Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69452
Dôvodové správy: 2150
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
23.08.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 282/2008 účinný od 01.09.2019 do 30.11.2019


Platnosť od: 31.07.2008
Účinnosť od: 01.09.2019
Účinnosť do: 30.11.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Rozpočtové právo, Pracovno-právne vzťahy, Vysoké a vyššie školstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST7 JUD7 DS5 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 282/2008 účinný od 01.09.2019 do 30.11.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 282/2008 s účinnosťou od 01.09.2019 na základe 221/2019

Vládny návrh zákona o podpore práce s mládežou

K predpisu 282/2008, dátum vydania: 31.07.2008

7

Dôvodová správa

A. Všeobecná časť

Návrh zákona o podpore práce s mládežou vychádza z Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky z augusta 2006, Prioritných úloh Ministerstva školstva Slovenskej republiky na roky 2006 – 2010 a Plánu legislatívnych úloh na rok 2007.

Cieľom návrhu zákona je právne vymedzenie súčasného stavu práce s mládežou, ktorý je z veľkej miery postavený na dobrovoľnosti a sympatiách. Od roku 1989 sa situácia v predmetnej oblasti výrazne zmenila, prebehla decentralizácia štátnej správy, vznikli nové subjekty, nastala profesionalizácia predtým výhradne dobrovoľného sektora, rozšírili sa kompetencie samospráv, pre Slovenskú republiku sa stala motivujúcou politika Európskej únie voči mládeži a jej ciele.

Od roku 2001 bola rezortne prierezová problematika práce s mládežou spracovaná každoročne akčným plánom úloh, ktorý vychádzal z obsahu Koncepcie štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži v Slovenskej republike do roku 2007. Toto riešenie sa neukázalo dostatočné najmä svojím odporúčacím charakterom a poukázalo na potrebu strategických krokov a systematického rozvoja uvedenej oblasti. Z vyššie uvedených úloh vyplynula pre Ministerstvo školstva SR vypracovať návrh zákona o podpore práce s mládežou.

Návrh zákona sa vzťahuje na úlohy a postavenie dôležitých subjektov v rámci štátnej politiky vo vzťahu k mládeži. Cieľom návrhu je definovať a zjednotiť základné pojmy používané v práci s mládežou, ustanoviť, čo je prostredie a oblasti práce s mládežou vrátane subjektov pracujúcich s mládežou a subjektov pracujúcich pre mládež. V tomto návrhu zákona je transponovaná do nášho právneho poriadku Smernica Rady 2004/114/ES z 13. decembra 2004 o podmienkach prijatia štátnych príslušníkov tretích krajín na účely štúdia, výmen žiakov, neplateného odborného vzdelávania alebo dobrovoľníckej služby v oblasti dobrovoľnej práce. Touto transpozíciou sa zabezpečí práca dobrovoľnej práce v súlade s právom Európskej únie. Predmetný návrh ďalej upravuje akreditáciu vzdelávacích zariadení práce s mládežou, financovanie práce s mládežou a podobne.

Návrh zákona nemá finančný, ekonomický a environmentálny vplyv, vplyv na zamestnanosť a podnikateľské prostredie.

Návrh zákona nemá dopad na štátny rozpočet.

Predkladaný návrh je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi, Medzinárodnými zmluvami a Dohovormi a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.

DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI

právneho predpisu

s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie

1.Predkladateľ právneho predpisu: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

2.Názov návrhu právneho predpisu: Návrh zákona o podpore práce s mládežou

3.Problematika návrhu právneho predpisu

a)je upravená v práve Európskych spoločenstiev:

-v primárnom práve: v čl. 149 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva v platnom znení

-v sekundárnom práve: Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/114/ES z 13. decembra 2004 o podmienkach prijatia štátnych príslušníkov tretích krajín na účely štúdia, výmen žiakov, neplateného odborného vzdelávania alebo dobrovoľnej služby

b)nie je upravená v práve Európskej únie,

c)nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskych spoločenstiev alebo Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev.

4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskym spoločenstvám a Európskej únii:

a)nie sú,

b)nie sú,

c)bezpredmetné, pretože ide o transpozíciu podľa úvahy (dobrovoľnú),

d)bezpredmetné, pretože ide o transpozíciu podľa úvahy (dobrovoľnú),

e)smernica Rady 2004/114/ES z 13. decembra 2004 o podmienkach prijatia štátnych príslušníkov tretích krajín na účely štúdia, výmen žiakov, neplateného odborného vzdelávania alebo dobrovoľnej služby

–zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

–zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov

–zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

–zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1990 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

–zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

–zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)

5.Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu alebo návrhu legislatívneho zámeru s právom Európskych spoločenstiev alebo právom Európskej únie:

Úplný

6.Gestor a spolupracujúce rezorty: Gestorom smernice je Ministerstvo vnútra SR, spolugestorom pôsobnosti je Ministerstva školstva SR.

Doložka finančných, ekonomických, environmentálnych vplyvov a vplyvov na zamestnanosť a podnikateľské prostredie

1. Dopad na verejné financie

Návrh zákona nemá dopad na verejné financie. Výdavky sú zabezpečené v rámci schválených limitov výdavkov pre Ministerstvo školstva SR na jednotlivé rozpočtové roky, bez zvýšených nárokov na štátny rozpočet.

2. Dopad na obyvateľov, hospodárenie podnikateľskej sféry a iných právnických osôb

Návrh zákona nemá dopad na uvedené skupiny.

3. Dopad na životné prostredie

Návrh zákona nemá dopad na životné prostredie.

4. Dopad na zamestnanosť

Návrh zákona nemá dopad na zamestnanosť.

B. Osobitná časť

K § 1

Predmetné ustanovenie vymedzuje predmet zákona a to najmä úpravu podpory práce s mládežou, financovanie, akreditáciu vzdelávacích zariadení a dobrovoľnícku službu.

K § 2

V § 2 sú vymedzené základné pojmy ako mládežník, mládež, mladý vedúci, mládežnícky vedúci, pracovník s mládežou, neformálne vzdelávanie v oblasti práce s mládežou, mobilita mládeže, spoluúčasť mládeže a špecializovaná činnosť práce s mládežou.

K § 3

Týmto ustanovením sa transponuje do právneho poriadku SR Smernica Rady 2004/114/ES z 13. decembra 2004 o podmienkach prijatia štátnych príslušníkov tretích krajín na účely štúdia, výmen žiakov, neplatného odborného vzdelávania alebo dobrovoľnej služby. Navrhované ustanovenie má zabrániť tomu, aby pri práci s mládežou v Slovenskej republike nedošlo k diskriminácii založenej napr. na pohlaví, rase, farbe pleti, príslušnosti k národnostnej menšine, pôvode a pod.

K § 4 až 6

V týchto ustanoveniach sa vymedzuje starostlivosť o mládež a práca s mládežou v pôsobnosti ústredného orgánu štátnej správy, čiže Ministerstva školstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“), vyššieho územného celku a obce.

Ministerstvo vychádza pri plnení práce s mládežou so zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov. Vypracúva najmä koncepciu štátnej politiky vo vzťahu k mládeži. Vytvára podmienky vo všetkých oblastiach práce s mládežou a spolupracuje v predmetnej oblasti s vyššími územnými celkami, obcami a ďalšími subjektmi práce s mládežou.

Vyšší územný celok a obec v rámci svojej pôsobnosti podporujú práce s mládežou na jej všetkých úsekoch a utvárajú podmienky na jej rozvoj. Jednotlivé kompetencie ustanovené v zákone nie sú nové a vykonávajú sa aj v súčasnosti. Z uvedeného vyplýva, že predložený návrh zákona nemá finančný vplyv na rozpočet vyššieho územného celku a obce.

K § 7 až 9

Týmto ustanovením si ministerstvo zriaďuje akreditačnú komisiu špecializovaných činností v oblasti práce s mládežou ako svoj poradný orgán. Návrh zákona ustanovuje členov akreditačnej komisie, ktorých vymenuje minister školstva Slovenskej republiky (ďalej len „minister“).

Ustanovuje funkčné obdobie členov akreditačnej komisie na päť rokov. Akreditačná komisia na základe splnenia podmienok jednotlivých vzdelávacích zariadení v oblasti práce s mládežou odporúča ministerstvu vydať potvrdenie o akreditácii vzdelávacím zariadeniam.

Činnosť akreditačnej komisie materiálne a finančne zabezpečuje ministerstvo.

Podmienkou na vydanie potvrdenia o akreditáciu vzdelávaciemu zariadeniu je predloženie dokladu o odbornej spôsobilosti vyučujúcich, dokladu o materiálno-technickom zabezpečení vzdelávacieho zariadenia a vzdelávacieho programu, zodpovedajúceho rozsahom a náročnosťou príslušnej špecializovanej činnosti v oblasti práce s mládežou. Vzdelávacie zariadenie v doklade o materiálno-technickom zabezpečení uvádza priestory, v ktorých bude vykonávať vzdelávanie a materiálové alebo technické vybavenie, ktorého pomocou zabezpečuje vzdelávací proces.

Návrh ďalej upravuje, čo musí obsahovať žiadosť o akreditáciu vrátane dokladov a dokumentácie, ktoré preukazujú splnenie podmienok na vydanie potvrdenia o akreditácii. Ďalej sú upravené povinnosti, ktoré je potrebné splniť po vydaní potvrdenia o akreditácii.

V ustanovení § 9 upravuje úlohy akreditovaného vzdelávacieho zariadenia v procese vydávania osvedčení účastníkov vzdelávania a vedenia príslušnej dokumentácie v súlade s podmienkami akreditácie. Ministerstvo zabezpečí zverejnenie vzdelávacích zariadení so špecializáciou činností práce s mládežou, na ktorú získali akreditáciu, resp. jej odňatí.

K § 10

V tomto paragrafe je ustanovené, že špecializované činnosti v práci s mládežou vykonávajú mladý vedúci, mládežnícky vedúci, pracovník s mládežou a iný odborník, ktorí majú na túto činnosť odbornú spôsobilosť. Zákon ďalej definuje čo je odborná spôsobilosť na výkon týchto činností.

K § 11 až 13

V uvedených ustanoveniach je transponovaná do nášho právneho poriadku Smernica Rady 2004/114/ES z 13. decembra 2004 o podmienkach prijatia štátnych príslušníkov tretích krajín na účely štúdia, výmen žiakov, neplatného odborného vzdelávania alebo dobrovoľnej služby a to v oblasti dobrovoľníckej služby.

Dobrovoľníkom podľa tohto zákona môže byť štátny občan Slovenskej republiky, občan iného členského štátu Európskej únie alebo občan štátu, ktorý nie je členským štátom Európskej únie (ďalej len „tretí štát“), ktorý má vek najmenej 15 rokov a najviac 30 rokov a nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin. Ak dobrovoľník nespĺňa vek 18 rokov, je potrebný súhlas zákonného zástupcu dobrovoľníka. Ďalej zákon v § 11 ods. 4 ustanovuje, ktorý občan tretieho štátu, nemôže byť dobrovoľníkom.

Upravuje dohodu o dobrovoľníckej službe a povinnosti právnickej osoby a dobrovoľníka potrebných na výkon dobrovoľníckej služby.

K § 14 až 16

V § 14 až 18 návrh zákona upravuje zdroje financovania práce s mládežou, poskytnutie dotácie na podporu špecializovanej činnosti oprávneným subjektom. Žiadatelia o dotáciu sú taxatívne ustanovení v § 15 ods. 2.

Dotáciu možno poskytnúť podľa § 16 ods. 1 najviac do výšky 80% predpokladaných výdavkov. Na dotáciu nie je právny nárok a nemožno ju poskytnúť žiadateľovi podľa § 16 ods. 4.

K § 17 a 18

V § 17 je ustanovená forma a obsah žiadosti na základe, ktorej je možné poskytnúť dotáciu právnickej alebo fyzickej osobe. Súčasťou vyplneného formulára žiadosti sú prílohy, ktoré žiadateľ predkladá. Žiadosti sa predkladajú na základe výzvy ministerstva v určenom termíne. O poskytnutí dotácie rozhoduje minister.

Schválená dotácia je žiadateľovi poskytnutá na základe uzatvorenia zmluvy medzi ministerstvom a žiadateľom. Paragraf 18 ustanovuje údaje, ktoré má zmluva obsahovať.

K § 19

Štátny dohľad nad dodržiavaním použitia finančných prostriedkov vykonáva ministerstvo v súlade so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov, zákonom č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a o vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

K § 20

Ak žiadosti právnických osôb alebo fyzických osôb boli podané ešte pred účinnosťou tohto zákona, budú sa posudzovať podľa tohto zákona.

K § 21

Zákonom sa preberá do nášho právneho poriadku Smernica Rady 2004/114/ES z 13. decembra 2004 o podmienkach prijatia štátnych príslušníkov tretích krajín na účely štúdia, výmen žiakov, neplatného odborného vzdelávania alebo dobrovoľnej služby.

K § 22

Navrhuje sa účinnosť 1. septembra 2008.

Bratislava 26. marca 2008

Robert F i c o v. r.

predseda vlády Slovenskej republiky

Ján M i k o l a j v. r.

podpredseda vlády a minister školstva Slovenskej republiky

zobraziť dôvodovú správu

...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore