Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel v znení neskorších predpisov 289/2013 účinný od 01.11.2013

Platnosť od: 26.09.2013
Účinnosť od: 01.11.2013
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Kultúra, Autorské právo a práva príbuzné autorskému právu

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEU2PPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel v znení neskorších predpisov 289/2013 účinný od 01.11.2013
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 289/2013 s účinnosťou od 01.11.2013
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský ...

1.

V § 5 odsek 12 znie:

„(12) Školské dielo je dielo vytvorené dieťaťom, žiakom alebo študentom na splnenie školských ...

2.

V § 7 odsek 2 znie:

„(2) Predmetom autorského práva je aj súborné dielo vyjadrené v akejkoľvek forme vrátane elektronickej ...

3.

V § 7 ods. 3 písm. b) sa vypúšťa za slovom „prekladu“ čiarka a slová „denné správy“. ...

4.

V § 7 sa odsek 3 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c) dennú správu; za dennú správu sa nepovažuje dielo obsahujúce informácie najmä o aktuálnych ...

5.

V § 24 sa za odsek 9 vkladá nový odsek 10, ktorý znie:

„(10) Osoby podľa odseku 6 písm. a) až d) predkladajú príslušnej organizácii kolektívnej správy ...

6.

V § 30 ods. 1 písm. b) sa vypúšťa slovo „výhradne“ a za slovo „účinkujú“ sa vkladá ...

7.

Nadpis § 31 znie:

„Použitie diela knižnicou, archívom alebo múzeom“.

8.

V § 31 ods. 1 sa slová „Knižnica3) alebo archív 4)“ nahrádzajú slovami „Knižnica,3) archív4) ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:

„4a) § 2 ods. 5 a 6 zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov ...

9.

V § 31 ods. 1 písm. a) sa slová „knižnice alebo archívu“ nahrádzajú slovami „knižnice, ...

10.

Nadpis nad § 40 znie:

„Súhlas na použitie diela“.

11.

Nadpis § 40 znie:

„Licenčná zmluva“.

12.

V § 40 ods. 1 druhá veta znie: „Licenčná zmluva obsahuje najmä spôsob použitia diela (§ 18 ...

13.

V § 40 ods. 2 sa slová „inak je neplatná“ nahrádzajú slovami „ak autor udeľuje výhradnú ...

14.

V § 40 ods. 3 sa slová „o licenčnej zmluve“ nahrádzajú slovami „§ 40 až 49a“.

15.

§ 40 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Ak licenčná zmluva nie je uzavretá v písomnej forme, má každá zo zmluvných strán právo ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:

„6a) § 2 ods. 1 zákona č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, ...

16.

V § 41 odsek 1 znie:

„(1) Ak licenčná zmluva neurčuje spôsob použitia diela, platí, že licencia je udelená na spôsob ...

17.

§ 42 vrátane nadpisu znie:

„§ 42 Rozsah licencie (1) Autor sa môže s nadobúdateľom v licenčnej zmluve dohodnúť, že udeľuje ...

18.

Za § 42 sa vkladajú § 42a a 42b, ktoré znejú:

„§ 42a (1) Ak licenčná zmluva neurčuje čas, na ktorý autor licenciu udeľuje, ani spôsob jeho ...

19.

§ 44 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Ak je licenčná zmluva uzavretá v písomnej forme, udelenie sublicencie aj postúpenie licencie ...

20.

V § 45 ods. 1 sa za slovo „odmena“ vkladajú slová „alebo spôsob jej určenia“.

21.

§ 45 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Ak nie je v licenčnej zmluve dohodnutá odmena ani spôsob jej určenia, ani nie je v licenčnej ...

22.

V § 47 ods. 2 sa za slovo „zmluva“ vkladajú slová „na vydanie diela“ a za slová „to neplatí“ ...

23.

V § 47 ods. 3 sa za slovo „zmluva“ vkladajú slová „na vydanie diela“.

24.

V § 47 odsek 4 znie:

„(4) Autor môže od licenčnej zmluvy na vydanie diela odstúpiť a žiadať vydanie originálu diela, ...

25.

§ 47 sa dopĺňa novým odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Ak je medzi tými istými zmluvnými stranami uzavretých v priebehu jedného kalendárneho roka ...

26.

V § 48 ods. 2 sa vypúšťa čiarka a slová „inak je neplatná“.

27.

V § 48 ods. 3 sa slová „o licenčnej zmluve“ nahrádzajú slovami „§ 40 až 46“.

28.

V § 49 ods. 3 sa vypúšťa čiarka a slová „inak je neplatná“.

29.

V § 49 ods. 4 sa slová „o licenčnej zmluve“ nahrádzajú slovami „§ 40 až 46“.

30.

Za § 49 sa vkladá § 49a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 49a Osobitné ustanovenia o udelení licencie (1) Autor môže ponúknuť udelenie licencie aj ...

31.

V § 56 sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g) vydania bezdôvodného obohatenia vo výške dvojnásobku odmeny, ktorá je obvyklá za získanie ...

32.

V § 58 odseku 1 úvodná veta znie: „Autor má právo na účel zistenia údajov rozhodujúcich na ...

33.

V § 58 ods. 2 sa slovo „môže“ nahrádza slovami „má právo“.

34.

V § 63 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5) Ak výkonný umelec uzavrel s výrobcom zvukového záznamu jeho umeleckého výkonu zmluvu, ...

35.

V § 63 ods. 7 sa číslica „5“ nahrádza číslicou „6“.

36.

V § 63 odsek 8 znie:

„(8) Práva výkonného umelca podľa odsekov 1, 2 a 4 trvajú 50 rokov od podania umeleckého výkonu. ...

37.

§ 63 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

„(9) Ak výkonný umelec uzavrel s výrobcom zvukového záznamu svojho umeleckého výkonu zmluvu, ...

38.

Za § 63 sa vkladá § 63a, ktorý znie:

„§ 63a Ak výkonný umelec uzavrel s výrobcom zvukového záznamu jeho umeleckého výkonu zmluvu ...

39.

V § 64 odsek 5 znie:

„(5) Práva výrobcu zvukového záznamu podľa odsekov 1 a 2 trvajú 50 rokov od vyhotovenia zvukového ...

40.

§ 64 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Ak došlo k odstúpeniu podľa § 63a, práva výrobcu zvukového záznamu zanikajú.“. ...

41.

Za § 64 sa vkladá § 64a, ktorý znie:

„§ 64a (1) Výrobca zvukového záznamu je povinný každoročne vyčleniť na dodatočnú odmenu ...

42.

V § 65 ods. 3 sa slová „§ 63 ods. 7“ nahrádzajú slovami „§ 63 ods. 8“.

43.

V § 66 ods. 5 sa slová „zverejneniu zvukovo-obrazového záznamu“ nahrádzajú slovami „vydaniu ...

44.

V § 70 sa slová „§ 63 ods. 7“ nahrádzajú slovami „§ 63 ods. 8“.

45.

V § 71 ods. 2 sa slová „§ 39 až 49“ nahrádzajú slovami „§ 39 až 49a“.

46.

V § 72 sa za slovo „obsah“ vkladajú slová „(§ 5 ods. 4)“.

47.

V § 77 sa vypúšťajú slová „§ 7 ods. 3,“.

48.

V § 78 sa odsek 3 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g)
právo výkonného umelca na dodatočnú odmenu podľa § 63 ods. 5.“.

49.

V § 81 sa odsek 1 dopĺňa písmenom u), ktoré znie:

„u) zriadiť osobitný účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky na účely ukladania peňažných ...

50.

§ 82 znie:

„§ 82 (1) Ak sa organizácia kolektívnej správy nedohodne s používateľom na uzavretí licenčnej ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 11, 12 a 12a znejú:

„11) § 313 až 322 Obchodného zákonníka. 12) § 70 až 73 zákona Slovenskej národnej rady č. ...

51.

Doterajší text § 84 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Ak niektoré z práv podľa § 78 ods. 3 písm. c) a e) nie sú v Slovenskej republike spravované ...

52.

Za § 87b sa vkladá § 87c, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 87c Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2013 (1) Trvanie majetkových ...

53.

V § 88 sa slová „akty Európskeho spoločenstva“ nahrádzajú slovami „záväzné akty Európskej ...

54.

V nadpise prílohy sa slová „právnych aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie“ nahrádzajú ...

55.

V prílohe štvrtý bod znie:

„4. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/116/ES z 12. decembra 2006 o lehote ochrany autorského ...

Čl. II

Zákon č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií ...

V § 11 ods. 1 sa suma „100 000 Sk“ nahrádza sumou „3 319 eur“.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2013.

Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore