Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70706
Dôvodové správy: 2333
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
24.01.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. 284/2014 účinný od 01.09.2019 do 30.11.2019


Platnosť od: 23.10.2014
Účinnosť od: 01.09.2019
Účinnosť do: 30.11.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Rozpočtové právo, Správa a privatizácia národného majetku

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST10 JUD DS7 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. 284/2014 účinný od 01.09.2019 do 30.11.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 284/2014 s účinnosťou od 01.09.2019 na základe 221/2019


§ 14
Predpoklady na výkon funkcie riaditeľa

(1)
Za riaditeľa možno zvoliť fyzickú osobu, ktorá
a)
sa prihlásila za kandidáta na funkciu riaditeľa (ďalej len "kandidát") na výzvu rady; kandidát nesmie byť členom rady ani členom dozornej komisie,
b)
má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
c)
je bezúhonná,
d)
má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
e)
má najmenej päťročnú prax v riadiacej funkcii,
f)
má najmenej päťročnú odbornú prax v oblasti umenia, kultúry alebo kreatívneho priemyslu,
g)
nevykonáva funkciu podľa § 5 ods. 5 písm. a) až n) a ods. 6 alebo činnosť podľa osobitného predpisu,8) alebo predloží čestné vyhlásenie podľa odseku 2 písm. f), že túto funkciu alebo činnosť prestane vykonávať do 30 dní od zvolenia.
(2)
K prihláške kandidát prikladá
a)
projekt rozvoja fondu; základný rozsah a obsah projektu rozvoja fondu zverejňuje rada vo výzve podľa odseku 1 písm. a),
b)
výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace; ak ide o cudzinca, obdobné potvrdenie vydané príslušným orgánom štátu, ktorého je občanom, ktoré nesmie byť staršie ako tri mesiace,
c)
štruktúrovaný životopis,
d)
doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
e)
doklady preukazujúce splnenie podmienky praxe v riadiacej funkcii podľa odseku 1 písm. e) a splnenie podmienky odbornej praxe podľa odseku 1 písm. f),
f)
čestné vyhlásenie, že nevykonáva funkciu podľa § 5 ods. 5 písm. a) až n) a ods. 6 alebo činnosť podľa osobitného predpisu,8) alebo čestné vyhlásenie, že túto funkciu alebo činnosť prestane vykonávať do 30 dní od zvolenia.
(3)
Funkčné obdobie riaditeľa začína plynúť odo dňa nasledujúceho po skončení výkonu funkcie riaditeľa, na miesto ktorého bol zvolený, najskôr však dňom jeho zvolenia radou, a trvá štyri roky.
zobraziť paragraf
§ 19
Žiadatelia

(1)
Žiadateľom môže byť fyzická osoba, ktorá dovŕšila vek 18 rokov, alebo právnická osoba, predmetom činnosti ktorej je realizácia aktivít v oblasti umenia, kultúry alebo kreatívneho priemyslu špecifikovanej vo výzve na podávanie žiadostí.
(2)
Finančné prostriedky nemožno poskytnúť žiadateľovi,
a)
ktorý neposkytuje súčinnosť v štátnom štatistickom zisťovaní v oblasti kultúry podľa osobitného zákona,12)
b)
voči ktorému je vedené konkurzné konanie, je v konkurze, v reštrukturalizácii alebo bol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,13)
c)
ktorý je v likvidácii,14)
d)
proti ktorému je vedený výkon rozhodnutia,15)
e)
ktorý nemá vysporiadané finančné vzťahy voči štátnemu rozpočtu alebo voči rozpočtom obcí,
f)
ktorý je majetkovo prepojený16) alebo personálne prepojený16a) s fyzickou osobou alebo právnickou osobou, ktorá nemá vysporiadané finančné vzťahy s fondom,
g)
ktorý porušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu,17)
h)
ktorý má evidované daňové nedoplatky, nedoplatky na poistnom na povinné verejné zdravotné poistenie, nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie,
i)
ktorý nepredložil vyúčtovanie finančných prostriedkov,
j)
ktorý nevrátil fondu finančné prostriedky podľa § 22 ods. 10,
k)
ktorý nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora,17a) ak ide o žiadateľa, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora.17a)
(3)
Žiadateľ, ktorému bola poskytnutá dotácia, ju nesmie previesť na inú fyzickú osobu alebo právnickú osobu.
(4)
Žiadateľom nemôže byť
a)
člen rady, člen dozornej komisie, riaditeľ ani im blízka osoba9) a člen odbornej komisie ani jemu blízka osoba v tom programe, v ktorom je člen odbornej komisie hodnotiteľom,
b)
právnická osoba, ktorej členom riadiacich, kontrolných alebo členom dozorných orgánov, štatutárnym orgánom alebo členom štatutárnych orgánov je člen rady, člen dozornej komisie, riaditeľ, zamestnanec fondu a člen odbornej komisie alebo jemu blízka osoba v programoch, v ktorých je člen odbornej komisie hodnotiteľom,
c)
zamestnanec fondu,
d)
rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo kultúry").
zobraziť paragraf
§ 20
Podávanie žiadostí

(1)
Finančné prostriedky možno poskytnúť na základe písomnej žiadosti. Formulár žiadosti zverejní fond na svojom webovom sídle. Žiadateľ v žiadosti uvedie, o akú formu poskytnutia finančných prostriedkov a v akej sume žiada.
(2)
Prílohou žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov vo forme dotácie alebo pôžičky je
a)
popis projektu,
b)
celkový rozpočet projektu vrátane kalkulácie nákladov,
c)
doklad o právnej subjektivite žiadateľa, ak je žiadateľom právnická osoba, ktorá sa nezapisuje do verejného registra,
d)
doklady podľa § 18 ods. 7,
e)
čestné vyhlásenie žiadateľa, že poskytuje súčinnosť v štátnom štatistickom zisťovaní v oblasti kultúry podľa osobitného predpisu,12)
f)
čestné vyhlásenie žiadateľa, že voči nemu nie je vedené konkurzné konanie, že nie je v konkurze, v reštrukturalizácii, že proti nemu nebol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, že nie je v likvidácii a že proti nemu nie je vedený výkon rozhodnutia,
g)
čestné vyhlásenie žiadateľa, že má vysporiadané vzťahy voči štátnemu rozpočtu a rozpočtom obcí,
h)
čestné vyhlásenie žiadateľa o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania, ak je žiadateľom právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ,
i)
čestné vyhlásenie žiadateľa, že nemá evidované daňové nedoplatky, nedoplatky na poistnom na povinné verejné zdravotné poistenie, nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie, ak je žiadateľom právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ,
j)
čestné vyhlásenie žiadateľa, že vždy riadne a včas predložil vyúčtovanie finančných prostriedkov, ak mal takúto povinnosť,
k)
potvrdenie o zaplatení administratívneho poplatku za spracovanie žiadosti podľa § 21,
l)
iné doklady potrebné k posúdeniu žiadosti, ktoré fond špecifikuje pre dané časové obdobie vo výzve na podávanie žiadostí.
(3)
Prílohu podľa odseku 2 písm. c) je povinný predložiť žiadateľ k prvej žiadosti, ktorú podáva v kalendárnom roku, ako originál alebo ako osvedčenú kópiu nie staršiu ako tri mesiace ku dňu doručenia tejto žiadosti; inak fond na predloženú prílohu neprihliadne.
(4)
Ak sa prílohy podľa odseku 2 predkladajú v inom ako štátnom jazyku Slovenskej republiky, žiadateľ je povinný predložiť aj ich preklad do štátneho jazyka Slovenskej republiky; to neplatí, ak sú prílohy podľa odseku 2 vyhotovené v českom jazyku.20)
(5)
Žiadosti sa podávajú v termínoch určených fondom, ktoré fond špecifikuje pre dané časové obdobie vo výzve na podávanie žiadostí.
(6)
Ak sa na realizácii jedného projektu podieľa viacero osôb, žiadateľom na tento projekt môže byť iba jedna osoba, ktorá je na tento účel písomne splnomocnená ostatnými zúčastnenými osobami. Splnomocnenie musí byť úradne osvedčené.
(7)
Prílohou žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov vo forme štipendia sú prílohy podľa odseku 2 písm. a), e), g), i), j) a l).
(8)
Po doručení žiadosti fondu skontroluje kancelária, či žiadosť podal oprávnený žiadateľ podľa § 19 a či je podaná žiadosť správne vyplnená a obsahuje prílohy podľa odseku 2 alebo odseku 7. Súčasne kancelária preskúma úplnosť rozpočtu a súlad žiadosti so zásadami poskytovania finančných prostriedkov schválenými radou.
(9)
Ak žiadosť nie je správne vyplnená, neobsahuje prílohy podľa odseku 2 alebo odseku 7 alebo má iné nedostatky, fond písomne vyzve žiadateľa na doplnenie alebo opravu žiadosti v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako desať dní odo dňa doručenia výzvy.
(10)
Žiadosť, ktorú podal neoprávnený žiadateľ alebo ktorá nebola vyplnená správne, neobsahovala prílohy podľa odseku 2 alebo odseku 7 alebo mala iné nedostatky a žiadateľ ju nedoplnil alebo neopravil ani v dodatočnej lehote podľa odseku 9, kancelária vyradí z rozhodovacieho procesu a túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámi žiadateľovi. Rovnako postupuje kancelária aj vtedy, ak podľa predloženého rozpočtu projektu zistí, že žiadosť nie je v súlade so zásadami poskytovania finančných prostriedkov schválenými radou.
(11)
Žiadosť, ktorá je úplná, predkladá kancelária príslušnej odbornej komisii na posúdenie. Odborná komisia žiadosť spolu s jej písomným hodnotením predkladá riaditeľovi na rozhodnutie.
zobraziť paragraf
§ 27
Spoločné ustanovenia

(1)
Na konanie podľa tohto zákona sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,27) ak odsek 2 neustanovuje inak.
(2)
Na doručovanie písomností podľa tohto zákona sa primerane použijú ustanovenia všeobecného predpisu o správnom konaní.28)
(3)
Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov. Na účel preukázania bezúhonnosti podľa § 5 ods. 2 písm. b) a § 10 ods. 2 písm. b) poskytne fyzická osoba údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.2a) Údaje podľa druhej vety ministerstvo kultúry bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.
(4)
Na riešenie sporov s prijímateľom finančných prostriedkov poskytnutých fondom môže fond využiť postupy podľa osobitného predpisu.29)
zobraziť paragraf
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore