Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70495
Dôvodové správy: 2218
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
07.12.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 282/2008 účinný od 01.09.2019 do 30.11.2019


Platnosť od: 31.07.2008
Účinnosť od: 01.09.2019
Účinnosť do: 30.11.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Rozpočtové právo, Pracovno-právne vzťahy, Vysoké a vyššie školstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST8 JUD7 DS6 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 282/2008 účinný od 01.09.2019 do 30.11.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 282/2008 s účinnosťou od 01.09.2019 na základe 221/2019

Legislatívny proces k zákonu 221/2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1
Predmet zákona

Tento zákon upravuje podporu práce s mládežou, financovanie práce s mládežou, akreditáciu vzdelávacích ...

§ 2
Vymedzenie základných pojmov

Na účely tohto zákona

a)

mládežník je osoba, ktorá dovŕšila vek najviac 30 rokov,

b)

mládež je skupina najmenej troch mládežníkov,

c)

mladý vedúci je osoba, ktorá dovŕšila vek najmenej 15 rokov a najviac 17 rokov, je bezúhonná a aktívne ...

d)

mládežnícky vedúci je osoba, ktorá dovŕšila vek najmenej 18 rokov, je bezúhonná a riadi, organizuje ...

e)

pracovník s mládežou je osoba, ktorá

1.

pripravuje a organizuje podujatia alebo programy v oblasti práce s mládežou,

2.

má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,1)

3.

je v pracovno-právnom vzťahu2) so zamestnávateľmi uvedenými v § 15 ods. 2,

4.

je bezúhonná,

f)

práca s mládežou je najmä výchovno-vzdelávacia činnosť, spoločenská činnosť, informačná činnosť a poradenská ...

g)

neformálne vzdelávanie v oblasti práce s mládežou je ďalšie vzdelávanie mládeže, mladých vedúcich, mládežníckych ...

h)

mobilita mládeže je najmä výchovno-vzdelávacia činnosť, spoločenská činnosť, informačná činnosť a poradenská ...

i)

spoluúčasť mládeže je aktívne zapojenie mládeže v procese plánovania, rozhodovania a uskutočnenia podujatí ...

j)

špecializovaná činnosť v oblasti práce s mládežou je činnosť, ktorú vykonávajú v oblasti práce s mládežou ...

§ 2a
Bezúhonnosť

Za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný ...

§ 3
Zákaz diskriminácie

Práva ustanovené týmto zákonom sa zaručujú rovnako mládežníkom, mladým vedúcim, mládežníckym vedúcim, ...

§ 4
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) ako ústredný orgán štátnej správy ...

a)

riadi a kontroluje výkon štátnej správy na úseku práce s mládežou,

b)

vypracúva koncepciu štátnej politiky vo vzťahu k mládeži,

c)

vypracúva koncepciu vzdelávania mládežníckych dobrovoľníkov, mladých vedúcich, mládežníckych vedúcich ...

d)

utvára právne, organizačné, výskumné a ekonomické podmienky na rozvoj práce s mládežou,

e)

určuje na príslušné obdobie hlavné úlohy a projekty vyplývajúce z koncepcie podľa písmena b),

f)

podporuje činnosť právnických osôb a fyzických osôb v oblasti práce s mládežou,

g)

podporuje organizovanie významných podujatí mládeže na území Slovenskej republiky,

h)

podporuje prípravu programov samosprávy v oblasti rozvoja práce s mládežou,

i)

koordinuje činnosti ústredných orgánov štátnej správy a miestnych orgánov štátnej správy, ktoré vyplývajú ...

j)

kontroluje účelnosť a efektívnosť použitia finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu ...

k)

rozhoduje o akreditácii vzdelávacieho zariadenia pre prácu s mládežou a na základe odporúčania akreditačnej ...

§ 5
Vyšší územný celok

Vyšší územný celok na úseku starostlivosti o mládež rozpracúva koncepciu rozvoja práce s mládežou a ...

a)

podieľa sa na získavaní a analýze informácií o mládeži vo svojej pôsobnosti,

b)

podporuje organizovanie práce s mládežou,

c)

podporuje aktivitu zdravotne postihnutej mládeže,

d)

podporuje iniciatívy v rámci práce s mládežou zamerané na

1.

poznávanie historického a kultúrneho dedičstva svojho kraja,

2.

poznávanie historického a kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky,

3.

ochranu životného prostredia,

4.

mobilitu mládeže a medzinárodnú spoluprácu,

5.

záujmové činnosti mládeže,

e)

zabezpečuje prevádzkovanie výchovno-vzdelávacích zariadení a stará sa o ich účelné využívanie,

f)

kontroluje činnosť akreditovaných vzdelávacích zariadení v oblasti práce s mládežou, ktorých je zriaďovateľom, ...

g)

kontroluje účelnosť využívania finančných prostriedkov poskytnutých zo svojho rozpočtu na prácu s mládežou, ...

h)

spolupracuje s fyzickými osobami a právnickými osobami uvedenými v § 15 ods. 2,

i)

podieľa sa na neformálnom vzdelávaní v oblasti práce s mládežou,

j)

podporuje informačné a poradenské služby pre mládež,

k)

podporuje zapojenie mládeže do dobrovoľníckej služby,

l)

podporuje spoluúčasť mládeže.

§ 6
Obec

Obec na úseku starostlivosti o mládež

a)

podporuje organizovanie práce s mládežou,

b)

podporuje aktivitu zdravotne postihnutej mládeže,

c)

utvára podmienky na rozvoj práce s mládežou,

d)

podporuje iniciatívy v rámci práce s mládežou zamerané na

1.

poznávanie historického a kultúrneho dedičstva svojej obce,

2.

poznávanie historického a kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky,

3.

ochranu životného prostredia,

4.

mobilitu mládeže a medzinárodnú spoluprácu,

5.

informačné a poradenské služby,

6.

záujmové činnosti mládeže,

7.

oblasť ochrany a podpory zdravia,

e)

spolupracuje s právnickými osobami a fyzickými osobami uvedenými v § 15 ods. 2,

f)

podporuje zapojenie mládeže do dobrovoľníckej služby,

g)

podporuje spoluúčasť mládeže.

§ 7
Akreditačná komisia
(1)

Zriaďuje sa akreditačná komisia špecializovaných činností v oblasti práce s mládežou (ďalej len „akreditačná ...

(2)

Akreditačná komisia sa skladá z odborníkov v oblasti práce s mládežou, ktorých vymenúva a odvoláva minister ...

(3)

Za člena akreditačnej komisie nemožno vymenovať zástupcu vzdelávacieho zariadenia ani iného kandidáta, ...

(4)

Akreditačná komisia posudzuje žiadosť vzdelávacieho zariadenia a na základe splnenia podmienok odporúča ...

(5)

Podrobnosti o činnosti akreditačnej komisie upraví štatút akreditačnej komisie, ktorý vydá ministerstvo. ...

§ 8
Akreditácia
(1)

Akreditácia vzdelávacieho zariadenia (ďalej len „akreditácia“) je štátne overenie spôsobilosti vzdelávacieho ...

(2)

Vzdelávacie zariadenie zamestnáva v pracovnom pomere odborného garanta, ktorý zodpovedá za vykonávanie ...

(3)

Podmienkou na vydanie potvrdenia o akreditácii vzdelávaciemu zariadeniu je predloženie

a)
dokladu o odbornej spôsobilosti odborného garanta a vyučujúcich,
b)
dokladu o materiálno-technickom zabezpečení vzdelávacieho zariadenia,
c)
vzdelávacieho programu zodpovedajúceho rozsahom a náročnosťou príslušnej špecializovanej činnosti v ...
(4)

Žiadosť o akreditáciu obsahuje najmä,

a)
ak ide o právnickú osobu,
1.
názov a právnu formu vzdelávacieho zariadenia,
2.
adresu sídla,
3.
charakteristiku činnosti vzdelávacieho zariadenia,
4.
názov špecializovanej činnosti v oblasti práce s mládežou,
b)
ak ide o fyzickú osobu,
1.
meno a priezvisko,
2.
adresu trvalého pobytu,
3.
charakteristiku činnosti vzdelávacieho zariadenia,
4.
názov špecializovanej činnosti v oblasti práce s mládežou.
(5)

Prílohou žiadosti sú doklady a dokumentácia preukazujúce splnenie podmienok podľa odseku 3.

(6)

Vzdelávaciemu zariadeniu, ktoré spĺňa podmienky akreditácie ustanovené týmto zákonom, vydá ministerstvo ...

(7)

Potvrdenie o akreditácii sa vydáva na dobu, akú požaduje vzdelávacie zariadenie v žiadosti o akreditáciu, ...

(8)

Potvrdenie o akreditácii je neprevoditeľné a neprechádza na právneho nástupcu.

(9)

Ministerstvo vykonáva kontrolu dodržania podmienok, za ktorých sa potvrdenie o akreditácii vydalo.

(10)

Ministerstvo rozhodne o odňatí akreditácie, ak vzdelávacie zariadenie nespĺňa podmienky uvedené v odsekoch ...

§ 9
Vydávanie osvedčení
(1)

Akreditované vzdelávacie zariadenie v oblasti práce s mládežou vydáva účastníkom po absolvovaní prípravy ...

(2)

Akreditované vzdelávacie zariadenie vedie dokumentáciu o vzdelávaní v rozsahu podľa § 8 ods. 3.

(3)

Zoznam akreditovaných vzdelávacích zariadení s uvedením špecializovaných činností práce s mládežou, ...

§ 10
Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných činností v oblasti práce s mládežou
(1)

Na výkon špecializovaných činností v oblasti práce s mládežou sa vyžaduje odborná spôsobilosť.

(2)

Odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných činností v oblasti práce s mládežou sa rozumie súbor ...

(3)

Odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných činností v oblasti práce s mládežou možno získať aj vo ...

(4)

Obsah a rozsah teoretickej časti a praktickej časti prípravy, ako aj spôsob a rozsah záverečných skúšok ...

§ 11
Mládežnícky dobrovoľník
(1)

Mládežníckym dobrovoľníkom (ďalej len „dobrovoľník“) môže byť štátny občan Slovenskej republiky, občan ...

(2)

Ak dobrovoľník nedovŕšil vek 18 rokov, je na výkon dobrovoľníckej služby potrebný súhlas zákonného zástupcu ...

(3)

Dobrovoľníkom nemôže byť občan tretieho štátu,

a)
ktorý sa zdržiava na území Slovenskej republiky ako žiadateľ o azyl,6)
b)
ktorého vyhostenie zo Slovenskej republiky bolo odložené zo skutkových alebo právnych dôvodov,7)
c)
ktorý je zamestnancom8) alebo samostatne zárobkovo činnou osobou.9)
§ 12
Dohoda o dobrovoľníckej službe
(1)

Dobrovoľnícka služba je verejnoprospešná činnosť vykonávaná dobrovoľníkom v rámci práce s mládežou na ...

(2)

Dohoda o dobrovoľníckej službe obsahuje najmä

a)
názov a adresu sídla právnickej osoby podľa odseku 1,
b)
meno, priezvisko a dátum narodenia dobrovoľníka,
c)
opis úloh dobrovoľníka,
d)
údaje o mieste výkonu úloh dobrovoľníka,
e)
čas vykonávania dobrovoľníckej služby dobrovoľníkom, ktorý nesmie presiahnuť ustanovený týždenný pracovný ...
f)
deň začatia a deň skončenia dobrovoľníckej služby,
g)
údaj o spôsobe zabezpečenia dohľadu nad starostlivosťou a bezpečnosťou dobrovoľníka po dobu trvania ...
h)
údaj o tom, kto bude uhrádzať zdravotné poistenie dobrovoľníka, ktorý je štátnym občanom Slovenskej ...
i)
údaj o pokrytí výdavkov uvedených v odseku 3.
(3)

Právnická osoba uvedená v odseku 1 poskytne dobrovoľníkovi peniaze na cestovné11) v súvislosti s výkonom ...

(4)

Ak je potrebné na výkon dobrovoľníckej služby osobitné vzdelávanie, dohoda podľa odseku 1 musí obsahovať ...

(5)

Dohodu s dobrovoľníkom podľa odseku 1 možno uzatvoriť najdlhšie na jeden rok. Ak činnosť trvá dlhšie ...

§ 13
Povinnosti pri zabezpečení dobrovoľníckej služby

Právnická osoba podľa § 12 ods. 1 je povinná

a)

zabezpečiť všetky veci potrebné na výkon dobrovoľníckej služby,

b)

zabezpečiť zdravotné poistenie dobrovoľníka, ak to vyplýva z dohody o dobrovoľníckej službe,

c)

mať uzatvorenú platnú zmluvu o poistení svojej zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom svojej činnosti, ...

d)

poučiť dobrovoľníka o bezpečnosti a ochrane zdravia pri výkone dobrovoľníckej služby,

e)

vyhotoviť dobrovoľníkovi písomné potvrdenie o trvaní a obsahu dobrovoľníckej služby,

f)

vypracovať dobrovoľníkovi písomné hodnotenie výkonu dobrovoľníckej služby,

g)

zabezpečiť dobrovoľníkovi, ktorý nie je občanom Slovenskej republiky, základy štátneho jazyka Slovenskej ...

§ 14
Zdroje financovania práce s mládežou
(1)

Zdrojmi financovania práce s mládežou sú:

a)
dotácie zo štátneho rozpočtu (ďalej len „dotácia“),
b)
prostriedky z rozpočtov obcí,
c)
prostriedky z rozpočtov vyšších územných celkov,
d)
dary a príspevky od právnických osôb a fyzických osôb,
e)
príjmy z reklám,
f)
príjmy z podnikania,12)
g)
prostriedky Európskej únie,
h)
iné zdroje podľa osobitného predpisu.13)
(2)

Zdroje financovania uvedené v odseku 1 písm. d) sa môžu použiť iba na účel určený darcom, ak darca tento ...

§ 15
Účel poskytnutia dotácie
(1)

Dotácia sa poskytuje na podporu

a)
vybraných projektov záujmovej činnosti v oblasti prírodných vied, techniky, kultúry a športu,
b)
talentovanej mládeže v jednotlivých oblastiach spoločenského, športového a kultúrneho života,
c)
výchovy mládeže k ochrane životného prostredia,
d)
výchovy mládeže k poznávaniu historického a kultúrneho dedičstva obce, kraja a Slovenskej republiky,
e)
poznávania života a kultúr štátov Európskej únie,
f)
organizovania táborov pre mládež,
g)
pobytových podujatí pre mládež,
h)
mobility mládeže, medzinárodnej spolupráce a medzinárodných programov v oblasti mládeže,
i)
vydávania tlače s mládežníckou problematikou,
j)
členstva v medzinárodných mládežníckych organizáciách,
k)
významných mládežníckych, turistických a pohybovo-rekreačných podujatí,
l)
vzdelávacích aktivít pre pracovníkov s mládežou, mládežníckych vedúcich a mladých vedúcich,
m)
informácií o mládeži,
n)
informačných a poradenských služieb pre mládež,
o)
ochrany, udržiavania a upevňovania zdravia mládeže,
p)
ďalšej aktivity v rámci práce s mládežou.
(2)

Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytovať žiadateľom, ktorými sú:

a)
obec, ktorá vykonáva činnosti podľa § 6,
b)
vyšší územný celok, ktorý vykonáva činnosti podľa § 5,
c)
občianske združenie,14)
d)
nadácia,15)
e)
nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,16)
f)
registrovaná cirkev a náboženská spoločnosť,17)
g)
materská škola,18)
h)
školský klub detí,19)
i)
školské stredisko záujmovej činnosti,20)
j)
centrum voľného času,21)
k)
školský internát,22)
l)
škola v prírode,23)
m)
fyzická osoba, ktorá vykonáva špecializované činnosti v oblasti práce s mládežou, je bezúhonná a dovŕšila ...
§ 16
Poskytnutie dotácie
(1)

Dotáciu podľa § 15 ods. 1 možno poskytnúť najviac do výšky 80 % predpokladaných výdavkov.

(2)

Dotáciu podľa § 15 ods. 1 možno poskytnúť žiadateľovi, ktorý preukáže, že má na financovanie činnosti ...

(3)

Dotáciu možno poskytnúť aj

a)
na mzdy a odmeny osôb, ktoré vykonávajú špecializované činnosti v oblasti práce s mládežou dohodnuté ...
b)
na cestovné náhrady11) osôb, ktoré vykonávajú špecializované činnosti v oblasti práce s mládežou.
(4)

Dotáciu nemožno poskytnúť

a)
na úhradu záväzkov z predchádzajúcich rozpočtových rokov,
b)
na refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rozpočtových rokoch,
c)
na splácanie úverov a úrokov z poskytnutých úverov.
(5)

Dotáciu nemožno poskytnúť žiadateľovi, ktorý

a)
nemá vyrovnané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom za predchádzajúci rozpočtový rok,
b)
má evidované daňové nedoplatky voči správcovi dane; uvedené sa nevzťahuje, ak je žiadateľom obec,
c)
má evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné ...
d)
je v konkurze, v likvidácii alebo je voči nemu vedené exekučné konanie,
e)
porušil zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu.24)
(6)

Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.

§ 17
Žiadosť o poskytnutie dotácie
(1)

Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi na základe písomnej žiadosti o poskytnutie dotácie (ďalej len „žiadosť“), ...

a)
ak ide o právnickú osobu,
1.
názov a právna forma žiadateľa,
2.
adresa sídla,
3.
identifikačné číslo,
4.
daňové identifikačné číslo,
5.
meno, priezvisko, akademický titul, adresa trvalého pobytu štatutárneho orgánu,
b)
ak ide o fyzickú osobu,
1.
meno, priezvisko, rodné priezvisko, akademický titul,
2.
dátum narodenia,
3.
rodné číslo,
4.
adresa trvalého pobytu.
(2)

Žiadosť ďalej obsahuje najmä

a)
vymedzenie potrieb, konkrétnej akcie alebo projektu, na ktoré sa požaduje dotácia, vrátane označenia ...
b)
termín a miesto uskutočnenia aktivít podľa písmena a),
c)
predmet činnosti žiadateľa,
d)
uvedenie skutočnosti, či žiadateľ požaduje na uvedenú aktivitu dotáciu aj od iného subjektu verejnej ...
e)
rozpočet príjmov a výdavkov súvisiacich s uskutočnením aktivity podľa § 15 ods. 1, na ktorú sa žiada ...
(3)

Prílohou žiadosti je

a)
údaje žiadateľa potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,3) okrem žiadateľa podľa § 15 ods. ...
b)
čestné vyhlásenie žiadateľa, že má vyrovnané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom za predchádzajúci ...
c)
potvrdenie Sociálnej poisťovne, že voči žiadateľovi neeviduje nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie ...
d)
potvrdenie miestne príslušného správcu dane, s výnimkou obce, že voči žiadateľovi neeviduje daňové nedoplatky, ...
e)
čestné vyhlásenie žiadateľa, že nemá žiadne daňové nedoplatky voči obci,
f)
čestné vyhlásenie žiadateľa, že nie je v konkurze alebo v likvidácii alebo voči nemu nie je vedené exekučné ...
g)
čestné vyhlásenie žiadateľa o neporušení zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania;24) ak ...
h)
riadna účtovná závierka k poslednému dňu predchádzajúceho účtovného obdobia, ak je žiadateľom právnická ...
(4)

Výzvu na predkladanie žiadostí podľa odseku 1 ministerstvo zverejní na svojej internetovej stránke.

(5)

O poskytnutí dotácie rozhoduje minister.

(6)

Ak žiadateľ poruší finančnú disciplínu, uplatní sa postup podľa osobitného predpisu.26)

(7)

Údaje podľa odseku 3 písm. a) ministerstvo bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom ...

§ 18
Zmluva o poskytnutí dotácie
(1)

Na základe rozhodnutia o poskytnutí dotácie uzatvorí ministerstvo so žiadateľom, ktorému je schválená ...

(2)

Zmluva o poskytnutí dotácie obsahuje najmä

a)
identifikačné údaje zmluvných strán podľa § 17 ods. 1,
b)
názov peňažného ústavu a číslo samostatného bankového účtu prijímateľa na vedenie prostriedkov poskytovaných ...
c)
výšku poskytovanej dotácie, z toho osobitne výšku finančných prostriedkov poskytovanú na mzdové náklady, ...
d)
účel, na ktorý sa dotácia poskytuje,
e)
lehotu, v ktorej možno použiť dotáciu, a lehotu na vyúčtovanie dotácie,
f)
lehotu na vrátenie nepoužitých finančných prostriedkov a číslo účtu ministerstva, na ktorý sa tieto ...
g)
termín poukázania výnosov z prostriedkov štátneho rozpočtu a číslo účtu ministerstva, na ktorý sa tieto ...
h)
sankcie za porušenie zmluvných podmienok zmluvnými stranami,
i)
spôsob kontroly hospodárneho použitia finančných prostriedkov na realizáciu účelu, na ktorý bola dotácia ...
(3)

Ministerstvo zverejní na svojej internetovej stránke informáciu o poskytnutí dotácií žiadateľom.

§ 19
Štátny dohľad
(1)

Ministerstvo pri výkone dohľadu postupuje podľa osobitného predpisu.27)

(2)

Výkonom dohľadu podľa tohto zákona nie sú dotknuté oprávnenia iných kontrolných orgánov, ktoré vykonávajú ...

§ 20
Prechodné ustanovenie

Žiadosti podané do účinnosti tohto zákona sa posudzujú podľa tohto zákona.

§ 20a
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. júla 2016

V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov ...

§ 21
Záverečné ustanovenie

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.

Čl. II

Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. ...

1.

V § 57 odsek 7 znie:

„(7) Podmienkou prijatia na štúdium študijného programu druhého stupňa v zdravotníckych študijných odboroch ...

2.

Za § 113a sa vkladá § 113aa, ktorý znie:

„§ 113aa Požiadavka jednoročnej odbornej zdravotníckej praxe podľa § 57 ods. 7 sa nevzťahuje na študentov, ...

Čl. III - Účinnosť zákona

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2008.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Prílohy

  Príloha k zákonu č. 282/2008 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Smernica Rady 2004/114/ES z 13. decembra 2004 o podmienkach prijatia štátnych príslušníkov tretích krajín ...

  2.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/93/EÚ z 13. decembra 2011 o boji proti sexuálnemu zneužívaniu ...

Poznámky

 • 1)  § 8 Občianskeho zákonníka.
 • 2)  Napríklad Zákonník práce, zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších ...
 • 3)  § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 4)  § 1 ods. 2 zákona č. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 5)  § 5 zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou ...
 • 6)  Zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. ...
 • 7)  § 56 až 61 zákona č. 48/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 8)  § 11 Zákonníka práce. § 2 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 9)  § 5 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
 • 10)  § 85 ods. 5 Zákonníka práce.
 • 11)  Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
 • 12)  § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka.
 • 13)  Napríklad § 476 až 480 Občianskeho zákonníka.
 • 14)  Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
 • 15)  Zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. ...
 • 16)  Zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení ...
 • 17)  Zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení ...
 • 18)  § 28 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 19)  § 114 zákona č. 245/2008 Z. z.
 • 20)  § 115 zákona č. 245/2008 Z. z.
 • 21)  § 116 zákona č. 245/2008 Z. z.
 • 22)  § 117 zákona č. 245/2008 Z. z.
 • 23)  § 138 zákona č. 245/2008 Z. z.
 • 24)  Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 25)  § 2 ods. 4 zákona č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení zákona č. 82/2005 Z. z.
 • 26)  Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 27)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení ...
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore