého sa nezrovnalosť týka.
(10)
V prípadoch hodných osobitného zreteľa sa správa o zistenej nezrovnalosti nepredkladá prijímateľovi alebo poskytovateľovi podľa odsekov 3 až 7, ak prijímateľ, partner, poskytovateľ, štatutárny orgán, zamestnanec alebo osoba konajúca v mene a na účet prijímateľa, partnera alebo poskytovateľa je podozrivá zo spáchania trestného činu, priestupku alebo iného správneho deliktu.
(11)
Správa o zistenej nezrovnalosti obsahuje najmä
a)
kód nezrovnalosti,
b)
popis nezrovnalosti,
c)
označenie ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré boli porušené,
d)
obdobie alebo dátum vzniku nezrovnalosti,
e)
dátum zistenia nezrovnalosti,
f)
označenie subjektu, ktorý nezrovnalosť spôsobil,
g)
finančné vyčíslenie nezrovnalosti,
h)
označenie dlžníka.
(12)
Ak nastala zmena v údajoch uvedených v správe o zistenej nezrovnalosti, orgány uvedené v odsekoch 3, 6 a 7 a Úrad vládneho auditu sú povinné bezodkladne zabezpečiť aktualizáciu správy o zistenej nezrovnalosti.
(13)
Poskytovateľ sprístupní86) správu o zistenej nezrovnalosti, ktorá sa týka nezrovnalosti
a)
vysporiadanej prijímateľom podľa § 41 ods. 1 a ods. 4, § 41a ods. 1 alebo § 42,
b)
na účely vysporiadania ktorej uzavrel poskytovateľ s prijímateľom dohodu o splátkach alebo dohodu o odklade plnenia podľa § 45 alebo
c)
potvrdenej právoplatným rozhodnutím, na základe ktorého je prijímateľ povinný vrátiť príspevok alebo jeho časť.
(14)
Certifikačný orgán a agentúra sú povinné predkladať orgánu zabezpečujúcemu ochranu finančných záujmov Európskej únie
a)
súhrnný prehľad správ o zistenej nezrovnalosti štvrťročne, v ktorom sa uvádzajú správy o zistenej nezrovnalosti podľa osobitného predpisu,87)
b)
správu o zistenej nezrovnalosti do piatich pracovných dní od získania informácie o zistenej nezrovnalosti podľa osobitného predpisu.87)
(15)
Za riešenie nezrovnalostí v rámci príslušného operačného programu je zodpovedný poskytovateľ.
zobraziť paragraf
§ 41
Postup pri porušení pravidiel a postupov verejného obstarávania pri nadlimitných zákazkách a podlimitných zákazkách

(1)
Ak poskytovateľ na základe vlastného podnetu alebo podnetu iného orgánu zistí porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania,100) ktoré malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, prostredníctvom žiadosti o vrátenie vyzve prijímateľa vrátiť poskytnutý príspevok alebo jeho časť vzťahujúci sa na predmet zákazky; ak iný orgán ako poskytovateľ zistí porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania,100) ktoré malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, a poskytovateľ s týmto zistením nesúhlasí, poskytovateľ podá podnet101) Úradu pre verejné obstarávanie.
(2)
Ak prijímateľ nevráti poskytnutý príspevok alebo jeho časť na základe žiadosti o vrátenie podľa odseku 1, poskytovateľ podá podnet101) Úradu pre verejné obstarávanie.
(3)
Ak bolo na základe podnetu101) podľa odseku 2 zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania100) uvedené v rozhodnutí,102) ktoré malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, a ak poskytovateľ za takéto porušenie vyzval prijímateľa prostredníctvom žiadosti o vrátenie vrátiť poskytnutý príspevok alebo jeho časť vzťahujúci sa na predmet zákazky podľa odseku 1, poskytovateľ podá podnet správnemu orgánu na konanie podľa odseku 5.
(4)
Ak bolo na základe podnetu101) zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania100) uvedené v rozhodnutí,102) ktoré malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, a ak poskytovateľ za takéto porušenie nevyzval prijímateľa prostredníctvom žiadosti o vrátenie vrátiť poskytnutý príspevok alebo jeho časť vzťahujúci sa na predmet zákazky podľa odseku 1, poskytovateľ bezodkladne po doručení rozhodnutia102) vyzve prijímateľa prostredníctvom žiadosti o vrátenie vrátiť poskytnutý príspevok alebo jeho časť vzťahujúci sa na predmet zákazky. Ak prijímateľ nevráti poskytnutý príspevok alebo jeho časť na základe žiadosti o vrátenie, poskytovateľ podá podnet správnemu orgánu na konanie podľa odseku 5.
(5)
Správny orgán na základe podnetu podľa odseku 3 alebo odseku 4 rozhodne o vrátení sumy uvedenej v žiadosti o vrátenie podľa odseku 1 alebo odseku 4.
(6)
Na konanie podľa odseku 5 sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.62) Ak je viac správnych orgánov oprávnených rozhodnúť v konaní podľa odseku 5, rozhodne vo veci orgán, ktorý začal konať ako prvý. Správnym orgánom v konaní podľa odseku 5 je
a)
riadiaci orgán,
b)
agentúra alebo
c)
sprostredkovateľský orgán podľa § 8 ods. 6.
(7)
Úrad pre verejné obstarávanie je povinný do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia102) informovať poskytovateľa o výsledku konania podľa osobitného predpisu101).
(8)
Prostriedky Európskej únie schválené certifikačným orgánom vráti prijímateľ, ak ide o porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania, na osobitný účet ministerstva financií vedený v Štátnej pokladnici. Prostriedky Európskej únie z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka vráti prijímateľ na osobitný účet agentúry vedený v Štátnej pokladnici. Prostriedky Európskej únie neschválené certifikačným orgánom a prostriedky štátneho rozpočtu vráti prijímateľ do rozpočtu príslušnej platobnej jednotky podľa osobitného predpisu.105)
(9)
Ustanovenia odsekov 1 až 4 a odsekov 8 a 10 sa vzťahujú rovnako na partnera, ktorý je účastníkom zmluvného vzťahu podľa § 25 ods. 3.
(10)
Povinnosť poskytovateľa vyzvať prijímateľa na vrátenie príspevku alebo jeho časti podľa odsekov 1 a 4 môže byť nahradená navrhnutím vykonania vzájomného započítania podľa § 42 ods. 4 alebo § 43 ods. 4; ustanovenia odsekov 1 a 4 týkajúce sa žiadosti o vrátenie sa uplatnia v návrhu na vykonanie vzájomného započítania primerane.
(11)
Rozhodnutie Rady Úradu pre verejné obstarávanie podľa osobitného predpisu102a) je preskúmateľné súdom na základe žaloby riadiaceho orgánu, orgánu auditu alebo certifikačného orgánu. Žaloba musí byť podaná najneskôr do siedmich rokov odo dňa právoplatnosti napadnutého rozhodnutia.
zobraziť paragraf
§ 41a
Postup pri porušení pravidiel a postupov verejného obstarávania pri zákazkách s nízkou hodnotou

(1)
Ak poskytovateľ na základe vlastného podnetu alebo podnetu iného orgánu zistí porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania,102b) ktoré malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, prostredníctvom žiadosti o vrátenie vyzve prijímateľa vrátiť poskytnutý príspevok alebo jeho časť vzťahujúci sa na predmet zákazky.
(2)
Ak prijímateľ nevráti poskytnutý príspevok alebo jeho časť na základe žiadosti o vrátenie podľa odseku 1, poskytovateľ podá podnet správnemu orgánu na konanie podľa odseku 3.
(3)
Správny orgán na základe podnetu podľa odseku 2 rozhodne o vrátení sumy uvedenej v žiadosti o vrátenie podľa odseku 1.
(4)
Na konanie podľa odseku 3 sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.62) Ak je viac správnych orgánov oprávnených rozhodnúť v konaní podľa odseku 3, rozhodne vo veci orgán, ktorý začal konať ako prvý. Správnym orgánom v konaní podľa odseku 3 je
a)
riadiaci orgán,
b)
agentúra alebo
c)
sprostredkovateľský orgán podľa § 8 ods. 6.
(5)
Prostriedky Európskej únie schválené certifikačným orgánom vráti prijímateľ, ak ide o porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania, na osobitný účet ministerstva financií vedený v Štátnej pokladnici. Prostriedky Európskej únie v rámci Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka vráti prijímateľ na osobitný účet agentúry vedený v Štátnej pokladnici. Prostriedky Európskej únie neschválené certifikačným orgánom a prostriedky štátneho rozpočtu vráti prijímateľ do rozpočtu príslušnej platobnej jednotky podľa osobitného predpisu.105)
(6)
Ustanovenia odsekov 1, 2 a 5 sa vzťahujú rovnako na partnera, ktorý je účastníkom zmluvného vzťahu podľa § 25 ods. 3.
(7)
Povinnosť poskytovateľa vyzvať prijímateľa na vrátenie príspevku alebo jeho časti podľa odseku 1 môže byť nahradená navrhnutím vykonania vzájomného započítania podľa § 42 ods. 4 alebo § 43 ods. 4; ustanovenie odseku 1 týkajúce sa žiadosti o vrátenie sa uplatní v návrhu na vykonanie vzájomného započítania primerane.
zobraziť paragraf
§ 42
Vysporiadanie finančných vzťahov

(1)
Vysporiadanie finančných vzťahov sa vykonáva
a)
vzájomným započítaním pohľadávky z príspevku voči pohľadávke prijímateľa na poskytnutie príspevku alebo jeho časti,
b)
vzájomným započítaním pohľadávky z rozhodnutia voči pohľadávke prijímateľa na poskytnutie príspevku alebo jeho časti, alebo
c)
vrátením príspevku alebo jeho časti, ak sa nevykoná vzájomné započítanie pohľadávok.
(2)
Vzájomne započítať pohľadávku z príspevku alebo pohľadávku z rozhodnutia alebo časti týchto pohľadávok voči pohľadávke prijímateľa na poskytnutie príspevku alebo jeho časti je možné, ak
a)
so vzájomným započítaním pohľadávok súhlasí poskytovateľ po schválení certifikačným orgánom,
b)
príspevok poskytnutý prijímateľovi platobnou jednotkou bol schválený certifikačným orgánom,
c)
prijímateľ predložil žiadosť o platbu,
d)
prijímateľ v žiadosti o platbu alebo v dodatočnom oznámení navrhol vykonanie vzájomného započítania, alebo vzájomné započítanie vykoná jednostranne poskytovateľ podľa odseku 4,
e)
vzájomne započítaná suma je nižšia alebo rovná sume schválenej poskytovateľom v žiadosti o platbu.
(3)
Vzájomne započítať pohľadávku z príspevku alebo pohľadávku z rozhodnutia alebo časti týchto pohľadávok voči pohľadávke prijímateľa na poskytnutie príspevku alebo jeho časti je možné, ak sú súčasne splnené podmienky ustanovené v odseku 2 a ak je prijímateľ povinný vysporiadať
a)
príjem z projektu,
b)
príspevok alebo jeho časť v súlade so zmluvou alebo z dôvodu porušenia alebo nesplnenia podmienok zmluvy,
c)
príspevok alebo jeho časť, ak porušil povinnosti vyplývajúce z osobitných predpisov63) alebo
d)
nezrovnalosť.
(4)
Poskytovateľ bezodkladne oznámi prijímateľovi pripravované vykonanie vzájomného započítania pohľadávky z príspevku alebo pohľadávky z rozhodnutia voči pohľadávke prijímateľa na poskytnutie príspevku alebo jeho časti. Ak prijímateľ s jednostranným započítaním pohľadávok z príspevku voči pohľadávke prijímateľa na poskytnutie príspevku alebo jeho časti nesúhlasí, je povinný to oznámiť poskytovateľovi do troch dní od dňa doručenia oznámenia podľa predchádzajúcej vety.
(5)
Na vzájomné započítanie pohľadávok podľa odsekov 1 až 4 sa nevzťahujú ustanovenia osobitných predpisov.103)
(6)
Vzájomné započítanie pohľadávok nie je možné vykonať, ak je prijímateľom štátna rozpočtová organizácia.
(7)
Ak má prijímateľ povinnosť vrátiť príspevok alebo jeho časť a nevysporiadal ho z vlastnej iniciatívy vrátením alebo nenavrhol vzájomné započítanie, vykonanie vzájomného započítania navrhne podľa odseku 4 poskytovateľ alebo ho poskytovateľ prostredníctvom žiadosti o vrátenie vyzve na vrátenie príspevku alebo jeho časti. V tomto prípade prijímateľ vráti prostriedky Európskej únie schválené certifikačným orgánom na osobitný účet ministerstva financií vedený v Štátnej pokladnici,104) prostriedky Európskej únie neschválené certifikačným orgánom a prostriedky štátneho rozpočtu vráti do rozpočtu príslušnej platobnej jednotky podľa osobitného predpisu.105) Ak prijímateľ nevráti príspevok alebo jeho časť podľa prvej vety alebo neuzavrie s poskytovateľom dohodu o splátkach alebo dohodu o odklade plnenia podľa § 45 a ak poskytovateľ nepostupuje podľa § 41 ods. 2 alebo ods. 4 alebo § 41a ods. 2, poskytovateľ postupuje podľa osobitného predpisu.106) Ak poskytovateľ vyzval prijímateľa na vrátenie príspevku alebo jeho časti podľa prvej vety a prijímateľ vráti príspevok alebo jeho časť za podmienok a spôsobom uvedeným v zmluve alebo v rozhodnutí alebo ak prijímateľ postupuje podľa § 45 a uzavrie s poskytovateľom dohodu o splátkach alebo dohodu o odklade plnenia, správne konanie sa nezačne.
(8)
Osoba okrem užívateľa podľa odseku 9, ktorej bol uložený odvod za porušenie finančnej disciplíny pri hospodárení s prostriedkami Európskej únie a prostriedkami štátneho rozpočtu, odvádza prostriedky Európskej únie schválené certifikačným orgánom na osobitný účet ministerstva financií vedený v Štátnej pokladnici. Prostriedky Európskej únie neschválené certifikačným orgánom a prostriedky štátneho rozpočtu odvádza na príjmový účet príslušnej platobnej jednotky, ak § 31 ods. 3 neustanovuje inak.
(9)
Ak bol užívateľovi uložený odvod za porušenie finančnej disciplíny pri hospodárení s prostriedkami Európskej únie a prostriedkami štátneho rozpočtu v rámci realizovaného národného projektu prijímateľom, ktorým je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, takýto užívateľ odvádza prostriedky Európskej únie a prostriedky štátneho rozpočtu na samostatný účet prijímateľa, ktorým je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. Prijímateľ, ktorým je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, vráti prostriedky Európskej únie schválené certifikačným orgánom na osobitný účet ministerstva financií vedený v Štátnej pokladnici, prostriedky Európskej únie neschválené certifikačným orgánom a prostriedky štátneho rozpočtu odvádza na príjmový účet príslušnej platobnej jednotky.
(10)
Vysporiadanie neoprávnene vyplatených prostriedkov Európskej únie do všeobecného rozpočtu Európskej únie vykonáva certifikačný orgán pred ukončením operačného programu prostredníctvom započítania týchto prostriedkov do ďalšej žiadosti o platbu predloženej Európskej komisii alebo platobným príkazom na účet Európskej komisie.
(11)
Ak Úrad vládneho auditu uloží penále za porušenie finančnej disciplíny pri hospodárení s prostriedkami Európskej únie, príjem z penále sa zníži o úrok z omeškania, ktorý je príjmom Európskej únie podľa osobitného predpisu.107) Suma vypočítaná ako úrok z omeškania sa odvedie na osobitný účet ministerstva financií vedený v Štátnej pokladnici.
(12)
Ustanovenia odsekov 1 až 7 sa vzťahujú na partnera, ktorý je účastníkom zmluvného vzťahu podľa § 25 ods. 3 rovnako. Ustanovenie odseku 8 sa vzťahuje na partnera rovnako.
(13)
Ustanovenia tohto paragrafu sa nevzťahujú na poskytovanie príspevku z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka.
zobraziť paragraf
§ 44
Správa pohľadávok

(1)
Správca pohľadávky z príspevku alebo pohľadávky z rozhodnutia podľa § 41 alebo § 41a, ktorým je poskytovateľ, je povinný najmä
a)
oznámiť dlžníkovi, že eviduje voči nemu pohľadávku, a upozorniť ho na následky neuhradenia pohľadávky,
b)
viesť osobitnú evidenciu všetkých pohľadávok.
(2)
Správcom pohľadávky z príspevku je poskytovateľ do dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia podľa § 41, § 41a alebo rozhodnutia o porušení finančnej disciplíny.78) Dňom nadobudnutia právoplatnosti takého rozhodnutia sa správcom pohľadávky štátu stáva orgán, ktorý v konaní rozhodol; pri poskytovaní príspevku z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka je správcom pohľadávky štátu agentúra.
(3)
O pohľadávke z príspevku alebo pohľadávke z rozhodnutia týkajúcej sa prostriedkov štátneho rozpočtu alebo prostriedkov Európskej únie neschválených certifikačným orgánom účtuje príslušná platobná jednotka;110) o pohľadávke z príspevku alebo pohľadávke z rozhodnutia týkajúcej sa prostriedkov Európskej únie schválených certifikačným orgánom účtuje certifikačný orgán. O pohľadávke z rozhodnutia voči užívateľovi v rámci národného projektu prijímateľa, ktorým je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, týkajúcej sa prostriedkov Európskej únie a prostriedkov štátneho rozpočtu účtuje prijímateľ, ktorým je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. O pohľadávke štátu týkajúcej sa prostriedkov štátneho rozpočtu a Európskej únie v rámci Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka účtuje agentúra.
zobraziť paragraf
§ 45
Dohoda o splátkach a dohoda o odklade plnenia

(1)
Poskytovateľ môže na písomné požiadanie prijímateľa, ktorý nemôže vrátiť príspevok alebo jeho časť podľa § 41, § 41a, § 42 alebo § 43 riadne a včas, uzavrieť s prijímateľom dohodu o splátkach alebo dohodu o odklade plnenia. Dohoda o splátkach a dohoda o odklade plnenia musí mať písomnú formu. Poskytovateľ nemôže dohodnúť splátky v dohode o splátkach na dobu dlhšiu ako tri roky a odklad plnenia v dohode o odklade plnenia na dobu dlhšiu ako jeden rok odo dňa nasledujúceho po uplynutí lehoty uvedenej v žiadosti o vrátenie alebo odo dňa nasledujúceho po uplynutí 60 dňovej lehoty podľa odseku 4. Po vydaní rozhodnutia o porušení finančnej disciplíny postupuje agentúra pri uzavretí dohody o splátkach podľa osobitného predpisu.111)
(2)
Poskytovateľ môže uzavrieť s prijímateľom dohodu o splátkach podľa odseku 1, ak
a)
prijímateľ svoj dlh písomne uznal vo forme notárskej zápisnice čo do dôvodu aj výšky a súčasťou notárskej zápisnice je vyhlásenie prijímateľa, že súhlasí s jej vykonateľnosťou; spísanie notárskej zápisnice sa nevyžaduje, ak je prijímateľom štátna rozpočtová organizácia, štátna príspevková organizácia alebo štátny fond, alebo sa dohoda o splátkach uzatvára na základe právoplatného rozhodnutia, ktorým je uložený odvod za porušenie finančnej disciplíny agentúrou v rámci Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka,
b)
by sa prijímateľovi zaplatením celého dlhu zhoršili jeho ekonomické alebo sociálne pomery,
c)
sa prijímateľ v dohode o splátkach zaviaže, že ak nezaplatí niektorú splátku riadne a včas, celý dlh sa stane splatným; poskytovateľ je oprávnený žiadať o zaplatenie celej pohľadávky pre nesplnenie niektorej splátky aj po splatnosti nasledujúcich splátok.
(3)
Poskytovateľ môže uzavrieť s prijímateľom dohodu o odklade plnenia podľa odseku 1, ak
a)
prijímateľ svoj dlh písomne uznal vo forme notárskej zápisnice čo do dôvodu aj výšky a súčasťou notárskej zápisnice je vyhlásenie prijímateľa, že súhlasí s jej vykonateľnosťou; spísanie notárskej zápisnice sa nevyžaduje, ak je prijímateľom štátna rozpočtová organizácia, štátna príspevková organizácia alebo štátny fond, alebo sa dohoda o odklade plnenia uzatvára na základe právoplatného rozhodnutia, ktorým je uložený odvod za porušenie finančnej disciplíny agentúrou v rámci Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka,
b)
by sa prijímateľovi neumožnením odkladu plnenia zhoršili jeho ekonomické alebo sociálne pomery.
(4)
Poskytovateľ môže dohodu o splátkach alebo dohodu o odklade plnenia uzavrieť najneskôr do dňa určeného na vrátenie príspevku alebo jeho časti v žiadosti o vrátenie podľa § 41 ods. 1 a 4, § 41a ods. 1, § 42 ods. 7 alebo § 43 ods. 10 alebo do 60 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia podľa § 41 alebo § 41a.
(5)
Náklady na spísanie notárskej zápisnice podľa odsekov 2 a 3 znáša prijímateľ.
(6)
Ak prijímateľ dodržiava podmienky uvedené v dohode o splátkach alebo v dohode o odklade plnenia, poskytovateľ neúčtuje a neuplatňuje úroky z omeškania;111a) ak je prijímateľom príjemca štátnej pomoci, poskytovateľ účtuje a uplatňuje úroky vo výške príslušnej sadzby určenej Európskou komisiou platnej v deň uzatvorenia dohody o splátkach alebo dohody o odklade plnenia bez ohľadu na to, či prijímateľ dodržuje podmienky uvedené v dohode o splátkach alebo v dohode o odklade plnenia.
(7)
Ak prijímateľ nezaplatí splátku v súlade s dohodou o splátkach alebo nevráti príspevok alebo jeho časť v súlade s dohodou o odklade plnenia, poskytovateľ na základe notárskej zápisnice môže vymáhať príspevok alebo jeho časť v exekučnom konaní za podmienok ustanovených osobitným predpisom.112) Ak prijímateľ nezaplatí splátku v súlade s dohodou o splátkach alebo nevráti príspevok alebo jeho časť v súlade s dohodou o odklade plnenia po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia, ktorým je uložený odvod za porušenie finančnej disciplíny agentúrou, agentúra môže vymáhať príspevok alebo jeho časť v exekučnom konaní na základe tohto rozhodnutia za podmienok ustanovených osobitným predpisom.112)
(8)
Ak sa príspevok alebo jeho časť nevymôže v exekučnom konaní alebo ak poskytovateľ podľa odseku 7 nepodá návrh na vykonanie exekúcie, poskytovateľ postupuje podľa osobitných predpisov.106)
(9)
Ak má prijímateľ sídlo alebo miesto podnikania mimo územia Slovenskej republiky, uznanie dlhu podľa odseku 2 písm. a) alebo odseku 3 písm. a) sa vykoná podľa právneho poriadku štátu, na ktorého území má sídlo alebo miesto podnikania.
(10)
Ustanovenia odsekov 1 až 9 sa vzťahujú na partnera, ktorý je účastníkom zmluvného vzťahu podľa § 25 ods. 3 rovnako.
zobraziť paragraf
§ 47
Spracúvanie osobných údajov

(1)
Orgány podľa tohto zákona pri poskytovaní príspevku, kontrole, plnení iných úloh alebo povinností podľa osobitného predpisu31) alebo tohto zákona a súvisiacich činnostiach a pri plnení povinností podľa osobitného predpisu114a) spracúvajú osobné údaje ich zamestnancov, fyzických osôb budúceho žiadateľa, žiadateľa, prijímateľa, partnera, užívateľa, cieľovej skupiny, dodávateľa, subdodávateľa, osôb v zmluvnom vzťahu alebo obdobnom vzťahu s nimi a iných osôb, ak je to nevyhnutné na plnenie úloh podľa osobitného predpisu31) alebo tohto zákona.
(2)
Osobnými údajmi spracúvanými podľa tohto zákona sú: meno, priezvisko, rodné priezvisko, pri zmene mena a priezviska aj pôvodné meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, štátne občianstvo, štát narodenia, národnosť, etnický pôvod, údaje podľa osobitného predpisu115) a ďalšie údaje v rozsahu nevyhnutnom na plnenie úloh podľa osobitného predpisu115aa) alebo tohto zákona, najmä údaje týkajúce sa uznania viny za spáchanie trestného činu, miesto a okres narodenia, meno, priezvisko, rodné priezvisko otca a matky.
(3)
Orgány podľa tohto zákona sú oprávnené vyžadovať osobné údaje podľa odseku 2 z informačných systémov iných právnických osôb115ab) na účely a v rozsahu nevyhnutnom na plnenie svojich úloh alebo povinností podľa osobitného predpisu31) alebo tohto zákona alebo na plnenie povinností podľa osobitného predpisu.114a) Právnické osoby podľa prvej vety sú povinné vyžadované osobné údaje poskytnúť.
(4)
Budúci žiadateľ a žiadateľ na účely získania príspevku, prijímateľ a partner na účely preukázania vynakladania poskytnutého príspevku a v súvislosti s realizáciou projektu spracúvajú osobné údaje užívateľa, cieľovej skupiny, dodávateľa, subdodávateľa a iných osôb v rozsahu podľa odseku 2 a sú povinní poskytnúť ich v nevyhnutnom rozsahu orgánom podľa tohto zákona alebo podľa osobitného prepisu.114a)
(5)
Poskytovateľ zverejňuje osobné údaje na účely plnenia povinností podľa § 48 alebo podľa osobitného predpisu.115ac) Poskytovateľ v nevyhnutnom rozsahu poskytne a sprístupní spracúvané osobné údaje na účely preukázania použitia príspevku v rámci kontrolnej alebo inej činnosti orgánov podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu.115ad)
(6)
Orgány podľa tohto zákona získavajú osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby aj kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov a iných dokumentov obsahujúcich osobné údaje na nosiči informácií.
zobraziť paragraf
§ 47a
Žiadosť o výpis z registra trestov

(1)
Orgány podľa tohto zákona sú pri vykonávaní činností podľa § 5 až 10, § 12 a 13 na účel preukázania bezúhonnosti budúceho žiadateľa, žiadateľa, prijímateľa, partnera alebo osôb konajúcich v ich mene oprávnené žiadať o výpis z registra trestov podľa osobitného predpisu.115a)
(2)
Budúci žiadateľ, žiadateľ, prijímateľ, partner, ak je partner účastníkom zmluvného vzťahu podľa § 25 ods. 3, alebo osoby konajúce v ich mene na účel preukázania bezúhonnosti podľa odseku 1 poskytnú orgánom podľa tohto zákona údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.115b) Údaje podľa prvej vety orgán podľa tohto zákona bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.
zobraziť paragraf
§ 48
Zverejňovanie

(1)
Poskytovateľ zverejní na svojom webovom sídle do 60 pracovných dní od skončenia rozhodovania o žiadostiach v konaní o žiadosti pre každú výzvu zoznam schválených žiadostí v poradí určenom na základe aplikácie kritérií pre výber projektov v konaní o žiadosti; zoznam obsahuje:
a)
meno a priezvisko fyzickej osoby alebo obchodné meno a identifikačné číslo právnickej osoby, ktorá požiadala o poskytnutie príspevku,
b)
názov projektu,
c)
výšku schváleného príspevku,
d)
zoznam odborných hodnotiteľov, v rozsahu titul, meno, priezvisko.
(2)
Poskytovateľ zverejní na svojom webovom sídle do 60 pracovných dní od skončenia rozhodovania o žiadostiach v konaní o žiadosti pre každú výzvu zoznam neschválených žiadostí v poradí určenom na základe aplikácie kritérií pre výber projektov v konaní o žiadosti; zoznam obsahuje:
a)
meno a priezvisko fyzickej osoby alebo obchodné meno a identifikačné číslo právnickej osoby, ktorá požiadala o poskytnutie príspevku,
b)
názov projektu,
c)
dôvody neschválenia žiadosti,
d)
zoznam odborných hodnotiteľov, v rozsahu titul, meno, priezvisko.
(3)
Poskytovateľ zverejní do 60 pracovných dní od skončenia rozhodovania o žiadostiach alebo informovaní žiadateľa podľa § 27 ods. 6 údaje v rozsahu podľa odseku 1 a 2 ak ide o konanie začaté na základe vyzvaní podľa tohto zákona.
(4)
Výzva, výzva na predkladanie projektového zámeru, vyzvania podľa tohto zákona, ich zmeny alebo zrušenie a údaje v rozsahu podľa odsekov 1 až 3 poskytovateľ a centrálny koordinačný orgán zverejňujú na svojom webovom sídle najmenej tri roky.
(5)
Centrálny koordinačný orgán na základe údajov poskytnutých od poskytovateľa zverejňuje podľa osobitného predpisu116) na svojom webovom sídle údaje o zmluvách, ktoré nadobudli účinnosť a o právoplatných rozhodnutiach podľa § 16 ods. 2; poskytovateľ je povinný na žiadosť centrálneho koordinačného orgánu poskytnúť tieto údaje centrálnemu koordinačnému orgánu.
(6)
Na zverejňovanie pri poskytovaní príspevku z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka sa nevzťahujú ustanovenia odsekov 1 až 4. Na zverejňovanie sa v tomto prípade vzťahuje osobitný predpis.117)
(7)
Na zverejňovanie pri poskytovaní príspevku z operačného programu Interact sa nevzťahujú ustanovenia odsekov 1 až 4.
(8)
Centrálny koordinačný orgán zverejňuje údaje evidované podľa § 49 ods. 2 a 3 automaticky prostredníctvom informačného monitorovacieho systému elektronicky, spôsobom umožňujúcim hromadný prístup,117a) a to v rozsahu dostupnej funkcionality informačného monitorovacieho systému podľa § 49 ods. 1; to neplatí pre údaje a informácie, ktoré sú chránené podľa osobitných predpisov.117b)
(9)
Na zverejňovanie údajov evidovaných pri poskytovaní dotácií podľa osobitného predpisu117c) sa nevzťahujú ustanovenia odsekov 1 až 5 a odseku 8. Na zverejňovanie údajov sa v tom prípade vzťahuje osobitný predpis.117d)
zobraziť paragraf
§ 49
Informačný monitorovací systém

(1)
Informačný monitorovací systém zahŕňa štandardizované procesy programového a projektového riadenia. Informačný monitorovací systém obsahuje údaje, ktoré sú potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie a kontrolu poskytovania príspevku a na zabezpečenie informácií podľa osobitných predpisov.118) Informačný monitorovací systém slúži na evidenciu informácii a osobných údajov fyzických osôb získavaných pri poskytovaní príspevku podľa § 47.
(2)
Riadiaci orgán, certifikačný orgán, orgán auditu, platobná jednotka, spolupracujúci orgán a Úrad vládneho auditu evidujú a aktualizujú v informačnom monitorovacom systéme údaje podľa odseku 1; tieto orgány zodpovedajú za aktuálnosť, pravdivosť, úplnosť a správnosť nimi vložených údajov.
(3)
Žiadateľ a prijímateľ evidujú a aktualizujú v informačnom monitorovacom systéme údaje podľa odseku 1; tieto osoby zodpovedajú za aktuálnosť, pravdivosť, úplnosť a správnosť nimi vložených údajov.
(4)
Prostredníctvom informačného monitorovacieho systému sa elektronicky vymieňajú údaje s údajmi v informačných systémoch Európskej komisie určených pre správu európskych štrukturálnych a investičných fondov a s inými vnútroštátnymi informačnými systémami.
(5)
Informačný systém pre riadenie, kontrolu a monitorovanie Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka spravuje a prevádzkuje agentúra; odseky 1 až 4 sa použijú primerane. Agentúra zverejňuje údaje evidované v informačnom systéme podľa predchádzajúcej vety elektronicky, spôsobom umožňujúcim hromadný prístup,117a) a to v rozsahu dostupnej funkcionality informačného systému; to neplatí pre údaje a informácie, ktoré sú chránené podľa osobitných predpisov.117b)
(6)
Informačný systém pre riadenie, kontrolu a monitorovanie operačného programu INTERACT spravuje a prevádzkuje riadiaci orgán, ktorým je Bratislavský samosprávny kraj; odseky 1 až 4 sa nepoužijú.
(7)
Agentúra zabezpečuje časť informačného monitorovacieho systému v rozsahu nevyhnutnom na účel konania a rozhodovania o dotáciách podľa osobitného predpisu.117c) Na účel podľa prvej vety agentúra používa štandardizované procesy programového a projektového riadenia informačného monitorovacieho systému a prístupy z neho do iných informačných systémov; odseky 1 až 4 sa použijú primerane.
zobraziť paragraf
§ 53
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2019

(1)
Posudzovanie projektových zámerov začaté a neukončené do 30. júna 2019 sa dokončí podľa predpisov účinných do 30. júna 2019.
(2)
Ak sa vo výzve podľa § 17 vyhlásenej do 30. júna 2019 určuje ako podmienka poskytnutia príspevku predloženie hodnotiacej správy, táto podmienka je splnená aj vtedy, ak došlo k vydaniu hodnotiacej správy obsahujúcej záver, že projektový zámer nespĺňa podmienky určené vo výzve na predkladanie projektového zámeru alebo došlo k zastaveniu posudzovania projektového zámeru podľa § 18 ods. 5 v znení účinnom do 30. júna 2019.
(3)
Na ustanovenia výzvy podľa § 17 vyhlásenej do 30. júna 2019, podľa ktorých sa v konaní o žiadosti zohľadňujú nedostatky uvedené vo vydanej hodnotiacej správe obsahujúcej záver, že projektový zámer nespĺňa podmienky určené vo výzve na predkladanie projektového zámeru, sa neprihliada.
(4)
Ustanovenie § 32 ods. 2 v znení účinnom od 1. júla 2019 sa vzťahuje aj na rozhodnutia o schválení žiadosti vydané podľa predpisov účinných do 30. júna 2019, ak bola podmienka podľa § 32 ods. 2 uvedená v odôvodnení rozhodnutia.
zobraziť paragraf
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore