Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 72012
Dôvodové správy: 2581
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
13.04.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 74/2020 Z. z. 285/2020 účinný od 01.01.2021


Platnosť od: 14.10.2020
Účinnosť od: 01.01.2021
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Obchod a podnikanie, Odpady, nakladanie s odpadmi, Odpadové hospodárstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 74/2020 Z. z. 285/2020 účinný od 01.01.2021
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 285/2020 s účinnosťou od 01.01.2021

Legislatívny proces k zákonu 285/2020

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 ...

1.

V § 27 ods. 14 písm. a) druhom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „tak, aby bolo zachované obdobie ...

2.

§ 27 sa dopĺňa odsekom 25, ktorý znie:

„(25) Výrobca obalov a výrobca neobalových výrobkov, ktorí ukončia zmluvný vzťah podľa odseku 14 písm. ...

3.

V § 28 ods. 4 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „najmenej na obdobie dvoch kalendárnych rokov“. ...

4.

V § 30 ods. 7 prvej vete sa vypúšťajú slová „individuálne plnenie vyhradených povinností,“ a na konci ...

5.

V § 31 sa odsek 12 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f) rozdeliť uhradené náklady na plnenie vyhradených povinností podľa § 112 ods. 10 medzi tie organizácie ...

6.

V § 45 ods. 5 písm. a) sa slovo „príslušnom“ nahrádza slovom „nasledujúcom“.

7.

V § 45 ods. 5 písm. b) sa na konci čiarka nahrádza slovom „alebo“.

8.

V § 52 odsek 34 znie:

„(34) Ministerstvo zverejní na svojom webovom sídle údaje potrebné pre výpočet trhového podielu organizácie ...

9.

§ 54 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8) Povinnosť výrobcu obalov zabezpečiť plnenie vyhradených povinností vo vzťahu k obalom uvedeným ...

10.

V § 59 sa odsek 1 dopĺňa písmenami f) až h), ktoré znejú:

„f) zabezpečiť vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre odpady z obalov a odpady z neobalových ...

11.

V § 59 ods. 4 písm. a) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „sadzby ...

12.

§ 59 sa dopĺňa odsekmi 12 a 13, ktoré znejú:

„(12) Ak organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly vypovie zmluvu s obcou uzatvorenú podľa odseku ...

13.

§ 74 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Povinnosť výrobcu neobalových výrobkov zabezpečiť plnenie vyhradených povinností vo vzťahu k neobalovým ...

14.

V § 81 ods. 1 písm. a) sa vypúšťa tretí bod.

Doterajší štvrtý bod sa označuje ako tretí bod.

15.

V § 81 ods. 1 sa písmeno b) dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:

„3. oddelene vyzbieraný odpad z obalov z iných zdrojov a oddelene vyzbieraný odpad z neobalových výrobkov ...

16.

V § 81 ods. 7 písmeno c) znie:

„c) zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre papier, plasty, kovy, ...

17.

V § 81 ods. 13 sa za slovami „spätný zber“ slovo „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto ...

18.

V § 94 sa odsek 5 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h) uplynutím lehoty podľa § 44 ods. 8 písm. w), v ktorej tretia osoba neuhradí príspevok tvoriaci finančnú ...

19.

V § 105 ods. 3 písm. m) sa na konci pripájajú tieto slová: „sadzby pre určenie nákladov na zabezpečenie ...

20.

V § 112 odseky 10 až 13 znejú:

„(10) Ak orgán štátneho dozoru uloží výrobcovi batérií a akumulátorov, výrobcovi obalov alebo výrobcovi ...

21.

V § 113 sa odsek 2 dopĺňa písmenom r), ktoré znie:

„r) určenie spôsobu plnenia povinností koordinačnému centru ministerstvom podľa § 31 ods. 12 písm. e).“. ...

22.

V § 117 ods. 2 sa slová „§ 81 ods. 6“ nahrádzajú slovami „§ 81 ods. 1, 6“.

23.

V § 117 ods. 3 sa slová „§ 59“ nahrádzajú slovami „§ 59 ods. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10“, na konci sa ...

24.

V § 117 odsek 6 znie:

„(6) Pokutu od 4 000 eur do 350 000 eur uloží príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva ...

25.

§ 117 sa dopĺňa odsekmi 7 a 8, ktoré znejú:

„(7) Za porušenie povinnosti podľa § 59 ods. 12 príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva ...

26.

V § 135eb ods. 7 sa slová „podľa § 28 ods. 4 písm. h) do 31. decembra 2020“ nahrádzajú slovami „podľa ...

27.

V § 135eb ods. 8 sa číslo „2020“ nahrádza číslom „2021“.

28.

Za § 135eb sa vkladá § 135ec, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 135ec Prechodné ustanovenia k úpravám účinným dňom vyhlásenia (1) Ministerstvo zverejní na svojom ...

Čl. II

Zákon č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých ...

V čl. IV sa vypúšťajú slová „a 23“, slová „čl. III bodov 1, 3 a 4“ sa nahrádzajú slovami „čl. III bodov ...

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I bodu 4, § 59 ods. 1 písm. f) v bode 10 a bodu ...

Zuzana Čaputová v. r. Boris Kollár v. r. Igor Matovič v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore