Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71795
Dôvodové správy: 2541
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
22.01.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 282/2008 účinný od 01.01.2020


Platnosť od: 31.07.2008
Účinnosť od: 01.01.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Rozpočtové právo, Pracovno-právne vzťahy, Vysoké a vyššie školstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST8 JUD81 DS7 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 282/2008 účinný od 01.01.2020
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 282/2008 s účinnosťou od 01.01.2020 na základe 360/2019

Legislatívny proces k zákonu 360/2019

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 440/2015 Z. z.

K predpisu 360/2019, dátum vydania: 13.11.2019


A. Všeobecná časť

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 440/2015 Z. z. (ďalej len „návrh zákona“) sa predkladá vzhľadom na existujúce potreby praxe v mládežníckej politike na Slovensku. V súčasnosti môžeme pozorovať rýchlo sa meniace trendy v práci s mládežou, ktorá musí flexibilne reagovať na potreby mladých ľudí na Slovensku. Z dôvodu napredovania spoločnosti je potrebné novelizovať predmetnú legislatívu.

Cieľom návrhu zákona je najmä podporiť a posilniť kvalitu práce s mládežou a jej prínos pre osobný, profesionálny a sociálny rozvoj mládeže prostredníctvom neformálneho vzdelávania, zabezpečiť efektívnejšiu medzirezortnú a medzisektorovú spoluprácu aktérov v oblasti starostlivosti o mládež na národnej, regionálnej aj miestnej úrovni, kvalitne zadefinovať kompetencie jednotlivých aktérov v tejto oblasti, podporiť potenciál práce s mládežou a flexibilne reagovať na aktuálne potreby mládeže a podporiť rozvoj participácie a angažovanosti mládeže pri správe vecí verejných na všetkých úrovniach.

Návrh zákona zároveň definuje nové pojmy v oblasti práce s mládežou, ktoré dôležité pre rozvoj tejto oblasti a pre jednotné chápanie problematiky, upravuje systém akreditácie vzdelávacích programov v oblasti práce s mládežou a zavádza sa nový inštitút značky kvality „Moderné centrum mládeže“, ktorá prispieť ku kvalite práce s mládežou. Návrh zákona upravuje aj účel poskytnutia dotácií zo štátneho rozpočtu, ako aj niektoré podmienky poskytnutia takejto dotácie s cieľom uľahčiť žiadateľom možnosť sa o dotáciu v oblasti práce s mládežou uchádzať. Z toho dôvodu novela zákona napríklad znižuje mieru spolufinancovania a zároveň zavádza možnosť do spolufinancovania započítať aj hodnotu dobrovoľníckej práce.

Predkladaný návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, zákonmi a právom Európskej únie.

Návrh zákona nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, vplyv na podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy, vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu, vplyvy na životné prostredie, vplyvy na informatizáciu spoločnosti ani vplyvy na služby verejnej správy pre občana.

 

1

B. Osobitná časť

Čl. I

K bodu 1

Do predmetu zákona sa navrhuje doplniť „neformálne vzdelávanie v oblasti práce s mládežou“ z dôvodu, že práca s mládežou sa realizuje najmä prostredníctvom tejto činnosti.

K bodu 2

Do definície pojmu pracovníka s mládežou sa navrhuje doplniť ďalšia činnosť vzhľadom na to, že dôležitou súčasťou práce s mládežou a neformálneho vzdelávania je práve posilniť osobný, profesionálny a sociálny rozvoj mladých ľudí, ako aj rozvoj ich vedomostí, zručností a kompetencií.

K bodu 3

Navrhuje sa rozšíriť spôsob výkonu pracovníka s mládežou z dôvodu, že pracovník s mládežou nemusí byť nevyhnutne v pracovno-právnom vzťahu, ale môže vykonávať svoju činnosť aj na základe živnostenského oprávnenia alebo ako dobrovoľník.

K bodu 4

Navrhuje sa spresniť definície dvoch ďalších kľúčových pojmov, a to práca s mládežou a neformálne vzdelávanie v oblasti práce s mládežou z dôvodu potreby aktualizácie súčasnej textácie. Dopĺňajú sa definície osôb pracujúcich v oblasti práce s mládežou, ako aj ďalšie pojmy na základe potrieb praxe, vzhľadom na potrebu spresnenia výkonu činností osôb pracujúcich s mládežou a niektoré z definícií sa vypúšťajú z dôvodu nadbytočnosti. Písmenom f) sa navrhuje definícia „koordinátora práce s mládežou“ z dôvodu snahy posilniť sieťovanie aktérov v oblasti práce s mládežou na území VÚC alebo obcí v prípade, ak existuje. Cieľom je, aby na území samosprávy existovala osoba, ktorá sa bude venovať koordinácii a usmerňovaniu práce s mládežou v obci/kraji, aby táto činnosť mala systematický, organizovaný a participatívny charakter. Písmenom g) sa zavádza definícia lektora v oblasti práce s mládežou z dôvodu, že v praxi tieto osoby svoju činnosť vykonávajú a zvyšujú tak kompetencie pracovníkov s mládežou prostredníctvom vzdelávacích aktivít, vďaka čomu posilňujú kvalitu práce s mládežou ako takej. V celom návrhu sa zároveň upúšťa od používania pojmu špecializovaná činnosť v oblasti práce s mládežou z dôvodu spresnenia pojmov a neexistencie definície „špecializovanej činnosti“ pre účely práce s mládežou. Dôvodom upustenia od používania pojmu špecializované činnosti v oblasti práce s mládežou je skutočnosť, že toto slovné spojenie vyjadruje činnosti v oblasti práce s mládežou vo všeobecnosti a nijak ich ďalej nečlení vzhľadom na neexistujúcu definíciu špecializovaných činností v oblasti práce s mládežou. Používanie tohto spojenia je preto považované za nevhodné a môže pôsobiť zmätočne. Vypustenie definície pojmu „mobilita mládeže“ súvisí so skutočnosťou, že zákon po zohľadnení novely už s týmto pojmom ďalej nepracuje.

K bodu 5

Navrhuje sa nanovo definovať bezúhonnosť vo vzťahu k činnostiam v oblasti práce s mládežou vzhľadom na to, že pôvodná definícia bezúhonnosti počítala len s výkonom činnosti v oblasti práce s mládežou v pracovno-právnom vzťahu a opomínala dobrovoľníctvo alebo živnostenské

2

oprávnenie. Práve pri živnostenskom oprávnení sa bezúhonnosť preukazuje pri získaní takéhoto oprávnenia.

K bodu 6

Nanovo sa definujú pôsobnosti Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako ústredného orgánu štátnej správy v oblasti štátnej starostlivosti o mládež, pričom sa vypúšťajú niektoré činnosti z dôvodu neaktuálnosti a na druhej strane sa dopĺňajú činnosti vzhľadom na potrebu ich aktualizácie. Zámer analyzovať a vyhodnocovať potreby mládeže zo strany ministerstva plynie z predpokladu využitia týchto údajov pre nastavenie strategických a koncepčných dokumentov, ako aj dotačnej schémy.

K bodu 7 až 10

Spresňujú sa základné pôsobnosti, ktoré by vo vzťahu k práci s mládežou na Slovensku mali vykonávať samosprávne kraje. Upravujú a dopĺňajú sa činnosti vykonávané samosprávnymi krajmi v oblasti práce s mládežou z dôvodu potreby zabezpečenia a udržania kvality činností v oblasti práce s mládežou na úrovni kraja. Z toho dôvodu sa navrhuje ustanoviť, aby na území kraja pôsobil koordinátor práce s mládežou, ktorý zabezpečí sieťovanie jednotlivých aktérov v oblasti práce s mládežou, ako aj koordinovanie práce s mládežou v kraji ako takej. Samosprávny kraj bude taktiež vypracúvať koncepciu rozvoja práce s mládežou pre svoje územie. Navrhuje sa tiež doplniť podpora rôzne znevýhodnenej mládeže z dôvodu, že tieto skupiny mládeže najviac ohrozené a je potrebné im venovať špeciálnu pozornosť a podporu. Zároveň sa z dôvodu spresnenia pojmov upravuje terminológia znevýhodnenej mládeže. Pre potreby zákona sa predpokladá využitie existujúcich definícií znevýhodnení uvedených v školskom zákone, avšak pri aplikácii v širšom kontexte.

K bodu 11

Navrhuje sa nanovo upraviť činnosti, ktoré by v oblasti starostlivosti o mládež mali vykonávať obce, pričom zmena spočíva napríklad v tom, že obce by mali podporovať uskutočňovanie práce s mládežou a utvárať podmienky pre rozvoj práce s mládežou na svojom území. Vítanou podporou práce s mládežou by bolo, ak by obec pri výkone samosprávy na svojom území taktiež zabezpečila koordinátora práce s mládežou. Funkciu koordinátora práce s mládežou by vykonával existujúci zamestnanec obecného alebo mestského úradu, ktorý v náplni práce otázky mládeže, prípadne by bol touto funkciou poverený zamestnanec príspevkovej alebo rozpočtovej organizácie obce alebo mesta. Tak, ako samosprávny kraj, koncepciu v oblasti práce s mládežou vypracúvať aj mesto, avšak len vo vzťahu k územiu tohto mesta. Dôvodom návrhu je snaha posilniť prácu s mládežou na miestnej úrovni a nasledovať príklady dobrej praxe, kde existujúci koordinátori práce s mládežou aktívne podporujú prácu s mládežou a sieťujú jednotlivých aktérov či už na území miest alebo kraja.

K bodu 12

Z dôvodu podpory rozvoja participácie a angažovanosti mladých ľudí pri správe vecí verejných na miestnej úrovni zákon umožňuje zriadenie mládežníckeho parlamentu v obci. Mládežnícke parlamenty efektívnym nástrojom na zapájanie mladých ľudí do života spoločnosti, verejného diania a rozhodovacích procesov na miestnej úrovni. V súčasnosti existujúce mládežnícke parlamenty ustanovené na základe rozhodnutia samosprávy. V prípade, ak je mládežnícky parlament v obci zriadený, neexistuje preň zákonná definícia, ktorá by zároveň upravovala jeho postavenie. Cieľom je práve posilnenie postavenia mládežníckych parlamentov a tým aj spoluúčasti mladých ľudí. Zámerom je, aby sa mladí ľudia v obciach mali možnosť vyjadriť k veciam, ktoré sa ich dotýkajú. Mládežnícke parlamenty by mali byť kreované na základe podnetu „zdola“, a teda na základe záujmu mladých ľudí podieľať sa na

3

verejnom dianí. Vytvoreniu mládežníckeho parlamentu by ideálne mala predchádzať verejná výzva. Konkrétne podmienky kreovania mládežníckeho parlamentu však určí obec. Zástupcovia mládežníckeho parlamentu by mali byť prizývaní na zasadnutia obecného zastupiteľstva na základe pravidiel určených v rokovacom poriadku obecného zastupiteľstva. Vytvorenie a spolupráca s mládežníckym parlamentom môže pre orgány obce/mesta slúžiť ako nástroj na získavanie a zachytenie informácií, názorov a potrieb mladých ľudí v obci/meste, ktoré môžu byť následne využité v prospech samosprávy a jej riadenia.

K bodu 13

Ide o legislatívno-technickú úpravu súvisiacu s novelizačným bodom 4.

K bodu 14

Ide o legislatívno-technickú úpravu.

K bodu 15

Legislatívno-technická úprava vzhľadom na to, že v celom návrhu sa upúšťa od používania pojmu „vzdelávacie zariadenie“ z dôvodu zmeny akreditácií vzdelávacích zariadení na akreditáciu vzdelávacích programov.

K bodu 16 a 17

Upravuje sa činnosť a kompetencie Akreditačnej komisie aj vzhľadom na zmenu ohľadom akreditácie vzdelávacích programov a na novovznikajúce udeľovanie značky kvality. Zároveň sa navrhuje výslovne ustanoviť zverejňovanie dokumentov a odporúčaní Akreditačnej komisie vo vzťahu k akreditovaným programom. Dôvodom tohto ustanovenia je podpora transparentnosti a kvality akreditovaných činností vzdelávacieho charakteru.

K bodu 18

Spresňuje sa definícia akreditácie vzdelávacieho programu z dôvodu upustenia od pôvodne udeľovanej akreditácie vzdelávacieho zariadenia. Taktiež sa ustanovujú podmienky pre žiadateľa potrebné na získanie akreditácie vzdelávacieho programu. Navrhuje sa nevyžadovať od žiadateľov o akreditáciu vzdelávacieho programu doklad o materiálno-technickom zabezpečení z dôvodu, že žiadateľ nemusí nevyhnutne realizovať tento program s vlastným vybavením a vo vlastných priestoroch, ale môže ho realizovať aj na základe dohodnutej spolupráce, ktorou budú tieto náležitosti zabezpečené. Dôvodom novej textácie v uvedenom paragrafe je aj snaha zjednotiť chápanie významu akreditácie. Oprávnenie uskutočňovať akreditované vzdelávacie činnosti v oblasti práce s mládežou musia získať tie FO a PO, ktoré chcú poskytovať vzdelávacie činnosti v oblasti práce s mládežou s cieľom poskytnúť možnosť získania odbornej spôsobilosti iným spôsobom ako štúdiom vo vzdelávacom zariadení alebo odbornou praxou. FO a PO poskytujúce vzdelávacie činnosti mimo tohto vymedzenia a zámeru tak môžu konať bez nutnosti získania tohto oprávnenia. Poskytovanie vzdelávacej činnosti v oblasti práce s mládežou v rámci získanej akreditácie za cieľ podporovať a pozdvihnúť kvalitu takéhoto vzdelávania a jeho uznanie.

K bodu 19 až 21

Ide o legislatívno-technické úpravy súvisiace s novelizačným bodom 15.

K bodu 22

Zavádza sa nový inštitút značky kvality „Moderné centrum mládeže“. Túto značku kvality bude udeľovať minister MŠVVaŠ SR na základe žiadostí hodnotených Akreditačnou komisiou po splnení podmienok a kritérií vo výzve vyhlásenej ministerstvom. ísť o obdobný nástroj ako

4

periodické hodnotenie vysokých škôl so značkou „výskumná univerzita. Cieľom zavedenia značky kvality aj v oblasti mládeže je zámer posilniť kvalitu práce s mládežou u právnických a fyzických osôb, ktoré uskutočňujú prácu s mládežou. Dôvodom je potreba zvyšovania a garancie kvality inštitúcií pôsobiacich v oblasti práce s mládežou. Zároveň sa tým napĺňa jeden z cieľov Koncepcie rozvoja práce s mládežou na roky 2016 - 2020 schválenej Vládou SR dňa 13. januára 2016, a to „Kvalitná práca s mládežou“. Udeľovanie značky kvality môže výrazne pomôcť aj menším subjektom pôsobiacim v oblasti práce s mládežou. Udelenie značky kvality by malo vypovedať o kvalite poskytovaných činností pre mládež, ktoré reagujú na aktuálne potreby a podporujú mladých ľudí v ich rozvoji.

K bodu 23 až 30

Ide o legislatívno-technické úpravy súvisiace s novelizačným bodom 4 a novelizačným bodom 15.

V bode 27 sa zároveň taxatívne vymedzujú osoby, ktoré pri výkone činností v oblasti práce s mládežou musia preukazovať odbornú spôsobilosť. Dôvodom úpravy je vypustenie potreby odbornej spôsobilosti u mladého vedúceho a mládežníckeho dobrovoľníka z dôvodu uľahčenia a sprístupnenia výkonov týchto činností v oblasti práce s mládežou.

K bodu 31

Navrhuje sa nanovo vymedziť účel poskytovania dotácií zo štátneho rozpočtu z dôvodu spresnenia a jednotného výkladu podporovaných činností a aktivít. Dôvodom navrhovaných zmien je, že aktuálne vymedzenie účelu poskytnutia a využitia dotácie v niektorých prípadoch nenapĺňa ciele, ku ktorým by sa malo prostredníctvom finančnej podpory v oblasti mládeže prispieť. Príkladom môže byť súčasná oprávnenosť podpory „poznávania života a kultúr štátov Európskej únie“ alebo „mobility mládeže, medzinárodnej spolupráce a medzinárodných programov v oblasti mládeže“ alebo „vybraných projektov záujmovej činnosti v oblasti prírodných vied, techniky, kultúry a športu“. Väčšina z týchto činností je v súčasnosti podporovaná z iných národných či európskych zdrojov. Napriek tomu, že daná problematika je taktiež dôležitá a mladých ľudí je potrebné vzdelávať a vychovávať k tolerancii, vzájomnému interkultúrnemu spolužitiu a približovať im globálne skúsenosti, ako aj podporovať ich mobilitu a záujmovú činnosť, v uvedenom kontexte tieto textácie nespĺňajú prioritný účel poskytovania dotácie pre prácu s mládežou. Z daného dôvodu boli nahradené novými účelmi podľa aktuálnych potrieb. Tieto účely zároveň ponúkajú dostatočný priestor na to, aby bol v rámci nich priestor na výchovu mladých ľudí aj v rámci vyššie uvedených tém. V navrhovanom znení je vo vzťahu k vyššie uvedenému podporované členstvo v medzinárodných mládežníckych organizáciách, posilnenie postavenia mladých ľudí v spoločnosti, posilnenie ich kompetencií, ich príprava na pracovný život a aktívne občianstvo, systematická práca s mládežou a ďalšie. Dôvodom pridania navrhovaného písmena f) je vznik a existencia viacerých platforiem a strešných organizácií, ktoré združujú ďalšie organizácie a aktívne s nimi spolupracujú a obhajujú ich záujmy a preto je taktiež potrebná podpora týchto subjektov. Faktom tiež je, že pre výkon svojej činnosti mládežnícke organizácie potrebujú nevyhnutne venovať svoj čas aj administratíve a nie je možné, aby bolo 100% ich činnosti venovanej priamej práci s mládežou. Z toho dôvodu je cieľom pridania navrhovaného písmena i) uľahčenie a podpora činnosti týchto organizácií tým, že administratívne činnosti bude možné v určitej miere vykázať ako oprávnené výdavky pridelenej dotácie.

K bodu 32 až 34

Upravujú sa subjekty, ktoré môžu byť žiadateľmi o dotáciu zo štátneho rozpočtu. Navrhuje sa upraviť vymedzenie súčasných oprávnených žiadateľov o dotácie zo štátneho rozpočtu z dôvodu zmeny školského zákona a z dôvodu, že niektoré súčasne uvedené subjekty nerealizujú

5

prácu s mládežou v zmysle tohto zákona, resp. prostredníctvom neformálneho vzdelávania a dotáciu zo štátneho rozpočtu pre tento účel ani nikdy nepožadovali.

K bodu 35

Ide o legislatívno-technickú úpravu súvisiacu s novelizačným bodom 4.

K bodu 36 a 37

Upravujú sa podmienky poskytnutia dotácie, kde sa znižuje potrebná finančná spoluúčasť žiadateľov pre zabezpečenie činností, na ktoré je takáto dotácia poskytovaná. Toto opatrenie tak nebude mať žiaden vplyv na štátny rozpočet. Zároveň sa navrhuje možnosť započítať do tejto spoluúčasti aj hodnotu dobrovoľníckej práce. Dôvodom navrhovaného ustanovenia je snaha zjednodušiť a sprístupniť žiadateľom možnosť uchádzať sa o dotácie, ako aj prispieť k rozvoju dobrovoľníckeho sektora.

K bodu 38

Ide o legislatívno-technickú úpravu súvisiacu s novelizačným bodom 4. Zároveň sa ustanovenie rozširuje na všetky druhy dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

K bodu 39

Ide o legislatívno-technickú úpravu súvisiacu s novelizačným bodom 4 a zároveň sa vypustením textu rozširuje okruh osôb oprávnených na poskytnutie cestovných náhrad. Dôvodom je, že do činností v oblasti práce s mládežou realizovaných subjektom, ktorému bola udelená dotácia, môžu vstupovať aj ďalšie osoby s možnosťou nároku na uhradenie cestovných nákladov.

K bodu 40

Legislatívno-technická úprava, vzhľadom na to, že zákon upravuje viac druhov žiadostí.

K bodu 41

Ruší sa požadovanie adresy trvalého pobytu štatutárneho orgánu právnickej osoby vo vzťahu k identifikačným údajom, ktoré obsahuje žiadosť o poskytnutie dotácie, vzhľadom na to, že nie je potrebné vyžadovať takúto informáciu.

K bodu 42

Legislatívno-technická úprava.

K bodu 43

Zjednodušuje sa zoznam príloh potrebných k žiadosti o dotáciu. Dôvodom zmeny je zjednodušenie podkladov, ktoré budú musieť žiadatelia o dotáciu predložiť a zároveň sa zohľadňuje zákon proti byrokracii.

K bodu 44

Legislatívno-technická úprava.

K bodu 45

Úprava sa navrhuje vzhľadom na skutočnosť, že v konaní o porušení finančnej disciplíny rozhoduje Úrad vládneho auditu, ktorý zároveň aj ukladá a vymáha sankcie za porušenie finančnej disciplíny.

6

K bodu 46

Úprava sa navrhuje vzhľadom na skutočnosť, že k spracúvaniu osobných údajov dochádza aj pri poskytovaní dotácií. Na spracovanie osobných údajov je potrebné oprávniť ministerstvo priamo zákonom pričom sa zohľadňuje nevyhnutnosť doby spracúvania osobných údajov, keďže v praxi nie je nevyhnutné spracúvať údaje o neúspešných žiadateľoch počas rovnako dlhého obdobia ako u úspešných žiadateľoch.

K bodu 47

Úprava sa navrhuje vzhľadom na to, že pri činnostiach v oblasti práce s mládežou môže dochádzať k spracúvaniu údajov jednotlivými osobami a je potrebné vysporiadať sa s postupom pri ich spracúvaní a ochrane v súlade s GDPR a zákonom č. 18/2018. Ustanovenie pokrýva nielen špecifikované osoby uvedené v § 2, ale aj členov mládežníckeho parlamentu vzhľadom na to, že v praxi môžu nastať prípady, že osobné údaje budú spracúvať aj tieto osoby.

K bodu 48

Legislatívno-technická úprava aktualizuje sa príloha tým, že smernica 2004/114/ES bola nahradená smernicou 2016/801.

Čl. II

Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na čl. I bod 4.

Čl. III

Navrhuje sa dátum nadobudnutia účinnosti zákona.

V Bratislave, 21. augusta 2019

Peter Pellegrini, v. r.

predseda vlády Slovenskej republiky

Martina Lubyová, v. r.

ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

 

zobraziť dôvodovú správu

Vládny návrh zákona o podpore práce s mládežou

K predpisu 282/2008, dátum vydania: 31.07.2008

7

Dôvodová správa

A. Všeobecná časť

Návrh zákona o podpore práce s mládežou vychádza z Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky z augusta 2006, Prioritných úloh Ministerstva školstva Slovenskej republiky na roky 2006 – 2010 a Plánu legislatívnych úloh na rok 2007.

Cieľom návrhu zákona je právne vymedzenie súčasného stavu práce s mládežou, ktorý je z veľkej miery postavený na dobrovoľnosti a sympatiách. Od roku 1989 sa situácia v predmetnej oblasti výrazne zmenila, prebehla decentralizácia štátnej správy, vznikli nové subjekty, nastala profesionalizácia predtým výhradne dobrovoľného sektora, rozšírili sa kompetencie samospráv, pre Slovenskú republiku sa stala motivujúcou politika Európskej únie voči mládeži a jej ciele.

Od roku 2001 bola rezortne prierezová problematika práce s mládežou spracovaná každoročne akčným plánom úloh, ktorý vychádzal z obsahu Koncepcie štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži v Slovenskej republike do roku 2007. Toto riešenie sa neukázalo dostatočné najmä svojím odporúčacím charakterom a poukázalo na potrebu strategických krokov a systematického rozvoja uvedenej oblasti. Z vyššie uvedených úloh vyplynula pre Ministerstvo školstva SR vypracovať návrh zákona o podpore práce s mládežou.

Návrh zákona sa vzťahuje na úlohy a postavenie dôležitých subjektov v rámci štátnej politiky vo vzťahu k mládeži. Cieľom návrhu je definovať a zjednotiť základné pojmy používané v práci s mládežou, ustanoviť, čo je prostredie a oblasti práce s mládežou vrátane subjektov pracujúcich s mládežou a subjektov pracujúcich pre mládež. V tomto návrhu zákona je transponovaná do nášho právneho poriadku Smernica Rady 2004/114/ES z 13. decembra 2004 o podmienkach prijatia štátnych príslušníkov tretích krajín na účely štúdia, výmen žiakov, neplateného odborného vzdelávania alebo dobrovoľníckej služby v oblasti dobrovoľnej práce. Touto transpozíciou sa zabezpečí práca dobrovoľnej práce v súlade s právom Európskej únie. Predmetný návrh ďalej upravuje akreditáciu vzdelávacích zariadení práce s mládežou, financovanie práce s mládežou a podobne.

Návrh zákona nemá finančný, ekonomický a environmentálny vplyv, vplyv na zamestnanosť a podnikateľské prostredie.

Návrh zákona nemá dopad na štátny rozpočet.

Predkladaný návrh je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi, Medzinárodnými zmluvami a Dohovormi a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.

DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI

právneho predpisu

s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie

1.Predkladateľ právneho predpisu: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

2.Názov návrhu právneho predpisu: Návrh zákona o podpore práce s mládežou

3.Problematika návrhu právneho predpisu

a)je upravená v práve Európskych spoločenstiev:

-v primárnom práve: v čl. 149 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva v platnom znení

-v sekundárnom práve: Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/114/ES z 13. decembra 2004 o podmienkach prijatia štátnych príslušníkov tretích krajín na účely štúdia, výmen žiakov, neplateného odborného vzdelávania alebo dobrovoľnej služby

b)nie je upravená v práve Európskej únie,

c)nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskych spoločenstiev alebo Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev.

4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskym spoločenstvám a Európskej únii:

a)nie sú,

b)nie sú,

c)bezpredmetné, pretože ide o transpozíciu podľa úvahy (dobrovoľnú),

d)bezpredmetné, pretože ide o transpozíciu podľa úvahy (dobrovoľnú),

e)smernica Rady 2004/114/ES z 13. decembra 2004 o podmienkach prijatia štátnych príslušníkov tretích krajín na účely štúdia, výmen žiakov, neplateného odborného vzdelávania alebo dobrovoľnej služby

–zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

–zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov

–zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

–zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1990 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

–zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

–zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)

5.Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu alebo návrhu legislatívneho zámeru s právom Európskych spoločenstiev alebo právom Európskej únie:

Úplný

6.Gestor a spolupracujúce rezorty: Gestorom smernice je Ministerstvo vnútra SR, spolugestorom pôsobnosti je Ministerstva školstva SR.

Doložka finančných, ekonomických, environmentálnych vplyvov a vplyvov na zamestnanosť a podnikateľské prostredie

1. Dopad na verejné financie

Návrh zákona nemá dopad na verejné financie. Výdavky sú zabezpečené v rámci schválených limitov výdavkov pre Ministerstvo školstva SR na jednotlivé rozpočtové roky, bez zvýšených nárokov na štátny rozpočet.

2. Dopad na obyvateľov, hospodárenie podnikateľskej sféry a iných právnických osôb

Návrh zákona nemá dopad na uvedené skupiny.

3. Dopad na životné prostredie

Návrh zákona nemá dopad na životné prostredie.

4. Dopad na zamestnanosť

Návrh zákona nemá dopad na zamestnanosť.

B. Osobitná časť

K § 1

Predmetné ustanovenie vymedzuje predmet zákona a to najmä úpravu podpory práce s mládežou, financovanie, akreditáciu vzdelávacích zariadení a dobrovoľnícku službu.

K § 2

V § 2 sú vymedzené základné pojmy ako mládežník, mládež, mladý vedúci, mládežnícky vedúci, pracovník s mládežou, neformálne vzdelávanie v oblasti práce s mládežou, mobilita mládeže, spoluúčasť mládeže a špecializovaná činnosť práce s mládežou.

K § 3

Týmto ustanovením sa transponuje do právneho poriadku SR Smernica Rady 2004/114/ES z 13. decembra 2004 o podmienkach prijatia štátnych príslušníkov tretích krajín na účely štúdia, výmen žiakov, neplatného odborného vzdelávania alebo dobrovoľnej služby. Navrhované ustanovenie má zabrániť tomu, aby pri práci s mládežou v Slovenskej republike nedošlo k diskriminácii založenej napr. na pohlaví, rase, farbe pleti, príslušnosti k národnostnej menšine, pôvode a pod.

K § 4 až 6

V týchto ustanoveniach sa vymedzuje starostlivosť o mládež a práca s mládežou v pôsobnosti ústredného orgánu štátnej správy, čiže Ministerstva školstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“), vyššieho územného celku a obce.

Ministerstvo vychádza pri plnení práce s mládežou so zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov. Vypracúva najmä koncepciu štátnej politiky vo vzťahu k mládeži. Vytvára podmienky vo všetkých oblastiach práce s mládežou a spolupracuje v predmetnej oblasti s vyššími územnými celkami, obcami a ďalšími subjektmi práce s mládežou.

Vyšší územný celok a obec v rámci svojej pôsobnosti podporujú práce s mládežou na jej všetkých úsekoch a utvárajú podmienky na jej rozvoj. Jednotlivé kompetencie ustanovené v zákone nie sú nové a vykonávajú sa aj v súčasnosti. Z uvedeného vyplýva, že predložený návrh zákona nemá finančný vplyv na rozpočet vyššieho územného celku a obce.

K § 7 až 9

Týmto ustanovením si ministerstvo zriaďuje akreditačnú komisiu špecializovaných činností v oblasti práce s mládežou ako svoj poradný orgán. Návrh zákona ustanovuje členov akreditačnej komisie, ktorých vymenuje minister školstva Slovenskej republiky (ďalej len „minister“).

Ustanovuje funkčné obdobie členov akreditačnej komisie na päť rokov. Akreditačná komisia na základe splnenia podmienok jednotlivých vzdelávacích zariadení v oblasti práce s mládežou odporúča ministerstvu vydať potvrdenie o akreditácii vzdelávacím zariadeniam.

Činnosť akreditačnej komisie materiálne a finančne zabezpečuje ministerstvo.

Podmienkou na vydanie potvrdenia o akreditáciu vzdelávaciemu zariadeniu je predloženie dokladu o odbornej spôsobilosti vyučujúcich, dokladu o materiálno-technickom zabezpečení vzdelávacieho zariadenia a vzdelávacieho programu, zodpovedajúceho rozsahom a náročnosťou príslušnej špecializovanej činnosti v oblasti práce s mládežou. Vzdelávacie zariadenie v doklade o materiálno-technickom zabezpečení uvádza priestory, v ktorých bude vykonávať vzdelávanie a materiálové alebo technické vybavenie, ktorého pomocou zabezpečuje vzdelávací proces.

Návrh ďalej upravuje, čo musí obsahovať žiadosť o akreditáciu vrátane dokladov a dokumentácie, ktoré preukazujú splnenie podmienok na vydanie potvrdenia o akreditácii. Ďalej sú upravené povinnosti, ktoré je potrebné splniť po vydaní potvrdenia o akreditácii.

V ustanovení § 9 upravuje úlohy akreditovaného vzdelávacieho zariadenia v procese vydávania osvedčení účastníkov vzdelávania a vedenia príslušnej dokumentácie v súlade s podmienkami akreditácie. Ministerstvo zabezpečí zverejnenie vzdelávacích zariadení so špecializáciou činností práce s mládežou, na ktorú získali akreditáciu, resp. jej odňatí.

K § 10

V tomto paragrafe je ustanovené, že špecializované činnosti v práci s mládežou vykonávajú mladý vedúci, mládežnícky vedúci, pracovník s mládežou a iný odborník, ktorí majú na túto činnosť odbornú spôsobilosť. Zákon ďalej definuje čo je odborná spôsobilosť na výkon týchto činností.

K § 11 až 13

V uvedených ustanoveniach je transponovaná do nášho právneho poriadku Smernica Rady 2004/114/ES z 13. decembra 2004 o podmienkach prijatia štátnych príslušníkov tretích krajín na účely štúdia, výmen žiakov, neplatného odborného vzdelávania alebo dobrovoľnej služby a to v oblasti dobrovoľníckej služby.

Dobrovoľníkom podľa tohto zákona môže byť štátny občan Slovenskej republiky, občan iného členského štátu Európskej únie alebo občan štátu, ktorý nie je členským štátom Európskej únie (ďalej len „tretí štát“), ktorý má vek najmenej 15 rokov a najviac 30 rokov a nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin. Ak dobrovoľník nespĺňa vek 18 rokov, je potrebný súhlas zákonného zástupcu dobrovoľníka. Ďalej zákon v § 11 ods. 4 ustanovuje, ktorý občan tretieho štátu, nemôže byť dobrovoľníkom.

Upravuje dohodu o dobrovoľníckej službe a povinnosti právnickej osoby a dobrovoľníka potrebných na výkon dobrovoľníckej služby.

K § 14 až 16

V § 14 až 18 návrh zákona upravuje zdroje financovania práce s mládežou, poskytnutie dotácie na podporu špecializovanej činnosti oprávneným subjektom. Žiadatelia o dotáciu sú taxatívne ustanovení v § 15 ods. 2.

Dotáciu možno poskytnúť podľa § 16 ods. 1 najviac do výšky 80% predpokladaných výdavkov. Na dotáciu nie je právny nárok a nemožno ju poskytnúť žiadateľovi podľa § 16 ods. 4.

K § 17 a 18

V § 17 je ustanovená forma a obsah žiadosti na základe, ktorej je možné poskytnúť dotáciu právnickej alebo fyzickej osobe. Súčasťou vyplneného formulára žiadosti sú prílohy, ktoré žiadateľ predkladá. Žiadosti sa predkladajú na základe výzvy ministerstva v určenom termíne. O poskytnutí dotácie rozhoduje minister.

Schválená dotácia je žiadateľovi poskytnutá na základe uzatvorenia zmluvy medzi ministerstvom a žiadateľom. Paragraf 18 ustanovuje údaje, ktoré má zmluva obsahovať.

K § 19

Štátny dohľad nad dodržiavaním použitia finančných prostriedkov vykonáva ministerstvo v súlade so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov, zákonom č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a o vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

K § 20

Ak žiadosti právnických osôb alebo fyzických osôb boli podané ešte pred účinnosťou tohto zákona, budú sa posudzovať podľa tohto zákona.

K § 21

Zákonom sa preberá do nášho právneho poriadku Smernica Rady 2004/114/ES z 13. decembra 2004 o podmienkach prijatia štátnych príslušníkov tretích krajín na účely štúdia, výmen žiakov, neplatného odborného vzdelávania alebo dobrovoľnej služby.

K § 22

Navrhuje sa účinnosť 1. septembra 2008.

Bratislava 26. marca 2008

Robert F i c o v. r.

predseda vlády Slovenskej republiky

Ján M i k o l a j v. r.

podpredseda vlády a minister školstva Slovenskej republiky

zobraziť dôvodovú správu

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore