Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71085
Dôvodové správy: 2414
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
03.07.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon , ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov 280/1999 účinný od 01.01.2002


Platnosť od: 09.11.1999
Účinnosť od: 01.01.2002
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Exekučné konanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD8 DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon , ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov 280/1999 účinný od 01.01.2002
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 280/1999 s účinnosťou od 01.01.2002

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti ...

1.

V § 4 sa za slovo „literárnej“ vkladá čiarka a slovo „umeleckej“.

2.

§ 8 znie:

„§ 8 (1) Štátny dohľad nad činnosťou komory a činnosťou exekútorov vykonáva Ministerstvo ...

3.

§ 9 znie:

„§ 9 Minister spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „minister“) a) vymenúva a odvoláva ...

4.

V § 10 odsek 1 znie:

„(1) Za exekútora možno vymenovať občana, a) ktorý je spôsobilý na právne úkony, b) ktorému ...

5.

V § 10 ods. 2 sa v prvej vete vypúšťa čiarka a slová „exekútorského kandidáta“.

6.

Za § 10 sa vkladá § 10a, ktorý znie:

„§ 10a Komora umožní vykonať odbornú skúšku do šiestich mesiacov odo dňa podania žiadosti ...

7.

§ 11 znie:

„§ 11 (1) Exekútora vymenuje do exekútorského úradu minister. Sídlo exekútorského úradu si ...

8.

V § 15 odsek 1 znie:

„(1)
Sídlo exekútorského úradu sa musí pri vymenovaní exekútora presne určiť.“.

9.

§ 16 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Ak komora v prípadoch uvedených v odseku 2 nepodá návrh na odvolanie exekútora do jedného ...

10.

V § 17 odsek 2 znie:

„(2)
Komora ustanoví zástupcu z exekútorov.“.

11.

V § 18 odsek 2 znie:

„(2)
Zástupca používa svoju pečiatku a pečatidlo.“.

12.

V § 18 sa vypúšťa odsek 3.

13.

§ 19 znie:

„§ 19 Komora ustanoví exekútorovi iného zástupcu, ak a) výkon exekútorského úradu ustanoveného ...

14.

V § 21 odsek 1 znie:

„(1) Komora zapíše do zoznamu koncipientov na návrh exekútora občana, a) ktorý je spôsobilý ...

15.

V § 23 ods. 1 sa vypúšťa písmeno g).

16.

§ 24 až 27 vrátane nadpisu nad § 24 sa vypúšťajú.

17.

§ 31 znie:

„§ 31 Ak oprávnený nezloží preddavok na odmenu exekútora a na náhradu jeho hotových výdavkov ...

18.

V § 34 ods. 3 sa za slovom „nehnuteľností“ vypúšťa čiarka a slová „daňový orgán“.

19.

§ 36 znie:

„§ 36 (1) Exekučné konanie sa začína na návrh. (2) Exekučné konanie sa začína dňom, v ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 4b a 4c znejú:

„4b) Napríklad Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej ...

20.

V § 39 odsek 2 znie:

„(2) K návrhu na vykonanie exekúcie oprávnený pripojí rovnopis rozhodnutia opatrený potvrdením ...

21.

V § 40 odsek 2 znie:

„(2) Ak oprávnený napriek výzve exekútora v určenej lehote neopraví alebo nedoplní návrh, ...

22.

V § 41 odsek 2 znie:

„(2) Podľa tohto zákona možno vykonať exekúciu aj na podklade iných vykonateľných rozhodnutí, ...

23.

§ 41 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Exekúciu na podklade notárskych zápisníc podľa odseku 2 možno vykonať zexekvovaním majetku, ...

24.

§ 42 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:

„(3) Potvrdenie o vykonateľnosti dohody, ktorej súdnu exekúciu zákon pripúšťa, vydáva orgán, ...

25.

§ 44 znie:

„§ 44 (1) Exekútor, ktorému bol doručený návrh oprávneného na vykonanie exekúcie, predloží ...

26.

§ 45 znie:

„§ 45 (1) Poveriť exekútora vykonaním exekúcie a konať ďalej ako exekučný súd je príslušný ...

27.

V § 46 odsek 3 znie:

„(3) Exekútor upustí od vykonania exekúcie, ak povinný splnil, čo mu ukladá rozhodnutie a uhradí ...

28.

§ 47 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Exekútor upovedomí o začatí exekúcie a oznámi jej skončenie aj Národnému úradu práce, ...

29.

V § 49 odsek 1 znie:

„(1) Upovedomenie o začatí exekúcie sa doručí oprávnenému a povinnému do vlastných rúk. ...

30.

V § 50 odseky 4 a 5 znejú:

„(4) Proti rozhodnutiu, ktorým sa vyhovelo námietkam, je prípustné odvolanie. (5) Ak je rozhodnutie, ...

31.

§ 51 znie:

„§ 51 Pred rozhodnutím o námietkach proti exekúcii vykonávanej na podklade exekučného titulu ...

32.

V § 52 ods. 1 sa za slovo „doručí“ vkladá slovo „právoplatné“.

33.

V § 54 ods. 2 sa na konci pripája táto veta:

„Proti rozhodnutiu o uložení pokuty je prípustné odvolanie.“.

34.

V § 56 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 2 až 4.

35.

V § 56 odsek 4 znie:

„(4)
Proti rozhodnutiu podľa odsekov 1 a 2 je prípustné odvolanie.“.

36.

V § 57 ods. 1 písmeno d) znie:

„d) exekúcia postihuje veci alebo práva, ktoré sú vylúčené z exekúcie alebo nepodliehajú ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:

„6a) Napríklad § 10 ods. 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových ...

37.

V § 58 odsek 4 znie:

„(4) Proti rozhodnutiam podľa § 57 ods. 1 písm. a), b), f) až h) je prípustné odvolanie.“. ...

38.

V § 59 sa vypúšťajú slová „alebo spísal notársku zápisnicu“.

39.

V § 60 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:

„d)
súd vydal poverenie pre iného exekútora (§ 57 ods. 2),“.

Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno e).

40.

Za § 61 sa vkladajú § 61a a 61b, ktoré vrátane nadpisu znejú:

„Rozsah exekúcie § 61a Exekúciou nemožno postihnúť majetok alebo práva, ktoré podľa tohto ...

41.

V § 79 odsek 1 znie:

„(1) Ak súd povolí odklad exekúcie podľa § 56 ods. 1, exekútor upovedomí o tom platiteľa mzdy ...

42.

V § 80 sa na konci pripája táto veta:

„Proti tomuto rozhodnutiu je odvolanie prípustné.“.

43.

V § 81 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:

„Výplatu zrazenej sumy oprávneným vykoná exekútor do siedmich dní odo dňa jej prijatia.“.

44.

V § 86 ods. 2 sa na konci pripája táto veta:

„Proti tomuto rozhodnutiu je odvolanie prípustné.“.

45.

V § 88 ods. 2 sa na konci pripája táto veta:

„Výplatu zrazenej sumy oprávnenému, ako aj vrátenie jej zvyšku povinnému vykoná exekútor do ...

46.

V § 95 ods. 1 písm. a) sa slovo „odpísala“ nahrádza slovom „zablokovala“.

47.

V § 96 ods. 1 sa pred slová „po uplynutí lehoty“ vkladajú slová „do siedmich dní“.

48.

§ 96 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Ak exekútor nevydá exekučný príkaz v lehote uvedenej v odseku 1, je povinný vydať príkaz ...

49.

V § 101 sa na konci pripája táto veta:

„Proti tomuto rozhodnutiu je odvolanie prípustné.“.

50.

V § 103 sa slová „ustanovenia § 95, 97, 98 a 99“ nahrádzajú slovami „ustanovenia § 95, 96 ...

51.

V § 110 ods. 2 sa na konci pripájajú slová „do siedmich dní od prijatia zrazenej sumy“.

52.

Za § 114 sa vkladá § 114a, ktorý znie:

„§ 114a Ak sa majú exekúciou postihnúť hnuteľné veci povinného, ktoré slúžia alebo súvisia ...

53.

V § 115 ods. 3 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa slová „a chovné zvieratá, ...

54.

§ 120 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5)
Spísať nemožno veci, ktoré už spísal iný exekútor.“.

55.

V § 121 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Vhodným zabezpečením hnuteľných vecí sa rozumie ...

56.

V § 122 sa na konci pripájajú tieto vety:

„O výške určenej ceny spísaných vecí musí byť povinný upovedomený. Povinný môže podať ...

57.

§ 131 znie:

„§ 131 Cenné papiere na meno, cenné papiere na doručiteľa a cenné papiere na rad, ktoré možno ...

58.

Za § 131 sa vkladá § 131a, ktorý znie:

„§ 131a (1) Exekúciu verejne obchodovateľných cenných papierov môže exekútor vykonať len ...

59.

V § 132 sa za slová „na základe“ vkladá slovo „osobitného“.

60.

§ 133 znie:

„§ 133 (1) Splnenie pohľadávky z cenných papierov vykoná exekútor úkonmi podľa osobitných ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie:

„13a) Napríklad zákon č. 600/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 191/1950 Zb. ...

61.

V § 135 ods. 2 sa slová „katastrálnemu úradu“ nahrádzajú slovami „okresnému úradu odboru ...

62.

V § 137 ods. 2 sa slová „katastrálnemu úradu“ nahrádzajú slovami „okresnému úradu odboru ...

63.

§ 138 znie:

„§ 138 Po vydaní exekučného príkazu exekútor zaobstará znalecký posudok na cenu nehnuteľnosti. ...

64.

V § 139 odsek 1 znie:

„(1) Znalecký posudok na cenu nehnuteľnosti musí obsahovať cenu zistenú podľa cenového predpisu ...

65.

V § 139 odsek 4 znie:

„(4) Znalecký posudok na cenu nehnuteľnosti exekútor doručí oprávnenému, povinnému, záložnému ...

66.

§ 139 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Osoby uvedené v odseku 4 môžu podať u exekútora námietky proti znaleckému posudku na cenu ...

67.

V § 140 ods. 2 sa v písmene c) vypúšťajú slová „ktorá je zároveň najnižším podaním,“. ...

68.

V § 140 ods. 2 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:

„e)
trhovú cenu nehnuteľnosti, ktorá je zároveň najnižším podaním,“.

Doterajšie písmená e) až l) sa označujú ako písmená f) až m).

69.

V § 142 odsek 2 znie:

„(2) Najnižšie podanie sa rovná trhovej cene nehnuteľnosti určenej v znaleckom posudku (§ 139 ...

70.

V § 143 ods. 2 prvá veta znie:

„Pre opätovnú dražbu platia ustanovenia o prvej dražbe s tým, že najnižšie podanie sa rovná ...

71.

V § 144 ods. 3 sa za slovo „zapisovateľ,“ vkladajú slová „znalec, ktorý vypracoval znalecký ...

72.

§ 145 znie:

„§ 145 (1) Ak sa pri dražbe neurobilo ani najnižšie podanie, exekútor nepokračuje v konaní. ...

73.

V § 147 ods. 1 sa slová „obvodného úradu“ nahrádzajú slovami „okresného úradu“.

74.

§ 148 znie:

„§ 148 (1) Udelenie príklepu podlieha schváleniu súdom (§ 45). Proti rozhodnutiu súdu o príklepe ...

75.

V § 157 odsek 1 znie:

„(1) Podľa výsledkov rozvrhového pojednávania sa z podstaty uspokojujú pohľadávky v tomto poradí: a) súdne ...

76.

V § 164 ods. 1 sa vypúšťa slovo „nie“.

77.

V § 165 ods. 1 sa za slovo „exekútor“ vkladajú slová „do siedmich dní“.

78.

§ 167 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Exekučné záložné právo na nehnuteľnosť zapísanú v katastri nehnuteľností nemožno ...

79.

V § 168 ods. 2 sa slová „katastrálnemu úradu“ nahrádzajú slovami „okresnému úradu odboru ...

80.

V § 168 ods. 3 sa slová „Katastrálny úrad“ nahrádzajú slovami „Okresný úrad odbor katastra ...

81.

§ 172 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Exekučné záložné právo na nehnuteľnosť nezapísanú v katastri nehnuteľností nemožno ...

82.

§ 186 až 188 vrátane nadpisu znejú:

„Odobratie veci alebo cenných papierov § 186 (1) Ak vykonateľné rozhodnutie ukladá, aby povinný ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 17a a 17b znejú:

„17a) § 22 ods. 1 a § 27 ods. 3 písm. a) zákona č. 600/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. 17b) § ...

83.

§ 193, 194, 195 a 198 sa vypúšťajú.

84.

V § 212 ods. 6 sa slovo „Volebné“ nahrádza slovom „Funkčné“.

85.

V § 213 ods. 2 sa slová „aspoň jedna tretina exekútorov alebo revízna komisia“ nahrádzajú ...

86.

V § 213 ods. 4 písm. a) sa za slovo „odvoláva“ vkladá slovo „volených“.

87.

V § 213 ods. 4 sa vypúšťa písmeno h).

Doterajšie písmeno i) sa označuje ako písmeno h).

88.

V § 214 ods. 1 sa vypúšťa písmeno d).

Doterajšie písmená e) až l) sa označujú ako písmená d) až k).

89.

V § 214 ods. 1 písm. d) sa vypúšťa slovo „kandidátov,“.

90.

V § 214 ods. 1 sa vypúšťa písmeno f).

Doterajšie písmená g) až k) sa označujú ako písmená f) až j).

91.

V § 214 ods. 1 sa za písmeno i) vkladá nové písmeno j), ktoré znie:

„j)
vyjadruje sa o návrhu právnych predpisov týkajúcich sa činnosti exekútorov,“.

Doterajšie písmeno j) sa označuje ako písmeno k).

92.

V § 214 odsek 2 znie:

„(2) Prezídium má jedenásť členov vrátane prezidenta komory; z nich deviatich volí a odvoláva ...

93.

V § 214 ods. 5 sa slová „v revíznej alebo v disciplinárnej komisii“ nahrádzajú slovami „v ...

94.

V § 218 ods. 3 písm. c) sa vypúšťa slovo „kandidátov,“.

95.

Nadpis desiatej časti znie:

„DESIATA ČASŤ VYBAVOVANIE SŤAŽNOSTÍ A DISCIPLINÁRNA ZODPOVEDNOSŤ SÚDNEHO EXEKÚTORA“. ...

96.

Za nadpis desiatej časti sa vkladajú § 218a, 218b a 218c, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„PRVÁ HLAVA VYBAVOVANIE SŤAŽNOSTÍ § 218a Podávanie sťažností (1) Fyzické osoby a právnické ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 17c znie:

„17c)
Zákon č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach.“.

97.

Nad § 219 sa vkladá nadpis, ktorý znie:

„DRUHÁ HLAVA
DISCIPLINÁRNA ZODPOVEDNOSŤ SÚDNEHO EXEKÚTORA“.

98.

V § 221 odsek 3 znie:

„(3) Za porušenie ustanovenia § 46 ods. 2 sa uloží disciplinárne opatrenie podľa odseku 2 písm. ...

99.

V § 223 ods. 2 sa slová „do troch mesiacov“ nahrádzajú slovami „do jedného roka“.

100.

V § 225 sa doterajší text označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Disciplinárna komisia rozhodne o disciplinárnej zodpovednosti exekútora najneskôr do jedného ...

101.

V § 228 odsek 2 znie:

„(2) O odvolaní rozhoduje odvolacia disciplinárna komisia, ktorú na tento účel vymenuje minister. ...

102.

V § 228 ods. 3 sa slová „Prezídium komory“ nahrádzajú slovami „Odvolacia disciplinárna komisia“. ...

103.

V § 228 ods. 4 sa slová „prezídia komory“ nahrádzajú slovami „odvolacej disciplinárnej komisie“. ...

104.

§ 230 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:

„(3) Ustanovenie § 15 sa do 31. decembra 1999 nevzťahuje na exekútorské úrady, ktoré boli zriadené ...

105.

V § 232 sa na konci pripája táto veta:

„Súd postúpi vec písomne exekútorovi, pričom účinky pôvodného návrhu zostávajú zachované.“. ...

106.

Za § 233 sa vkladajú § 234 a 235, ktoré znejú:

„§ 234 Exekútorskí kandidáti sa stávajú dňom účinnosti tohto zákona exekútorskými koncipientmi. ...

Čl. II

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ...

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; účinnosť § 235 sa skončí 31. decembra 2001. ...

Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore