Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70987
Dôvodové správy: 2380
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
26.05.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov 280/2006 účinný od 25.04.2020 do 22.05.2020


Platnosť od: 23.05.2006
Účinnosť od: 25.04.2020
Účinnosť do: 22.05.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Cestná doprava

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST11 JUD7 DS7 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 280/2006 s účinnosťou od 25.04.2020 na základe 90/2020

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

§ 1
Predmet úpravy
(1)

Tento zákon upravuje

a)
získavanie povinnej základnej kvalifikácie vodičov (ďalej len „základná kvalifikácia“),
b)
pravidelný výcvik vodičov (ďalej len „pravidelný výcvik“).
(2)

Tento zákon upravuje pôsobnosť orgánov verejnej správy a zodpovednosť za porušenie povinností ustanovených ...

§ 2
Základné ustanovenia
(1)

Ak ďalej nie je ustanovené inak, povinnosť podrobiť sa systému základnej kvalifikácie a systému pravidelného ...

a)
nákladnej dopravy, na ktorých vedenie sa vyžaduje vodičské oprávnenie skupín C, CE, C1, C1E alebo vodičské ...
b)
osobnej dopravy, na ktorých vedenie sa vyžaduje vodičské oprávnenie skupín D, DE, D1, D1E alebo vodičské ...
(2)

Povinnosť podľa odseku 1 sa vzťahuje na vodiča, ktorý je štátnym občanom

a)
Slovenskej republiky alebo iného členského štátu Európskej únie, Nórska, Lichtenštajnska, Islandu a ...
b)
nečlenského štátu, ak je zamestnancom dopravcu so sídlom v členskom štáte alebo ak dopravca so sídlom ...
(3)

Povinnosť podľa odseku 1 sa vzťahuje na prepravy uskutočňované na pozemných komunikáciách určených na ...

(4)

Povinnosť podľa odseku 1 sa nevzťahuje na vodičov

a)
vozidiel s maximálnou povolenou rýchlosťou 45 km/hod.,
b)
vozidiel používaných ozbrojenými silami, útvarmi civilnej ochrany obyvateľstva, colnou správou, Policajným ...
c)
vozidiel, ktoré sa na účely technického vývoja, opravy alebo údržby podrobujú testom,
d)
nových vozidiel a prestavaných vozidiel, ktoré ešte neboli uvedené do prevádzky,
e)
vozidiel používaných v prípadoch núdze alebo na záchranné práce a na odstraňovanie následkov havárie, ...
f)
a na osoby vo výcvikových vozidlách autoškoly alebo inej osoby registrovanej na vykonávanie kurzov základnej ...
1.
vodičského oprávnenia skupiny vodičských oprávnení podľa § 2 ods. 1,
2.
osvedčenia o základnej kvalifikácii alebo osvedčenia o pravidelnom výcviku,
g)
vozidiel používaných na nepodnikateľskú prepravu osôb alebo nákladu pre vlastnú potrebu,
h)
vozidiel používaných na prepravu materiálu alebo zariadenia, ktoré má vodič použiť počas výkonu práce ...
Systém základnej kvalifikácie
§ 3
Základná kvalifikácia
(1)

Základnou kvalifikáciou je úroveň vedomostí a praktickej zručnosti potrebnej na bezpečné vedenie vozidla, ...

(2)

Základnú kvalifikáciu podľa tohto zákona môže získať vodič, ktorý je štátnym občanom

a)
členského štátu a má pobyt na území Slovenskej republiky,
b)
tretieho štátu a
1.
na území Slovenskej republiky má sídlo dopravca, ktorého je zamestnancom alebo ktorý využíva jeho služby ...
2.
pracovné povolenie mu vydal orgán Slovenskej republiky.
(3)

Povinnosť získať základnú kvalifikáciu sa nevzťahuje na vodičov, ktorí získali vodičské oprávnenie

a)
do 10. septembra 2008, ak ide o vodičov vozidiel osobnej dopravy podľa § 2 ods. 1 písm. b), a
b)
do 10. septembra 2009, ak ide o vodičov vozidiel nákladnej dopravy podľa § 2 ods. 1 písm. a).
(4)

Vodič môže viesť vozidlo nákladnej dopravy

a)
po dovŕšení veku 18 rokov, ak
1.
je držiteľom osvedčenia o základnej kvalifikácii podľa § 7 ods. 2 a ide o vozidlo, na ktorého vedenie ...
2.
je držiteľom osvedčenia o základnej kvalifikácii podľa § 7 ods. 3 a ide o vozidlo, na ktorého vedenie ...
b)
po dovŕšení veku 21 rokov, ak je držiteľom osvedčenia o základnej kvalifikácii podľa § 7 ods. 3 a ide ...
(5)

Vodič môže viesť vozidlo osobnej dopravy

a)
po dovŕšení veku 21 rokov, ak ide o vozidlo, na ktorého vedenie sa vyžaduje vodičské oprávnenie
1.
skupiny D alebo skupiny DE určené na prepravu cestujúcich v pravidelnej autobusovej doprave, ak trasa ...
2.
skupiny D1 alebo skupiny D1E, ak je držiteľom osvedčenia o základnej kvalifikácii podľa § 7 ods. 3,
b)
po dovŕšení veku 18 rokov, ak ide o vozidlo podľa písmena a) druhého bodu, ak je držiteľom osvedčenia ...
c)
po dovŕšení veku 20 rokov, ak ide o vozidlo, na ktorého vedenie sa vyžaduje vodičské oprávnenie skupiny ...
d)
po dovŕšení veku 23 rokov, ak ide o vozidlo, na ktorého vedenie sa vyžaduje vodičské oprávnenie skupiny ...
(6)

Ak sú zachované vekové limity podľa odseku 4, vodič nákladného vozidla, ktorý je držiteľom osvedčenia ...

(7)

Vodič nákladného vozidla, ktorý je držiteľom osvedčenia o základnej kvalifikácii, ak rozšíri alebo zmení ...

§ 4
Kurzy základnej kvalifikácie
(1)

Kurzy základnej kvalifikácie vykonáva autoškola alebo iná osoba registrovaná na vykonávanie takýchto ...

(2)

Kurzy základnej kvalifikácie tvorí výučba teórie a praktické jazdy; ich rozsah a obsah sú uvedené v ...

(3)

V rámci kurzov základnej kvalifikácie sa vykonávajú aj kurzy prvej pomoci podľa osobitného predpisu;2a) ...

(4)

Praktické jazdy sa uskutočňujú

a)
v cestnej premávke v zastavanej časti a mimo zastavanej časti obce, na cestách pre motorové vozidlá ...
b)
na špeciálnom autocvičisku; technické požiadavky sú uvedené v prílohe č. 1a.
(5)

Po ukončení kurzu základnej kvalifikácie prevádzkovateľ školiaceho strediska vydá vodičovi potvrdenie ...

(6)

Ak kurz základnej kvalifikácie vykonáva autoškola, kurz základnej kvalifikácie sa môže vykonať súbežne ...

(7)

Prevádzkovateľ školiaceho strediska alebo ním poverená osoba hlási príslušnému okresnému úradu v sídle ...

a)
názov a sídlo školiaceho strediska,
b)
adresu schválených prevádzkových priestorov, v ktorých sa kurzy základnej kvalifikácie vykonávajú,
c)
dátum začatia a ukončenia kurzu, deň a hodinu vykonávania výučby teórie,
d)
menný zoznam účastníkov kurzu s uvedením ich mena, priezviska, titulu, adresy bydliska, dátumu a miesta ...
(8)

Kurz základnej kvalifikácie musí byť ukončený najneskôr do jedného roka od jeho začatia.

§ 4a
Požiadavky na registráciu
(1)

Okresný úrad v sídle kraja zaregistruje žiadateľa na vykonávanie kurzov základnej kvalifikácie na základe ...

a)
je držiteľom živnostenského oprávnenia3) a
b)
zaplatil správny poplatok.3a)
(2)

Žiadateľ o registráciu na vykonávanie kurzov základnej kvalifikácie musí k písomnej žiadosti doložiť

a)
plán na zabezpečenie vykonávania kurzov základnej kvalifikácie, v ktorom uvedie organizáciu a rozsah ...
b)
zoznam lektorov, ktorý obsahuje meno, priezvisko lektorov; prílohou zoznamu sú originály alebo úradne ...
1.
stredné vzdelanie s maturitnou skúškou v odboroch súvisiacich s ekonomikou a prevádzkou cestnej dopravy ...
2.
vysokoškolské vzdelanie súvisiace s ekonomikou a prevádzkou cestnej dopravy a minimálne päť rokov praxe ...
3.
stredné vzdelanie s maturitnou skúškou v odboroch odborných tém teoretickej časti podľa prílohy č. 1 ...
4.
vysokoškolské vzdelanie v odboroch odborných tém teoretickej časti podľa prílohy č. 1 oddielu 1 a minimálne ...
5.
inštruktorské oprávnenie,3b) ak ide o vykonávanie praktických jázd a minimálne päť rokov praxe v danom ...
c)
doklad preukazujúci vlastníctvo alebo nájom miestnosti ako učebne zodpovedajúcej všeobecným stavebno-technickým ...
d)
doklad preukazujúci vlastníctvo alebo nájom výcvikových vozidiel, ktoré zodpovedajú skupine vodičského ...
e)
údaje o kontrolnom systéme na sledovanie súladu výučby a výcviku s plánom podľa písmena a),
f)
údaje žiadateľa, štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu žiadateľa potrebné na vyžiadanie ...
g)
meno a priezvisko osoby, ktorá je zodpovedným zástupcom školiaceho strediska.
(3)

Registrácia na vykonávanie kurzov základnej kvalifikácie je neprevoditeľná a neprechádza na právneho ...

(4)

Registráciu na vykonávanie kurzov základnej kvalifikácie je možné udeliť samostatne alebo spoločne podľa ...

(5)

Rozhodnutie o registrácii školiaceho strediska obsahuje

a)
obchodné meno prevádzkovateľa školiaceho strediska,
b)
identifikačné číslo prevádzkovateľa školiaceho strediska,
c)
sídlo podnikania prevádzkovateľa školiaceho strediska,
d)
adresu prevádzok školiaceho strediska vrátane ich učební na vykonávanie kurzov,
e)
meno a priezvisko zodpovedného zástupcu školiaceho strediska,
f)
rozsah registrácie podľa druhu dopravy,
g)
evidenčné čísla výcvikových vozidiel používaných v kurzoch,
h)
menný zoznam lektorov a inštruktorov podľa výučby teoretickej časti a praktickej časti.
(6)

Registrácia na vykonávanie kurzov základnej kvalifikácie sa neudelí, ak žiadateľ alebo štatutárny orgán ...

a)
právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin a trest nebol zahladený,
b)
právoplatne odsúdený za nedbanlivostný trestný čin súvisiaci s cestnou premávkou alebo s poskytovaním ...
c)
ak mu bola v posledných piatich rokoch právoplatne zrušená registrácia na vykonávanie kurzov podľa tohto ...
§ 4b
Oznamovanie zmeny údajov registrácie

Prevádzkovateľ školiaceho strediska oznamuje okresnému úradu v sídle kraja všetky zmeny týkajúce sa ...

§ 4c
Dočasné pozastavenie platnosti registrácie alebo zrušenie registrácie
(1)

Okresný úrad v sídle kraja začne konanie o dočasnom pozastavení platnosti registrácie na vykonávanie ...

a)
nevykonáva kurzy podľa plánu na zabezpečenie vykonávania kurzov základnej kvalifikácie,
b)
nezabezpečí, aby výučbu teórie alebo praktický výcvik vykonávali lektori, ktorí majú odborné predpoklady, ...
c)
nevedie evidenciu o výučbe teórie a praktickom výcviku vrátane zoznamu účastníkov alebo
d)
nepredkladá okresnému úradu v sídle kraja hlásenia o začatí a skončení kurzu.
(2)

Súčasťou rozhodnutia o dočasnom pozastavení registrácie je aj lehota na odstránenie zisteného nedostatku. ...

(3)

Okresný úrad v sídle kraja zruší dočasné pozastavenie platnosti registrácie, ak pominú dôvody, pre ktoré ...

(4)

Okresný úrad v sídle kraja zruší registráciu na vykonávanie kurzov základnej kvalifikácie, ak prevádzkovateľ ...

a)
neodstráni nedostatok v určenej lehote,
b)
požiada o zrušenie registrácie,
c)
prestal spĺňať požiadavky na registráciu alebo
d)
prestal spĺňať podmienky bezúhonnosti podľa § 4a ods. 6.
§ 4d
Zánik registrácie

Registrácia na vykonávanie kurzov základnej kvalifikácie zaniká

a)

zrušením registrácie,

b)

smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho prevádzkovateľa školiaceho strediska, ktorý je fyzickou osobou, alebo ...

c)

zánikom prevádzkovateľa školiaceho strediska, ktorý je právnickou osobou.

§ 5
Skúška
(1)

Skúška sa vykonáva po skončení kurzov základnej kvalifikácie, najneskôr do šiestich mesiacov od jeho ...

(2)

O obsahu a výsledku skúšky sa vyhotoví protokol o vykonaní skúšky, ktorý podpisujú všetci členovia skúšobnej ...

§ 6
Skúšobná komisia
(1)

Skúšobnú komisiu zostavuje a vykonávanie skúšok zabezpečuje okresný úrad v sídle kraja.

(2)

V každom kraji je jedna päťčlenná skúšobná komisia, ktorá je zložená zo zamestnancov okresného úradu ...

§ 7
Osvedčenie o základnej kvalifikácii
(1)

Potvrdením o získaní základnej kvalifikácie je osvedčenie o základnej kvalifikácii, ktoré vydáva vodičovi ...

a)
meno a priezvisko vodiča,
b)
dátum a miesto narodenia vodiča,
c)
označenie toho, kto ho vydal,
d)
rozsah základnej kvalifikácie,
e)
dátum a miesto vydania,
f)
meno, priezvisko a podpis vedúceho príslušného organizačného útvaru pre úsek cestnej dopravy a pozemných ...
g)
odtlačok úradnej pečiatky okresného úradu v sídle kraja,
h)
štátne občianstvo vodiča,
i)
číslo vodičského preukazu,
j)
platnosť osvedčenia.
(2)

Osvedčenie o riadnej základnej kvalifikácii sa vydáva na základe účasti v kurzoch základnej kvalifikácie, ...

(3)

Osvedčenie o zrýchlenej základnej kvalifikácii sa vydáva na základe účasti v kurzoch základnej kvalifikácie, ...

(4)

Skúšobná komisia oslobodí od povinnosti zúčastniť sa kurzov základnej kvalifikácie toho, kto sa preukáže ...

(5)

Osvedčenia o základnej kvalifikácii alebo osvedčenia o zrýchlenej základnej kvalifikácii vydané akreditovanou ...

Systém pravidelného výcviku
§ 8
Pravidelný výcvik
(1)

Pravidelný výcvik je aktualizácia úrovne vedomostí a praktickej zručnosti potrebnej na výkon povolania ...

(2)

Prvý výcvik musí vykonať vodič, ktorý má na území Slovenskej republiky pobyt alebo pracovisko,

a)
do dátumu platnosti osvedčenia o základnej kvalifikácii, ak je držiteľom osvedčenia o základnej kvalifikácii ...
b)
ak je držiteľom vodičského oprávnenia získaného do lehoty uvedenej v § 3 ods. 3.
(3)

Ďalší pravidelný výcvik musí vodič vykonať, ak má na území Slovenskej republiky pobyt alebo pracovisko ...

§ 9
Kurzy pravidelného výcviku
(1)

Kurzy pravidelného výcviku sú zamerané na zopakovanie a prehĺbenie úrovne vedomostí a zručností poskytovaných ...

(2)

Kurzy pravidelného výcviku tvorí výučba teórie a praktických zručností; ich obsah a rozsah je uvedený ...

(3)

V rámci kurzov pravidelného výcviku sa vykonávajú aj kurzy prvej pomoci podľa osobitného predpisu;2a) ...

(4)

Prevádzkovateľ školiaceho strediska alebo ním poverená osoba hlási príslušnému okresnému úradu v sídle ...

a)
názov a sídlo školiaceho strediska,
b)
adresu schválených prevádzkových priestorov, v ktorých sa kurzy pravidelného výcviku vykonávajú,
c)
dátum začatia a ukončenia kurzu, deň a hodinu vykonávania výučby teórie,
d)
menný zoznam účastníkov kurzu s uvedením ich mena, priezviska, titulu, adresy bydliska, dátumu a miesta ...
(5)

Po ukončení kurzu pravidelného výcviku prevádzkovateľ školiaceho strediska vydá vodičovi potvrdenie ...

(6)

Kurz pravidelného výcviku vodiča, ktorý má iné štátne občianstvo ako slovenské, musí prebiehať v jazyku, ...

(7)

Kurz pravidelného výcviku musí byť ukončený najneskôr do jedného roka od jeho začatia.

§ 10
Osvedčenie o pravidelnom výcviku
(1)

Osvedčenie o pravidelnom výcviku vydáva okresný úrad v sídle kraja po skončení kurzu pravidelného výcviku ...

a)
meno a priezvisko vodiča,
b)
dátum a miesto narodenia vodiča,
c)
označenie toho, kto ho vydal,
d)
časový rozsah platnosti,
e)
dátum a miesto vydania,
f)
meno, priezvisko a podpis vedúceho príslušného organizačného útvaru pre úsek cestnej dopravy a pozemných ...
g)
odtlačok úradnej pečiatky okresného úradu v sídle kraja,
h)
štátne občianstvo vodiča,
i)
číslo vodičského preukazu,
j)
platnosť osvedčenia.
(2)

Osvedčenie o pravidelnom výcviku platí päť rokov. Vodič je povinný absolvovať ďalšie kurzy pravidelného ...

(3)

Ak vodič počas platnosti osvedčenia o pravidelnom výcviku prestal vykonávať povolanie vodiča a chce ...

(4)

Ak ešte neuplynula platnosť osvedčenia o pravidelnom výcviku, vodič nemusí pri zmene vozidla nákladnej ...

(5)

Osvedčenia o pravidelnom výcviku vydané akreditovanou osobou v inom členskom štáte sa považujú za rovnocenné ...

§ 11
Kvalifikačná karta vodiča
(1)

Vodičovi, ktorý je držiteľom osvedčenia o základnej kvalifikácii alebo osvedčenia o pravidelnom výcviku, ...

(2)

Kvalifikačná karta vodiča vydaná v inom členskom štáte platí na území Slovenskej republiky, ak je v ...

(3)

Základná kvalifikácia a pravidelný výcvik sa vyznačia v kvalifikačnej karte vodiča kódom zostaveným ...

(4)

Kvalifikačná karta vodiča vydaná podľa odseku 1 môže byť nahradená vodičským preukazom,5) v ktorom je ...

(5)

Kvalifikačná karta vodiča vydaná v inom členskom štáte môže byť nahradená vodičským preukazom,5) ak ...

(6)

Vodič vozidla nákladnej dopravy podľa § 2 ods. 1 písm. a), ktorý je štátnym občanom tretieho štátu, ...

a)
vodičským preukazom,5) ak kód podľa odseku 3 je zapísaný vo vodičskom preukaze vo forme harmonizovaného ...
b)
kvalifikačnou kartou vodiča podľa odseku 1 alebo odseku 2 s kódom podľa odseku 3.
Verejná správa
§ 11a
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
(1)

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) ...

a)
riadi, kontroluje, koordinuje a metodicky usmerňuje výkon štátnej správy vo veciach základnej kvalifikácie ...
b)
vykonáva hlavný štátny odborný dozor nad prevádzkovateľmi školiaceho strediska,
c)
zabezpečuje vyhotovenie, distribúciu a centrálnu evidenciu kvalifikačných kariet vodiča,
d)
vydáva preukazy kontrolóra a vedie ich evidenciu,
e)
prevádzkuje informačný systém.
(2)

Na kontrolu výkonu štátnej správy sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu o kontrole upravujúce ...

(3)

Ministerstvo môže prevádzkou informačného systému poveriť na základe výberového konania jedinú fyzickú ...

§ 11b
Okresný úrad v sídle kraja

Okresný úrad v sídle kraja

a)
rozhoduje o registrácii na vykonávanie kurzov základnej kvalifikácie a kurzov pravidelného výcviku, ...
b)
zostavuje skúšobnú komisiu,
c)
zabezpečuje vykonávanie skúšok,
d)
vydáva osvedčenia o základnej kvalifikácii a osvedčenia o pravidelnom výcviku,
e)
vydáva kvalifikačné karty vodičov,
f)
vykonáva štátny odborný dozor nad prevádzkovateľmi školiaceho strediska v územnej pôsobnosti kraja,
g)
ukladá pokuty za správne delikty,
h)
je odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhoduje okresný úrad v sídle kraja podľa ...
§ 11c
Okresný úrad

Okresný úrad vykonáva štátny odborný dozor nad prevádzkovateľmi školiaceho strediska v územnej pôsobnosti ...

§ 11d
Štátny odborný dozor
(1)

Štátny odborný dozor nad prevádzkovateľmi školiaceho strediska je vykonávanie kontrolnej činnosti poverenými ...

(2)

Ak ďalej nie je ustanovené inak, kontrolóri postupujú pri výkone štátneho odborného dozoru nad prevádzkovateľmi ...

(3)

Oprávnením na vykonanie kontroly je preukaz kontrolóra vydaný ministerstvom. Preukaz obsahuje údaje ...

(4)

Okrem oprávnení a povinností podľa základných pravidiel kontroly5ad) sú kontrolóri oprávnení

a)
zúčastniť sa na výučbe a výcviku účastníkov kurzu,
b)
overovať totožnosť osôb zúčastnených na výučbe a výcviku účastníkov kurzov,
c)
vyžadovať od kontrolovanej osoby a jej zamestnancov, aby im v určenej lehote bezodplatne poskytli
1.
doklady vrátane ich prvopisov a iné písomnosti a informácie vrátane informácií na technických nosičoch ...
2.
vysvetlenia, vyjadrenia a iné ústne alebo písomné informácie a podklady k predmetu kontroly a k zisteným ...
d)
vstupovať na pozemky, do budov, do prevádzkových priestorov prevádzkovateľa školiaceho strediska a do ...
e)
nahliadať do dokladov a evidencií v prevádzkových priestoroch a vo vozidlách,
f)
prevziať a odniesť v odôvodnených prípadoch aj mimo priestorov kontrolovanej osoby prvopisy dokladov ...
g)
prepravovať sa v kontrolovanom vozidle, ak kontrolný úkon možno vykonať iba v pohybujúcom sa vozidle, ...
h)
vykonávať ďalšie potrebné zistenia a úkony súvisiace s výkonom kontroly aj pred preukázaním sa podľa ...
i)
vyžadovať súčinnosť kontrolovanej osoby a jej zamestnancov a na požiadanie poverenej osoby zabezpečiť ...
(5)

Ak vykonávajú kontrolu osoby poverené ministerstvom alebo okresným úradom, jedno vyhotovenie protokolu ...

§ 11e
Správne delikty
(1)

Správneho deliktu sa dopustí prevádzkovateľ školiaceho strediska, ak

a)
nevykonával kurzy podľa plánu na zabezpečenie vykonávania kurzov základnej kvalifikácie alebo pravidelného ...
b)
nezabezpečil výučbu teórie alebo praktický výcvik lektormi uvedenými v zozname lektorov podľa § 4a ods. ...
c)
vydal potvrdenie o ukončení kurzu základnej kvalifikácie alebo praktického výcviku vodičovi, ktorý neabsolvoval ...
d)
priebežne neviedol dokumentáciu o výučbe teórie a praktickom výcviku vrátane zoznamu účastníkov v súlade ...
e)
neoznámil zmeny údajov registrácie na vykonávanie kurzov základnej kvalifikácie alebo pravidelného výcviku ...
f)
nezaslal v zákonom stanovenej lehote hlásenie o
1.
začatí kurzu základnej kvalifikácie alebo
2.
skončení kurzu základnej kvalifikácie alebo
3.
začatí pravidelného výcviku alebo
4.
skončení pravidelného výcviku.
(2)

Okresný úrad v sídle kraja za správny delikt podľa odseku 1 písm. a) až c) uloží pokutu od 1 000 eur ...

(3)

Pri ukladaní sankcií za správne delikty podľa odseku 1 sa prihliada na závažnosť, spôsob, dĺžku trvania ...

(4)

Pokuta je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty. Pokuta ...

(5)

Ak v lehote do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty dôjde k ...

(6)

Pokutu možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď sa príslušný okresný úrad v sídle kraja dozvedel o porušení ...

§ 11f
Poriadkové pokuty
(1)

Poriadkovú pokutu 1 500 eur uloží ministerstvo, okresný úrad v sídle kraja a okresný úrad kontrolovanej ...

(2)

Poriadkovú pokutu 200 eur uloží ministerstvo, okresný úrad v sídle kraja a okresný úrad tomu, kto poruší ...

(3)

Poriadkovú pokutu podľa odsekov 1 a 2 možno uložiť aj opakovane pri opakovanom porušení povinností.

(4)

Poriadkovú pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa príslušný orgán štátneho odborného dozoru ...

(5)

Poriadková pokuta je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty. ...

§ 11g
Súčinnosť
(1)

Policajný zbor, inšpektoráty práce, štátne orgány a orgány územnej samosprávy poskytujú ministerstvu, ...

(2)

Iné osoby ako orgány uvedené v odseku 1, ktoré majú doklady alebo informácie súvisiace s vykonávaním ...

§ 11h
Splnomocňovacie ustanovenie

Ministerstvo ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom

a)
podrobnosti o obsahu dokumentácie kurzov základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku,
b)
podrobnosti o priebehu kurzov základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku,
c)
podrobnosti o skúškach,
d)
vzor protokolu o vykonaní skúšky a vzor protokolu o skúške,
e)
podrobnosti o zostavení skúšobnej komisie,
f)
podrobnosti o učebniach pre kurzy základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku,
g)
podrobnosti o výcvikových vozidlách používaných v kurzoch základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku, ...
h)
podrobnosti o náležitostiach preukazu kontrolóra,
i)
vzor preukazu kontrolóra,
j)
vzor potvrdenia o ukončení kurzu základnej kvalifikácie alebo kurzu pravidelného výcviku,
k)
vzor žiadosti o vydanie osvedčenia o základnej kvalifikácii alebo pravidelného výcviku,
l)
vzor žiadosti o vydanie kvalifikačnej karty vodiča,
m)
vzor osvedčenia o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku.
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
§ 12

Kvalifikačná karta vodiča je dokladom ustanoveným na vedenie vozidla v cestnej premávke. Vodič je povinný ...

§ 12a
Konanie
(1)

Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,5b) ak tento zákon neustanovuje ...

(2)

Všeobecný predpis o správnom konaní sa nevzťahuje na zriaďovanie skúšobnej komisie, vymenovanie a odvolanie ...

(3)

Ak sa žiadateľovi o vydanie osvedčenia o základnej kvalifikácii, osvedčenia o pravidelnom výcviku alebo ...

(4)

Rozhodnutia podľa § 4a ods. 5 a § 4c môžu obsahovať namiesto odtlačku úradnej pečiatky predtlačený odtlačok ...

(5)

V konaní podľa tohto zákona je správny orgán povinný zabezpečiť informáciu alebo údaj, ktorý je účastník ...

(6)

Na účel preukázania bezúhonnosti v konaní podľa tohto zákona účastník konania poskytne správnemu orgánu ...

§ 13
(1)

Na obsah kurzov základnej kvalifikácie sa vzťahuje príloha č. 3

a)
do 10. septembra 2008, ak ide o vodičov vozidiel osobnej dopravy,
b)
do 10. septembra 2009, ak ide o vodičov vozidiel nákladnej dopravy.
(2)

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydané v inom členskom štáte podľa osobitného predpisu7) na základe ...

a)
do 10. septembra 2008, ak ide o vodičov vozidiel osobnej dopravy,
b)
do 10. septembra 2009, ak ide o vodičov vozidiel nákladnej dopravy.
§ 13a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júna 2009
(1)

Autoškola, ktorá vykonáva kurzy základnej kvalifikácie alebo pravidelného výcviku na základe registrácie ...

(2)

Obvodný úrad dopravy v sídle kraja je povinný bezodkladne písomne informovať miestne príslušný živnostenský ...

§ 13b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2016
(1)

Ak prevádzkovateľ školiaceho strediska, ktorý má udelenú registráciu na vykonávanie kurzov základnej ...

(2)

Okresný úrad v sídle kraja je povinný bezodkladne písomne informovať miestne príslušný správny orgán ...

(3)

Konania začaté a právoplatne neskončené pred 1. januárom 2016 sa dokončia podľa doterajších predpisov. ...

§ 13e
Prechodné ustanovenie súvisiace s krízovou situáciou spôsobenou ochorením COVID-19

Platnosť osvedčenia o základnej kvalifikácii, osvedčenia o pravidelnom výcviku a kvalifikačnej karty ...

§ 14

Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe č. ...

§ 15

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2006.

Ivan Gašparovič v. r.v z. Béla Bugár v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 280/2006 Z. z.

  OBSAH A ROZSAH KURZOV ZÁKLADNEJ KVALIFIKÁCIE A PRAVIDELNÉHO VÝCVIKU

  Oddiel 1: Zoznam oblastí vedomostí

  Minimálna úroveň vedomostí vo všetkých kurzoch základnej kvalifikácie a v kurzoch pravidelného výcviku ...

  Minimálna úroveň vedomostí nesmie byť nižšia ako úroveň 2 úrovňovej štruktúry uvedenej v prílohe 1 k ...

  1.

  Zlepšenie racionálneho jazdného správania na základe bezpečnostných predpisov

  1.1

  Cieľ: poznať charakteristiky prevodového systému, aby sa najlepšie využili:

  krivky týkajúce sa momentu zotrvačnosti, výkonu, špecifickej spotreby motora, oblasti optimálneho využitia ...

  1.2

  Cieľ: poznať technické charakteristiky a činnosť bezpečnostných ovládačov na ovládanie vozidla, minimalizovať ...

  špecifické charakteristiky obvodu podtlakovej brzdy, obmedzenia pri používaní brzdy a odľahčovacej brzdy ...

  1.3

  Cieľ: schopnosť optimalizácie spotreby paliva:

  optimalizácia spotreby paliva používaním know-how podľa bodov 1.1 a 1.2.

  1.4

  Cieľ: schopnosť zaručiť bezpečnosť nákladu pri uplatňovaní bezpečnostných predpisov a správneho využitia ...

  sily pôsobiace na vozidlo pri pohybe, používanie prevodových stupňov podľa zaťaženia vozidla a profilu ...

  hlavné kategórie tovaru, ktoré vyžadujú zabezpečenie nákladu, techniky upínania a zabezpečenia, používanie ...

  1.5

  Cieľ: schopnosť zaručiť pohodlie a bezpečnosť cestujúcich:

  správne posúdenie pozdĺžnych a bočných pohybov vozidla, ohľaduplné správanie sa na ceste, poloha na ...

  1.6

  Cieľ: schopnosť zaručiť bezpečnosť nákladu pri uplatnení bezpečnostných predpisov a správneho využitia ...

  sily pôsobiace na vozidlo pri pohybe, používanie prevodových stupňov podľa zaťaženia vozidla a profilu ...

  2.

  Uplatňovanie predpisov

  2.1

  Cieľ: poznať sociálne prostredie cestnej dopravy a predpisy, ktorými sa spravuje:

  maximálne povolené časy pre odvetvie dopravy; princípy, uplatňovanie a dôsledky nariadení (EHS) 3820/85 ...

  2.2

  Cieľ: poznať predpisy, ktorými sa spravuje preprava tovaru:

  dopravné prevádzkové licencie, povinnosti v rámci štandardných zmlúv o preprave tovaru, zhotovovanie ...

  2.3

  Cieľ: poznať predpisy, ktorými sa spravuje preprava osôb:

  preprava špecifických skupín cestujúcich, bezpečnostné zariadenia v autobusoch, bezpečnostné pásy, zaťaženie ...

  3.

  Zdravie, cestná a environmentálna bezpečnosť, služby, logistika

  3.1

  Cieľ: uvedomenie si rizík v cestnej premávke a rizík pracovných úrazov vodičov:

  druhy pracovných úrazov v sektore dopravy, štatistika cestných nehôd, účasť nákladných vozidiel a autobusov, ...

  3.2

  Cieľ: schopnosť zabrániť kriminalite a pašovaniu ilegálnych prisťahovalcov:

  všeobecné informácie, dôsledky pre vodičov, preventívne opatrenia, kontrolný zoznam, právne predpisy ...

  3.3

  Cieľ: schopnosť zabrániť poškodeniu zdravia:

  ergonomické princípy, pohyby a polohy, ktoré predstavujú riziko, fyzická kondícia, cvičenia vzťahujúce ...

  3.4

  Cieľ: uvedomenie si významu dobrého fyzického a duševného stavu:

  zásady zdravej a vyváženej výživy, vplyv alkoholu, drog alebo akýchkoľvek iných látok schopných ovplyvniť ...

  3.5

  Cieľ: schopnosť posúdiť núdzové situácie:

  správanie v núdzových situáciách, posúdenie situácie, zabránenie komplikáciám pri nehode, zavolanie ...

  3.6

  Cieľ: schopnosť správať sa tak, aby to prispelo k imidžu podniku:

  správanie sa vodiča a imidž podniku; význam kvality služieb poskytovaných vodičom pre podnik, rôzne ...

  3.7

  Cieľ: poznať ekonomické prostredie nákladnej cestnej dopravy a organizáciu trhu:

  cestná nákladná doprava vo vzťahu k ostatným druhom dopravy (hospodárska súťaž, zasielatelia), rôzne ...

  3.8

  Cieľ: poznať ekonomické prostredie osobnej cestnej dopravy a organizáciu trhu:

  cestná osobná doprava vo vzťahu k ostatným druhom osobnej dopravy (železnici, súkromným autám), rôzne ...

  Oddiel 2: Riadne kurzy základnej kvalifikácie

  Kurzy musia obsahovať výučbu teórie zo všetkých oblastí uvedených v oddiele 1 v rozsahu 280 vyučovacích ...

  Každý účastník kurzov musí v rámci praktického výcviku osobne viesť aspoň 20 hodín výcvikové vozidlo ...

  Každý účastník kurzu môže z 20 hodín praktického výcviku viesť výcvikové vozidlo najviac osem hodín ...

  Pre vodičov podľa § 3 ods. 7 musia kurzy základnej kvalifikácie trvať 70 hodín vrátane piatich hodín ...

  Výcvikové vozidlá musia spĺňať minimálne požiadavky podľa zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky ...

  Oddiel 3: Kurzy zrýchlenej základnej kvalifikácie

  Kurzy musia obsahovať výučbu teórie zo všetkých oblastí vedomostí uvedených v oddiele 1 v rozsahu 140 ...

  Každý účastník kurzu musí v rámci praktického výcviku osobne viesť aspoň 10 hodín výcvikové vozidlo ...

  Každý účastník kurzu môže z 10 hodín praktického výcviku viesť výcvikové vozidlo najviac štyri hodiny ...

  Pre vodičov podľa § 3 ods. 7 musí zrýchlená základná kvalifikácia trvať 35 hodín vrátane dve a pol hodiny ...

  Po skončení kurzov sa vodič podrobí písomnej alebo ústnej skúške. Skúška musí obsahovať aspoň jednu ...

  Oddiel 4: Kurzy pravidelného výcviku

  Kurz musí obsahovať výučbu teórie zo všetkých cieľov uvedených v oddieli 1 v rozsahu 35 hodín v minimálne ...

  Praktické jazdy možno uskutočniť pod dohľadom inštruktora školiaceho strediska na výcvikovom vozidle ...

  Príloha č. 1a k zákonu č. 280/2006 Z. z. v znení zákona č. 188/2009 Z. z.

  TECHNICKÉ POŽIADAVKY NA ŠPECIÁLNE AUTOCVIČISKO

  1.

  Výcvik zameraný na bezpečnosť jazdy sa môže vykonávať sčasti aj na špeciálnom autocvičisku zabezpečenom ...

  2.

  Špeciálne autocvičisko musí zodpovedať veľkosťou a vybavením nasledujúcim minimálnym požiadavkám: ...

  a)

  plocha s dĺžkou najmenej 400 metrov a šírkou najmenej 50 metrov, úžitková plocha najmenej 20 000 m2, ...

  b)

  stála šmyková plocha s dĺžkou najmenej 100 m a šírkou najmenej 20 m, aby bolo možné vykonávať nácvik ...

  c)

  šmyková plocha v tvare okružnej dráhy vo výseku najmenej 90° s vonkajším polomerom najmenej 40 m a so ...

  d)

  zavlažovacie zariadenie, ktorým je možné stále zavlažovanie šmykovej plochy, pričom nie je možné používať ...

  e)

  merač rýchlosti s veľkým číselníkom, ktorý umožňuje odčítavať nájazdovú rýchlosť na začiatku šmykovej ...

  f)

  učebňa na vykonávanie teoretickej časti a dopravno-psychologického skupinového rozhovoru pre celkovo ...

  g)

  rampa, hrboľ, klin a najmenej 30 dopravných kužeľov,

  h)

  rádiopovelové zariadenie schváleného typu umožňujúce prenos hlasu inštruktora do výcvikového vozidla. ...

  Príloha č. 2 k zákonu č. 280/2006 Z. z.

  VZOR KVALIFIKAČNEJ KARTY VODIČA

  Prevziať prílohu - Obrázok 02-1

  A.

  Opis kvalifikačnej karty vodiča

  A.1 Fyzické charakteristiky kvalifikačnej karty vodiča musia zodpovedať normám ISO 7810 a 7816-1. Metódy ...

  A.2 Kvalifikačná karta vodiča má dve strany.

  A.2.1 Strana 1 obsahuje

  a)

  označenie „KVALIFIKAČNÁ KARTA VODIČA“ vytlačené veľkými písmenami v štátnom jazyku Slovenskej republiky, ...

  b)

  označenie „Slovensko“,

  c)

  rozlišovací znak Slovenskej republiky „SK“ vytlačený ako negatív v modrom obdĺžniku a obklopený dvanástimi ...

  d)

  údaje o držiteľovi zoradené a očíslované takto:

  1.

  priezvisko,

  2.

  meno (mená),

  3.

  dátum a miesto narodenia,

  4a.

  dátum vydania,

  4b.

  dátum skončenia platnosti,

  4c.

  názov vydávajúceho orgánu,

  5a.

  číslo vodičského preukazu,

  5b.

  sériové číslo,

  6.

  fotografia,

  7.

  podpis,

  8.

  obec pobytu,

  9.

  skupiny vodičských oprávnení, na ktoré spĺňa základnú kvalifikáciu a pravidelný výcvik,

  e)

  nadpis „Vzor Európskych spoločenstiev“ v štátnom jazyku Slovenskej republiky a záhlavie „kvalifikačná ...

  tarjeta de cualificación del conductor

  карта за квалификация на водача

  osvědčení profesní způsobilosti řidiče

  chaufføruddannelsesbevis

  Fahrerqualifizierungsnachweis

  juhi ametipädevuse kaart

  δελτίο επιμόρφωσης οδηγού

  driver qualification card

  carte de qualification de conducteur

  kvalifikacijska kartica vozača

  cárta cáilíochta tiomána

  carta di qualificazione del conducente

  vadītāja kvalifikācijas apliecība

  vairuotojo kvalifikacinė kortelė

  gépjárművezetői képesítési igazolvány

  karta ta’ kwalifikazzjoni tas-sewwieq

  kwalificatiekaart bestuurder

  karta kwalifikacji kierowcy

  carta de qualificação do motorista

  Cartela de pregătire profesională a conducătorului auto

  kartica o usposobljenosti voznika

  kuljettajan ammattipätevyyskortti

  yrkeskompetensbevis för förare.

  f)

  referenčné farby:

  A.2.2 Strana 2 obsahuje:

  a)

  údaje o držiteľovi zoradené a očíslované takto:

  9.

  skupiny vodičských oprávnení, na ktoré spĺňa základnú kvalifikáciu a pravidelný výcvik,

  10.

  kód Spoločenstva podľa zoznamu kódov Spoločenstva (§ 11 ods. 3),

  11.

  priestor na úradné záznamy vydávajúceho štátu, ktorý sa týka administratívnych údajov alebo údajov vzťahujúcich ...

  b)

  vysvetlivky k očíslovaným záznamom uvedeným na oboch stranách, najmä k bodom 1 až 3, 4a až 4c, 5a a ...

  B.

  Bezpečnosť kvalifikačnej karty vodiča

  B.1 Účelom rôznych prvkov kvalifikačnej karty je vylúčiť možnosť jej falšovania alebo neoprávneného ...

  B.2 Úroveň bezpečnosti kvalifikačnej karty vodiča musí byť porovnateľná s úrovňou bezpečnosti vodičského ...

  B.3 V záujme zvýšenia bezpečnosti kvalifikačnej karty vodiča možno jej text doplniť o farby alebo značky, ...

  C.

  Vzhľad kvalifikačnej karty vodiča uznávaný Európskym spoločenstvom

  Príloha č. 3 k zákonu č. 280/2006 Z. z.

  MINIMÁLNY VÝCVIKpotrebný na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa čl. 5 ods. 1 písm. b) a ods. 2 písm. c) nariadenia (EHS) č. 3820/85

  Ak nie sú súčasťou vodičských kurzov, výcvik potrebný na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti ...

  1.

  Vedomosti o konštrukcii a hlavných častiach vozidla

  1.1

  Vedomosti o konštrukcii a funkcii

  1.2

  Všeobecné vedomosti o mazacej a protimrazovej ochrane.

  1.3

  Vedomosti o predbežných zákrokoch vykonávaných počas odstraňovania a výmeny kolies.

  1.4

  Vedomosti o konštrukcii, vybavení, správnom používaní a starostlivosti o pneumatiky.

  1.5

  Vedomosti o typoch, prevádzke, hlavných častiach, spojoch a používaní brzdového systému a o jeho každodennej ...

  1.6

  Poznanie metód lokalizácie príčin porúch.

  1.7

  Zručnosti, ako opravovať menšie poruchy pomocou správneho technického vybavenia.

  1.8

  Všeobecné vedomosti o preventívnej údržbe vozidiel a o nevyhnutných prevádzkových opravách.

  2.

  Všeobecné vedomosti o doprave a o administratívnych postupoch

  2.1

  Všeobecná schopnosť a dostatočné geografické vedomosti o používaní cestných máp a ich symbolov. ...

  2.2

  Hospodárne využívanie vozidiel.

  2.3

  Poznanie opatrení, ktoré sa majú uskutočniť po nehode alebo podobnej udalosti (napr. požiar) v súvislosti ...

  2.4

  Poznanie vnútroštátnych právnych predpisov používaných na príslušný druh prepravy tovarov alebo cestujúcich. ...

  2.5

  Základné vedomosti o zodpovednosti vodiča v súvislosti s prevzatím, prepravou a dodaním tovaru podľa ...

  2.6

  Poznanie dokumentov týkajúcich sa vozidla a dopravy, ktoré sa vyžadujú vo vnútroštátnej a medzinárodnej ...

  2.7

  Poznanie technológií nakladania a vykladania tovaru a používania nakladacieho a vykladacieho zariadenia. ...

  2.8

  Základné vedomosti o predbežných opatreniach, ktoré sa musia podniknúť pri manipulácii a preprave nebezpečných ...

  2.9

  Vedomosti o zodpovednosti vodiča v súvislosti s prepravou osôb.

  2.10

  Poznanie dokumentov týkajúcich sa vozidla a cestujúcich, ktoré sa vyžadujú vo vnútroštátnej a medzinárodnej ...

  3.

  Skúsenosti v preprave tovaru a osôb

  3.1

  Praktické skúsenosti z jazdenia a manévrovania s vozidlom nad 7,5 t a z používania prípojného vozidla. ...

  3.2

  Praktické skúsenosti z jazdenia a manévrovania s autobusom alebo s autokarom.

  Príloha č. 4 k zákonu č. 280/2006 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Smernica Rady 76/914/EHS zo 16. decembra 1976 o minimálnej úrovni výcviku niektorých vodičov cestnej ...

  2.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/59/ES z 15. júla 2003 o základnej kvalifikácii a pravidelnom ...

  3.

  Smernica Rady 2006/103/ES z 20. novembra 2006, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska upravujú ...

  4.

  Smernica Rady 2013/22/EÚ z 13. mája 2013, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Chorvátskej republiky upravujú ...

Poznámky

 • 1)  Článok 1 ods. 2 písm. a) a ods. 3 nariadenia Rady (EHS) č. 3820/85 z 20. decembra 1985 o zosúlaďovaní ...
 • 2)  § 1 ods. 2 písm. a) až c) a § 6 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) ...
 • 2a)  § 40 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, ...
 • 2aa)  Zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. ...
 • 3)  § 10 a 25 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. ...
 • 3a)  Položka 77a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení ...
 • 3b)  § 8 zákona č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 3c)  Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 4)  § 3 zákona č. 93/2005 Z. z.
 • 5)  § 94 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 5a)  § 4 ods. 1 písm. b) zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 5aa)  Príloha č. 9 k vyhláške Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva ...
 • 5ab)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších ...
 • 5ac)  § 8 až 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 5ad)  § 11 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. v znení zákona č. 164/2008 Z. z. ...
 • 5ae)  Zákon Slovenskej Národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
 • 5b)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
 • 5c)  Zákon č. 387/2015 Z. z. o jednotnom informačnom systéme v cestnej doprave a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 5d)  § 10 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 6)  § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 93/2005 Z. z.
 • 7)  Článok 5 ods. 1 písm. b) a ods. 2 písm. c) nariadenia Rady (EHS) 3820/85 z 20. decembra 1985 o zosúlaďovaní ...
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore