Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 72101
Dôvodové správy: 2596
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
06.05.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 280/2019 účinný od 01.01.2021


Platnosť od: 26.09.2019
Účinnosť od: 01.01.2021
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST5 JUD DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 280/2019 účinný od 01.01.2021
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 280/2019 s účinnosťou od 01.01.2021

Legislatívny proces k zákonu 280/2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom ...

1.

V § 10 ods. 4 druhá veta znie: „Nevyhnutné telesné obmedzenie písomne nariaďuje, schvaľuje alebo ho ...

2.

V § 10 ods. 4 štvrtej vete a § 81 písm. q) sa na konci pripájajú tieto slová: „v informačnom systéme ...

3.

V § 10 ods. 5 sa slová „meno, priezvisko a podpis“ nahrádzajú slovami „meno a priezvisko“.

4.

V § 10 sa vypúšťa odsek 6.

Doterajšie odseky 7 a 8 sa označujú ako odseky 6 a 7.

5.

V § 16 ods. 1 písm. n), § 24d ods. 1 písm. a) treťom bode, § 28 ods. 2 písm. b) druhom bode a § 72 ods. ...

6.

V § 64 ods. 2 písmeno a) znie:

„a) obchodné meno alebo názov, sídlo, identifikačné číslo organizácie a právnu formu, ak o zápis žiada ...

7.

V § 65 ods. 3 sa vypúšťa druhá veta.

8.

V § 66 ods. 1 písmeno a) znie:

„a) obchodné meno alebo názov, sídlo, identifikačné číslo organizácie a právna forma, ak je poskytovateľom ...

9.

V § 66 sa vypúšťa odsek 2.

Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.

10.

V § 67 ods. 2 písm. b) sa za slovo „priezviskom“ vkladajú slová „alebo obchodným menom, pod ktorým fyzická ...

11.

V § 67a ods. 3 písm. c) sa za slovo „výrok“ vkladá slovo „štatutárneho“ a vypúšťa sa slovo „audítor“. ...

12.

V § 67a odsek 4 znie:

„(4) Poskytovateľ sociálnej služby podľa odseku 1 je povinný mať účtovnú závierku overenú štatutárnym ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 33ba a 33bb znejú:

„33ba) Zákon č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o ...

13.

V § 67a ods. 6 sa za slová „poskytovaním sociálnej služby“ vkladajú slová „v členení podľa druhu sociálnej ...

14.

V § 69 ods. 1 sa slová „písm. s) a t)“ nahrádzajú slovami „písm. r) a s)“.

15.

V § 71 ods. 4 sa vypúšťa písmeno b).

Súčasne sa zrušuje označenie písmena a).

16.

V § 71 ods. 9, § 78a ods. 4 a § 78aa ods. 4 sa slová „ods. 9“ nahrádzajú slovami „ods. 8“.

17.

V § 73 ods. 11 prvej vete sa bodkočiarka nahrádza bodkou a vypúšťa sa text za bodkočiarkou.

18.

V § 74 ods. 3 písmeno a) znie:

„a) meno a priezvisko, rodné číslo, ak je pridelené, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu alebo ...

19.

V § 77 sa vypúšťa odsek 12.

20.

§ 78b znie:

„§ 78b (1) Finančný príspevok podľa § 71 ods. 6 a 7, § 78a a 78aa sa poskytuje na príslušný rozpočtový ...

21.

V § 78c ods. 1 sa slová „poradí podľa dňa doručenia žiadosti“ nahrádzajú slovami „informačnom systéme ...

22.

V § 78c sa vypúšťa odsek 2.

Doterajšie odseky 3 až 10 sa označujú ako odseky 2 až 9.

23.

V § 78c ods. 2 a 4 sa slová „odseku 4“ nahrádzajú slovami „odseku 3“.

24.

V § 78c ods. 3 sa slová „odseku 3“ nahrádzajú slovami „odseku 2“.

25.

V § 78c ods. 5 sa slová „odseku 5“ nahrádzajú slovami „odseku 4“.

26.

V § 78c odseky 6 až 8 znejú:

„(6) Ak obec alebo neverejný poskytovateľ sociálnej služby nedoručí ministerstvu žiadosť podľa § 78b ...

27.

V § 78c ods. 9, § 79 ods. 2 písm. a) a § 91 ods. 1 sa slová „termínu podľa § 78b ods. 4“ nahrádzajú ...

28.

V § 78d ods. 2 písm. e) sa za slová „odsekov 12,“ vkladajú slová „13 a“.

29.

V § 78d ods. 3 prvej vete sa slová „vo výške 25 %“ nahrádzajú slovami „v pomernej časti“.

30.

V § 78d ods. 3 písm. d) sa slová „efektívnosť a účinnosť“ nahrádzajú slovami „efektívnosť, účinnosť ...

31.

V poznámke pod čiarou k odkazu 43a sa na konci pripája citácia

„Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

32.

V § 78d ods. 9 a 11 sa slová „ods. 4“ nahrádzajú slovami „ods. 2“.

33.

V § 78d ods. 10 sa slová „ods. 4“ nahrádzajú slovami „ods. 2“ a vypúšťajú sa slová „spolu s predložením ...

34.

V § 78d odsek 12 znie:

„(12) Nárok na finančný príspevok podľa § 71 ods. 6 a 7, § 78a a 78aa pri pobytovej sociálnej službe ...

35.

V § 78d ods. 13 úvodnej vete sa slová „viac ako 20“ nahrádzajú slovami „20 a viac“.

36.

V § 78d ods. 13 písm. a) sa na konci čiarka nahrádza slovom „alebo“.

37.

V § 78d ods. 13 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno b).

38.

V § 78d ods. 14 sa slová „písm. c)“ nahrádzajú slovami „písm. b)“ a slová „písm. a) a b)“ sa nahrádzajú ...

39.

V § 78d ods. 15 sa slová „písm. c)“ nahrádzajú slovami „písm. b)“.

40.

V § 78d ods. 16 písmeno a) znie:

„a) dennú evidenciu neposkytovania sociálnej služby z dôvodu neuzatvorenia zmluvy o poskytovaní sociálnej ...

41.

V § 78d ods. 16 písm. b) sa slová „určený; počet hodín poskytovanej“ nahrádzajú slovami „určený, vrátane ...

42.

V § 78d odsek 18 znie:

„(18) Na účely a) vyplácania pomernej časti finančného príspevku podľa odseku 3 sa pomerná časť finančného ...

43.

V § 79 ods. 1 písmeno h) znie:

„h) vedie v informačnom systéme sociálnych služieb evidenciu 1. žiadostí podľa § 78b ods. 1 a žiadostí ...

44.

V § 79 ods. 1 sa vypúšťajú písmená i) a j).

Doterajšie písmená k) až m) sa označujú ako písmená i) až k).

45.

V § 79 sa vypúšťajú odseky 2 až 5.

Doterajšie odseky 6 a 7 sa označujú ako odseky 2 a 3.

46.

V § 79 ods. 2 písm. d) sa vypúšťajú slová „a účelnosť jeho použitia“.

47.

V § 79 ods. 2 sa vypúšťajú písmená e) a f).

48.

V § 79 odsek 3 znie:

„(3)
Ministerstvo je správcom informačného systému sociálnych služieb.43b)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 43b znie:

„43b) Zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých ...

49.

V § 80 písmeno q) znie:

„q) vedie v informačnom systéme sociálnych služieb evidenciu 1. fyzických osôb, 1a. o ktorých odkázanosti ...

50.

V § 81 sa vypúšťa písmeno r).

Doterajšie písmená s) až zb) sa označujú ako písmená r) až za).

51.

V § 81 písmeno v) znie:

„v) vedie v informačnom systéme sociálnych služieb evidenciu 1. fyzických osôb, 1a. o ktorých odkázanosti ...

52.

V § 83 odseky 8 a 9 znejú:

„(8) Obec vydá na účely preukázania plnenia podmienky podľa § 78b ods. 3 na príslušný rozpočtový rok ...

53.

V § 83 ods. 10 sa slová „predloženej žiadosti o poskytnutie finančného príspevku podľa § 78b“ nahrádzajú ...

54.

V § 84 odseky 10 až 12 znejú:

„(10) Tlmočenie podľa tohto zákona vykonáva tlmočník posunkovej reči, artikulačný tlmočník a tlmočník ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 47 znie:

„47) § 2 ods. 1 a § 20 ods. 3 zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o ...

55.

V § 86 ods. 1 písmeno a) znie:

„a) obchodné meno alebo názov, sídlo, identifikačné číslo organizácie a právnu formu, ak ide o právnickú ...

56.

V § 86 ods. 3 sa slová „písm. e)“ nahrádzajú slovami „písm. d)“.

57.

V § 86 ods. 4 sa slová „písm. e)“ nahrádzajú slovami „písm. d)“ a vypúšťa sa slovo „vyučovacím“.

58.

V § 87 ods. 1 písmeno a) znie:

„a) obchodné meno alebo názov, sídlo, identifikačné číslo organizácie a právnu formu, ak ide o právnickú ...

59.

V § 88 ods. 2 písmeno a) znie:

„a) obchodné meno alebo názov, sídlo, identifikačné číslo organizácie a právnu formu, ak ide o právnickú ...

60.

V § 88 ods. 2 písm. l) sa slová „vzdelávacieho programu“ nahrádzajú slovami „na odbornú činnosť“.

61.

V § 89 ods. 1 písmeno a) znie:

„a) obchodné meno alebo názov, sídlo, identifikačné číslo organizácie a právnu formu, ak ide o právnickú ...

62.

V § 92 odsek 7 znie:

„(7) Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu obsahuje meno a priezvisko, rodné číslo, ak ...

63.

V § 94a odseky 2 a 3 znejú:

„(2) Obec spracúva osobné údaje o a) fyzickej osobe, o ktorej vedie v informačnom systéme sociálnych ...

64.

V § 94b ods. 1 písm. e) sa slová „písm. p) až r)“ nahrádzajú slovami „písm. p) a q)“.

65.

V § 94b ods. 1 písm. f) sa slová „písm. w)“ nahrádzajú slovami „písm. v)“.

66.

V § 94b odseky 2 a 3 znejú:

„(2) Vyšší územný celok spracúva osobné údaje o a) fyzickej osobe, o ktorej 1. zapisuje údaje do registra, 2. vedie ...

67.

V § 94c ods. 1 písmeno d) znie:

„d)
ubytovanie fyzickej osoby, ktorú prijímateľ sociálnej služby určí podľa § 61 ods. 4,“.

68.

V § 94c ods. 1 sa vypúšťa písmeno e).

Doterajšie písmená f) až i) sa označujú ako písmená e) až h).

69.

V § 94c ods. 1 písmeno h) znie:

„h)
vedenie evidencií podľa § 95.“.

70.

V § 94c odseky 2 a 3 znejú:

„(2) Poskytovateľ sociálnej služby spracúva osobné údaje o a) žiadateľovi o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní ...

71.

V § 94d ods. 1 písmená d) až f) znejú:

„d) poskytovanie finančného príspevku podľa § 71 ods. 6 a 7, § 78a a 78aa, e) vedenie evidencií v informačnom ...

72.

V § 94d ods. 1 sa vypúšťajú písmená g) a h).

73.

V § 94d odseky 2 a 3 znejú:

„(2) Ministerstvo spracúva osobné údaje o a) fyzickej osobe vedenej v informačnom systéme sociálnych ...

74.

V § 94d ods. 4 sa slová „§ 94a ods. 2, § 94b ods. 2, § 94c ods. 2 a § 94d ods. 2 osobné údaje v rozsahu ...

75.

Nadpis § 95 znie:

„Evidencie vedené poskytovateľom sociálnej služby“.

76.

V § 95 odsek 1 znie:

„(1) Poskytovateľ sociálnej služby je povinný viesť evidenciu prijímateľov sociálnej služby, ktorej ...

77.

V § 95 ods. 2 až 6 sa slovo „evidencia“ vo všetkých tvaroch nahrádza slovami „evidencia prijímateľov ...

78.

V § 95 sa za odsek 6 vkladajú nové odseky 7 až 10, ktoré znejú:

„(7) Ak poskytovateľ sociálnej služby poskytuje sociálnu službu uvedenú v § 34 až 41, súčasťou evidencie ...

Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 11.

Poznámky pod čiarou k odkazom 52a a 53 znejú:

„52a) § 58 Zákonníka práce. 53) § 19 ods. 2 zákona č. 540/2001 Z. z. Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej ...

79.

V § 95 ods. 11 sa za slová „poskytovateľ sociálnej služby“ vkladajú slová „okrem neverejného poskytovateľa ...

80.

V § 96 sa nad slovom „predpisu“ vypúšťa odkaz „53)“.

81.

V § 97 ods. 1 sa za slová „zdravotnej starostlivosti,“ vkladá slovo „školy,“.

82.

V § 100 ods. 1 sa za slovo „kontroluje“ vkladajú slová „v rozsahu pôsobnosti obce a v rozsahu pôsobnosti ...

83.

V poznámke pod čiarou k odkazu 57 sa citácia „Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom ...

84.

V § 100 ods. 3 sa slová „ods. 6 písm. d) a e)“ nahrádzajú slovami „ods. 2 písm. d)“.

85.

V poznámke pod čiarou k odkazu 57a sa citácia „zákon č. 502/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov“ ...

86.

§ 101 vrátane nadpisu znie:

„§ 101 Správne delikty Správny delikt spácha a) poskytovateľ sociálnej služby, ak 1. nesplní povinnosť ...

87.

V § 102 odseky 1 a 2 znejú:

„(1) Ministerstvo uloží páchateľovi správneho deliktu pokutu vo výške do 2 000 eur. (2) Pokutu podľa ...

88.

V § 102 ods. 3 sa slová „dopustenie sa“ nahrádzajú slovom „spáchanie“.

89.

V § 102 ods. 4 sa slová „Výnosy pokút uložených“ nahrádzajú slovami „Pokuty uložené“.

90.

Za štrnástu časť sa vkladá nová pätnásta časť, ktorá vrátane nadpisu znie:

„PÄTNÁSTA ČASŤ INFORMAČNÝ SYSTÉM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB § 105a (1) Informačný systém sociálnych služieb ...

Doterajšia pätnásta časť sa označuje ako šestnásta časť.

Poznámka pod čiarou k odkazu 59 znie:

„59) § 2 ods. 4 zákona č. 95/2019 Z. z.“.

91.

Za § 110am sa vkladajú § 110an až 110ap, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 110an Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. októbra 2019 (1) Obec a vyšší územný celok v ...

92.

V prílohe č. 4 časti III písm. a) treťom bode sa za slovo „školy“ vkladajú slová „a školského zariadenia“. ...

93.

Prílohy č. 7, 7a, 8 a 8a sa vypúšťajú.

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. októbra 2019 okrem čl. I bodov 5, 6, 8, 10 až 13, 17, 18, 28 až 31, ...

Zuzana Čaputová v. r. Andrej Danko v. r. Peter Pellegrini v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore