Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70496
Dôvodové správy: 2218
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
08.12.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o rodičovskom príspevku 280/2002 účinný od 01.09.2009 do 31.12.2009


Platnosť od: 14.06.2002
Účinnosť od: 01.09.2009
Účinnosť do: 31.12.2009
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia, Rodičovské práva

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 280/2002 s účinnosťou od 01.09.2009 na základe 326/2009

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o rodičovskom príspevku

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

§ 1
Úvodné ustanovenia
(1)

Tento zákon upravuje poskytovanie rodičovského príspevku.

(2)

Rodičovský príspevok je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva rodičovi na zabezpečovanie riadnej ...

a)
do troch rokov veku dieťaťa,
b)
s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom1) do šiestich rokov veku dieťaťa alebo
c)
do šiestich rokov veku dieťaťa, ktoré je zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov ...
§ 2
Oprávnená osoba
(1)

Oprávnená osoba na uplatnenie nároku na rodičovský príspevok je

a)
rodič dieťaťa alebo
b)
osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov (ďalej len „rodič"). ...
(2)

Dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov podľa tohto zákona je osvojené dieťa, ...

(3)

Ak ide o starostlivosť o to isté dieťa, patrí rodičovský príspevok len jednému z rodičov, a to rodičovi ...

(4)

Ak je v rodine viac detí uvedených v § 3 ods. 1 písm. a), patrí pri starostlivosti o tieto deti rodičovský ...

Nárok na rodičovský príspevok
§ 3
(1)

Podmienky nároku na rodičovský príspevok sú:

a)
riadna starostlivosť rodiča aspoň o jedno dieťa
1.
do troch rokov veku dieťaťa,
2.
s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom1) do šiestich rokov veku dieťaťa alebo
3.
do šiestich rokov veku dieťaťa, ktoré je zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov ...
b)
trvalý pobyt3) alebo prechodný pobyt4) oprávnenej osoby na území Slovenskej republiky,
c)
trvalý pobyt3) alebo prechodný pobyt4) dieťaťa uvedeného v písmene a) na území Slovenskej republiky,
d)
nevykonávanie zárobkovej činnosti rodičom.
(2)

Riadna starostlivosť o dieťa podľa odseku 1 písm. a) je osobná starostlivosť poskytovaná dieťaťu rodičom ...

(3)

Podmienka riadnej starostlivosti o dieťa podľa odseku 1 písm. a) sa považuje za splnenú aj vtedy, ak

a)
dieťa je zo zdravotných dôvodov v ústavnej zdravotnej starostlivosti najviac 90 po sebe nasledujúcich ...
b)
dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom1) navštevuje najviac štyri hodiny denne materskú školu, ...
c)
dieťa navštevuje najviac štyri hodiny denne materskú školu alebo iné obdobné zariadenie, ak jeho rodičia ...
d)
rodič počas štúdia na strednej škole alebo na vysokej škole alebo počas vzdelávania a prípravy na vstup ...
e)
rodič počas práce vykonávanej na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru5c) zabezpečí ...
(4)

Podmienka nároku na rodičovský príspevok podľa odseku 1 písm. d) sa považuje za splnenú u rodiča, ktorý ...

§ 3a

Rodičovský príspevok sa neposkytuje ani jednému rodičovi, ak jeden z nich má nárok na materské5f) alebo ...

§ 4
Výška rodičovského príspevku
(1)

Rodičovský príspevok za kalendárny mesiac je 164,22 eura.

(2)

Ak rodič v období, keď sa stará o dieťa uvedené v § 3 ods. 1 písm. a) má nárok na materské,5f) ktorého ...

(3)

Zárobková činnosť podľa tohto zákona je činnosť, ktorá zakladá nárok na príjem zdaňovaný podľa osobitného ...

(4)

Sumu podľa odseku 1 ustanoví opatrenie, ktoré vydá Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej ...

§ 5
Konanie
(1)

Oprávnená osoba si môže uplatniť nárok na rodičovský príspevok podaním písomnej žiadosti. Žiadosť o ...

(2)

Oprávnená osoba si uplatňuje nárok na rodičovský príspevok na okresnom úrade príslušnom podľa miesta ...

(3)

Platiteľ vyplatí rodičovský príspevok oprávnenej osobe, ktorá si uplatní tento nárok podľa odsekov 1 ...

(4)

Na konanie o nároku na rodičovský príspevok sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní9) okrem ...

§ 6
Povinnosti oprávnenej osoby

Oprávnená osoba, ktorá si uplatňuje nárok na rodičovský príspevok, je povinná preukázať splnenie podmienok ...

§ 7
Výplata rodičovského príspevku
(1)

Platiteľ vyplatí rodičovský príspevok za celý kalendárny mesiac, aj keď podmienky nároku na tento príspevok ...

(2)

Platiteľ vypláca rodičovský príspevok mesačne pozadu, a to najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho ...

(3)

Platiteľ vyplatí rodičovský príspevok jednorazovo po skončení poskytovania materského,5f) ak rodičovský ...

(4)

Platiteľ poukazuje rodičovský príspevok oprávnenej osobe na účet v banke alebo v pobočke zahraničnej ...

(5)

Platiteľ rozhodne o zastavení výplaty rodičovského príspevku oprávnenej osobe začínajúc kalendárnym ...

(6)

Odvolanie proti rozhodnutiu o zastavení výplaty rodičovského príspevku nemá odkladný účinok.

(7)

Platiteľ obnoví výplatu rodičovského príspevku, ak oprávnená osoba preukáže, že zanikli dôvody, pre ...

(8)

Ak oprávnená osoba po uplatnení nároku na rodičovský príspevok zomrela a podmienky nároku na rodičovský ...

§ 8
Zvýšenie, zníženie, odňatie a vrátenie rodičovského príspevku
(1)

Ak nastala skutočnosť, ktorá má za následok zvýšenie rodičovského príspevku, platiteľ vyplatí rodičovský ...

(2)

Ak nastala skutočnosť, ktorá má za následok zníženie vyplácaného rodičovského príspevku, platiteľ vyplatí ...

(3)

Ak sa zmenia alebo zaniknú skutočnosti rozhodujúce na nárok na rodičovský príspevok alebo ak platiteľ ...

(4)

Ak platiteľ vyplácal rodičovský príspevok neprávom alebo vo vyššej sume, ako mal, hoci oprávnená osoba ...

(5)

Ak platiteľ vyplácal rodičovský príspevok v nižšej sume, ako mal, alebo ak sa rodičovský príspevok nevyplácal, ...

(6)

Ak oprávnená osoba svojím konaním spôsobila, že platiteľ vyplatil rodičovský príspevok neprávom alebo ...

(7)

Ak je oprávnená osoba povinná na základe vykonateľného rozhodnutia vrátiť sumy neprávom prijaté podľa ...

(8)

Rodičovský príspevok nemožno postihnúť výkonom rozhodnutia podľa osobitného predpisu.12)

§ 9
Zánik nároku
(1)

Nárok na rodičovský príspevok za kalendárny mesiac zaniká uplynutím jedného roka od posledného dňa v ...

(2)

Nárok na rodičovský príspevok zaniká smrťou oprávnenej osoby alebo dieťaťa uvedeného v § 3 ods. 1 písm. ...

(3)

Nárok na rodičovský príspevok sa nemôže postúpiť.

Súčinnosť a spolupráca pri poskytovaní rodičovského príspevku
§ 10

Orgány štátnej správy, obce, zdravotnícke zariadenia, školské zariadenia a ďalšie právnické osoby a ...

§ 11
(1)

Platiteľ môže navštíviť oprávnenú osobu v byte a je oprávnený požadovať od všetkých zúčastnených právnických ...

(2)

Platiteľ, ktorý plní úlohy ustanovené týmto zákonom, je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ...

Prechodné a záverečné ustanovenia
§ 12
(1)

Ak sa uplatňuje nárok na rodičovský príspevok za obdobie pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, posudzuje ...

(2)

Finančné prostriedky na výplatu rodičovského príspevku podľa odseku 1 poskytuje štát na osobitný účet ...

(3)

Rodičovský príspevok podľa tohto zákona sa za november 2002 prvýkrát vyplatí v decembri 2002.

(4)

Prvá úprava súm podľa § 4 ods. 5 sa vykoná k 1. septembru 2004.

(5)

Nárok na rodičovský príspevok popri poberaní peňažnej pomoci v materstve zaniká 1. januára 2003.

(6)

Nárok na rodičovský príspevok druhému rodičovi pri súbežnej starostlivosti obidvoch rodičov o to isté ...

(7)

Ak si nárok na rodičovský príspevok pri súbežnej starostlivosti obidvoch rodičov o to isté dieťa uplatnil ...

(8)

O žiadostiach o rodičovský príspevok podaných do 31. decembra 2008 sa rozhodne a priznaný príspevok ...

(9)

Ak rodič uplatňuje nárok na rodičovský príspevok po 31. decembri 2008 za obdobie pred 1. januárom 2009, ...

(10)

Rodičovi, ktorému bol priznaný rodičovský príspevok pred 1. januárom 2009 a vypláca sa aj po 31. decembri ...

§ 12a

Slová „okresný úrad“ vo všetkých tvaroch v celom texte zákona sa nahrádzajú slovami „úrad práce, sociálnych ...

§ 13

Zrušujú sa:

1.

zákon č. 382/1990 Zb. o rodičovskom príspevku v znení zákona č. 117/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej ...

2.

§ 49 ods. 1 písm. ch) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni ...

3.

§ 15 písm. a) pätnásty bod, § 16 písm. a) tretí bod, § 36 ods. 1 písm. b) piaty bod zákona Slovenskej ...

§ 14

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2002.

Rudolf Schuster v. r.Jozef Migaš v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky

 • 1)  § 5 a 6 zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o ...
 • 2)  § 45, 48, § 56 ods. 2 a § 103 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 2a)  § 49 zákona č. 36/2005 Z. z.
 • 3)  Zákon č. 135/1982 Zb. o hlásení a evidencii pobytu občanov v znení zákona č. 441/2001 Z. z.§ 3 až 7 ...
 • 4)  Zákon č. 48/2002 Z. z.
 • 4a)  § 2 zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného ...
 • 5)  § 2 ods. 3 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia ...
 • 5a)  § 44 až 47 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ...
 • 5b)  § 2 ods. 3 písm. d) zákona č. 561/2008 Z. z. o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení ...
 • 5c)  § 223 až 228a Zákonníka práce.
 • 5d)  § 58 ods. 2 písm. c) zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších ...
 • 5f)  Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.Zákon č. 328/2002 Z. z. o ...
 • 5g)  Zákon č. 561/2008 Z. z.
 • 6)  § 5 a § 6 ods. 1, 2 a 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. ...
 • 7)  § 5 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 8)  § 4 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky ...
 • 9)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 215/2002 Z. z.
 • 10)  Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 11)  § 276 až 302 Občianskeho súdneho poriadku.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. ...
 • 12)  § 317 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku.§ 78 ods. 5 zákona č. 71/1967 Zb.Zákon Národnej rady Slovenskej ...
 • 13)  § 168 Trestného zákona.
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore