Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 469/2003 Z. z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 279/2007 účinný od 01.07.2007

Platnosť od: 21.06.2007
Účinnosť od: 01.07.2007
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Správne poplatky, Štátna hospodárska politika, Priemyselné právo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUD5DS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 469/2003 Z. z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 279/2007 účinný od 01.07.2007
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 279/2007 s účinnosťou od 01.07.2007
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 469/2003 Z. z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 469/2003 Z. z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov a o ...

1.

V § 1 sa za slovami „zemepisného označenia výrobku“ nahrádza spojka „a“ čiarkou a na konci ...

2.

V § 2 sa vypúšťa odsek 2.

Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.

3.

V § 3 sa vypúšťajú slová „a súvisiacich predpisov.1)“

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 sa vypúšťa.

4.

V § 14 ods. 3 písm. c) sa vypúšťajú slová „alebo, ak ide o poľnohospodársky výrobok alebo ...

5.

V § 14 ods. 3 sa vypúšťa písmeno d).

Doterajšie písmená e) a f) sa označujú ako písmená d) a e).

6.

Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:

„5) Zákon č. 344/2004 Z. z. o patentových zástupcoch, o zmene zákona č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch ...

7.

V § 15 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e) opis spôsobu získania výrobku, prípadne opis originálnych a nemenných miestnych spôsobov ...

8.

V § 15 ods. 2 slovo „bydlisko“ sa nahrádza slovami „trvalý pobyt“.

9.

§ 16 sa vypúšťa.

10.

V § 17 ods. 1 písm. b) sa slová „až 16“ nahrádzajú slovami „a 15“.

11.

§ 17 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Úrad môže vyzvať prihlasovateľa, aby predložil doklad príslušného kontrolného orgánu,5a) ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:

„5a) Napríklad § 40 zákona č. 182/2005 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve, zákon Národnej ...

12.

V § 18 sa vypúšťa odsek 2.

Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.

13.

V § 19 v nadpise sa vypúšťajú slová „a špecifikácie poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny“. ...

14.

V § 19 sa vypúšťajú slová „alebo špecifikácie poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny“. ...

15.

§ 20 a 21 znejú:

„§ 20 (1) Každý môže požiadať príslušné kontrolné orgány5a) o vydanie dokladu alebo iného ...

16.

V § 22 ods. 3 sa vypúšťa druhá veta.

17.

V § 24 ods. 2 sa za slovo „môže“ vkladajú slová „po uplynutí tejto lehoty“ a za slovo ...

18.

V § 24 sa vypúšťa odsek 3.

Doterajšie odseky 4 až 7 sa označujú ako odseky 3 až 6.

19.

V § 24 ods. 3 sa na konci vety pripájajú tieto slová: „a lehoty na vyjadrenie sa žiadateľa k ...

20.

V § 24 ods. 4 sa vypúšťajú slová „alebo odseku 4“.

21.

V § 25 ods. 4 písm. b) sa číslo „4“ nahrádza číslom „3“.

22.

V § 25 ods. 4 písm. d) sa za slovo „podľa“ vkladajú slová „§ 33 ods. 1 a“.

23.

V § 27 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Pri rozhodovaní o rozklade je úrad viazaný jeho rozsahom; to neplatí a) vo veciach, v ktorých ...

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.

24.

§ 28 vrátane nadpisu znie:

„§ 28 Nazeranie do spisu a sprístupnenie údajov (1) Účastníci konania majú právo nazerať ...

25.

V § 29 ods. 1 písmená j) a k) znejú:

„j) opis vlastností alebo kvalitatívnych znakov výrobku, ktoré sú dané príslušným zemepisným ...

26.

§ 32 a 33 znejú:

„§ 32 (1) Osoby podľa § 14, ktoré majú na území Slovenskej republiky trvalý pobyt alebo sídlo, ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 7, 7a, 7b, 7c a 8 znejú:

„7) Nariadenie Rady (ES) č. 510/2006 z 20. marca 2006 o ochrane zemepisných označení a označení ...

27.

Za § 33 sa vkladajú § 33a a 33b, ktoré vrátane nadpisu pod § 33b znejú:

„§ 33a (1) Ak je žiadosť odôvodnená a spĺňa ustanovené náležitosti a označenie nie je súčasťou ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:

„8a) Čl. 5 ods. 6 nariadenia Rady (ES) č. 510/2006.“.

28.

Nadpis nad § 34 znie:

„Námietky proti žiadosti o zápis označenia pôvodu alebo zemepisného označenia iného členského ...

29.

§ 34 až 36 vrátane nadpisu pod § 36 znejú:

„§ 34 (1) Namietateľ môže na úrade, alebo úrad z vlastného podnetu podať riadne odôvodnené ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 8b znie:

„8b) Čl. 7 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 510/2006.“.

30.

Za § 36 sa vkladá § 36a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 36a Zrušenie zápisu Fyzická osoba a právnická osoba, ktorá preukáže oprávnený záujem ...

31.

V § 37 ods. 1 a 2 sa slovo „bydlisko“ nahrádza slovami „trvalý pobyt“.

32.

V § 37 ods. 2 sa za slová „zemepisných označeniach“ vkladajú slová „pred úradom“.

33.

V § 37 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Ustanovenie odseku 2 sa nevzťahuje na účastníkov konania, ktorými sú občania členského ...

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.

Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona ...

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2007.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore