Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 288/2021 účinný od 01.09.2021

Platnosť od: 22.07.2021
Účinnosť od: 01.09.2021
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Ústava, ústavné zákony

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 288/2021 účinný od 01.09.2021
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 288/2021 s účinnosťou od 01.09.2021

Legislatívny proces k zákonu 288/2021

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej ...

1.

§ 19 znie:

„§ 19 Z verejnej schôdze národnej rady uskutočňuje Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej ...

2.

V § 26 ods. 4 sa slová „Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „kancelária“)“ nahrádzajú ...

3.

V § 48 ods. 1 druhej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane ich náhradníkov“.

4.

V § 48 ods. 2 sa za slová „overovateľov výboru“ vkladajú slová „vrátane ich náhradníkov“.

5.

V § 50 ods. 1 sa v zátvorke za slová „§ 57 ods. 3“ vkladá čiarka a slová „§ 58 ods. 2“.

6.

§ 51 znie:

„§ 51 Z verejnej schôdze výboru uskutočňuje kancelária verejne dostupný audiovizuálny prenos. Zverejnenie ...

7.

V § 58 odsek 2 znie:

„(2) Rokovanie výboru pre nezlučiteľnosť funkcií je verejné s výnimkou konania vo veci ochrany verejného ...

8.

§ 59 sa dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f)
plní ďalšie úlohy, ak to ustanovuje osobitný zákon.49b)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 49b znie:

„49b) Napríklad § 63 ods. 21 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších ...

9.

Doterajší text § 59 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Ústavnoprávny výbor si zriaďuje Komisiu pre tvorbu práva ako svoj odborný poradný a konzultačný ...

10.

Za § 60 sa vkladá § 60a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 60a Rokovanie výborov počas mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu (1) Verejná schôdza výboru ...

11.

Doterajší text § 61 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Rokovanie komisie sa počas krízovej situácie môže uskutočniť aj online formou, a to na základe ...

12.

V § 143 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto vety: „Kancelária sa na účely ochrany a spracúvania osobných ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 84ab znie:

„84ab) Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

13.

§ 146 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Ak sa v čase medzi konaním schôdzí národnej rady vyskytne ...

14.

§ 149 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Podrobnosti o odmeňovaní členov Komisie pre tvorbu práva ústavnoprávneho výboru (§ 59 ods. 2) upraví ...

15.

Za § 150d sa vkladá § 150e, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 150e Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2021 Kancelária zabezpečí rokovanie ...

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2021.

Zuzana Čaputová v. r. Boris Kollár v. r. Eduard Heger v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore