Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 280/2019 účinný od 01.01.2022

Platnosť od: 26.09.2019
Účinnosť od: 01.01.2022
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST5JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 280/2019 účinný od 01.01.2022
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 280/2019 s účinnosťou od 01.01.2022

Legislatívny proces k zákonu 280/2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom ...

1.

V § 10 ods. 4 druhá veta znie: „Nevyhnutné telesné obmedzenie písomne nariaďuje, schvaľuje alebo ho ...

2.

V § 10 ods. 4 štvrtej vete a § 81 písm. q) sa na konci pripájajú tieto slová: „v informačnom systéme ...

3.

V § 10 ods. 5 sa slová „meno, priezvisko a podpis“ nahrádzajú slovami „meno a priezvisko“.

4.

V § 10 sa vypúšťa odsek 6.

Doterajšie odseky 7 a 8 sa označujú ako odseky 6 a 7.

5.

V § 16 ods. 1 písm. n), § 24d ods. 1 písm. a) treťom bode, § 28 ods. 2 písm. b) druhom bode a § 72 ods. ...

6.

V § 64 ods. 2 písmeno a) znie:

„a) obchodné meno alebo názov, sídlo, identifikačné číslo organizácie a právnu formu, ak o zápis žiada ...

7.

V § 65 ods. 3 sa vypúšťa druhá veta.

8.

V § 66 ods. 1 písmeno a) znie:

„a) obchodné meno alebo názov, sídlo, identifikačné číslo organizácie a právna forma, ak je poskytovateľom ...

9.

V § 66 sa vypúšťa odsek 2.

Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.

10.

V § 67 ods. 2 písm. b) sa za slovo „priezviskom“ vkladajú slová „alebo obchodným menom, pod ktorým fyzická ...

11.

V § 67a ods. 3 písm. c) sa za slovo „výrok“ vkladá slovo „štatutárneho“ a vypúšťa sa slovo „audítor“. ...

12.

V § 67a odsek 4 znie:

„(4) Poskytovateľ sociálnej služby podľa odseku 1 je povinný mať účtovnú závierku overenú štatutárnym ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 33ba a 33bb znejú:

„33ba) Zákon č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o ...

13.

V § 67a ods. 6 sa za slová „poskytovaním sociálnej služby“ vkladajú slová „v členení podľa druhu sociálnej ...

14.

V § 69 ods. 1 sa slová „písm. s) a t)“ nahrádzajú slovami „písm. r) a s)“.

15.

V § 71 ods. 4 sa vypúšťa písmeno b).

Súčasne sa zrušuje označenie písmena a).

16.

V § 71 ods. 9, § 78a ods. 4 a § 78aa ods. 4 sa slová „ods. 9“ nahrádzajú slovami „ods. 8“.

17.

V § 73 ods. 11 prvej vete sa bodkočiarka nahrádza bodkou a vypúšťa sa text za bodkočiarkou.

18.

V § 74 ods. 3 písmeno a) znie:

„a) meno a priezvisko, rodné číslo, ak je pridelené, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu alebo ...

19.

V § 77 sa vypúšťa odsek 12.

20.

§ 78b znie:

„§ 78b (1) Finančný príspevok podľa § 71 ods. 6 a 7, § 78a a 78aa sa poskytuje na príslušný rozpočtový ...

21.

V § 78c ods. 1 sa slová „poradí podľa dňa doručenia žiadosti“ nahrádzajú slovami „informačnom systéme ...

22.

V § 78c sa vypúšťa odsek 2.

Doterajšie odseky 3 až 10 sa označujú ako odseky 2 až 9.

23.

V § 78c ods. 2 a 4 sa slová „odseku 4“ nahrádzajú slovami „odseku 3“.

24.

V § 78c ods. 3 sa slová „odseku 3“ nahrádzajú slovami „odseku 2“.

25.

V § 78c ods. 5 sa slová „odseku 5“ nahrádzajú slovami „odseku 4“.

26.

V § 78c odseky 6 až 8 znejú:

„(6) Ak obec alebo neverejný poskytovateľ sociálnej služby nedoručí ministerstvu žiadosť podľa § 78b ...

27.

V § 78c ods. 9, § 79 ods. 2 písm. a) a § 91 ods. 1 sa slová „termínu podľa § 78b ods. 4“ nahrádzajú ...

28.

V § 78d ods. 2 písm. e) sa za slová „odsekov 12,“ vkladajú slová „13 a“.

29.

V § 78d ods. 3 prvej vete sa slová „vo výške 25 %“ nahrádzajú slovami „v pomernej časti“.

30.

V § 78d ods. 3 písm. d) sa slová „efektívnosť a účinnosť“ nahrádzajú slovami „efektívnosť, účinnosť ...

31.

V poznámke pod čiarou k odkazu 43a sa na konci pripája citácia

„Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

32.

V § 78d ods. 9 a 11 sa slová „ods. 4“ nahrádzajú slovami „ods. 2“.

33.

V § 78d ods. 10 sa slová „ods. 4“ nahrádzajú slovami „ods. 2“ a vypúšťajú sa slová „spolu s predložením ...

34.

V § 78d odsek 12 znie:

„(12) Nárok na finančný príspevok podľa § 71 ods. 6 a 7, § 78a a 78aa pri pobytovej sociálnej službe ...

35.

V § 78d ods. 13 úvodnej vete sa slová „viac ako 20“ nahrádzajú slovami „20 a viac“.

36.

V § 78d ods. 13 písm. a) sa na konci čiarka nahrádza slovom „alebo“.

37.

V § 78d ods. 13 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno b).

38.

V § 78d ods. 14 sa slová „písm. c)“ nahrádzajú slovami „písm. b)“ a slová „písm. a) a b)“ sa nahrádzajú ...

39.

V § 78d ods. 15 sa slová „písm. c)“ nahrádzajú slovami „písm. b)“.

40.

V § 78d ods. 16 písmeno a) znie:

„a) dennú evidenciu neposkytovania sociálnej služby z dôvodu neuzatvorenia zmluvy o poskytovaní sociálnej ...

41.

V § 78d ods. 16 písm. b) sa slová „určený; počet hodín poskytovanej“ nahrádzajú slovami „určený, vrátane ...

42.

V § 78d odsek 18 znie:

„(18) Na účely a) vyplácania pomernej časti finančného príspevku podľa odseku 3 sa pomerná časť finančného ...

43.

V § 79 ods. 1 písmeno h) znie:

„h) vedie v informačnom systéme sociálnych služieb evidenciu 1. žiadostí podľa § 78b ods. 1 a žiadostí ...

44.

V § 79 ods. 1 sa vypúšťajú písmená i) a j).

Doterajšie písmená k) až m) sa označujú ako písmená i) až k).

45.

V § 79 sa vypúšťajú odseky 2 až 5.

Doterajšie odseky 6 a 7 sa označujú ako odseky 2 a 3.

46.

V § 79 ods. 2 písm. d) sa vypúšťajú slová „a účelnosť jeho použitia“.

47.

V § 79 ods. 2 sa vypúšťajú písmená e) a f).

48.

V § 79 odsek 3 znie:

„(3)
Ministerstvo je správcom informačného systému sociálnych služieb.43b)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 43b znie:

„43b) Zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých ...

49.

V § 80 písmeno q) znie:

„q) vedie v informačnom systéme sociálnych služieb evidenciu 1. fyzických osôb, 1a. o ktorých odkázanosti ...

50.

V § 81 sa vypúšťa písmeno r).

Doterajšie písmená s) až zb) sa označujú ako písmená r) až za).

51.

V § 81 písmeno v) znie:

„v) vedie v informačnom systéme sociálnych služieb evidenciu 1. fyzických osôb, 1a. o ktorých odkázanosti ...

52.

V § 83 odseky 8 a 9 znejú:

„(8) Obec vydá na účely preukázania plnenia podmienky podľa § 78b ods. 3 na príslušný rozpočtový rok ...

53.

V § 83 ods. 10 sa slová „predloženej žiadosti o poskytnutie finančného príspevku podľa § 78b“ nahrádzajú ...

54.

V § 84 odseky 10 až 12 znejú:

„(10) Tlmočenie podľa tohto zákona vykonáva tlmočník posunkovej reči, artikulačný tlmočník a tlmočník ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 47 znie:

„47) § 2 ods. 1 a § 20 ods. 3 zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o ...

55.

V § 86 ods. 1 písmeno a) znie:

„a) obchodné meno alebo názov, sídlo, identifikačné číslo organizácie a právnu formu, ak ide o právnickú ...

56.

V § 86 ods. 3 sa slová „písm. e)“ nahrádzajú slovami „písm. d)“.

57.

V § 86 ods. 4 sa slová „písm. e)“ nahrádzajú slovami „písm. d)“ a vypúšťa sa slovo „vyučovacím“.

58.

V § 87 ods. 1 písmeno a) znie:

„a) obchodné meno alebo názov, sídlo, identifikačné číslo organizácie a právnu formu, ak ide o právnickú ...

59.

V § 88 ods. 2 písmeno a) znie:

„a) obchodné meno alebo názov, sídlo, identifikačné číslo organizácie a právnu formu, ak ide o právnickú ...

60.

V § 88 ods. 2 písm. l) sa slová „vzdelávacieho programu“ nahrádzajú slovami „na odbornú činnosť“.

61.

V § 89 ods. 1 písmeno a) znie:

„a) obchodné meno alebo názov, sídlo, identifikačné číslo organizácie a právnu formu, ak ide o právnickú ...

62.

V § 92 odsek 7 znie:

„(7) Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu obsahuje meno a priezvisko, rodné číslo, ak ...

63.

V § 94a odseky 2 a 3 znejú:

„(2) Obec spracúva osobné údaje o a) fyzickej osobe, o ktorej vedie v informačnom systéme sociálnych ...

64.

V § 94b ods. 1 písm. e) sa slová „písm. p) až r)“ nahrádzajú slovami „písm. p) a q)“.

65.

V § 94b ods. 1 písm. f) sa slová „písm. w)“ nahrádzajú slovami „písm. v)“.

66.

V § 94b odseky 2 a 3 znejú:

„(2) Vyšší územný celok spracúva osobné údaje o a) fyzickej osobe, o ktorej 1. zapisuje údaje do registra, 2. vedie ...

67.

V § 94c ods. 1 písmeno d) znie:

„d)
ubytovanie fyzickej osoby, ktorú prijímateľ sociálnej služby určí podľa § 61 ods. 4,“.

68.

V § 94c ods. 1 sa vypúšťa písmeno e).

Doterajšie písmená f) až i) sa označujú ako písmená e) až h).

69.

V § 94c ods. 1 písmeno h) znie:

„h)
vedenie evidencií podľa § 95.“.

70.

V § 94c odseky 2 a 3 znejú:

„(2) Poskytovateľ sociálnej služby spracúva osobné údaje o a) žiadateľovi o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní ...

71.

V § 94d ods. 1 písmená d) až f) znejú:

„d) poskytovanie finančného príspevku podľa § 71 ods. 6 a 7, § 78a a 78aa, e) vedenie evidencií v informačnom ...

72.

V § 94d ods. 1 sa vypúšťajú písmená g) a h).

73.

V § 94d odseky 2 a 3 znejú:

„(2) Ministerstvo spracúva osobné údaje o a) fyzickej osobe vedenej v informačnom systéme sociálnych ...

74.

V § 94d ods. 4 sa slová „§ 94a ods. 2, § 94b ods. 2, § 94c ods. 2 a § 94d ods. 2 osobné údaje v rozsahu ...

75.

Nadpis § 95 znie:

Evidencie vedené poskytovateľom sociálnej služby“.

76.

V § 95 odsek 1 znie:

„(1) Poskytovateľ sociálnej služby je povinný viesť evidenciu prijímateľov sociálnej služby, ktorej ...

77.

V § 95 ods. 2 až 6 sa slovo „evidencia“ vo všetkých tvaroch nahrádza slovami „evidencia prijímateľov ...

78.

V § 95 sa za odsek 6 vkladajú nové odseky 7 až 10, ktoré znejú:

„(7) Ak poskytovateľ sociálnej služby poskytuje sociálnu službu uvedenú v § 34 až 41, súčasťou evidencie ...

Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 11.

Poznámky pod čiarou k odkazom 52a a 53 znejú:

„52a) § 58 Zákonníka práce. 53) § 19 ods. 2 zákona č. 540/2001 Z. z. Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej ...

79.

V § 95 ods. 11 sa za slová „poskytovateľ sociálnej služby“ vkladajú slová „okrem neverejného poskytovateľa ...

80.

V § 96 sa nad slovom „predpisu“ vypúšťa odkaz „53)“.

81.

V § 97 ods. 1 sa za slová „zdravotnej starostlivosti,“ vkladá slovo „školy,“.

82.

V § 100 ods. 1 sa za slovo „kontroluje“ vkladajú slová „v rozsahu pôsobnosti obce a v rozsahu pôsobnosti ...

83.

V poznámke pod čiarou k odkazu 57 sa citácia „Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom ...

84.

V § 100 ods. 3 sa slová „ods. 6 písm. d) a e)“ nahrádzajú slovami „ods. 2 písm. d)“.

85.

V poznámke pod čiarou k odkazu 57a sa citácia „zákon č. 502/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov“ ...

86.

§ 101 vrátane nadpisu znie:

„§ 101 Správne delikty Správny delikt spácha a) poskytovateľ sociálnej služby, ak 1. nesplní povinnosť ...

87.

V § 102 odseky 1 a 2 znejú:

„(1) Ministerstvo uloží páchateľovi správneho deliktu pokutu vo výške do 2 000 eur. (2) Pokutu podľa ...

88.

V § 102 ods. 3 sa slová „dopustenie sa“ nahrádzajú slovom „spáchanie“.

89.

V § 102 ods. 4 sa slová „Výnosy pokút uložených“ nahrádzajú slovami „Pokuty uložené“.

90.

Za štrnástu časť sa vkladá nová pätnásta časť, ktorá vrátane nadpisu znie:

„PÄTNÁSTA ČASŤ INFORMAČNÝ SYSTÉM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB § 105a (1) Informačný systém sociálnych služieb ...

Doterajšia pätnásta časť sa označuje ako šestnásta časť.

Poznámka pod čiarou k odkazu 59 znie:

„59) § 2 ods. 4 zákona č. 95/2019 Z. z.“.

91.

Za § 110am sa vkladajú § 110an až 110ap, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 110an Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. októbra 2019 (1) Obec a vyšší územný celok v ...

92.

V prílohe č. 4 časti III písm. a) treťom bode sa za slovo „školy“ vkladajú slová „a školského zariadenia“. ...

93.

Prílohy č. 7, 7a, 8 a 8a sa vypúšťajú.

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. októbra 2019 okrem čl. I bodov 5, 6, 8, 10 až 13, 17, 18, 28 až 31, ...

Zuzana Čaputová v. r. Andrej Danko v. r. Peter Pellegrini v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore