Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71265
Dôvodové správy: 2425
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
28.09.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov 282/2002 účinný od 01.01.2017


Platnosť od: 14.06.2002
Účinnosť od: 01.01.2017
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Územná samospráva

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3 JUD364 DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 282/2002 s účinnosťou od 01.01.2017 na základe 355/2016

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

§ 1
Predmet a pôsobnosť zákona
(1)

Tento zákon ustanovuje niektoré podmienky držania psov.

(2)

Tento zákon sa nevzťahuje na služobných psov používaných podľa osobitných predpisov.1)

(3)

Týmto zákonom nie sú dotknuté ustanovenia Občianskeho zákonníka a Trestného zákona a osobitných predpisov.2) ...

§ 2
Vymedzenie pojmov

(1) Na účely tohto zákona

a)

zvláštnym psom je pes

1.

používaný súkromnými bezpečnostnými službami podľa osobitného zákona,3)

2.

používaný horskou službou,

3.

používaný pri záchranných prácach pri plnení úloh civilnej ochrany,4)

4.

poľovný,

5.

ovčiarsky,

6.

so špeciálnym výcvikom,4a)

7.

používaný počas výcviku alebo súťaže konanej podľa medzinárodného alebo národného skúšobného poriadku, ...

b)

nebezpečným psom je každý pes, ktorý pohrýzol alebo poranil človeka bez toho, aby bol sám napadnutý ...

c)

voľným pohybom psa je pohyb psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov; za voľný ...

(2)

Za psa so špeciálnym výcvikom podľa tohto zákona sa považuje aj pes v špeciálnom výcviku v sprievode ...

§ 3
Evidencia psov
(1)

Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území Slovenskej republiky podlieha evidencii psov (ďalej ...

(2)

Evidenciu vedie obec.

(3)

Do evidencie sa zapisuje najmä

a)
evidenčné číslo psa,
b)
tetovacie číslo alebo údaj o čipovaní psa, ak ho pes má,
c)
meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu držiteľa psa,
d)
umiestnenie chovného priestoru alebo zariadenia na chov, v ktorom sa pes na území obce zdržiava, ak ...
e)
skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil ...
f)
úhyn psa,
g)
strata psa.
(4)

Každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je držiteľ psa povinný do 30 dní od ...

(5)

Obec vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú známku psa (ďalej len „známka"). Na známke ...

(6)

Známka je neprenosná na iného psa. Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je držiteľ psa povinný do ...

§ 4
Vodenie psa
(1)

Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je fyzicky a psychicky ...

(2)

Vodiť nebezpečného psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je plne ...

(3)

Za psa vždy zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad psom vykonáva dohľad.

(4)

Držiteľ psa a ten, kto psa vedie, je povinný oznámiť svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu ...

(5)

Podrobnosti o vodení psa ustanoví obec všeobecne záväzným nariadením.

§ 4a
Sprevádzanie psom so špeciálnym výcvikom
(1)

Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaná na sprevádzanie psom so špeciálnym výcvikom má ...

(2)

Nasadenie náhubku pre psa so špeciálnym výcvikom sa nevyžaduje pri výkone činnosti, na ktorú bol pes ...

§ 5
Vydávanie všeobecne záväzných nariadení obcami
(1)

Obec môže všeobecne záväzným nariadením vymedziť miesta, kde je

a)
voľný pohyb psa zakázaný,
b)
vstup so psom zakázaný.
(2)

Miesta vymedzené podľa odseku 1 musia byť viditeľne označené.

§ 6
Znečisťovanie verejných priestranstiev
(1)

Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie, povinný výkaly bezprostredne odstrániť. ...

(2)

Obec umiestni na miestach, kde je voľný pohyb psa povolený, kontajnery vhodné na zhromažďovanie výkalov ...

(3)

Podrobnosti o znečisťovaní verejných priestranstiev ustanoví obec všeobecne záväzným nariadením.

§ 7
Priestupky
(1)

Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak

a)
neoznámi obci, v ktorej pes je evidovaný alebo má byť evidovaný, každú zmenu skutočností a údajov, ktoré ...
b)
neprihlási psa do evidencie,
c)
umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nespĺňa podmienky ustanovené v § 4 ods. 1 a 2,
d)
neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil ...
e)
neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu známky,
f)
nezabráni voľnému pohybu psa okrem priestorov na to určených.
(2)

Priestupku sa dopustí ten, kto vedie psa, ak

a)
neohlási svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu a meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu ...
b)
nezabráni útoku psa na človeka alebo zviera alebo nezabráni inému spôsobu ich ohrozovania psom,
c)
neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil ...
d)
nepreukáže známkou totožnosť psa,
e)
nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa,
f)
neodstráni bezprostredne výkaly, ktorými pes znečistil verejné priestranstvo.
(3)

Za priestupok podľa odseku 1 a odseku 2 písm. a) až c) možno uložiť pokutu do 165 eur a za priestupok ...

(4)

Priestupky podľa tohto zákona prejednáva obec a v blokovom konaní obecná polícia a orgán Policajného ...

(5)

Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.6)

(6)

Výnos pokút je príjmom rozpočtu obce okrem výnosu pokút uložených v blokovom konaní orgánmi Policajného ...

§ 8
Prechodné ustanovenia
(1)

Obce sú povinné upraviť vedenie evidencie podľa tohto zákona do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia ...

(2)

Držiteľ psa, ktorému vznikne počas šiestich mesiacov odo dňa účinnosti tohto zákona povinnosť podľa ...

§ 9
Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2002.

Rudolf Schuster v. r.Jozef Migaš v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky

  • 1)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších ...
  • 2)  Napríklad zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
  • 3)  Zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých ...
  • 4)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších ...
  • 4a)  § 25 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia ...
  • 5)  § 24 a 25 Trestného zákona.
  • 6)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore