Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70734
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
28.02.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 280/2019 účinný od 01.01.2020 do 31.12.2020


Platnosť od: 26.09.2019
Účinnosť od: 01.01.2020
Účinnosť do: 31.12.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3 JUD DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 280/2019 účinný od 01.01.2020 do 31.12.2020
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 280/2019 s účinnosťou od 01.01.2020

Legislatívny proces k zákonu 280/2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom ...

5.

V § 16 ods. 1 písm. n), § 24d ods. 1 písm. a) treťom bode, § 28 ods. 2 písm. b) druhom bode a § 72 ods. ...

6.

V § 64 ods. 2 písmeno a) znie:

„a) obchodné meno alebo názov, sídlo, identifikačné číslo organizácie a právnu formu, ak o zápis žiada ...

8.

V § 66 ods. 1 písmeno a) znie:

„a) obchodné meno alebo názov, sídlo, identifikačné číslo organizácie a právna forma, ak je poskytovateľom ...

10.

V § 67 ods. 2 písm. b) sa za slovo „priezviskom“ vkladajú slová „alebo obchodným menom, pod ktorým fyzická ...

11.

V § 67a ods. 3 písm. c) sa za slovo „výrok“ vkladá slovo „štatutárneho“ a vypúšťa sa slovo „audítor“. ...

12.

V § 67a odsek 4 znie:

„(4) Poskytovateľ sociálnej služby podľa odseku 1 je povinný mať účtovnú závierku overenú štatutárnym ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 33ba a 33bb znejú:

„33ba) Zákon č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o ...

13.

V § 67a ods. 6 sa za slová „poskytovaním sociálnej služby“ vkladajú slová „v členení podľa druhu sociálnej ...

15.

V § 71 ods. 4 sa vypúšťa písmeno b).

Súčasne sa zrušuje označenie písmena a).

17.

V § 73 ods. 11 prvej vete sa bodkočiarka nahrádza bodkou a vypúšťa sa text za bodkočiarkou.

18.

V § 74 ods. 3 písmeno a) znie:

„a) meno a priezvisko, rodné číslo, ak je pridelené, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu alebo ...

19.

V § 77 sa vypúšťa odsek 12.

28.

V § 78d ods. 2 písm. e) sa za slová „odsekov 12,“ vkladajú slová „13 a“.

29.

V § 78d ods. 3 prvej vete sa slová „vo výške 25 %“ nahrádzajú slovami „v pomernej časti“.

30.

V § 78d ods. 3 písm. d) sa slová „efektívnosť a účinnosť“ nahrádzajú slovami „efektívnosť, účinnosť ...

31.

V poznámke pod čiarou k odkazu 43a sa na konci pripája citácia

„Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

34.

V § 78d odsek 12 znie:

„(12) Nárok na finančný príspevok podľa § 71 ods. 6 a 7, § 78a a 78aa pri pobytovej sociálnej službe ...

35.

V § 78d ods. 13 úvodnej vete sa slová „viac ako 20“ nahrádzajú slovami „20 a viac“.

36.

V § 78d ods. 13 písm. a) sa na konci čiarka nahrádza slovom „alebo“.

37.

V § 78d ods. 13 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno b).

38.

V § 78d ods. 14 sa slová „písm. c)“ nahrádzajú slovami „písm. b)“ a slová „písm. a) a b)“ sa nahrádzajú ...

39.

V § 78d ods. 15 sa slová „písm. c)“ nahrádzajú slovami „písm. b)“.

40.

V § 78d ods. 16 písmeno a) znie:

„a) dennú evidenciu neposkytovania sociálnej služby z dôvodu neuzatvorenia zmluvy o poskytovaní sociálnej ...

41.

V § 78d ods. 16 písm. b) sa slová „určený; počet hodín poskytovanej“ nahrádzajú slovami „určený, vrátane ...

42.

V § 78d odsek 18 znie:

„(18) Na účely a) vyplácania pomernej časti finančného príspevku podľa odseku 3 sa pomerná časť finančného ...

54.

V § 84 odseky 10 až 12 znejú:

„(10) Tlmočenie podľa tohto zákona vykonáva tlmočník posunkovej reči, artikulačný tlmočník a tlmočník ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 47 znie:

„47) § 2 ods. 1 a § 20 ods. 3 zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o ...

55.

V § 86 ods. 1 písmeno a) znie:

„a) obchodné meno alebo názov, sídlo, identifikačné číslo organizácie a právnu formu, ak ide o právnickú ...

56.

V § 86 ods. 3 sa slová „písm. e)“ nahrádzajú slovami „písm. d)“.

57.

V § 86 ods. 4 sa slová „písm. e)“ nahrádzajú slovami „písm. d)“ a vypúšťa sa slovo „vyučovacím“.

58.

V § 87 ods. 1 písmeno a) znie:

„a) obchodné meno alebo názov, sídlo, identifikačné číslo organizácie a právnu formu, ak ide o právnickú ...

59.

V § 88 ods. 2 písmeno a) znie:

„a) obchodné meno alebo názov, sídlo, identifikačné číslo organizácie a právnu formu, ak ide o právnickú ...

60.

V § 88 ods. 2 písm. l) sa slová „vzdelávacieho programu“ nahrádzajú slovami „na odbornú činnosť“.

61.

V § 89 ods. 1 písmeno a) znie:

„a) obchodné meno alebo názov, sídlo, identifikačné číslo organizácie a právnu formu, ak ide o právnickú ...

62.

V § 92 odsek 7 znie:

„(7) Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu obsahuje meno a priezvisko, rodné číslo, ak ...

80.

V § 96 sa nad slovom „predpisu“ vypúšťa odkaz „53)“.

81.

V § 97 ods. 1 sa za slová „zdravotnej starostlivosti,“ vkladá slovo „školy,“.

82.

V § 100 ods. 1 sa za slovo „kontroluje“ vkladajú slová „v rozsahu pôsobnosti obce a v rozsahu pôsobnosti ...

83.

V poznámke pod čiarou k odkazu 57 sa citácia „Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom ...

85.

V poznámke pod čiarou k odkazu 57a sa citácia „zákon č. 502/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov“ ...

89.

V § 102 ods. 4 sa slová „Výnosy pokút uložených“ nahrádzajú slovami „Pokuty uložené“.

91.

Za § 110am sa vkladajú § 110an až 110ap, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 110an Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. októbra 2019 (1) Obec a vyšší územný celok v ...

92.

V prílohe č. 4 časti III písm. a) treťom bode sa za slovo „školy“ vkladajú slová „a školského zariadenia“. ...

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. októbra 2019 okrem čl. I bodov 5, 6, 8, 10 až 13, 17, 18, 28 až 31, ...

Zuzana Čaputová v. r. Andrej Danko v. r. Peter Pellegrini v. r.

...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore