Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 68580
Dôvodové správy: 1770
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
14.12.2018
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 289/2017 účinný od 01.07.2018


Platnosť od: 28.11.2017
Účinnosť od: 01.07.2018
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Zdravé životné podmienky, Živnostenské podnikanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 289/2017 účinný od 01.07.2018
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 289/2017 s účinnosťou od 01.07.2018

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 5 ods. 4 písm. q) druhom bode sa slová „§ 30c ods. 1 písmen a) až g)“ nahrádzajú slovami ...

2.

V § 5 ods. 4 písm. s) sa slová „§ 30a ods. 4 písm. b) až d)“ nahrádzajú slovami „§ 30aa ...

3.

V § 6 ods. 3 písmeno k) znie:

„k) v rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru na úseku ochrany zdravia pri práci kontroluje ...

4.

V § 7 písmeno g) znie:

„g) v rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru na úseku ochrany zdravia pri práci kontrolujú ...

5.

V § 12 ods. 4 písm. c) sa slová „30a a 30d“ nahrádzajú slovami „30a, 30ab a 30ad“.

6.

V § 30 odseky 1 a 2 znejú:

„(1) Zamestnávateľ je povinný a) zabezpečiť opatrenia, ktoré znížia expozíciu zamestnancov ...

7.

V § 30 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Oznámenie podľa odseku 1 písm. k) obsahuje údaje a) názov pracoviska, b) názov profesií ...

Doterajšie odseky 3 až 9 sa označujú ako odseky 4 až 10.

8.

V § 30 ods. 4 úvodnej vete sa slová „písm. a) a písm. f) až n)“ nahrádzajú slovami „písm. ...

9.

V § 30 sa odsek 4 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f) Národný bezpečnostný úrad vo vzťahu k výkonu štátnej služby príslušníkmi Národného ...

10.

V § 30 ods. 5 sa slová „písm. b) až e)“ nahrádzajú slovami „písm. f) až h) a § 52 ods. ...

11.

V § 30 odsek 6 znie:

„(6) Zamestnávateľ je povinný a) umožniť pracovnej zdravotnej službe vstup na pracovisko a poskytnúť ...

12.

V § 30 sa vypúšťa odsek 7.

Doterajšie odseky 8 až 10 sa označujú ako odseky 7 až 9.

13.

V § 30 ods. 7 sa vkladá nové písmeno a), ktoré znie:

„a) si zabezpečiť posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia ...

Doterajšie písmená a) až d) sa označujú ako písmená b) až e).

14.

V § 30 ods. 8 sa slová „30a a 30d“ nahrádzajú slovami „30a, 30ab a 30ad“.

15.

V § 30 ods. 9 sa slová „1, 2, 5 a 6“ nahrádzajú slovami „1 až 3 a 6“ a vypúšťa sa slovo ...

16.

§ 30a vrátane nadpisu znie:

„§ 30a Pracovná zdravotná služba (1) Pracovná zdravotná služba vykonáva zdravotný dohľad ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 34c až 34e znejú:

„34c) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon ...

17.

Za § 30a sa vkladajú § 30aa až 30ad, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 30aa Pracovná zdravotná služba pre zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do prvej ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 34f až 34h znejú:

„34f) § 4 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. 34g) Príloha č. 2 položka ...

18.

V § 30b ods. 2 písm. d) prvom bode sa slová „zdravotníckych pracovníkov“ nahrádzajú slovami ...

19.

V § 30b ods. 2 písm. d) druhom bode sa slová „[§ 30a ods. 3 písm. b)]“ nahrádzajú slovami ...

20.

V § 30b ods. 3 písm. c) prvom bode sa slová „ods. 6“ nahrádzajú slovami „ods. 5“.

21.

V § 30b ods. 3 písm. c) druhom bode sa slová „§ 30a ods. 3 písm. b)“ nahrádzajú slovami „§ ...

22.

V § 30b ods. 6 sa odkaz 34h nahrádza odkazom 34g.

23.

V § 30b ods. 8 sa slová „§ 30c ods. 1 písm. a) až i)“ nahrádzajú slovami „§ 30d“.

24.

V § 30b ods. 12 písm. a) sa slová „§ 30c“ nahrádzajú slovami „§ 30d“.

25.

V § 30b odsek 13 znie:

„(13) Fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba podľa § 30aa ods. 2 písm. a) až d), ...

26.

V § 30b ods. 14 sa vypúšťajú slová „ods. 3“.

27.

V § 30b ods. 15 písmeno d) znie:

„d) po odobratí alebo zániku licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe, licencie na výkon ...

28.

§ 30c a 30d vrátane nadpisov znejú:

„§ 30c Povinnosti poskytovateľa pracovnej zdravotnej služby, ktorý vykonáva činnosť dodávateľským ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 34l znie:

„34l) § 7 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení zákona č. 653/2007 Z. z.“.

29.

V § 30e ods. 5 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo ďalší príslušní zdravotnícki pracovníci“. ...

30.

V § 30e sa za odsek 6 vkladajú nové odseky 7 a 8, ktoré znejú:

„(7) Ak lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo v špecializačnom ...

Doterajšie odseky 7 až 16 sa označujú ako odseky 9 až 18.

31.

V § 30e ods. 10, 11 a 18 sa slová „odseku 7“ nahrádzajú slovami „odseku 9“.

32.

V § 30e ods. 17 prvá veta znie:

„Zamestnávateľ môže zabezpečiť lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci u fyzických ...

33.

V § 30f ods. 2 druhá veta znie: „Záver lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti na prácu ...

a)

spôsobilý na výkon posudzovanej práce,

b)

spôsobilý na výkon posudzovanej práce s dočasným obmedzením alebo

c)

dlhodobo nespôsobilý na výkon posudzovanej práce.“.

34.

V § 30g ods. 2 a § 31a ods. 1 sa odkaz 34c nahrádza odkazom 34f.

35.

V § 31a ods. 2 sa odkaz 34g nahrádza odkazom 34c.

36.

V § 52 ods. 1 písm. g) sa vypúšťajú slová „a § 30d“.

37.

V § 57 odseky 22 až 24 znejú:

„(22) Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva v oblasti ochrany zdravia pri práci ...

38.

V § 57 odsek 45 znie:

„(45) Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva v oblasti ochrany zdravia pri práci ...

39.

Za § 63i sa vkladá § 63j, ktorý vrátane nadpisu znie::

„§ 63j Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1. decembra 2017 (1) Posudok o riziku a kategorizáciu ...

40.

Príloha č. 3b sa vypúšťa.

41.

Príloha č. 3c vrátane nadpisu znie:

„Prevziať prílohu - príloha č. 3c“.

Čl. II

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 ...

V prílohe č. 2 Viazané živnosti v skupine 214 – Ostatné v poradovom čísle 92 stĺpci Preukaz ...

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2017 okrem čl. I § 30 ods. 1 písm. k) v šiestom bode, ...

Andrej Kiska v. r.Andrej Danko v. r.Robert Fico v. r.

...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.