Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 72037
Dôvodové správy: 2582
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
20.04.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o poskytovaní príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 285/2009 účinný od 01.01.2019


Platnosť od: 16.07.2009
Účinnosť od: 01.01.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia, Dôchodkové zabezpečenie, Polícia, Zväz väzenskej a justičnej stráže, Trestné právo hmotné, Vojenská služba, Sociálna pomoc

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST4 JUD21 DS3 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 285/2009 s účinnosťou od 01.01.2019 na základe 241/2017

Legislatívny proces k zákonu 241/2017

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o poskytovaní príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1
Predmet zákona

Tento zákon upravuje poskytovanie príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie1) a vdovám a vdovcom ...

§ 2
Oprávnená osoba
(1)

Oprávnená osoba je fyzická osoba, ktorej sa vypláca

a)
starobný dôchodok, invalidný dôchodok alebo vdovský dôchodok podľa všeobecného predpisu o sociálnom ...
b)
vdovský dôchodok podľa všeobecného predpisu o sociálnom poistení2) alebo vdovský výsluhový dôchodok ...
(2)

Oprávnená osoba je aj fyzická osoba, ktorej sa vypláca

a)
starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok, vdovský dôchodok alebo vdovecký ...
b)
vdovský dôchodok alebo vdovecký dôchodok priznaný podľa všeobecného predpisu o sociálnom poistení2) ...
§ 3
Nárok na príspevok a konanie o priznaní príspevku
(1)

Nárok na príspevok vzniká odo dňa výplatného termínu starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, ...

(2)

O priznaní príspevku rozhodne Sociálna poisťovňa alebo útvar sociálneho zabezpečenia Ministerstva vnútra ...

(3)

Na zmenu nároku na príspevok, zmenu nároku na jeho výplatu a zmenu sumy príspevku, zánik nároku na príspevok, ...

(4)

Na konanie o priznaní príspevku podľa tohto zákona, ak nie je v odsekoch 5 a 6 ustanovené inak sa vzťahuje ...

(5)

Konanie o priznaní príspevku oprávnenej osobe uvedenej v § 2 ods. 2 sa začína na základe písomnej žiadosti. ...

(6)

Platiteľ dôchodku rozhodne o priznaní príspevku najneskôr do 31. decembra 2009 a v prípadoch podľa odseku ...

§ 4
Suma príspevku a poskytovanie príspevku
(1)

Oprávnenej osobe podľa § 2 ods. 1 písm. a) a ods. 2 písm. a) patrí príspevok v sume 70 eur mesačne.

(2)

Oprávnenej osobe podľa § 2 ods. 1 písm. b) a ods. 2 písm. b) patrí príspevok v sume 35 eur mesačne.

(3)

Príspevok patrí k sume dôchodku vyplácanej ku dňu priznania príspevku a zlučuje sa s dôchodkom, ku ktorému ...

(4)

Pri súbehu nároku na výplatu príspevku podľa odsekov 1 a 2 má oprávnená osoba nárok na výplatu len jedného ...

(5)

Ak dôchodok oprávnenej osobe vypláca súčasne Sociálna poisťovňa a ďalší platiteľ dôchodku má oprávnená ...

§ 5
Financovanie

Finančné prostriedky na úhradu výdavkov na príspevok a na úhradu výdavkov spojených s jeho výplatou ...

§ 5a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2017
(1)

Oprávnenej osobe podľa § 2 ods. 1 písm. b) a ods. 2 písm. b) patrí do 31. decembra 2018 príspevok v ...

(2)

Platiteľ dôchodku rozhodne o zmene sumy príspevku podľa odseku 1 najneskôr do 31. januára 2018.

(3)

Platiteľ dôchodku rozhodne o zmene sumy príspevku podľa § 4 ods. 1 najneskôr do 31. januára 2018.

§ 5b
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2019

Platiteľ dôchodku rozhodne o zmene sumy príspevku podľa § 4 ods. 2 najneskôr do 31. marca 2019.

Čl. II

Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

Za § 81 sa vkladá § 81a, ktorý znie:

„§ 81a Útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva a Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia poberateľovi ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 35aa znie:

„35aa) Zákon č. 285/2009 Z. z. o poskytovaní príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám ...

2.

V § 94 ods. 1 sa písmeno c) dopĺňa desiatym bodom, ktorý znie:

„10. príspevok účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách podľa osobitného ...

Čl. III

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. ...

1.

V § 179 ods. 1 sa písmeno a) dopĺňa 13. bodom, ktorý znie:

„13. o priznaní príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 93a znie:

„93a) Zákon č. 285/2009 Z. z. o poskytovaní príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám ...

2.

V § 285 sa odsek 1 dopĺňa písmenom n), ktoré znie:

„n) príspevok účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách podľa osobitného ...

3.

V § 285 odsek 2 znie:

„(2) Finančné prostriedky na úhradu výdavkov na dávky a výdavkov spojených s ich výplatou uvedené v ...

Čl. IV

Zákon č. 274/2007 Z. z. o príplatku k dôchodku politickým väzňom v znení zákona č. 272/2008 Z. z. sa ...

1.

V § 1 sa slovo „usmrtenom“ nahrádza slovom „zomretom“ a za slovo „trestu“ sa vkladá čiarka a slová „počas ...

2.

V § 2 odsek 3 znie:

„(3) Za oprávnenú osobu sa považuje aj pozostalá vdova, vdovec alebo sirota po popravenom alebo zomretom ...

3.

V § 3 ods. 4 sa slovo „usmrtený“ nahrádza slovom „zomretý“.

4.

Za § 5 sa vkladá § 6, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 6 Prechodné ustanovenie účinné od 1. septembra 2009 Ak si oprávnená osoba uvedená v § 2 ods. 3 uplatnila ...

Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2009.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Poznámky

  • 1)  Zákon č. 255/1946 Zb. o príslušníkoch československej armády v zahraničí a o niektorých iných účastníkoch ...
  • 2)  Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
  • 3)  Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých ...
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore