Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71096
Dôvodové správy: 2416
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
14.07.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o cestovných náhradách 283/2002 účinný od 21.05.2020 do 29.07.2020


Platnosť od: 14.06.2002
Účinnosť od: 21.05.2020
Účinnosť do: 29.07.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST16 JUD>99938 DS13 EU PP34 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o cestovných náhradách 283/2002 účinný od 21.05.2020 do 29.07.2020
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 283/2002 s účinnosťou od 21.05.2020 na základe 127/2020

Legislatívny proces k zákonu 127/2020

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

K predpisu 127/2020, dátum vydania: 21.05.2020

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA

A. Všeobecná časť

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákon sa predkladá ako iniciatívny návrh.

V čl. I sa novelizuje zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Účelom je upraviť vznik a zánik povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia samostatne zárobkovo činných osôb v dôsledku posunu lehôt na podanie daňových priznaní podľa zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.

V čl. II (zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách) sa vzhľadom na súčasnú situáciu navrhuje dočasne neupravovať sumy stravného pre príslušné časové pásma a sumy základných náhrad za používanie cestných motorových vozidiel.

V čl. III (zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov) sa navrhuje

-zavedenie výnimky pre uchádzačov o zamestnanie 6 ods. 2 písm. g)] v prípade poberania odmeny za výkon pracovnej povinnosti podľa zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov,

-rozšírenie možností aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby uchádzačov o zamestnanie aj pre prípad poskytovania pomoci v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu (ako napr. epidémie, pandémie a pod.), ktoré ohrozujú životy a materiálne statky spoločnosti,

-zosúladenie so zákonom č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v časti zachovania platnosti príslušných potvrdení na obsadenie pracovného miesta, resp. povolenia na zamestnanie štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorých platnosť by skončila v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19, do dvoch mesiacov od jej odvolania.

Dátum účinnosti vládneho návrhu zákona sa z dôvody potreby jeho čo najskoršej účinnosti navrhuje dňom jeho vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Sledované vybrané vplyvy navrhovaného opatrenia podľa Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov zhodnotené v priloženej doložke vybraných vplyvov, v analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu a v analýze sociálnych vplyvov.

Vládny návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky a zákonmi, ako aj s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a súčasne je v súlade s právom Európskej únie.

 

 

1

B. Osobitná časť

K článku I (zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov)

K bodom 1 a 2 (§ 153 ods. 2 a 4)

V súlade s poznatkami aplikačnej praxe sa navrhuje rozšírenie lekárskej posudkovej činnosti nemocenského poistenia a lekárskej posudkovej činnosti úrazového poistenia aj o posudzovanie dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu nezaopatreného dieťaťa.

V nadväznosti na uvedené sa dopĺňa sa kompetencia pre posudkových lekárov posudzovať dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav nezaopatreného dieťaťa na účely nemocenského poistenia, aby bolo nesporne možné priznávať pandemické ošetrovné aj v prípade detí s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom vo veku od 11 rokov.

K bodu 3 (§ 293ey, § 293ez a § 293fa)

Posúdenie vzniku a zániku povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia samostatne zárobkovo činnej osoby (SZČO) je naviazané na údaje o príjmoch z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, ktoré SZČO vykáže v podanom daňovom priznaní.

Navrhuje sa právna úprava vzniku a zániku povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia pre tie SZČO, ktoré nepodali daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb za rok 2019 do 31.03. 2020, ako aj pre tie SZČO, ktoré majú predĺženú lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb za rok 2019. Táto právna úprava sa navrhuje z dôvodu previazanosti s novoustanovenými lehotami na podanie daňového priznania k dani z príjmov podľa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.

Zachováva sa právny režim posudzovania vzniku a zániku povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia pre tie SZČO, ktoré podali daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb za rok 2019 do 31.03.2020, vrátane prípadného opravného daňového priznania podaného v tejto lehote. Ak SZČO podala daňové priznanie za rok 2019 do 31.03.2020, a podala opravné daňové priznanie v zmysle zákona č. 67/2020 Z. z. po 31.03.2020, jej povinné nemocenské a povinné dôchodkové poistenie sa bude posudzovať k 01.07.2020 na základe príjmu vykázaného v daňovom priznaní za rok 2019 podanom do 31.03.2020, a opätovne sa jej povinné nemocenské a povinné dôchodkové poistenie bude posudzovať na základe údajov vykázaných v poslednom opravnom daňovom priznaní za rok 2019 a to k prvému dňu tretieho kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom uplynula lehota na podanie daňového priznania podľa zákona č. 67/2020 Z. z.

Navrhuje sa nová právna úprava vzniku a zániku povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia pre

a)SZČO, ktoré nepodali daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb za rok 2019 do 31.03. 2020 a podľa zákona č. 67/2020 Z. z. im plynie nová (posunutá) lehota v ktorej sú povinné podať daňové priznanie za rok 2019. Pre tieto SZČO sa navrhuje posudzovať vznik povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia k prvému dňu tretieho kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom uplynula lehota

2

na podanie daňového priznania podľa zákona č. 67/2020 Z. z. a to v súvislosti s plnením navrhovaných povinností pre Finančné riaditeľstvo SR oznamovať Sociálnej poisťovni skutočnosti rozhodujúce pre takéto posúdenie, ktoré v zásade rovnaké ako skutočnosti, ktoré Finančné riaditeľstvo SR oznamuje Sociálnej poisťovni podľa súčasnej platnej právnej úpravy.

b)SZČO, ktoré majú predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2019, a to v závislosti od skončenia mimoriadnej situácie (obdobie pandémie). Pre túto skupinu SZČO sa navrhuje nový termín na posudzovanie ich povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia, a to v závislosti od toho či posledný deň lehoty na podanie daňového priznania uplynie najneskôr 30.09.2020 alebo po tomto termíne.

Príklad 1: Vláda SR vyhlási skončenie pandémie v júni 2020, lehota na podanie daňového priznania za rok 2019 končí 31.07.2020. SZČO oznámila predĺženie lehoty na podanie DP o tri mesiace, t.j do 30.06.2020. Nová lehota na podanie DP uplynie 31.07.2020. Povinné poistenie jej vznikne od 01.12. 2020 za predpokladu, že jej príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti za rok 2019 bol vyšší ako 12-násobok minimálneho vymeriavacieho základu (6 078 eur). Ak nedosiahne túto výšku príjmu, povinné poistenie jej zanikne 30.11.2020.

Príklad 2: Vláda SR vyhlási skončenie pandémie v júni 2020, lehota na podanie daňového priznania za rok 2019 končí 31.07.2020. SZČO oznámila predĺženie lehoty na podanie DP o šesť mesiacov, t.j do 30.09.2020. Lehota na podanie DP tejto SZČO uplynie 30.09.2020. Povinné poistenie jej vznikne od 01.12.2020 za predpokladu, že jej príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti za rok 2019 bol vyšší ako 12-násobok minimálneho vymeriavacieho základu (6 078 eur). Ak nedosiahne túto výšku príjmu, povinné poistenie jej zanikne 30.11.2020.

Príklad 3: Vláda SR vyhlási skončenie pandémie v októbri 2020, lehota na podanie daňového priznania za rok 2019 končí 30.11.2020. SZČO oznámila predĺženie lehoty na podanie DP o tri mesiace, t.j do 30.06.2020. Nová lehota na podanie DP uplynie 31.11.2020. Povinné poistenie jej vznikne od 01.02.2021 za predpokladu, že jej príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti za rok 2019 bol vyšší ako 12-násobok minimálneho vymeriavacieho základu (6 078 eur). Ak nedosiahne túto výšku príjmu, povinné poistenie jej zanikne 31.01.2021. Uvedený postup sa vzťahuje rovnako aj na SZČO, ktorá predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2019 o šesť mesiacov, t.j. do 30.09.2020.

Súčasne sa navrhuje, aby SZČO, ktorej bude trvať povinné nemocenské a povinné dôchodkové poistenie po 30.06.2020 do novonavrhovaného dňa posúdenia jej povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia, platila poistné na nemocenské poistenie, na dôchodkové poistenie a do rezervného fondu solidarity v tomto období z vymeriavacieho základu, z ktorého platila toto poistné do 30.06.2020. Taktiež sa navrhuje ustanoviť rozhodujúce obdobie na určenie vymeriavacieho základu pre SZČO, ktorej vznikne povinné nemocenské a povinné dôchodkové poistenie neskôr ako 01.07.2020 za predpokladu, že nejde o opätovný vznik poistenia podľa § 21 ods. 5 zákona o sociálnom poistení.

Navrhuje sa ustanoviť pre Finančné riaditeľstvo SR povinnosť oznamovať Sociálnej poisťovni relevantné údaje o SZČO potrebné na posúdenie ich povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia a na určenie vymeriavacieho základu a výšky poistného.

3

K čl. II (zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách)

Vzhľadom na situáciu, ktorá nastala v roku 2020 a ktorá nezanedbateľné dopady na zamestnávateľov, navrhuje sa dočasne neuplatňovať mechanizmus podľa § 8, ktorý sa týka úprav stravného pre príslušné časové pásma určené zákonom a úpravy sumy základných náhrad za používanie cestných motorových vozidiel. Naďalej sa budú uplatňovať opatrenia vydané v roku 2019.

K čl. III (zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých

zákonov)

K bodu 1 [§ 6 ods. 2 písm. g)]

Uchádzači o zamestnanie (UoZ) počas vedenia v evidencii UoZ môžu byť v pracovnoprávnom vzťahu na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, ak trvanie tohto pracovnoprávneho vzťahu nepresiahne v úhrne 40 dní v kalendárnom roku a ak mesačná odmena nepresiahne v úhrne sumu životného minima.

Navrhuje sa zavedenie výnimky pre UoZ 6 ods. 2 písm. g)] v prípade poberania odmeny za výkon pracovnej povinnosti podľa zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č.

387/2002 Z. z.

o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov. Obdobným spôsobom je v zákone o službách zamestnanosti pre UoZ riešená aj možnosť vykonávania dobrovoľnej vojenskej prípravy, zaradenia do aktívnych záloh, vykonávania pravidelných cvičení alebo možnosť plniť úlohy ozbrojených síl počas zaradenia do aktívnych záloh.

K bodom 2 a 3 (§ 52a)

S ohľadom na vývoj súčasnej situácie sa navrhuje v § 52a ods. 1 písm. b) rozšírenie možnosti aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby UoZ jej poskytovaním aj pre prípad poskytovania pomoci v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu (ako napr. epidémie, pandémie a pod.), ktoré ohrozujú životy a materiálne statky spoločnosti. V tejto súvislosti sa v § 52a ods. 2 navrhuje aj predĺženie je maximálneho možného obdobia zo 6 na 12 mesiacov.

K bodu 4 (§ 72ao)

S cieľom zosúladenia so zákonom č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v časti zachovania platnosti udelených prechodných pobytov štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorých platnosť by skončila v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19, do dvoch mesiacov od jej odvolania, sa obdobne v rámci prechodných ustanovení navrhuje zachovať aj platnosť potvrdení o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta a povolenia na zamestnanie, ktorá by inak uplynula počas trvania tejto situácie alebo do jedného mesiaca odo dňa jej odvolania, a to do uplynutia dvoch mesiacov odo dňa odvolania tejto situácie.

4

K čl. 1V (účinnosť)

Vzhľadom na mimoriadnu naliehavosť sa navrhuje, aby zákon nadobudol účinnosť už dňom vyhlásenia.

Bratislava 7. mája 2020

Igor Matovič, v. r.

predseda vlády Slovenskej republiky

Milan Krajniak, v. r.

minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

 

zobraziť dôvodovú správu
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore