Články k predpisu 278/1993

Novela Exekučného poriadku vo vzťahu k nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky PL. ÚS 111/2011-61 zo 4. júla 2012

Abstrakt
Cieľom návrhu zákona je reagovať na nález Ústavného súdu Slovenskej republiky PL. ÚS 111/2011-61 zo 4. júla 2012, ktorý bol publikovaný 31. júla 2012 v Zbierke zákonov pod číslom 217/2012 (ďalej len „nález“). Vo výroku nálezu bolo vyslovené, že § 18a ods. 1 v časti slov „výkon rozhodnutia“ zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení zákona č. 72/1999 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1996 Z. z. a ktorým sa dopĺňa zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov, a § 12 ods. 7 zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nie sú v súlade s čl. 1 ods. 1, čl. 12 ods. 2, čl. 20 ods. 1 a čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a čl. 1 Dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
80%
výkon rozhodnutia na majetok štátu
Priradené k predpisu:
278/1993 paragrafy: 18a


Vydané: 08.08.2012
Autor: Mgr., Igor Šumichrast
Zdroj: Učená právnická spoločnosť


Zobraziť všetky články autora Mgr., Igor Šumichrast
MENU
Hore