Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70796
Dôvodové správy: 2346
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
07.04.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o prídavku na dieťa a o príspevku k prídavku na dieťa 281/2002 účinný od 01.07.2003 do 31.12.2003


Platnosť od: 14.06.2002
Účinnosť od: 01.07.2003
Účinnosť do: 31.12.2003
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia, Rodičovské práva

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 281/2002 s účinnosťou od 01.07.2003

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o prídavku na dieťa a o príspevku k prídavku na dieťa

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

§ 1
Úvodné ustanovenia
(1)

Tento zákon upravuje poskytovanie prídavku na dieťa (ďalej len „prídavok") a poskytovanie príspevku ...

(2)

Prídavok a príspevok sú štátne sociálne dávky, ktorými štát prispieva na výchovu a výživu ...

PRVÁ ČASŤ

PRÍDAVOK

§ 2
Oprávnená osoba
(1)

Oprávnená osoba na uplatnenie nároku na prídavok je

a)

rodič nezaopatreného dieťaťa,

b)

osoba, ktorej je nezaopatrené dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov ...

c)

plnoleté2) nezaopatrené dieťa, ak niet osoby uvedenej v písmene a) alebo ak toto dieťa má upravenú ...

d)

plnoleté nezaopatrené dieťa, ktoré uzavrelo manželstvo alebo ktorého manželstvo zaniklo.

(2)

Ak je viac oprávnených osôb, ktoré spĺňajú podmienky nároku na prídavok podľa tohto zákona, ...

§ 3
Nárok na prídavok
(1)

Podmienky nároku na prídavok sú:

a)

starostlivosť oprávnenej osoby o nezaopatrené dieťa, ak ide o oprávnenú osobu uvedenú v § 2 ...

b)

trvalý pobyt3) alebo prechodný pobyt4) oprávnenej osoby na území Slovenskej republiky,

c)

trvalý pobyt3) alebo prechodný pobyt4) nezaopatreného dieťaťa na území Slovenskej republiky.

(2)

Nárok na prídavok nevzniká, ak sa nezaopatrenému dieťaťu poskytuje starostlivosť v zariadení5) ...

§ 4
Nezaopatrené dieťa
(1)

Nezaopatrené dieťa podľa tohto zákona je dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky,7) najdlhšie ...

a)

sústavne pripravuje na povolanie štúdiom alebo

b)

nemôže sústavne pripravovať na povolanie štúdiom alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu ...

(2)

Nezaopatrené dieťa podľa tohto zákona je aj dieťa, najdlhšie do dovŕšenia plnoletosti,2) ktoré ...

a)

je neschopné sa sústavne pripravovať na povolanie štúdiom a vykonávať zárobkovú činnosť pre ...

b)

po skončení povinnej školskej dochádzky sa sústavne nepripravuje na povolanie štúdiom, nie je ...

(3)

Nezaopatrené dieťa podľa tohto zákona nie je dieťa, ktorému vznikol nárok na invalidný dôchodok ...

(4)

Zárobková činnosť podľa tohto zákona je činnosť, ktorá zakladá nárok na príjem zdaňovaný ...

§ 5
Sústavná príprava dieťaťa na povolanie
(1)

Sústavná príprava dieťaťa na povolanie podľa tohto zákona je štúdium

a)

na strednej škole11) okrem štúdia popri zamestnaní, kombinovaného štúdia a štúdia jednotlivých ...

b)

na vysokej škole12) okrem externého štúdia.

(2)

Sústavná príprava dieťaťa na povolanie podľa tohto zákona nie je štúdium podľa odseku 1 počas ...

(3)

Sústavná príprava dieťaťa na povolanie podľa odseku 1 písm. a) sa začína najskôr od začiatku ...

(4)

Sústavná príprava dieťaťa na povolanie podľa tohto zákona je aj obdobie

a)

bezprostredne nadväzujúce na skončenie štúdia na strednej škole, najdlhšie do konca školského ...

b)

od konca školského roka, v ktorom dieťa skončilo štúdium na strednej škole, do zápisu na vysokú ...

c)

po skončení posledného ročníka strednej školy do vykonania skúšky podľa osobitného predpisu,15) ...

(5)

Sústavná príprava dieťaťa na povolanie podľa tohto zákona je aj

a)

iné štúdium alebo výučba, ak sú svojím rozsahom a úrovňou podľa rozhodnutia Ministerstva školstva ...

b)

opakované ročníky štúdia.

(6)

Sústavná príprava dieťaťa na povolanie podľa tohto zákona nie je obdobie

a)

uvedené v odseku 4 písm. a) alebo jeho časť, ak dieťa v tomto období vykonáva zárobkovú činnosť ...

b)

v ktorom sa štúdium prerušilo.

Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav dieťaťa

§ 6
(1)

Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav dieťaťa je choroba a stav uvedené v prílohe, ktoré podľa ...

(2)

Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav dieťaťa je aj choroba a stav vyžadujúce osobitnú starostlivosť ...

§ 7
(1)

Príslušný orgán na rozhodovanie o dlhodobo nepriaznivom zdravotnom stave dieťaťa je okresný úrad. ...

(2)

Okresný úrad rozhoduje o dlhodobo nepriaznivom zdravotnom stave dieťaťa na základe písomnej žiadosti ...

(3)

Okresný úrad opätovne rozhoduje o dlhodobo nepriaznivom zdravotnom stave dieťaťa podľa potreby, ...

(4)

Pri rozhodovaní o dlhodobo nepriaznivom zdravotnom stave dieťaťa sa postupuje podľa všeobecných ...

§ 8
Výška prídavku
(1)

Prídavok je 270 Sk.

(2)

Sumu podľa odseku 1 ustanoví opatrenie, ktoré vydá Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny ...

DRUHÁ ČASŤ

PRÍSPEVOK

§ 9
Nárok na príspevok
(1)

Nárok na príspevok má oprávnená osoba, ktorá spĺňa podmienky nároku na prídavok podľa § ...

(2)

Nárok na príspevok nevzniká, ak spoločne posudzovaná osoba okrem nezaopatreného dieťaťa v kalendárnom ...

a)

poberala starobný dôchodok alebo dosiahla vek potrebný na vznik nároku na starobný dôchodok,22) ...

b)

osobne a riadne sa starala

1.

o nezaopatrené dieťa do desiatich rokov jeho veku,

2.

o nezaopatrené dieťa, ktoré má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav podľa § 6, ak sa mu neposkytovala ...

3.

o plnoletú blízku osobu, ktorá je prevažne alebo úplne bezvládna, ak nebola umiestnená v zariadení ...

c)

bola nezaopatrené dieťa alebo sa sústavne pripravovala na povolanie štúdiom,

d)

vykonávala základnú službu alebo náhradnú službu v ozbrojených silách24) alebo civilnú službu,25) ...

e)

bola vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody,

f)

bola hospitalizovaná v zdravotníckom zariadení pre chorobu alebo úraz najmenej sedem po sebe nasledujúcich ...

g)

poberala nemocenské alebo peňažnú pomoc v materstve po skončení zamestnania,

h)

bola nezvestná a bolo po nej vyhlásené pátranie,26)

i)

poberala peňažný príspevok za opatrovanie27) alebo

j)

študovala v štúdiu popri zamestnaní, v kombinovanom štúdiu a v štúdiu jednotlivých vyučovacích ...

(3)

Oprávnená osoba, ktorá si uplatňuje nárok na príspevok, je povinná preukázať skutočnosti uvedené ...

(4)

Ak je v okruhu spoločne posudzovaných osôb podľa § 13 viac nezaopatrených detí uvedených v odseku ...

(5)

Ak je v okruhu spoločne posudzovaných osôb nezaopatrené dieťa, ktoré má dlhodobo nepriaznivý ...

(6)

Ak je aspoň voči jednému nezaopatrenému dieťaťu v okruhu spoločne posudzovaných osôb podľa ...

§ 10
Výška príspevku
(1)

Príspevok pri príjme spoločne posudzovaných osôb podľa § 13 neprevyšujúcom 1,37-násobku súčtu ...

a)

410 Sk mesačne, ak ide o dieťa do 6 rokov veku,

b)

560 Sk mesačne, ak ide o dieťa od 6 rokov veku do 15 rokov veku,

c)

620 Sk mesačne, ak ide o dieťa od 15 rokov veku.

(2)

Príspevok pri príjme spoločne posudzovaných osôb podľa § 13 prevyšujúcom 1,37-násobku súčtu ...

a)

210 Sk mesačne, ak ide o dieťa do 6 rokov veku,

b)

320 Sk mesačne, ak ide o dieťa od 6 rokov veku do 15 rokov veku,

c)

350 Sk mesačne, ak ide o dieťa od 15 rokov veku.

(3)

Sumy podľa odsekov 1 a 2 ustanoví opatrenie, ktoré vydá ministerstvo k 1. septembru kalendárneho ...

Príjem a spôsob zisťovania príjmu

§ 11
(1)

Za príjem podľa tohto zákona sa považujú príjmy fyzických osôb podľa osobitného predpisu30) ...

a)

povinného poistného na zdravotné poistenie, poistného na nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie ...

b)

príspevku na doplnkové dôchodkové poistenie31) do výšky podľa osobitného predpisu,32)

c)

dane z príjmov fyzických osôb alebo preddavku na daň,

d)

ďalších výdavkov vynaložených na dosiahnutie, zabezpečenie a na udržanie príjmov fyzických ...

(2)

Z príjmov fyzických osôb, ktoré sú oslobodené od dane z príjmov fyzických osôb podľa osobitného ...

a)

príjem poskytovaný ako dávka

1.

nemocenského poistenia,

2.

nemocenského zabezpečenia,35)

3.

dôchodkového zabezpečenia okrem zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť,

4.

výsluhového zabezpečenia35) okrem odchodného a úmrtného,

b)

podpora v nezamestnanosti,

c)

príjem prijatý v rámci plnenia vyživovacej povinnosti podľa osobitného predpisu,36)

d)

opakované štátne sociálne dávky upravené osobitnými predpismi37) okrem odmeny pestúna, prídavku ...

e)

plnenia poskytované v cudzej mene vojakom ozbrojených síl, ktorí sú vyslaní mimo územia Slovenskej ...

f)

časť platu v peňažných prostriedkoch v cudzej mene zamestnancov zahraničnej služby,

g)

peňažný príspevok za opatrovanie.27)

(3)

V prípade straty40) sa zohľadňuje len strata, ktorá vznikla v kalendárnom roku, za ktorý sa príjem ...

(4)

Za príjem podľa tohto zákona sa považuje aj príjem plynúci zo zdrojov v zahraničí, ktorý má ...

(5)

Za príjem podľa tohto zákona sa nepovažuje

a)

mesačná odmena žiaka stredného odborného učilišťa, špeciálneho stredného odborného učilišťa, ...

b)

príjem nezaopatreného dieťaťa zo zárobkovej činnosti.

(6)

Od príjmu uvedeného v odsekoch 1, 2 a 4 sa odpočíta

a)

výživné a príspevok na výživu platené iným osobám, voči ktorým má spoločne posudzovaná ...

b)

úhrada alebo časť úhrady za starostlivosť poskytovanú nezaopatrenému dieťaťu v zariadení,5) ...

(7)

Príjem v cudzej mene sa prepočítava na slovenskú korunu podľa kurzu vyhláseného Národnou bankou ...

§ 12
(1)

Rozhodujúce obdobie, za ktoré sa zisťuje príjem na posúdenie nároku na príspevok, je kalendárny ...

(2)

Ak spoločne posudzovaná osoba v rozhodujúcom období podľa odseku 1 vykonávala činnosť, za ktorú ...

(3)

Príjem na posúdenie nároku na príspevok sa vypočíta ako jedna dvanástina príjmu spoločne posudzovaných ...

§ 13
Okruh spoločne posudzovaných osôb na účely zisťovania príjmu
(1)

Spoločne posudzované osoby podľa tohto zákona sú fyzické osoby uvedené v § 2 ods. 1 písm. a) ...

(2)

Ak oprávnená osoba je rodič nezaopatreného dieťaťa, spoločne s ňou sa posudzuje

a)

druhý rodič, ktorý je jej manžel, a ich nezaopatrené deti, ktoré sú v ich starostlivosti,

b)

jej manžel, ktorý nie je rodič nezaopatreného dieťaťa, ak má rovnaký trvalý pobyt alebo prechodný ...

c)

druhý rodič, ktorý nie je jej manžel, a ich spoločné nezaopatrené deti, ktoré sú v ich starostlivosti, ...

d)

nezaopatrené deti, ktoré sú v jej starostlivosti.

(3)

Ak oprávnená osoba je osoba uvedená v § 2 ods. 1 písm. b) alebo plnoleté nezaopatrené dieťa ...

(4)

Ak oprávnená osoba je plnoleté nezaopatrené dieťa podľa § 2 ods. 1 písm. d), ktoré uzavrelo ...

(5)

Ak oprávnená osoba je plnoleté nezaopatrené dieťa podľa § 2 ods. 1 písm. d), ktorého manželstvo ...

(6)

Ak oprávnená osoba je rodič nezaopatreného dieťaťa, spoločne s ňou sa neposudzuje

a)

rodič, ktorému je voči nezaopatrenému dieťaťu uvedenému v odseku 2 písm. a) a c) upravená vyživovacia ...

b)

manžel rodiča nezaopatreného dieťaťa, ktorému je voči rodičovi nezaopatreného dieťaťa upravená ...

c)

nezaopatrené dieťa, ktoré nespĺňa podmienky nároku na prídavok podľa § 3 ods. 1 písm. c) alebo ...

d)

rodič nezaopatreného dieťaťa alebo manžel rodiča nezaopatreného dieťaťa, ktorý je vo väzbe ...

e)

rodič nezaopatreného dieťaťa alebo manžel rodiča nezaopatreného dieťaťa, ktorý je nezvestný ...

f)

rodič nezaopatreného dieťaťa alebo manžel rodiča nezaopatreného dieťaťa, ktorý vykonáva základnú ...

(7)

Ak oprávnená osoba je plnoleté nezaopatrené dieťa, ktoré uzavrelo manželstvo, spoločne s ňou ...

a)

ktorému je upravená vyživovacia povinnosť voči oprávnenej osobe,

b)

ktorý je vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody,

c)

ktorý je nezvestný a je po ňom vyhlásené pátranie alebo

d)

ktorý vykonáva základnú službu alebo náhradnú službu v ozbrojených silách24) alebo civilnú ...

TRETIA ČASŤ

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

§ 15
Povinnosti oprávnenej osoby
a)

preukázať rozhodujúce skutočnosti, ktoré majú vplyv na vznik nároku, na výšku a na výplatu ...

b)

do ôsmich dní písomne oznámiť zmeny v rozhodujúcich skutočnostiach, ktoré majú vplyv na nárok ...

Zvýšenie, zníženie, odňatie a vrátenie prídavku a príspevku

§ 18
(1)

Ak oprávnená osoba nevyužíva prídavok a príspevok v súlade s § 1 ods. 2, okresný úrad z vlastného ...

a)

ďalšej oprávnenej osobe alebo

b)

obci, v ktorej má nezaopatrené dieťa trvalý pobyt alebo prechodný pobyt.

(2)

Okresný úrad vydá rozhodnutie podľa odseku 1 aj v prípade, ak z informácie o školskej dochádzke ...

(3)

Ak zaniknú dôvody na zastavenie výplaty podľa odsekov 1 a 2, okresný úrad z vlastného podnetu ...

(4)

Ak sa prídavok a príspevok vypláca ďalšej oprávnenej osobe alebo obci, ustanovenia o povinnostiach ...

(5)

Odvolanie proti rozhodnutiu vydanému podľa odsekov 1 až 3 nemá odkladný účinok.

§ 19
(1)

Ak je oprávnená osoba povinná na základe vykonateľného rozhodnutia vrátiť sumy neprávom prijaté ...

(2)

Prídavok a príspevok nemožno postihnúť výkonom rozhodnutia podľa osobitného predpisu.49)

§ 20
Zánik nároku

Nárok na prídavok a na príspevok za kalendárny mesiac zaniká uplynutím jedného roka od posledného ...

§ 21
Súčinnosť a spolupráca pri poskytovaní prídavku a príspevku

Orgány štátnej správy, obce, zdravotnícke zariadenia, školské zariadenia a ďalšie právnické ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 22
(1)

Prídavok a príspevok sa poskytne odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona oprávnenej osobe, ...

(2)

Pri uplatňovaní nároku na prídavok a na príspevok, pri rozhodovaní o nároku na prídavok a na ...

(3)

Finančné prostriedky na výplatu prídavku a príspevku podľa odseku 2 poskytuje štát na osobitný ...

(4)

Na posúdenie nároku na príspevok na obdobie od 1. júla 2002 do 31. augusta 2002 sa použije príjem ...

(5)

Za dieťa, ktoré má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav podľa § 6, považuje sa aj dieťa, ktoré ...

(6)

Podľa právoplatného rozhodnutia príslušného orgánu o tom, že dieťa je dlhodobo ťažko zdravotne ...

(7)

Sústavná príprava dieťaťa na povolanie je aj obdobie po skončení posledného ročníka vysokej ...

(8)

Prvá úprava súm podľa § 8 ods. 2 a § 10 ods. 3 sa vykoná k 1. septembru 2004.

§ 23
(1)

Ak sa uplatňuje nárok na prídavky na deti za obdobie pred 1. júlom 2002, posudzuje sa nárok na ...

(2)

Ak sa po 1. januári 2004 uplatňuje nárok na prídavok a na príspevok za obdobie od 1. januára 2003 ...

(3)

Ustanovenie § 16 písm. a) tretieho bodu zákona Slovenskej národnej rady č. 543/1990 Zb. o štátnej ...

§ 23a

Pôsobnosť, ktorú má podľa § 18 okresný úrad, v období od 1. januára 2003 do 31. decembra 2003 ...

§ 24

Zrušujú sa:

1.

zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 193/1994 Z. z. o prídavkoch na deti a o príplatku k ...

3.

§ 16 písm. a) druhý bod, § 20 písm. a) a b), § 24 písm. g) a ch) zákona Slovenskej národnej ...

4.

vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 222/1994 Z. z. o ...

§ 25
Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2002 okrem okrem § 14, 16 a 17 a § 24 druhého bodu, ktoré ...

Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.

Prílohy

  Príloha k zákonu č. 281/2002 Z. z.

  CHOROBY A STAVY, KTORÉ VYŽADUJÚ OSOBITNÚ STAROSTLIVOSŤ

  I. kapitola

  Infekčné a parazitárne choroby (A00-B99)

  A15-A19 Tuberkulóza

  Závažnosť zdravotného postihnutia sa určí na základe príslušného odborného vyšetrenia podľa ...

  A50 Vrodený syfilis

  Závažnosť zdravotného postihnutia sa určí na základe miery funkčného postihnutia nervového ...

  B15-B19 Zápaly pečene

  Závažnosť zdravotného postihnutia sa určí na základe biochemickej aktivity ochorenia, stupňa ...

  B20-B24 Choroby vyvolané vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti

  Závažnosť zdravotného postihnutia sa určí na základe vzniku komplikácií v poslednom klinicky ...

  Výnimočne sa posudzujú aj iné infekčné choroby a parazitárne choroby na základe miery anatomického ...

  Osobitná starostlivosť

  Zdravotný stav vyžaduje osobitnú starostlivosť pri pravidelnej presnej aplikácii cielenej liečby, ...

  Choroba a stav, ktoré vyžadujú osobitnú starostlivosť a vylučujú schopnosť sústavne sa pripravovať ...

  Terminálne štádiá infekčných a parazitárnych chorôb.

  II. kapitola

  Nádory (C00-D48)

  Závažnosť zdravotného postihnutia sa určí na základe štádia ochorenia, t. j. III-IV, TNM klasifikácie, ...

  Výnimočne sa posudzujú aj nezhubné nádory, ktorých lokalizácia a mechanický vplyv vyvolávajú ...

  Osobitná starostlivosť

  Zdravotný stav vyžaduje osobitnú starostlivosť pri aplikácii cielenej liečby, sprevádzanie do ...

  Choroba a stav, ktoré vyžadujú osobitnú starostlivosť a vylučujú schopnosť sústavne sa pripravovať ...

  Terminálne štádium neliečiteľných zhubných nádorov.

  III. kapitola

  Choroby krvi a krvotvorných orgánov a niektoré poruchy imunitných mechanizmov (D50-D89)

  D55-D64 Nutričné, hemolytické, aplastické a iné málokrvnosti

  D65-D69 Poruchy koagulácie, purpura a iné hemoragické choroby

  D80-D89 Určité poruchy imunitného mechanizmu

  Závažnosť zdravotného postihnutia sa určí podľa druhu a stupňa komplikácií, ako aj podľa ...

  Osobitná starostlivosť

  Zdravotný stav vyžaduje osobitnú starostlivosť pri pravidelnej aplikácii liekov, pri kontrole priebehu ...

  IV. kapitola

  Choroby žliaz s vnútorným vylučovaním, výživy a premeny látok (E00-E90)

  E00-E07 Choroby štítnej žľazy

  Závažnosť zdravotného postihnutia sa posudzuje podľa rezistencie na liečbu, poklesu hmotnosti, ...

  E10-E14 Cukrová úplavica

  Závažnosť zdravotného postihnutia sa určí na základe odborného vyšetrenia vrátane iných konziliárnych ...

  E20-E35 Choroby z podvýživy a iných nedostatkov vo výžive

  E70-E90 Metabolické poruchy

  Závažnosť zdravotného postihnutia ako pri E10-E14.

  Osobitná starostlivosť

  Zdravotný stav vyžaduje osobitnú starostlivosť zo strany rodičov pri sledovaní celkového zdravotného ...

  V. kapitola

  Duševné poruchy a poruchy správania (F00-F99)

  F10-F19 Poruchy psychiky a správania zapríčinené užívaním psychoaktívnych látok

  F20-F29 Schizofrénia, schizotypové poruchy a poruchy s bludmi

  F30-F39 Afektívne poruchy

  F70-F79 Duševná zaostalosť

  F90-F98 Poruchy správania a emočné poruchy v detstve a počas dospievania

  Závažnosť zdravotného postihnutia sa určí na základe psychiatricko-psychologického vyšetrenia. ...

  Osobitná starostlivosť

  Zdravotný stav vyžaduje osobitnú starostlivosť pri pravidelnej aplikácii liekov, dozor pre poruchy ...

  Choroba a stav, ktoré vyžadujú osobitnú starostlivosť a vylučujú schopnosť sústavne sa pripravovať ...

  Duševná zaostalosť stredného, ťažkého a hlbokého stupňa.

  Duševné choroby a poruchy správania – liečbou málo ovplyvniteľné (ťažké formy).

  VI. kapitola

  Choroby nervového systému G00-G99

  G00-G09 Zápalové choroby ústredného nervového systému

  G10-G13 Systémové atrofie prvotne postihujúce ústredný nervový systém

  G20-G26 Extrapyramídové poruchy a poruchy hýbavosti

  G35-G37 Demyelinizačné choroby ústredného nervového systému

  G40-G47 Epizodické a záchvatové poruchy

  G50-G59 Poruchy nervov, nervových koreňov a nervových spletí

  G60-G64 Polyneuropatia a iné poruchy periférneho nervového systému

  G70-G73 Poruchy nervovosvalovej platničky a svalu

  G80-G83 Mozgové ochrnutie a iné paralytické syndrómy

  G90-G99 Iné poruchy nervového systému

  Závažnosť zdravotného postihnutia sa určí na základe neurologického vyšetrenia vrátane odborných ...

  Osobitná starostlivosť

  Zdravotný stav pri stredne ťažkých a ťažkých formách ochorení vyžaduje osobitnú starostlivosť ...

  Choroba a stav, ktoré vyžadujú osobitnú starostlivosť a vylučujú schopnosť sústavne sa pripravovať ...

  Ťažké formy chorôb nervového systému so závažným pohybovým a psychickým postihnutím.

  VII. kapitola

  Choroby oka a jeho adnexov (H00-H59)

  H53-H54 Poruchy videnia a slepota

  Závažnosť zdravotného postihnutia sa posudzuje na základe komplexného očného vyšetrenia na ...

  Osobitná starostlivosť

  Zdravotný stav vyžaduje osobitnú starostlivosť, najmä sprevádzanie v neznámom prostredí, prevenciu ...

  VIII. kapitola

  Choroby ucha a hlávkového výbežku (H60-H95)

  H80-H83 Choroby vnútorného ucha

  H90 Praktická alebo úplná hluchota

  Závažnosť zdravotného postihnutia sa určí na základe ušno-nosno-krčného vyšetrenia, foniatrického ...

  Osobitná starostlivosť

  Zdravotný stav vyžaduje osobitnú starostlivosť pri komunikácii, nácvik reči, sprevádzanie do ...

  IX. kapitola

  Choroby obehovej sústavy (I00-I99)

  I05-I09 Zdĺhavé reumatické choroby srdca

  I10-I15 Hypertenzné choroby

  I30-I52 Iné choroby srdca

  Závažnosť zdravotného postihnutia sa určí na základe komplexného interného alebo kardiologického ...

  I60-I69 Cievne choroby mozgu

  Závažnosť zdravotného postihnutia sa určí na základe komplexného neurologického vyšetrenia ...

  I70-I79 Choroby tepien, tepničiek a vlásočníc

  Závažnosť zdravotného postihnutia sa určí len výnimočne pri závažných uzáveroch veľkých ...

  Osobitná starostlivosť

  Zdravotný stav vyžaduje osobitnú starostlivosť pri presnej aplikácii liekov, sledovanie klinického ...

  Choroba a stav, ktoré vyžadujú osobitnú starostlivosť a vylučujú schopnosť sústavne sa pripravovať ...

  Choroby obehovej sústavy v štádiu globálnej obehovej nedostatočnosti napriek liečbe.

  X. kapitola

  Choroby dýchacej sústavy (J00-J99)

  J40-J47 Chronické choroby dolných dýchacích ciest

  J80-J84 Iné choroby dýchacích ústrojov postihujúce interstícium

  J95-J99 Iné choroby dýchacej sústavy

  Závažnosť zdravotného postihnutia sa posudzuje na základe odborného pľúcneho funkčného vyšetrenia ...

  Osobitná starostlivosť

  Zdravotný stav vyžaduje osobitnú starostlivosť pri cielenej aplikácii liekov, liečbe kyslíkom, ...

  Choroba a stav, ktoré vyžadujú osobitnú starostlivosť a vylučujú schopnosť sústavne sa pripravovať ...

  Choroby dýchacej sústavy v štádiu globálnej dychovej nedostatočnosti napriek liečbe.

  XI. kapitola

  Choroby tráviacej sústavy (K00-K93)

  K50-K52 Neinfekčný zápal tenkého a hrubého čreva

  K70-K77 Choroby pečene

  K86 Chronický zápal podžalúdkovej žľazy

  K90-K93 Iné choroby tráviacej sústavy

  Závažnosť zdravotného postihnutia sa posudzuje na základe odborného interného gastroenterologického ...

  Osobitná starostlivosť

  Zdravotný stav vyžaduje osobitnú starostlivosť najmä pri príprave špeciálnej diétnej stravy, ...

  Choroba a stav, ktoré vyžadujú osobitnú starostlivosť a vylučujú schopnosť sústavne sa pripravovať ...

  Choroby tráviacej sústavy so zhubným typom výživy v štádiu dekompenzácie.

  XII. kapitola

  Choroby kože a podkožného tkaniva (L00-L99)

  L10-L14 Pľuzgierové (bulózne) dermatózy

  L20-L30 Dermatitídy a ekzémy

  L40-L45 Papuloskvamózne choroby

  Závažnosť zdravotného postihnutia sa posudzuje na základe komplexného dermatologického vyšetrenia ...

  Osobitná starostlivosť

  Zdravotný stav vyžaduje osobitnú starostlivosť pri lokálnej a celkovej liečbe ochorenia kože, ...

  XIII. kapitola

  Choroby svalovej sústavy a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva (M00-M99)

  M05-M14 Zápalové polyartropatie

  M15-M19 Artrózy

  M20-M25 Iné poruchy kĺbov

  M30-M36 Systémové choroby spojivového tkaniva

  M40-M45 Deformujúce dorzopatie

  M45-M49 Spondylopatie

  M50-M54 Dorzopatie

  Závažnosť zdravotného postihnutia sa posudzuje na základe komplexného odborného neurologického, ...

  Osobitná starostlivosť

  Zdravotný stav vyžaduje osobitnú starostlivosť pri aplikácii liekov, kontrolu a aplikáciu korekčného ...

  Choroba a stav, ktoré vyžadujú osobitnú starostlivosť a vylučujú schopnosť sústavne sa pripravovať ...

  Výnimočne choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva s trvalým pripútaním na ...

  XIV. kapitola

  Choroby močovej a pohlavnej sústavy (N00-N99)

  N00-N08 Glomerulárne choroby

  N10-N16 Tubulointersticiálne choroby

  N17-N19 Zlyhanie obličiek

  N30-N39 Iné choroby močovej sústavy

  Závažnosť zdravotného postihnutia sa posudzuje na základe komplexného funkčného urologického ...

  Osobitná starostlivosť

  Zdravotný stav vyžaduje osobitnú starostlivosť pri príprave diéty, aplikáciu liekov, sprevádzanie ...

  Choroba a stav, ktoré vyžadujú osobitnú starostlivosť a vylučujú schopnosť sústavne sa pripravovať ...

  Choroby močovej sústavy v terminálnom štádiu zlyhania obličiek.

  XVII. kapitola

  Vrodené chyby, deformácie a chromozómové malformácie (Q00-Q99)

  Q00-Q07 Vrodené chyby nervového systému

  Závažnosť poškodenia zdravotného stavu a osobitná starostlivosť pri vrodených chorobách nervového ...

  Q10-Q18 Vrodené chyby oka, ucha, tváre a krku

  Závažnosť poškodenia zdravotného stavu a osobitná starostlivosť pri vrodených chybách oka, ...

  Q20-Q28 Vrodené choroby obehovej sústavy

  Závažnosť poškodenia zdravotného stavu a osobitná starostlivosť pri vrodených chorobách obehovej ...

  Q30-Q34 Vrodené chyby dýchacej sústavy

  Závažnosť poškodenia zdravotného stavu a osobitná starostlivosť pri vrodených chybách dýchacej ...

  Q35-Q37 Rázštep pery a rázštep podnebia

  Vrodené rázštepy pery a podnebia sa spravidla do jedného roka života dobre upravujú plastickou ...

  Q38-Q45 Iné vrodené chyby tráviacej sústavy

  Závažnosť poškodenia zdravotného stavu a osobitná starostlivosť pri vrodených chybách tráviacej ...

  Q60-Q64 Vrodené chyby močovej sústavy

  Závažnosť poškodenia zdravotného stavu a osobitná starostlivosť pri vrodených chybách močovej ...

  Q65-Q79 Vrodené chyby a deformácie svalov a kostí

  Závažnosť poškodenia zdravotného stavu a osobitná starostlivosť pri vrodených chybách svalov ...

  Q80-Q89 Iné vrodené chyby

  Závažnosť poškodenia zdravotného stavu a osobitná starostlivosť pri iných vrodených chybách ...

  Q90-Q99 Chromozómové anomálie nezatriedené inde

  Závažnosť poškodenia zdravotného stavu a osobitná starostlivosť sa posudzujú podľa klinických ...

  Choroba a stav, ktoré vyžadujú osobitnú starostlivosť a vylučujú schopnosť sústavne sa pripravovať ...

  Vrodené chyby, deformácie a chromozómové anomálie so závažným pohybovým postihnutím a psychickým ...

  XIX. kapitola

  Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin (S00-T98)

  Závažnosť poškodenia zdravotného stavu a osobitnú starostlivosť pri úrazoch, otravách a iných ...

  Choroba a stav, ktoré vyžadujú osobitnú starostlivosť a vylučujú schopnosť sústavne sa pripravovať ...

  Trvalé následky poranení, otráv a niektorých iných vonkajších príčin so závažným pohybovým ...

  Osobitná kapitola

  Vrodené, funkčné a anatomické chýbanie končatín

  Vzhľadom na špecifickú funkciu končatín stavy, ktoré vyvoláva chýbanie končatín, patria do ...

  Zdravotný stav sa posudzuje na základe traumatologického, neurologického alebo ortopedického vyšetrenia. ...

  Osobitná starostlivosť

  Pri úplných stratách končatiny alebo končatín dieťa vyžaduje osobitnú starostlivosť pri rehabilitácii, ...

Poznámky

 • 1)  Napríklad § 45 zákona č. 94/1963 Zb. o rodine v znení neskorších predpisov.
 • 2)  § 8 Občianskeho zákonníka.
 • 3)  Zákon č. 135/1982 Zb. o hlásení a evidencii pobytu občanov v znení zákona č. 441/2001 Z. z.§ ...
 • 4)  Zákon č. 48/2002 Z. z.
 • 5)  Zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.Zákon Národnej rady ...
 • 6)  § 45 ods. 3 zákona č. 94/1963 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 7)  § 34 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení ...
 • 8)  § 51 ods. 4 písm. h), § 52 ods. 3, § 53 ods. 2 a 3 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách ...
 • 9)  § 53 ods. 5 až 7 zákona č. 131/2002 Z. z.
 • 10)  § 6 a 7 zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.
 • 11)  Zákon č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 12)  Zákon č. 131/2002 Z. z.
 • 13)  Zákon č. 351/1997 Z. z. Branný zákon v znení zákona č. 401/2000 Z. z.
 • 14)  § 61 a 62 zákona č. 131/2002 Z. z.
 • 15)  § 25 ods. 1 zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 16)  § 25 ods. 3 zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 17)  § 6 zákona č. 54/1956 Zb. o nemocenskom poistení zamestnancov v znení neskorších predpisov.
 • 18)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 215/2002 Z. z.
 • 19)  § 6 zákona č. 125/1998 Z. z. o životnom minime a o ustanovení súm na účely štátnych sociálnych ...
 • 20)  § 4 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej ...
 • 21)  § 5 zákona č. 125/1998 Z. z.
 • 22)  § 21 ods. 1 písm. e) a § 21 ods. 2 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších ...
 • 23)  Zákon č. 114/1998 Z. z. o sociálnom zabezpečení vojakov v znení neskorších predpisov.
 • 24)  § 3 ods. 1, § 19 a 20 zákona č. 351/1997 Z. z. v znení zákona č. 401/2000 Z. z.
 • 25)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1995 Z. z. o civilnej službe a o zmene a doplnení ...
 • 26)  § 2 ods. 1 písm. 1) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore ...
 • 27)  § 64a zákona č. 195/1998 Z. z. v znení zákona č. 450/2000 Z. z.
 • 28)  § 5 písm. c) až e) zákona č. 125/1998 Z. z.
 • 29)  § 5 písm. b) zákona č. 125/1998 Z. z.
 • 30)  § 6 až 10 zákona č. 366/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 31)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom poistení zamestnancov ...
 • 32)  § 6 ods. 12 písm. b) zákona č. 366/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 33)  Zákon č. 366/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 34)  § 4, § 6 ods. 8 a § 10 ods. 2 zákona č. 366/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 35)  Napríklad zákon č. 114/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej ...
 • 36)  Zákon č. 94/1963 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 37)  Napríklad zákon č. 280/2002 Z. z. o rodičovskom príspevku, zákon č. 236/1998 Z. z. o zaopatrovacom ...
 • 38)  § 2 ods. 2 zákona č. 351/1997 Z. z.
 • 39)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 249/2001 Z. z. o poskytovaní zahraničného príspevku v ...
 • 40)  § 5 ods. 3 zákona č. 366/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 41)  § 3 vyhlášky Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky č. 245/1993 Z. z. o finančnom a ...
 • 42)  Zákon č. 265/1998 Z. z. o pestúnskej starostlivosti a o príspevkoch pestúnskej starostlivosti.
 • 43)  § 15 zákona č. 366/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 44)  § 2 písm. a) zákona č. 125/1998 Z. z.
 • 45)  § 86 zákona č. 94/1963 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 46)  § 92 zákona č. 94/1963 Zb. v znení zákona č. 132/1982 Zb.
 • 47)  Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 48)  § 276 až 302 Občianskeho súdneho poriadku.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 ...
 • 49)  § 317 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku.§ 78 ods. 5 zákona č. 71/1967 Zb.Zákon Národnej rady ...
 • 50)  § 9 a 10, § 12, § 14 a 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 193/1994 Z. z. o prídavkoch ...
 • 51)  § 109 zákona č. 131/2002 Z. z.
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore