Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71191
Dôvodové správy: 2421
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
12.08.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 282/2008 účinný od 01.01.2020


Platnosť od: 31.07.2008
Účinnosť od: 01.01.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Rozpočtové právo, Pracovno-právne vzťahy, Vysoké a vyššie školstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST8 JUD7 DS7 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 282/2008 účinný od 01.01.2020
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 282/2008 s účinnosťou od 01.01.2020 na základe 360/2019

Legislatívny proces k zákonu 360/2019§ 1
Predmet zákona


Tento zákon upravuje podporu práce s mládežou, neformálne vzdelávanie v oblasti práce s mládežou, financovanie práce s mládežou, akreditáciu vzdelávacích programov v oblasti práce s mládežou (ďalej len „akreditácia“), a dobrovoľnícku službu v rámci práce s mládežou.
zobraziť paragraf
§ 2
Vymedzenie základných pojmov

Na účely tohto zákona
a)
mládežník je osoba, ktorá dovŕšila vek najviac 30 rokov,
b)
mládež je skupina najmenej troch mládežníkov,
c)
mladý vedúci je osoba, ktorá dovŕšila vek najmenej 15 rokov a najviac 17 rokov, je bezúhonná a aktívne sa podieľa na organizovaní mládežníckych podujatí pod vedením mládežníckeho vedúceho alebo pracovníka s mládežou,
d)
mládežnícky vedúci je osoba, ktorá dovŕšila vek najmenej 18 rokov, je bezúhonná a riadi, organizuje mládežnícke podujatia a zodpovedá za ich uskutočnenie,
e)
pracovník s mládežou je osoba, ktorá
1.
podporuje mládež v jej osobnom rozvoji a rozvoji jej vedomostí, zručností a kompetencií,
2.
pripravuje a organizuje podujatia alebo programy v oblasti práce s mládežou,
3.
má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,1)
4.
je v pracovno-právnom vzťahu2) so zamestnávateľmi uvedenými v § 15 ods. 2, podniká na základe živnostenského oprávnenia v oblasti práce s mládežou alebo vykonáva dobrovoľnícku činnosť v oblasti práce s mládežou,2a)
5.
je bezúhonná,
f)
koordinátor práce s mládežou je osoba, ktorá je bezúhonná a plánuje, usmerňuje a koordinuje prácu s mládežou vo vzťahu k pôsobnostiam obce alebo vyššieho územného celku v oblasti práce s mládežou,
g)
lektor v oblasti práce s mládežou je osoba, ktorá je bezúhonná a prostredníctvom vzdelávacích aktivít rozvíja kompetencie pracovníkov s mládežou, mládežníckych vedúcich, mladých vedúcich a ďalších osôb pôsobiacich v oblasti práce s mládežou,
h)
práca s mládežou je najmä činnosť výchovného charakteru, vzdelávacieho charakteru alebo charakteru spoluúčasti mládeže vykonávaná s mládežou a pre mládež s cieľom zabezpečiť jej osobný rozvoj, profesionálny rozvoj a sociálny rozvoj prostredníctvom neformálneho vzdelávania,
i)
neformálne vzdelávanie v oblasti práce s mládežou je ďalšie vzdelávanie mládeže, mladých vedúcich, mládežníckych vedúcich, pracovníkov s mládežou a koordinátorov práce s mládežou s cieľom získania nových vedomostí, praktických skúseností, kompetencií a zručností potrebných pre prácu s mládežou,
j)
spoluúčasť mládeže je aktívne zapojenie mládeže v procese plánovania, rozhodovania a uskutočnenia podujatí a projektov v oblasti spoločenského a hospodárskeho života.
zobraziť paragraf
§ 2a
Bezúhonnosť

(1)
Za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, ak sa na neho nehľadí, ako keby nebol odsúdený. Podmienka bezúhonnosti musí byť splnená po celý čas výkonu činnosti v oblasti práce s mládežou.
(2)
Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace.
(3)
Osoba v pracovnoprávnom vzťahu preukazuje bezúhonnosť zamestnávateľovi pred vznikom pracovnoprávneho vzťahu.
(4)
Osoba, v prospech ktorej má byť vykonávaná dobrovoľnícka činnosť, je oprávnená vyžadovať preukázanie bezúhonnosti od osoby, ktorá má dobrovoľnícku činnosť vykonávať.
(5)
Osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia v oblasti práce s mládežou, preukazuje bezúhonnosť postupom podľa osobitného predpisu.3)
(6)
Zamestnávateľovi podľa osobitného predpisu4) predkladá fyzická osoba údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.4a) Údaje podľa prvej vety zamestnávateľ podľa osobitného predpisu4) bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov. Ak nejde o zamestnávateľa podľa osobitného predpisu,4) o výpis z registra trestov žiada fyzická osoba.
(7)
Cudzinec preukazuje bezúhonnosť obdobným dokladom o bezúhonnosti vydaným príslušným orgánom štátu, ktorého je štátnym príslušníkom, alebo príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu alebo obvyklého pobytu, a to dokladom nie starším ako tri mesiace a predloženým spolu s jeho úradne osvedčeným prekladom do slovenského jazyka.
zobraziť paragraf
§ 4
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky


Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) ako ústredný orgán štátnej správy pre štátnu starostlivosť o mládež najmä
a)
vypracúva strategické dokumenty a koncepčné dokumenty štátnej politiky v oblasti práce s mládežou,
b)
utvára právne podmienky, organizačné podmienky, výskumné podmienky a finančné podmienky na rozvoj práce s mládežou,
c)
koordinuje činnosti ústredných orgánov štátnej správy, miestnych orgánov štátnej správy, obcí a samosprávnych krajov a iných fyzických osôb a právnických osôb v oblasti práce s mládežou,
d)
kontroluje hospodárnosť, efektívnosť, účelnosť a účinnosť použitia finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu na prácu s mládežou,
e)
rozhoduje o akreditácii,
f)
analyzuje a vyhodnocuje potreby mládeže,
g)
finančne a metodicky podporuje činnosť fyzických osôb a právnických osôb v oblasti rozvoja práce s mládežou.
zobraziť paragraf
§ 5
Vyšší územný celok

Vyšší územný celok na úseku starostlivosti o mládež vypracúva a uskutočňuje koncepciu rozvoja práce s mládežou, vyhodnocuje jej plnenie a v súlade s ňou
a)
podieľa sa na získavaní a analýze informácií o mládeži vo svojej pôsobnosti,
b)
podporuje organizovanie práce s mládežou,
c)
podporuje činnosť zdravotne znevýhodnenej mládeže, mládeže zo sociálne znevýhodneného prostredia, mládeže z najmenej rozvinutých okresov a mládeže znevýhodnenej iným spôsobom,
d)
ustanovuje koordinátora práce s mládežou,
e)
zabezpečuje prevádzkovanie výchovno-vzdelávacích zariadení a stará sa o ich účelné využívanie,
f)
kontroluje účelnosť využívania finančných prostriedkov poskytnutých zo svojho rozpočtu na prácu s mládežou,
g)
spolupracuje s fyzickými osobami a právnickými osobami uvedenými v § 15 ods. 2,
h)
podieľa sa na neformálnom vzdelávaní v oblasti práce s mládežou,
i)
zabezpečuje aktivity v oblasti práce s mládežou prostredníctvom poskytovania finančných prostriedkov z rozpočtu vyššieho územného celku,
j)
podporuje zapojenie mládeže do dobrovoľníckej služby,
k)
podporuje spoluúčasť mládeže.
zobraziť paragraf
§ 6
Obec

(1)
Obec na úseku starostlivosti o mládež
a)
podporuje uskutočňovanie práce s mládežou na svojom území,
b)
utvára podmienky na rozvoj práce s mládežou,
c)
podporuje činnosť zdravotne znevýhodnenej mládeže, mládeže zo sociálne znevýhodneného prostredia, mládeže z najmenej rozvinutých okresov a mládeže znevýhodnenej iným spôsobom,
d)
spolupracuje s fyzickými osobami a právnickými osobami uvedenými v § 15 ods. 2,
e)
podporuje zapojenie mládeže do dobrovoľníckej činnosti,
f)
podporuje spoluúčasť mládeže.
(2)
Obec môže pri výkone samosprávy ustanoviť koordinátora práce s mládežou.
(3)
Obec, ktorá bola vyhlásená za mesto, na úseku starostlivosti o mládež okrem pôsobností podľa odsekov 1 a 2 aj vypracúva, uskutočňuje, aktualizuje koncepciu rozvoja práce s mládežou a vyhodnocuje jej plnenie.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 6a
Mládežnícky parlament

(1)
Obec môže zriadiť mládežnícky parlament. Zloženie mládežníckeho parlamentu, spôsob ustanovenia mládežníckeho parlamentu a úlohy mládežníckeho parlamentu určí obec.5a)
(2)
Mládežnícky parlament najmä
a)
prerokúva návrhy všeobecne záväzných nariadení obce, návrhy iných dokumentov a opatrení prerokúvaných obecným zastupiteľstvom, ktoré sa týkajú mládeže v obci,
b)
prerokúva s obecným zastupiteľstvom a starostom návrhy, ktoré sa týkajú zlepšenia práce s mládežou v obci alebo majú vplyv na mládež v obci,
c)
spolupracuje s mládežníckymi parlamentmi v iných obciach.
(3)
Zástupcovia mládežníckeho parlamentu sú prizývaní na zasadnutia obecného zastupiteľstva.
zobraziť paragraf
§ 7
Akreditačná komisia

(1)
Zriaďuje sa akreditačná komisia v oblasti práce s mládežou (ďalej len „akreditačná komisia“) ako poradný orgán ministerstva.
(2)
Akreditačná komisia sa skladá z odborníkov v oblasti práce s mládežou, ktorých vymenúva a odvoláva minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „minister“).
(3)
Za člena akreditačnej komisie nemožno vymenovať kandidáta, ktorému by pôsobením v akreditačnej komisii mohol vzniknúť konflikt záujmov.
(4)
Akreditačná komisia
a)
posudzuje žiadosti fyzických osôb a právnických osôb uvedených v § 15 ods. 2 a na základe splnenia podmienok odporúča ministerstvu vydať potvrdenie o akreditácii alebo nevydať potvrdenie o akreditácii,
b)
hodnotí žiadosti o udelenie značky kvality podľa § 8a.
(5)
Podrobnosti o činnosti akreditačnej komisie upraví štatút akreditačnej komisie, ktorý vydá ministerstvo.
(6)
Akreditačná komisia svoje vecné odporúčania v rozsahu vymedzenom v štatúte akreditačnej komisie zverejňuje na webovom sídle určenom ministerstvom.
zobraziť paragraf
§ 8
Akreditácia

(1)
Akreditáciou je oprávnenie uskutočňovať činnosti v oblasti práce s mládežou vzdelávacieho charakteru, ktorých výsledkom je získanie odbornej spôsobilosti podľa § 10 ods. 3.
(2)
Za kvalitu práce s mládežou alebo kvalitu neformálneho vzdelávania v oblasti práce s mládežou pri uskutočňovaní vzdelávacieho programu zodpovedá fyzická osoba určená žiadateľom o akreditáciu (ďalej len „odborný garant“).
(3)
Podmienkou na vydanie potvrdenia o akreditácii je predloženie dokladu o odbornej spôsobilosti odborného garanta a lektorov v oblasti práce s mládežou podľa § 10 a predloženie vzdelávacieho programu.
(4)
Žiadosť o akreditáciu obsahuje najmä
a)
identifikačné údaje o žiadateľovi o akreditáciu v rozsahu
1.
názov a sídlo právnickej osoby a meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu štatutárneho orgánu alebo jeho člena, ak ide o právnickú osobu, alebo
2.
meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu,
b)
charakteristiku činnosti žiadateľa o akreditáciu.
(5)
Prílohou žiadosti sú doklady a dokumentácia preukazujúce splnenie podmienok podľa odseku 3.
(6)
Žiadateľovi o akreditáciu, ktorý spĺňa podmienky akreditácie ustanovené týmto zákonom, vydá ministerstvo potvrdenie o akreditácii.
(7)
Potvrdenie o akreditácii sa vydáva na čas požadovaný v žiadosti o akreditáciu, najviac na päť rokov.
(8)
Potvrdenie o akreditácii je neprevoditeľné a neprechádza na právneho nástupcu.
(9)
Ministerstvo vykonáva kontrolu dodržania podmienok, za ktorých sa potvrdenie o akreditácii vydalo.
(10)
Ministerstvo rozhodne o odňatí akreditácie, ak príslušný subjekt nespĺňa podmienky uvedené v odsekoch 2 a 3.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 8a
Moderné centrum mládeže

(1)
Moderné centrum mládeže je značka kvality, ktorú udeľuje minister žiadateľovi o značku kvality „Moderné centrum mládeže“, ak
a)
uskutočňuje prácu s mládežou,
b)
splní podmienky a kritériá vymedzené vo výzve vyhlásenej ministerstvom a
c)
získa odporúčanie akreditačnej komisie na základe hodnotenia.
(2)
Žiadateľom o značku kvality môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba uvedená v § 15 ods. 2 písm. c) až e), g) a h) a právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkví a náboženských spoločností.5b)
(3)
O udelení značky kvality ministerstvo vydá osvedčenie; osvedčenie sa vydáva na päť rokov. Po uplynutí platnosti osvedčenia o udelení značky kvality možno opätovne podať žiadosť o udelenie značky kvality.
(4)
Osvedčenie o udelení značky kvality je neprevoditeľné a neprechádza na právneho nástupcu.
(5)
Ministerstvo vykonáva kontrolu dodržania podmienok, za ktorých sa osvedčenie o udelení značky kvality vydalo.
(6)
Ministerstvo rozhodne o odňatí značky kvality, ak príslušný subjekt prestal spĺňať podmienky podľa odseku 1 písm. a) alebo písm. b).
zobraziť paragraf
§ 9
Vydávanie osvedčení

(1)
Akreditovaný subjekt vydáva účastníkom po absolvovaní prípravy na výkon činností v oblasti práce s mládežou a úspešnom vykonaní skúšky doklad o získanej odbornej spôsobilosti.
(2)
Akreditovaný subjekt vedie dokumentáciu o vzdelávaní v rozsahu podľa § 8 ods. 3.
(3)
Zoznam akreditovaných subjektov s uvedením činností práce s mládežou, pre ktoré bolo potvrdenie o akreditácii vydané, ako aj odobratie potvrdenia o akreditácii sa uverejňuje na internetovej stránke ministerstva a v publikačnom prostriedku ministerstva.
zobraziť paragraf
§ 10
Odborná spôsobilosť na výkon činností v oblasti práce s mládežou

(1)
Na výkon činností v oblasti práce s mládežou sa vyžaduje odborná spôsobilosť pracovníka s mládežou, mládežníckeho vedúceho, koordinátora práce s mládežou a lektora v oblasti práce s mládežou.
(2)
Odbornou spôsobilosťou na výkon činností v oblasti práce s mládežou sa rozumie súbor odborných vedomostí, zručností a návykov získaných štúdiom vo vzdelávacom zariadení alebo odbornou praxou.
(3)
Odbornú spôsobilosť na výkon činností v oblasti práce s mládežou možno získať aj v subjekte, ktorému bolo vydané potvrdenie o akreditácii podľa § 8 ods. 6.
(4)
Obsah a rozsah teoretickej časti a praktickej časti prípravy, ako aj spôsob a rozsah záverečných skúšok na vykonávanie činností v oblasti práce s mládežou je súčasťou vzdelávacieho programu, ktorý predkladá subjekt na schválenie ministerstvu.
zobraziť paragraf
§ 15
Účel poskytnutia dotácie

(1)
Dotácia sa poskytuje na účel
a)
zvyšovania vedomostí, zručností a kompetencií mládeže pri príprave na jej aktívne občianstvo a pracovný život,
b)
posilnenia postavenia mládeže v spoločnosti,
c)
prispievania k napĺňaniu cieľov strategických dokumentov a koncepčných dokumentov vo vzťahu k mládeži,
d)
podpory systematickej práce s mládežou,
e)
reprezentácie mládeže na úrovni regiónov,
f)
podpory organizácií mládeže združujúcich organizácie pracujúce s mládežou,
g)
rozvoja dobrovoľníctva mládeže,
h)
členstva v medzinárodných mládežníckych organizáciách,
i)
administratívnej činnosti mládežníckych organizácií,
j)
vzdelávacích aktivít pre pracovníkov s mládežou, mládežníckych vedúcich, mladých vedúcich, koordinátorov práce s mládežou a lektorov v oblasti práce s mládežou,
k)
poskytovania informačných a poradenských služieb pre mládež,
l)
podpory prieskumov o mládeži a výskumu o mládeži,
m)
ochrany, udržiavania a upevňovania zdravia mládeže,
n)
vydávania tlače s mládežníckou problematikou,
o)
organizovania a podpory pobytových podujatí pre mládež.
(2)
Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytovať žiadateľom o dotáciu, ktorými sú:
a)
obec, ktorá vykonáva činnosti podľa § 6,
b)
vyšší územný celok, ktorý vykonáva činnosti podľa § 5,
c)
občianske združenie,14)
d)
nadácia,15)
e)
nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,16)
f)
registrovaná cirkev a náboženská spoločnosť,17)
g)
centrum voľného času,21)
h)
fyzická osoba, ktorá vykonáva prácu s mládežou, je bezúhonná a dovŕšila vek najmenej 18 rokov.
zobraziť paragraf
§ 16
Poskytnutie dotácie

(1)
Dotáciu podľa § 15 ods. 1 možno poskytnúť najviac do výšky 90 % predpokladaných výdavkov.
(2)
Dotáciu podľa § 15 ods. 1 možno poskytnúť žiadateľovi o dotáciu, ktorý preukáže, že má na financovanie činnosti zabezpečených najmenej 10 % nákladov z iných zdrojov vrátane hodnoty dobrovoľníckej práce vyjadrenej za každú hodinu vykonávania dobrovoľníckej činnosti najviac vo výške ustanovenej minimálnej mzdy za hodinu22) alebo minimálneho mzdového nároku za hodinu.23)
(3)
Dotáciu možno poskytnúť aj
a)
na mzdy a odmeny osôb, ktoré vykonávajú činnosti v oblasti práce s mládežou dohodnuté v pracovnej zmluve alebo v dohode o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru,
b)
na cestovné náhrady.11)
(4)
Dotáciu nemožno poskytnúť
a)
na úhradu záväzkov z predchádzajúcich rozpočtových rokov,
b)
na refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rozpočtových rokoch,
c)
na splácanie úverov a úrokov z poskytnutých úverov.
(5)
Dotáciu nemožno poskytnúť žiadateľovi o dotáciu, ktorý
a)
nemá vyrovnané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom za predchádzajúci rozpočtový rok,
b)
má nedoplatky voči daňovému úradu alebo colnému úradu podľa osobitného predpisu;23a) to neplatí, ak je žiadateľom o dotáciu obec,
c)
má evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie alebo zdravotná poisťovňa eviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov,23b)
d)
je v konkurze, v likvidácii alebo je voči nemu vedené exekučné konanie,
e)
porušil zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu.24)
(6)
Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.
zobraziť paragraf
§ 17
Žiadosť o poskytnutie dotácie

(1)
Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi o dotáciu na základe písomnej žiadosti o poskytnutie dotácie, ktorá obsahuje identifikačné údaje o žiadateľovi o dotáciu, ktorými sú:
a)
ak ide o právnickú osobu,
1.
názov a právna forma žiadateľa o dotáciu,
2.
adresa sídla,
3.
identifikačné číslo,
4.
daňové identifikačné číslo,
5.
meno, priezvisko, akademický titul štatutárneho orgánu,
b)
ak ide o fyzickú osobu,
1.
meno, priezvisko, rodné priezvisko, akademický titul,
2.
dátum narodenia,
3.
rodné číslo,
4.
adresa trvalého pobytu.
(2)
Žiadosť o poskytnutie dotácie ďalej obsahuje najmä
a)
vymedzenie potrieb, konkrétnej akcie alebo projektu, na ktoré sa požaduje dotácia, vrátane označenia oblasti podľa § 15 ods. 1, do ktorej tieto aktivity patria,
b)
termín a miesto uskutočnenia aktivít podľa písmena a),
c)
predmet činnosti žiadateľa o dotáciu,
d)
uvedenie skutočnosti, či žiadateľ o dotáciu požaduje na uvedenú aktivitu dotáciu aj od iného subjektu verejnej správy,
e)
rozpočet príjmov a výdavkov súvisiacich s uskutočnením aktivity podľa § 15 ods. 1, na ktorú sa žiada dotácia, z toho suma požadovanej dotácie, pričom sa osobitne uvedie výška finančných prostriedkov požadovaná na mzdové náklady.
(3)
Prílohou žiadosti o poskytnutie dotácie sú okrem náležitostí podľa osobitného predpisu25) aj
a)
údaje žiadateľa o dotáciu potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov; to neplatí, ak ide o právnickú osobu podľa § 15 ods. 2 písm. a) a b),
b)
iné doklady vymedzené ministerstvom vo výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie.
(4)
Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa odseku 1 ministerstvo zverejní na svojej internetovej stránke.
(5)
O poskytnutí dotácie rozhoduje minister.
(6)
Ak žiadateľ o dotáciu poruší finančnú disciplínu, uplatní sa postup podľa osobitného predpisu.26)
(7)
Údaje podľa odseku 3 písm. a) ministerstvo bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.
(8)
Na účely poskytovania dotácií je ministerstvo oprávnené spracúvať o žiadateľovi o dotáciu údaje v rozsahu uvedenom v odsekoch 1 a 3 tri roky od prijatia žiadosti o poskytnutie dotácie; ak sa žiadateľovi o dotáciu poskytne dotácia, päť rokov od prijatia žiadosti o poskytnutie dotácie.
zobraziť paragraf
§ 18
Zmluva o poskytnutí dotácie

(1)
Na základe rozhodnutia o poskytnutí dotácie uzatvorí ministerstvo so žiadateľom o dotáciu, ktorému je schválená dotácia, písomnú zmluvu o poskytnutí dotácie.
(2)
Zmluva o poskytnutí dotácie obsahuje najmä
a)
identifikačné údaje zmluvných strán podľa § 17 ods. 1,
b)
názov peňažného ústavu a číslo samostatného bankového účtu prijímateľa na vedenie prostriedkov poskytovaných zo štátneho rozpočtu okrem obce alebo vyššieho územného celku,
c)
výšku poskytovanej dotácie, z toho osobitne výšku finančných prostriedkov poskytovanú na mzdové náklady,
d)
účel, na ktorý sa dotácia poskytuje,
e)
lehotu, v ktorej možno použiť dotáciu, a lehotu na vyúčtovanie dotácie,
f)
lehotu na vrátenie nepoužitých finančných prostriedkov a číslo účtu ministerstva, na ktorý sa tieto finančné prostriedky poukazujú,
g)
termín poukázania výnosov z prostriedkov štátneho rozpočtu a číslo účtu ministerstva, na ktorý sa tieto finančné prostriedky poukazujú,
h)
sankcie za porušenie zmluvných podmienok zmluvnými stranami,
i)
spôsob kontroly hospodárneho použitia finančných prostriedkov na realizáciu účelu, na ktorý bola dotácia poskytnutá.
(3)
Ministerstvo zverejní na svojej internetovej stránke informáciu o poskytnutí dotácií žiadateľom o dotáciu.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 19a
Spoločné ustanovenia

(1)
Pri spracúvaní osobných údajov na účely podľa tohto zákona, ak ich nie je možné dosiahnuť bez spracúvania osobných údajov, postupujú mladý vedúci, mládežnícky vedúci, pracovník s mládežou, koordinátor práce s mládežou, lektor v oblasti práce s mládežou a člen mládežníckeho parlamentu v súlade s osobitnými predpismi.28)
(2)
Osoby podľa odseku 1 sa môžu oboznamovať s osobnými údajmi v rozsahu potrebnom a nevyhnutnom na účely plnenia svojich povinností podľa tohto zákona.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]3)  § 45a ods. 1, § 46 a 66f zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]4)  § 1 ods. 2 písm. a) zákona č. 552/2003 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]17)  Zákon č. 308/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]22)  § 2 ods. 2 zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]23)  § 120 ods. 1 Zákonníka práce v znení zákona č. 348/2007 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]25)  § 8a ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]26)  Zákon č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 4 ods. 4 písm. b) a c) zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 372/2018 Z. z.
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha k zákonu č. 282/2008 Z. z.


ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE


1.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/93/EÚ z 13. decembra 2011 o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2004/68/SVV (Ú. v. EÚ L 335, 17. 12. 2011).

2.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/801 z 11. mája 2016 o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely výskumu, štúdia, odborného vzdelávania, dobrovoľníckej služby, výmenných programov žiakov alebo vzdelávacích projektov a činnosti aupair (Ú. v. EÚ L 132, 21. 5. 2016).
zobraziť paragraf
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore