Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69445
Dôvodové správy: 2150
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
19.08.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o poskytovaní príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 285/2009 účinný od 01.01.2019


Platnosť od: 16.07.2009
Účinnosť od: 01.01.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia, Dôchodkové zabezpečenie, Polícia, Zväz väzenskej a justičnej stráže, Trestné právo hmotné, Vojenská služba, Sociálna pomoc

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST4 JUD20 DS3 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 285/2009 s účinnosťou od 01.01.2019 na základe 241/2017

Legislatívny proces k zákonu 241/2017

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Antona HRNKA, Dušana ČAPLOVIČA, Jaroslava PAŠKU a Tibora BERNAŤÁKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 285/2009 Z. z. o poskytovaní príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 125/2016 Z. z.

K predpisu 241/2017, dátum vydania: 12.10.2017

D ô v o d o v á s p r á v a

 

A. Všeobecná časť

 

Zákon č. 285/2009 Z. z. o poskytovaní príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 125/2016 Z. z. finančne ocenil morálne a historické aspekty služby pre vlasť účastníkov národného boja za oslobodenie. Účastníkmi národného boja za oslobodenie sú osoby, ktoré sa buď priamo „so zbraňou v ruke“ alebo ako pomocníci partizánov zúčastnili vojenských operácií počas druhej svetovej vojny.

 

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 285/2009 Z. z. o poskytovaní príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 125/2016 Z. z. (ďalej len „návrh zákona“) sa predkladá s cieľom zlepšenia finančnej situácie účastníkov národného boja za oslobodenie a vdov a vdovcov po týchto osobách. Vzhľadom na zásluhy uvedeného okruhu osôb, ako aj vzhľadom na závažné zdravotné a sociálne problémy, ktoré vyplývajú z ich vyššieho veku, je žiaduce zvýšiť ich dávky sociálneho zabezpečenia z dôvodu, že tieto dávky boli priznané už pred dlhším obdobím a nedosahujú dostatočnú úroveň.

 

Navrhuje sa zvýšenie súčasného príspevku k dôchodku účastníkom národného boja za oslobodenie od 1. novembra 2017 o sumu 20 eur mesačne na sumu 40 eur mesačne a zvýšenie príspevku vdovám a vdovcom po týchto osobách od 1. novembra 2017 o sumu 10 eur mesačne na sumu 20 eur mesačne.

 

Zároveň sa v návrhu zákona navrhuje zvýšenie príspevku k dôchodku účastníkom národného boja za oslobodenie od 1. januára 2019 na sumu 70 eur mesačne a zvýšenie príspevku vdovám a vdovcom po týchto osobách od 1. januára 2019 na sumu 35 eur mesačne.

Vzhľadom na to, že ide o osoby v pokročilom fyzickom veku, zvýšenie príspevku k dôchodku by bolo žiaduce realizovať v čo najkratšom čase.

 

Prijatie návrhu zákona bude mať  pozitívne sociálne vplyvy, negatívne vplyvy na rozpočet verejnej správy a nebude mať vplyvy na služby verejnej správy pre občana, na podnikateľské prostredie, životné prostredie a informatizáciu spoločnosti.

 

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskej únie.

 

 

 

 

 

 

B. Osobitná časť

 

 

K Čl. I

 

K bodom 1 a 2

 

Navrhuje sa zvýšenie príspevku v závislosti od účasti jednotlivých cieľových skupín oprávnených osôb na národnom boji za oslobodenie. Pre priamych účastníkov sa navrhuje zvýšenie príspevku od 1. januára 2019 na sumu 70 eur mesačne. Pre vdovy a vdovcov po týchto osobách sa navrhuje zvýšenie príspevku od 1. januára 2019 na 35 eur mesačne.

 

K bodu 3

 

V § 5a sa navrhuje zvýšenie príspevku od 1. novembra 2017 pre priamych účastníkov národného boja za oslobodenie na sumu 40 eur mesačne a vdovám a vdovcom po týchto osobách na sumu 20 eur mesačne. V § 5a ods. 3 a § 5b sa navrhuje lehota, do ktorej sú Sociálna poisťovňa, Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia a útvar sociálneho zabezpečenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, Slovenskej informačnej služby, Národného bezpečnostného úradu a Ministerstva financií Slovenskej republiky povinní najneskôr rozhodnúť o zmene sumy príspevku.

 

 

K Čl. II

 

Navrhuje sa účinnosť zákona od 1. novembra 2017, okrem prvého bodu, druhého bodu a § 5b v treťom bode, ktorých účinnosť sa navrhuje od 1. januára 2019.

 

 

 

 

DOLOŽKA

vybraných vplyvov

 

 

A.1. Názov materiálu:

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 285/2009 Z. z. o poskytovaní príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 125/2016 Z. z.

 

A.2. Vplyvy:

 

Pozitívne

Negatívne

Žiadne

1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy

 

x

 

2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu

regulačného zaťaženia?

 

 

x

3. Sociálne vplyvy

x

 

 

vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,

x

 

 

sociálnu exklúziu,

 

 

x

rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť

 

 

x

4. Vplyvy na životné prostredie

 

 

x

5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti

 

 

x

 

A.3. Poznámky:

Prijatie návrhu zákona bude mať pozitívne sociálne vplyvy na hospodárenie dotknutej časti obyvateľstva vzhľadom na to, že cieľom predkladaného návrhu zákona je zlepšenie finančnej situácie účastníkov národného boja za oslobodenie a vdov a vdovcov po týchto osobách – momentálne sa jedná približne o 1 078 priamych účastníkov národného boja za oslobodenie a 4 925 vdov a vdovcov po týchto osobách. Prijatie návrhu zákona bude mať negatívne vplyvy na rozpočet verejnej správy a nebude mať vplyvy na podnikateľské prostredie, životné prostredie a informatizáciu spoločnosti. Negatívne vplyvy na rozpočet verejnej správy sú bez uvažovania mortality pre rok 2017 predpokladané na výšku sumy 144 021,- eur, pre rok 2018 na výšku sumy 849 720,- eur a pre rok 2019 na výšku sumy 2 126 701,- eur. Celkový vplyv návrhu zákona na štátny rozpočet bude v plnom rozsahu krytý v rámci navýšených limitov stanovených v rozpočtovej kapitole Ministerstva obrany SR.

 

A.4. Alternatívne riešenia:

Bezpredmetné 

 

A.5. Stanovisko gestorov:

Bezpredmetné 

 

 

DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI

návrhu zákona s právom Európskej únie

 


 

  1. Navrhovateľ zákona: poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Anton HRNKO, Dušan ČAPLOVIČ, Jaroslav PAŠKA a Tibor BERNAŤÁK.


 

  1. Názov návrhu zákona: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 285/2009 Z. z. o poskytovaní príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 125/2016 Z. z..


 

3. Predmet návrhu zákona:

a) nie je upravený v primárnom práve Európskej únie,

b) nie je upravený v sekundárnom práve Európskej únie,

c) nie je obsiahnutý v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.


 

Vzhľadom na to, že predmet návrhu zákona nie je upravený v práve Európskej únie, je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4, 5 a 6.


 


 


 


 

 

zobraziť dôvodovú správu

Vládny návrh zákona o poskytovaní príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

K predpisu 285/2009, dátum vydania: 16.07.2009

8

Dôvodová správa

A. Všeobecná časť

Účelom predkladaného návrhu zákona o poskytovaní príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách a o zmene a doplnení niektorých zákonov je finančné ocenenie morálnych a historických aspektov služby pre vlasť účastníkov národného boja za oslobodenie pri príležitosti blížiaceho sa 65. výročia Slovenského národného povstania.

Návrh zákona sa predkladá v súlade s plnením úlohy vyplývajúcej z programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky z augusta 2006, kde bol ako jeden z cieľov v oblasti Obrana štátu vytýčený cieľ vytvoriť podmienky na zlepšenie starostlivosti o vojenských dôchodcov a podporiť starostlivosť o vojnových veteránov a ich rodinných príslušníkov.

Účastníkmi národného boja za oslobodenie sú osoby, ktoré sa buď priamo „so zbraňou v ruke“ (tzv. pôvodní vojnoví veteráni) alebo ako pomocníci partizánov zúčastnili operácií súvisiacich s druhou svetovou vojnou.

Vo všeobecnosti možno uviesť, že ide o rozmanitú skupinu osôb, pričom starostlivosť o všetkých účastníkov národného boja za oslobodenie patrí do pôsobnosti viacerých rezortov. Cieľovou skupinou osôb podľa tohto zákona sú najmä poberatelia starobného, invalidného alebo vdovského dôchodku, ktorý vypláca Sociálna poisťovňa. Z menšej časti je výsluhový dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok vyplácaný zo strany Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia alebo útvarov sociálneho zabezpečenia ostatných ozbrojených zložiek. Vzhľadom na to, že ide o osoby v pokročilom fyzickom veku, možnosť finančného ocenenia účastníkov národného boja za oslobodenie je potrebné realizovať v čo najkratšej dobe.

Výška príspevku je stanovená podľa cieľovej skupiny oprávnených osôb, na ktoré sa zákon vzťahuje a ďalej je diferencovaná v závislosti od priamej účasti oprávnených osôb na národnom boji za oslobodenie. Príspevok k dôchodku vo výške 20 eur mesačne sa navrhuje vyplácať priamym účastníkom národného boja za oslobodenie, pričom vdovám a vdovcom po týchto osobách, ako pozostalým osobám, sa navrhuje vyplácať príspevok vo výške 50 % z nároku účastníkov národného boja za oslobodenie, celkovo vo výške 10 eur mesačne. Príspevok sa navrhuje zlúčiť so starobným dôchodkom, predčasným starobným dôchodkom, invalidným dôchodkom, vdovským dôchodkom, vdoveckým dôchodkom, výsluhovým dôchodkom, invalidným výsluhovým dôchodkom, vdovským výsluhovým dôchodkom alebo vdoveckým invalidným dôchodkom. Príspevok nebude podliehať každoročnej valorizácii.

Osobitný a obdobný právny predpis pre účastníkov národného boja za oslobodenie a pozostalých po nich prijali v roku 2005 aj v Českej republike - zákon č. 375/2005 Sb. o ocenení účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorazové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů.

Pri kalkulácii predpokladaných nákladov sa vychádzalo z počtov oprávnených osôb k 31. 12. 2008. Predpokladá sa, že navrhovaná právna úprava sa v roku 2009 dotkne 4 235 účastníkov národného boja za oslobodenie a 13 113 vdov a vdovcov po účastníkoch národného boja za oslobodenie a vyžiada si náklady vo výške 863 320 eur. V prvom roku účinnosti zákona sa predpokladajú náklady spojené s vydávaním rozhodnutí o príspevku vo výške 84 000 eur.

V roku 2010 sa predpokladá príspevok poskytovať pre 3 812 účastníkov národného boja za oslobodenie a 11 802 vdov a vdovcov po nich, pričom náklady sa odhadujú vo výške 2 331 120 eur.

V roku 2011 sa predpokladá príspevok poskytovať pre 3 430 účastníkov národného boja za oslobodenie a 10 622 vdov a vdovcov po nich, pričom náklady sa odhadujú vo výške 2 097 840 eur.

V roku 2012 sa predpokladá príspevok poskytovať pre 3 087 účastníkov národného boja za oslobodenie a 9 559 vdov a vdovcov po nich, pričom náklady sa odhadujú vo výške 1 887 960 eur.

Výdavky budú zabezpečené v rámci schváleného limitu výdavkov kapitoly Ministerstva obrany SR bez dodatočných požiadaviek na štátny rozpočet.

Doložka

finančných, ekonomických, environmentálnych vplyvov,

vplyvov na zamestnanosť a podnikateľské prostredie

1.Vplyvy na verejné financie:

Návrh zákona predpokladá dopad na výdavkovú časť štátneho rozpočtu. Výdavky budú zabezpečené v rámci schváleného limitu výdavkov kapitoly Ministerstva obrany SR bez dodatočných požiadaviek na štátny rozpočet.

Rok 2009 (4 mesiace od 1. septembra 2009), príspevok vo výške 20 eur a 10 eur

Oprávnené osobyPočet osôbVýdavky (eur)§ 2 ods. 1 písm. a),

§ 2 ods. 2 písm. a)4 235338 800§ 2 ods. 1 písm. b),

§ 2 ods. 2 písm. b) 13 113524 520Spolu17 348863 320

V prvom roku účinnosti zákona sa predpokladajú náklady spojené s vydávaním rozhodnutí vo výške cca 84 000 eur. Príspevok sa bude vyplácať spolu s dôchodkom, preto nebudú vznikať osobitné výdavky spojené s výplatou príspevku.

Rok 2010, príspevok vo výške 20 eur a 10 eur

Oprávnené osobyPočet osôbVýdavky (eur)§ 2 ods. 1 písm. a),

§ 2 ods. 2 písm. a)3 812914 880§ 2 ods. 1 písm. b),

§ 2 ods. 2 písm. b) 11 8021 416 240Spolu15 6132 331 120

Rok 2011, príspevok vo výške 20 eur a 10 eur

Oprávnené osobyPočet osôbVýdavky (eur)§ 2 ods. 1 písm. a),

§ 2 ods. 2 písm. a)3 430823 200§ 2 ods. 1 písm. b),

§ 2 ods. 2 písm. b)10 6221 274 640Spolu14 0522 097 840

Rok 2012, príspevok vo výške 20 eur a 10 eur

Oprávnené osobyPočet osôbVýdavky (eur)§ 2 ods. 1 písm. a),

§ 2 ods. 2 písm. a)3 087740 880§ 2 ods. 1 písm. b),

§ 2 ods. 2 písm. b)9 5591 147 080Spolu12 6471 887 960

Pri kalkulácii sa predpokladala mortalita uvedenej skupiny osôb 10 % ročne. Údaje o počte oprávnených osôb sú so stavom k 31. 12. 2008.

Návrh zákona nemá dopad na rozpočty obcí a rozpočty vyšších územných celkov.

2.Vplyvy na obyvateľov, hospodárenie podnikateľskej sféry a iných právnických osôb:

Návrh zákona je v súlade s prioritami a cieľmi hospodárskej politiky.

3.Vplyvy na životné prostredie:

Návrh zákona nemá vplyv na životné prostredie.

4.Vplyvy na zamestnanosť:

Návrh zákona nemá vplyv na zamestnanosť.

5.Vplyvy na podnikateľské prostredie:

Návrh zákona nevyžaduje zmeny podnikateľského prostredia.

Doložka zlučiteľnosti právneho predpisus právom Európskych spoločenstiev a Európskej únie

1. Predkladateľ právneho predpisu: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

2. Názov návrhu právneho predpisu: Návrh zákona o poskytovaní príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

3. Problematika návrhu právneho predpisu

a)nie je upravená v práve Európskych spoločenstiev

b)nie je upravená v práve Európskej únie

c)nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskych spoločenstiev alebo Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev

Vzhľadom na vnútroštátny charakter navrhovaného právneho predpisu je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4, 5 a 6 doložky zlučiteľnosti.

B. Osobitná časť

Čl. I

K § 1

Vymedzuje sa predmet návrhu zákona ako právna úprava poskytovania príspevku z dôvodu ocenenia morálnych a historických aspektov služby pre vlasť účastníkov národného boja za oslobodenie a vdov a vdovcov po nich pri príležitosti blížiaceho sa 65. výročia Slovenského národného povstania.

K § 2

Vymedzuje sa okruh oprávnených osôb, ktorým po splnení ustanovených podmienok vznikne nárok na príspevok. Okruh osôb sa navrhuje v rozsahu podľa zákona č. 255/1946 Zb. o príslušníkoch československej armády v zahraničí a o niektorých iných účastníkoch národného boja za oslobodenie v znení zákona č. 101/1964 Zb. V záujme zjednodušenia procesu priznávania nároku na príspevok sa okruh osôb viaže aj na to, kedy a za akých podmienok bol účastníkovi národného boja za oslobodenie priznaný dôchodok. Podľa týchto kategórií sú vedené databázy v Sociálnej poisťovni, v ktorej pôsobnosti je väčšina oprávnených osôb s nárokom na príspevok.

Za oprávnenú osobu sa navrhuje považovať aj vdova a vdovec po oprávnenej osobe. Takýto princíp bol uplatnený aj pri priznávaní odbojárskeho príplatku aj pri iných formách odškodňovania.

Podľa odseku 1 oprávnenou osobou je fyzická osoba, ktorá má vyplácaný dôchodok podľa zákona o sociálnom poistení alebo podľa zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov, a tento dôchodok bol upravený podľa ôsmej časti zákona č. 101/1964 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona č. 161/1968 Zb., prvej časti štvrtého dielu zákona č. 121/1975 Zb. o sociálnom zabezpečení alebo druhej časti druhej hlavy dvanásteho dielu zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov.

Podľa odseku 2 oprávnenou osobou je fyzická osoba, ktorá má dôchodok vyplácaný a priznaný podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov alebo podľa zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

K § 3

Navrhuje sa, aby o príspevku rozhodovala Sociálna poisťovňa alebo útvary príslušné na výplatu dôchodku v pôsobnosti ministerstva obrany, ministerstva vnútra, ministerstva spravodlivosti, ministerstva financií, Slovenskej informačnej služby a Národného bezpečnostného úradu v závislosti od toho, kto je platiteľom dôchodku oprávnenej osobe.

V záujme zjednodušenia procesu priznávania príspevku sa navrhuje, aby Sociálna poisťovňa alebo útvary príslušné na výplatu dôchodku príspevok priznával automaticky pre osoby, ktorým bol dôchodok upravený podľa predpisov o sociálnom zabezpečení. Tie osoby, ktorým bol dôchodok priznaný po 31. decembri 2003 podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, po 30. apríli 1998 podľa zákona č. 114/1998 Z. z. o sociálnom zabezpečení vojakov v znení neskorších predpisov alebo po 30. júni 2002 podľa zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov, musia o príspevok požiadať.

Súčasne sa navrhuje procesnoprávna úprava v zásade so subsidiárnym použitím zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, resp. zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pričom rozhodovanie o opravnom prostriedku proti rozhodnutiu správneho orgánu na prvom stupni v rámci zabezpečenia dvojinštančnosti konania je zverené do právomoci krajských súdov.

K § 4

Navrhuje sa diferencovaná výška príspevku v závislosti od priamej účasti jednotlivých cieľových skupín oprávnených osôb na národnom boji za oslobodenie. Pre priamych účastníkov sa navrhuje príspevok v sume 20 eur mesačne, pre vdovy a vdovcov po nich príspevok v sume 10 eur mesačne. Navrhuje sa, aby príspevok bol zlúčený s dôchodkom a tým bol aj oslobodený od dane z príjmov fyzických osôb a od jeho započítavania do príjmov podľa zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Na účely zvýšenia dôchodku sa na sumu príspevku nebude prihliadať, príspevok sa nebude valorizovať.

V prípade, že oprávnenej osobe vznikne nárok na príspevok ako účastníkovi národného boja za oslobodenie a aj ako vdove alebo vdovcovi po účastníkovi, navrhuje sa poskytovať len jeden príspevok, a to vyšší. Súčasne sa navrhuje, aby v prípade, že oprávnená osoba bude mať vyplácaný dôchodok zo Sociálnej poisťovne aj z útvaru príslušného na výplatu dôchodku v pôsobnosti ministerstva obrany, ministerstva vnútra, ministerstva spravodlivosti, ministerstva financií, Slovenskej informačnej služby a Národného bezpečnostného úradu, mala oprávnená osoba nárok iba na jeden príspevok. Navrhuje sa, aby v takomto prípade príspevok vyplácala Sociálna poisťovňa. Ak vdove alebo vdovcovi bude vdovský dôchodok, vdovecký dôchodok, vdovský výsluhový dôchodok alebo vdovecký výsluhový dôchodok vymeraný z dôchodku, ku ktorému patril príspevok, príspevok vdove alebo vdovcovi patriť nebude. Týmto sa zamedzí duplicitnému poskytovaniu príspevku.

K § 5

Navrhuje sa, aby príspevok bol financovaný z rozpočtovej kapitoly Ministerstva obrany Slovenskej republiky.

K § 6

Keďže vdovské výsluhové dôchodky alebo vdovecké výsluhového dôchodky boli priznávané aj podľa zákona č. 114/1998 Z. z. o sociálnom zabezpečení vojakov v znení neskorších predpisov, ktorý bol účinný od 1. mája 1998 do 30. júna 2002 je potrebné ustanoviť, že aj fyzická osoba, ktorej bol priznaný vdovský výsluhový dôchodok alebo vdovecký výsluhový dôchodok podľa zákona č. 114/1998 Z. z., je na účely tohto zákona oprávnenou osobou.

Čl. II

K bodu 1

Ustanovuje sa, že zvýšenie výsluhových dôchodkov bude patriť iba k sume dôchodku po odpočítaní príspevku poskytnutého podľa zákona o poskytovaní príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách. Príspevok poskytovaný účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách nebude valorizovaný.

K bodu 2

Navrhuje sa doplniť zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v časti týkajúcej sa poskytnutých finančných prostriedkov zo strany štátu na úhradu výdavkov na príspevok a úhradu výdavkov spojených s jeho výplatou podľa tohto návrhu zákona.

Čl. III

K bodu 1

Ustanovuje sa, že zvýšenie dôchodkov bude patriť iba k sume dôchodku po odpočítaní príspevku poskytnutého podľa zákona o poskytovaní príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách. Príspevok poskytovaný účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách nebude valorizovaný.

K bodom 2 a 3

Navrhuje sa zmeniť a doplniť zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov v časti týkajúcej sa poskytovania finančných prostriedkov zo strany štátu na osobitný účet Sociálnej poisťovne na úhradu výdavkov na príspevok a úhradu výdavkov spojených s jeho výplatou podľa tohto návrhu zákona.

Čl. IV

Navrhuje sa, aby zákon nadobudol účinnosť 1. septembra 2009.

Bratislava 25. marca 2009

Robert Fico, v. r.

predseda vlády Slovenskej republiky

Jaroslav Baška, v. r.

minister obrany Slovenskej republiky

zobraziť dôvodovú správu

...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore