Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69452
Dôvodové správy: 2150
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
23.08.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 282/2008 účinný od 01.01.2019 do 31.08.2019


Platnosť od: 31.07.2008
Účinnosť od: 01.01.2019
Účinnosť do: 31.08.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Rozpočtové právo, Pracovno-právne vzťahy, Vysoké a vyššie školstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST7 JUD7 DS5 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 282/2008 účinný od 01.01.2019 do 31.08.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 282/2008 s účinnosťou od 01.01.2019 na základe 177/2018


§ 2a
Bezúhonnosť


Za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, ak sa na neho nehľadí, ako keby nebol odsúdený. Bezúhonnosť sa preukazuje zamestnávateľovi pred vznikom pracovnoprávneho vzťahu výpisom z registra3) trestov. Ak príslušné orgány členských štátov Európskej únie alebo príslušné orgány štátov, ktoré nie sú členskými štátmi Európskej únie (ďalej len „tretí štát“), taký doklad nevydávajú, výpis z registra trestov sa nahrádza obdobným dokladom vydaným príslušným orgánom nie starším ako tri mesiace. Podmienka bezúhonnosti musí byť splnená po celý čas výkonu špecializovanej činnosti v oblasti práce s mládežou. Na účel preukázania bezúhonnosti podľa druhej vety poskytne fyzická osoba údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.3) Údaje podľa piatej vety zamestnávateľ bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.
zobraziť paragraf
§ 17
Žiadosť o poskytnutie dotácie

(1)
Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi na základe písomnej žiadosti o poskytnutie dotácie (ďalej len „žiadosť“), ktorá obsahuje identifikačné údaje o žiadateľovi, ktorými sú:
a)
ak ide o právnickú osobu,
1.
názov a právna forma žiadateľa,
2.
adresa sídla,
3.
identifikačné číslo,
4.
daňové identifikačné číslo,
5.
meno, priezvisko, akademický titul, adresa trvalého pobytu štatutárneho orgánu,
b)
ak ide o fyzickú osobu,
1.
meno, priezvisko, rodné priezvisko, akademický titul,
2.
dátum narodenia,
3.
rodné číslo,
4.
adresa trvalého pobytu.
(2)
Žiadosť ďalej obsahuje najmä
a)
vymedzenie potrieb, konkrétnej akcie alebo projektu, na ktoré sa požaduje dotácia, vrátane označenia oblasti podľa § 15 ods. 1, do ktorej tieto aktivity patria,
b)
termín a miesto uskutočnenia aktivít podľa písmena a),
c)
predmet činnosti žiadateľa,
d)
uvedenie skutočnosti, či žiadateľ požaduje na uvedenú aktivitu dotáciu aj od iného subjektu verejnej správy,
e)
rozpočet príjmov a výdavkov súvisiacich s uskutočnením aktivity podľa § 15 ods. 1, na ktorú sa žiada dotácia, z toho suma požadovanej dotácie, pričom sa osobitne uvedie výška finančných prostriedkov požadovaná na mzdové náklady.
(3)
Prílohou žiadosti je
a)
údaje žiadateľa potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,3) okrem žiadateľa podľa § 15 ods. 2 písm. a) a b),
b)
čestné vyhlásenie žiadateľa, že má vyrovnané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom za predchádzajúci rozpočtový rok,
c)
potvrdenie Sociálnej poisťovne, že voči žiadateľovi neeviduje nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a starobné dôchodkové sporenie, a potvrdenie zdravotných poisťovní o tom, že voči žiadateľovi neevidujú nedoplatky na poistnom na zdravotné poistenie,
d)
potvrdenie miestne príslušného správcu dane, s výnimkou obce, že voči žiadateľovi neeviduje daňové nedoplatky,
e)
čestné vyhlásenie žiadateľa, že nemá žiadne daňové nedoplatky voči obci,
f)
čestné vyhlásenie žiadateľa, že nie je v konkurze alebo v likvidácii alebo voči nemu nie je vedené exekučné konanie,
g)
čestné vyhlásenie žiadateľa o neporušení zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania;24) ak ide o žiadateľa oprávneného podnikať, potvrdenie príslušného inšpektorátu práce,25)
h)
riadna účtovná závierka k poslednému dňu predchádzajúceho účtovného obdobia, ak je žiadateľom právnická osoba.
(4)
Výzvu na predkladanie žiadostí podľa odseku 1 ministerstvo zverejní na svojej internetovej stránke.
(5)
O poskytnutí dotácie rozhoduje minister.
(6)
Ak žiadateľ poruší finančnú disciplínu, uplatní sa postup podľa osobitného predpisu.26)
(7)
Údaje podľa odseku 3 písm. a) ministerstvo bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]3)  § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.
zobraziť paragraf
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore