Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 286/2021 účinný od 21.07.2021

Platnosť od: 21.07.2021
Účinnosť od: 21.07.2021
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Cestná doprava

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 286/2021 účinný od 21.07.2021
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 286/2021 s účinnosťou od 21.07.2021
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v znení ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 387/2015 ...

1.

V § 11 odsek 6 znie:

„(6)
Pokutu možno uložiť do dvoch rokov odo dňa porušenia povinnosti.“.

2.

Za § 16e sa vkladá § 16f, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 16f Prechodné ustanovenie k úprave účinnej dňom vyhlásenia Konania o uložení pokuty začaté a právoplatne ...

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Zuzana Čaputová v. r. Boris Kollár v. r.Eduard Heger v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore