Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 253/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky vo veciach prevodov majetku štátu na iné osoby a o Fonde národného majetku Slovenskej republiky v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 501/1991 Zb. 29/1992 účinný od 23.01.1992 do 23.03.1994

Platnosť od: 23.01.1992
Účinnosť od: 23.01.1992
Účinnosť do: 23.03.1994
Autor: Slovenská národná rada
Oblasť: Správa a privatizácia národného majetku

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 253/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky vo veciach prevodov majetku štátu na iné osoby a o Fonde národného majetku Slovenskej republiky v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 501/1991 Zb. 29/1992 účinný od 23.01.1992 do 23.03.1994
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 29/1992 s účinnosťou od 23.01.1992
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej národnej rady

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 253/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov ...

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon Slovenskej národnej rady č. 253/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky vo veciach ...

1.

V § 11 ods. 3 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

„b) na zvýšenie základného kapitálu obchodných spoločností, ktorých akcionárom alebo spoločníkom ...

Doterajšie písmená b) až i) sa označujú ako písmená c) až j).

2.

§ 11 ods. 3 písm. e) znie:

„e) na plnenie záväzkov podnikov a akciových spoločností, ak jediným účastníkom týchto spoločností ...

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

F. Mikloško v. r.

J. Čarnogurský v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore