Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 72016
Dôvodové správy: 2581
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
14.04.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o utečencoch 283/1995 účinný od 01.11.2000 do 31.12.2002


Platnosť od: 14.12.1995
Účinnosť od: 01.11.2000
Účinnosť do: 31.12.2002
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Cudzinecký režim, Občianske a politické práva, Evidencia obyvateľstva

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 283/1995 s účinnosťou od 01.11.2000 na základe 309/2000

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

o utečencoch

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ

ÚVODNÉ USTANOVENIA

§ 1
Účel zákona
(1)

Účelom tohto zákona je upraviť postup štátnych orgánov v konaní o priznanie postavenia utečenca ...

(2)

Zákon sa vzťahuje aj na cudzincov, ktorým sa poskytlo dočasné útočisko na území Slovenskej ...

§ 2
Vymedzenie pojmov
a)

utečencom cudzinec, ktorému Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) ...

b)

odídencom cudzinec, ktorému sa poskytlo dočasné útočisko na území Slovenskej republiky na účely ...

c)

štátom, ktorého štátne občianstvo má, každý štát, ktorého štátne občianstvo cudzinec ...

d)

záchytným utečeneckým táborom účelové zariadenie ministerstva, kde sa počas karanténnych opatrení ...

e)

karanténnymi opatreniami dočasná izolácia cudzincov, ktorí požiadali o priznanie postavenia utečenca ...

f)

pobytovým utečeneckým táborom účelové zariadenie ministerstva, kde sa zabezpečuje pobyt cudzincov ...

g)

humanitným centrom zariadenie v správe ministerstva, kde sa zabezpečuje pobyt odídencov,

h)

bezpečnou krajinou pôvodu právny štát s demokratickým zriadením, odkiaľ pochádza cudzinec žiadajúci ...

i)

bezpečnou treťou krajinou štát definovaný v písmene h), z ktorého cudzinec prichádza, a kam ...

DRUHÁ ČASŤ

KONANIE O POSTAVENÍ UTEČENCA

§ 3
Účastníci konania
(1)

Účastníkom konania je cudzinec, ktorý požiada o priznanie postavenia utečenca na území Slovenskej ...

(2)

Za cudzinca mladšieho ako 18 rokov, ak nenadobudol plnoletosť skôr podľa osobitného predpisu,1) ...

§ 4
Začatie konania
(1)

Na konanie o priznanie postavenia utečenca je príslušné ministerstvo. Konanie sa začína vyhlásením ...

(2)

Cudzinec, ktorý má v úmysle požiadať o priznanie postavenia utečenca, urobí o tom písomné podanie ...

a)

pri vstupe na územie Slovenskej republiky na útvare Policajného zboru (ďalej len „policajný útvar“) ...

b)

po vstupe na územie Slovenskej republiky na príslušnom policajnom útvare podľa miesta, kde sa zdržiava. ...

(3)

Policajný útvar, na ktorom cudzinec ústne alebo písomne vyhlásil, že má v úmysle požiadať ...

(4)

Po písomnom vyhlásení cudzinca, v ktorom prejavil úmysel požiadať o priznanie postavenia utečenca, ...

(5)

Policajný útvar vydá cudzincovi uvedenému v odseku 2 preukaz nahrádzajúci doklad o jeho totožnosti ...

(6)

Ak to vyžaduje verejný záujem, preprava cudzinca podľa odseku 2 do záchytného utečeneckého tábora ...

(7)

Ministerstvo na žiadosť cudzinca, ktorý požiada o priznanie postavenia utečenca počas povoleného ...

(8)

Ten, kto požiadal o priznanie postavenia utečenca, nesmie byť vydaný alebo vrátený na hranice ...

§ 5
(1)

Cudzinec, ktorý urobil vyhlásenie o tom, že má v úmysle požiadať o priznanie postavenia utečenca ...

(2)

Žiadateľ, ktorý nevie čítať a písať, podáva žiadosť o priznanie postavenia utečenca ústne ...

(3)

Ak žiadateľ neovláda slovenský jazyk, ministerstvo na konanie o priznanie postavenia utečenca prizve ...

(4)

Žiadateľ je povinný až do právoplatnosti rozhodnutia o priznaní postavenia utečenca na území ...

(5)

Na cudzinca, ktorý požiadal o priznanie postavenia utečenca, sa primerane vzťahuje ustanovenie § ...

§ 6
Preukaz utečenca

Po podaní písomnej žiadosti o priznanie postavenia utečenca vydá príslušný policajný útvar ...

§ 7
Priznanie postavenia utečenca
(1)

Ministerstvo prizná postavenie utečenca cudzincovi, ktorý má v štáte, ktorého má štátne občianstvo, ...

(2)

Ministerstvo prizná na účel zlúčenia rodiny postavenie utečenca

a)

manželovi utečenca, ak ich manželstvo trvá v štáte, ktorý utečenec opustil z dôvodov ustanovených ...

b)

slobodným deťom utečenca do 18 rokov ich veku.

(3)

Žiadatelia o priznanie postavenia utečenca uvedení v odseku 2 sa po dobu konania o priznanie postavenia ...

(4)

Ministerstvo môže priznať postavenie utečenca na území Slovenskej republiky z humanitných dôvodov. ...

§ 8
Nepriznanie postavenia utečenca
a)

nespĺňa podmienky uvedené v § 7,

b)

sa dopustil trestného činu proti mieru alebo proti ľudskosti,

c)

prichádza zo štátu, ktorý Slovenská republika považuje za bezpečnú tretiu krajinu alebo bezpečnú ...

d)

bol právoplatne uznaný vinným zo spáchania obzvlášť závažného úmyselného trestného činu,2) ...

e)

bol uznaný vinným za činy, ktoré odporujú cieľom a zásadám Charty Organizácie Spojených národov. ...

§ 9
Odňatie postavenia utečenca
(1)

Ministerstvo odníme postavenie utečenca, ak utečenec spáchal obzvlášť závažný úmyselný trestný ...

(2)

Ministerstvo môže odňať postavenie utečenca, ak sa preukáže, že mu toto postavenie bolo priznané ...

§ 10
Skrátené konanie
(1)

Ak o priznanie postavenia utečenca požiada cudzinec, ktorého žiadosť je zjavne neopodstatnená, ...

(2)

Zjavne neopodstatnenou žiadosťou sa rozumie žiadosť, ak cudzinec

a)

nezakladá svoju žiadosť na dôvodoch uvedených v § 7, ale len na dôvodoch, ako je hľadanie zamestnania ...

b)

bez náležitého vysvetlenia

1.

zakladá svoju žiadosť na nepravej totožnosti alebo na falšovaných dokladoch, o ktorých aj počas ...

2.

po predložení žiadosti o priznanie postavenia utečenca úmyselne poskytne nepravdivé ústne alebo ...

3.

úmyselne poškodí, zničí alebo akýmkoľvek iným spôsobom sa zbaví cestovného dokladu alebo ...

4.

úmyselne neoznámi, že už v minulosti predložil svoju žiadosť o priznanie postavenia utečenca ...

5.

predloží svoju žiadosť o priznanie postavenia utečenca na území Slovenskej republiky až s úmyslom ...

6.

nesplní povinnosti, ktoré mu ustanovuje tento zákon.

(3)

Ministerstvo môže v tomto konaní rozhodnúť aj o opakovanej žiadosti.

(4)

Proti rozhodnutiu ministerstva podľa odsekov 1 a 3 možno podať rozklad v lehote siedmich dní od ...

§ 11
Prerušenie konania
(1)

Ministerstvo môže prerušiť konanie najviac na čas 30 dní, ak o to požiada žiadateľ z dôležitých ...

(2)

Proti rozhodnutiu o prerušení konania možno podať rozklad.

§ 12
Zastavenie konania
(1)

Ministerstvo zastaví konanie o priznanie postavenia utečenca, ak žiadateľ

a)

vzal žiadosť späť,

b)

dobrovoľne opustil územie Slovenskej republiky,

c)

v priebehu konania zomrel.

(2)

Rozhodnutie v prípadoch podľa odseku 1 písm. c) sa nevydáva.

§ 13
Rozhodnutie v konaní o priznanie postavenia utečenca
(1)

Ministerstvo v konaní o priznanie postavenia utečenca rozhodne do 90 dní od začatia konania. Túto ...

(2)

Rozhodnutie o priznaní postavenia utečenca sa vydáva na neurčitú dobu.

(3)

Rozhodnutie vydané v konaní o priznanie postavenia utečenca sa doručuje žiadateľovi, jeho zákonnému ...

§ 14
Zánik postavenia utečenca
(1)

Postavenie utečenca zanikne, ak cudzinec

a)

dobrovoľne využil ochranu, ktorú mu poskytol štát, ktorého štátne občianstvo má,

b)

po predchádzajúcej strate znova dobrovoľne získal svoje pôvodné štátne občianstvo,

c)

nadobudol nové štátne občianstvo a prijal ochranu štátu svojho nového štátneho občianstva,

d)

bezdôvodne odmieta ochranu poskytovanú štátom, ktorého štátne občianstvo má, napriek tomu, ...

e)

je schopný vrátiť sa do štátu svojho posledného trvalého pobytu, pretože okolnosti, pre ktoré ...

f)

sa dobrovoľne znovu vrátil do štátu, ktorý opustil z obavy pred prenasledovaním,

g)

sa písomne vzdá postavenia utečenca.

(2)

Ak cudzincovi zaniklo postavenie utečenca podľa odseku 1, ministerstvo zabezpečí jeho vycestovanie ...

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore