Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 74/2020 Z. z. 285/2020 účinný od 14.10.2020 do 31.12.2020

Platnosť od: 14.10.2020
Účinnosť od: 14.10.2020
Účinnosť do: 31.12.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Odpadové hospodárstvo, Obchod a podnikanie, Odpady, nakladanie s odpadmi
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 74/2020 Z. z. 285/2020 účinný od 14.10.2020 do 31.12.2020
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 285/2020 s účinnosťou od 14.10.2020

Legislatívny proces k zákonu 285/2020

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 74/2020 Z. z.

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 313/2016 Z. z., zákona č. 90/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona č. 106/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 208/2018 Z. z., zákona č. 312/2018 Z. z., zákona č. 302/2019 Z. z., zákona č. 364/2019 Z. z., zákona č. 460/2019 Z. z., zákona č. 74/2020 Z. z. a zákona č. 218/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 27 ods. 14 písm. a) druhom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „tak, aby bolo zachované obdobie dvoch rokov podľa § 28 ods. 4 písm. b)“.
2.
§ 27 sa dopĺňa odsekom 25, ktorý znie:

„(25)
Výrobca obalov a výrobca neobalových výrobkov, ktorí ukončia zmluvný vzťah podľa odseku 14 písm. a) druhého bodu, sú povinní uzatvoriť nový zmluvný vzťah s organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly najneskôr do 31. októbra kalendárneho roka, v ktorom výpoveď podali. Povinnosť podľa prvej vety sa nevzťahuje na výrobcu obalov a výrobcu neobalových výrobkov, ktorí od 1. januára nasledujúceho roka plnia vyhradené povinnosti individuálne, výrobcu obalov podľa § 54 ods. 6 a výrobcu neobalových výrobkov podľa § 74 ods. 4.“.

3.
V § 28 ods. 4 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „najmenej na obdobie dvoch kalendárnych rokov“.
5.
V § 31 sa odsek 12 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f)
rozdeliť uhradené náklady na plnenie vyhradených povinností podľa § 112 ods. 10 medzi tie organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly, ktoré zabezpečili splnenie vyhradených povinností za iného výrobcu obalov alebo iného výrobcu neobalových výrobkov.“.

6.
V § 45 ods. 5 písm. a) sa slovo „príslušnom“ nahrádza slovom „nasledujúcom“.
7.
V § 45 ods. 5 písm. b) sa na konci čiarka nahrádza slovom „alebo“.
8.
V § 52 odsek 34 znie:

„(34)
Ministerstvo zverejní na svojom webovom sídle údaje potrebné pre výpočet trhového podielu organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly pre nasledujúci kalendárny rok do 15. novembra.“.

9.
§ 54 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8)
Povinnosť výrobcu obalov zabezpečiť plnenie vyhradených povinností vo vzťahu k obalom uvedeným na trh v Slovenskej republike v príslušnom kalendárnom roku nezaniká, ani ak výrobca obalov
a)
neuviedol obaly na trh v Slovenskej republike v nasledujúcom kalendárnom roku,

b)
porušil povinnosť registrácie v Registri výrobcov obalov podľa § 30 ods. 1 alebo

c)
bol vymazaný z Registra výrobcov obalov.“.

10.
V § 59 sa odsek 1 dopĺňa písmenami f) až h), ktoré znejú:

„g)
uhradiť náklady na zabezpečenie triedeného zberu a zhodnotenia odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov vo výške ekonomicky oprávnených výdavkov ustanovených vykonávacím predpisom [§ 105 ods. 3 písm. m)],

h)
doručiť ministerstvu a koordinačnému centru pre prúd odpadov z obalov a z neobalových výrobkov do 31. októbra kalendárneho roka údaje potrebné pre výpočet jej trhového podielu v rozdelení na
1.
zoznam zastúpených výrobcov na nasledujúci kalendárny rok obsahujúci identifikačné údaje zastúpených výrobcov a údaje o ich množstvách výrobkov uvedených na trh jednotlivými zastúpenými výrobcami v príslušnom kalendárnom roku za obdobie január až september a predchádzajúcom kalendárnom roku za obdobie október až december,

2.
zoznam výrobcov, ktorí v príslušnom roku uzavreli s organizáciou zodpovednosti výrobcov zmluvu o plnení vyhradených povinností, s platnosťou od 1. januára nasledujúceho roka a údaje o ich množstvách výrobkov uvedených na trh podľa prvého bodu,

3.
zoznam výrobcov, ktorí v príslušnom roku ukončili zmluvu o plnení vyhradených
povinností s danou organizáciou zodpovednosti výrobcov pre nasledujúci
kalendárny rok a údaje o ich množstvách výrobkov podľa prvého bodu.“.

11.
V § 59 ods. 4 písm. a) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „sadzby pre určenie nákladov na zabezpečenie triedeného zberu a zhodnotenia odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov sú ustanovené vykonávacím predpisom [§ 105 ods. 3 písm. m)],“.
12.
§ 59 sa dopĺňa odsekmi 12 a 13, ktoré znejú:

„(12)
Ak organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly vypovie zmluvu s obcou uzatvorenú podľa odseku 2, je povinná zabezpečiť triedený zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v tejto obci do uzatvorenia nového zmluvného vzťahu tejto obce s inou organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly v rozsahu doterajšieho systému triedeného zberu odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v tejto obci.

(13)
Vysporiadanie preukázateľných nákladov na zabezpečenie triedeného zberu odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov vrátane vysporiadania dokladov o vyzbieraných a zhodnotených množstvách odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov podľa odseku 12 sa musí vykonať do troch mesiacov od uzatvorenia nového zmluvného vzťahu s obcou.“.

13.
§ 74 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5)
Povinnosť výrobcu neobalových výrobkov zabezpečiť plnenie vyhradených povinností vo vzťahu k neobalovým výrobkom uvedeným na trh v Slovenskej republike v príslušnom kalendárnom roku nezaniká, ani ak výrobca neobalových výrobkov
a)
neuviedol neobalové výrobky na trh v Slovenskej republike v nasledujúcom kalendárnom roku,

b)
porušil povinnosť registrácie v Registri výrobcov neobalových výrobkov podľa § 30 ods. 1 alebo

c)
bol vymazaný z Registra výrobcov neobalových výrobkov.“.

14.
V § 81 ods. 1 písm. a) sa vypúšťa tretí bod.

Doterajší štvrtý bod sa označuje ako tretí bod.

15.
V § 81 ods. 1 sa písmeno b) dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:

„3.
oddelene vyzbieraný odpad z obalov z iných zdrojov a oddelene vyzbieraný odpad z neobalových výrobkov z iných zdrojov.“.

17.
V § 81 ods. 13 sa za slovami „spätný zber“ slovo „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „a na zber oddelene vyzbieraného odpadu z iných zdrojov“.
18.
V § 94 sa odsek 5 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h)
uplynutím lehoty podľa § 44 ods. 8 písm. w), v ktorej tretia osoba neuhradí príspevok tvoriaci finančnú garanciu, ak ide o autorizáciu na činnosť tretej osoby.“.

19.
V § 105 ods. 3 písm. m) sa na konci pripájajú tieto slová: „sadzby pre určenie nákladov na zabezpečenie triedeného zberu a zhodnotenia odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov,“.
20.
V § 112 odseky 10 až 13 znejú:

„(10)
Ak orgán štátneho dozoru uloží výrobcovi batérií a akumulátorov, výrobcovi obalov alebo výrobcovi neobalového výrobku pokutu za porušenie povinnosti podľa § 27 ods. 4 písm. a), § 27 ods. 5 a 6, § 27 ods. 12 písm. b) alebo § 30 ods. 1 až 4, v rozhodnutí o uložení pokuty súčasne uloží aj opatrenia na nápravu protiprávneho konania, najmä opatrenie na nápravu, ktorým orgán štátneho dozoru uloží povinnému povinnosť uhradiť Koordinačnému centru pre prúd použitých batérií a akumulátorov alebo Koordinačnému centru pre prúd odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov náklady na plnenie vyhradených povinností výrobcu batérií a akumulátorov, výrobcu obalov a výrobcu neobalových výrobkov.

(11)
Pri určení nákladov na plnenie vyhradených povinností výrobcu batérií a akumulátorov podľa odseku 10 orgán štátneho dozoru použije sadzby vo výške ustanovenej ministerstvom. Pri určení nákladov na plnenie vyhradených povinností výrobcu obalov alebo výrobcu neobalového výrobku podľa odseku 10 orgán štátneho dozoru použije sadzby pre určenie nákladov na zabezpečenie triedeného zberu a zhodnotenia odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov vo výške ustanovenej ministerstvom.

(12)
Náklady podľa odsekov 10 a 11 budú v prípade batérií a akumulátorov poukázané na účet Koordinačného centra pre prúd použitých batérií a akumulátorov a v prípade obalov a neobalových výrobkov na účet Koordinačného centra pre prúd odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov.

(13)
Orgán štátneho dozoru poskytne Koordinačnému centru pre prúd použitých batérií a akumulátorov alebo Koordinačnému centru pre prúd odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov informácie o ukončených konaniach o správnych deliktoch vedených voči výrobcom batérií a akumulátorov alebo voči výrobcovi obalov alebo výrobcovi neobalového výrobku z dôvodu porušenia povinností podľa § 27 ods. 4 písm. a), § 27 ods. 5 a 6, § 27 ods. 12 písm. b) alebo § 30 ods. 1 až 4.“.

21.
V § 113 sa odsek 2 dopĺňa písmenom r), ktoré znie:

„r)
určenie spôsobu plnenia povinností koordinačnému centru ministerstvom podľa § 31 ods. 12 písm. e).“.

22.
V § 117 ods. 2 sa slová „§ 81 ods. 6“ nahrádzajú slovami „§ 81 ods. 1, 6“.
23.
V § 117 ods. 3 sa slová „§ 59“ nahrádzajú slovami „§ 59 ods. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10“, na konci sa bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „§ 135ec.“.
24.
V § 117 odsek 6 znie:

„(6)
Pokutu od 4 000 eur do 350 000 eur uloží príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorá poruší povinnosť podľa § 13; § 16 ods. 5, 10; § 19 ods. 1 písm. f), § 21 ods. 2; § 21 ods. 3 písm. f), g); § 25 ods. 1, 7; § 27 ods. 25; § 28 ods. 9 písm. e); § 31a ods. 2, 6, 8; § 33; § 43; § 53 ods. 3; § 53a; § 62 ods. 6; § 73a; § 76 ods. 4; § 79 ods. 16, 24; § 84 ods. 3, 5; § 135e ods. 1, 2, 3, 4; § 135g.“.

25.
§ 117 sa dopĺňa odsekmi 7 a 8, ktoré znejú:

„(7)
Za porušenie povinnosti podľa § 59 ods. 12 príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva uloží organizácii zodpovednosti výrobcov pre obaly pokutu v sume vypočítanej ako 1,5-násobok nákladov na zabezpečenie triedeného zberu komunálnych odpadov z obalov a neobalových výrobkov v obci, v ktorej nezabezpečila triedený zber týchto odpadov do uzatvorenia nového zmluvného vzťahu tejto obce s inou organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly.

(8)
Za porušenie povinnosti podľa § 59 ods. 13 príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva uloží organizácii zodpovednosti výrobcov pre obaly pokutu v sume vypočítanej ako 1,5-násobok nákladov na zabezpečenie triedeného zberu odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v obci, v ktorej neuhradila náklady na triedený zber týchto odpadov.“.

26.
V § 135eb ods. 7 sa slová „podľa § 28 ods. 4 písm. h) do 31. decembra 2020“ nahrádzajú slovami „podľa § 28 ods. 4 písm. ah) do 31. decembra 2021“.
27.
V § 135eb ods. 8 sa číslo „2020“ nahrádza číslom „2021“.
28.
Za § 135eb sa vkladá § 135ec, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠135ec
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným dňom vyhlásenia
(1)
Ministerstvo zverejní na svojom webovom sídle údaje potrebné pre výpočet trhového podielu organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly podľa § 52 ods. 34 pre kalendárny rok 2021 do 30. novembra 2020.

(2)
Výrobca obalov a výrobca neobalových výrobkov sú povinní uzatvoriť nový zmluvný vzťah s organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly podľa § 27 ods. 25 v roku 2020 do 20. novembra 2020.

(3)
Organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly je povinná doručiť ministerstvu a koordinačnému centru pre prúd odpadov z obalov a z neobalových výrobkov údaje potrebné pre výpočet jej trhového podielu podľa § 59 ods. 1 písm. h) za obdobie január až september 2020 a za obdobie október až december 2019 do 20. novembra 2020.

(4)
Organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly je povinná zosúladiť zmluvy podľa § 59 ods. 2 a 4 s § 28 ods. 4 písm. b) a § 59 ods. 1 písm. f) a g) do 31. decembra 2020.“.

Čl. II

Zákon č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 74/2020 Z. z. sa mení takto:

V čl. IV sa vypúšťajú slová „a 23“, slová „čl. III bodov 1, 3 a 4“ sa nahrádzajú slovami „čl. III bodov 1, 3, 4 a § 103 ods. 23 v bode 5“ a slová „1. januára 2023“ sa nahrádzajú slovami „1. januára 2022“.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I bodu 4, § 59 ods. 1 písm. f) v bode 10 a bodu 16, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2021.

Zuzana Čaputová v. r. Boris Kollár v. r. Igor Matovič v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore