Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 273/2007 účinný od 01.07.2007

Platnosť od: 20.06.2007
Účinnosť od: 01.07.2007
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Občianske súdne konanie, Súdne poplatky

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUD124DS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 273/2007 účinný od 01.07.2007
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 273/2007 s účinnosťou od 01.07.2007
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení zákona č. 36/1967 Zb., zákona č. 158/1969 ...

1.

§ 16 znie:

„§ 16 (1) Súd predloží vec nadriadenému súdu s vyjadrením sudcu na rozhodnutie o námietke ...

2.

§ 21 znie:

„§ 21 (1) Za právnickú osobu koná štatutárny orgán alebo zamestnanec (člen), ktorý preukáže, ...

3.

V § 26 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) Právnická osoba založená podľa osobitného zákona3a) na účel výkonu advokácie môže ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:

„3a) § 14 a 15 zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 ...

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.

4.

V § 35 ods. 1 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

„c) ak ide o nečinnosť orgánu verejnej správy v prípadoch, v ktorých sa nevyhovelo upozorneniu ...

Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno d).

5.

V § 35 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e) na uloženie ochrannej výchovy osobe, ktorá pre nedostatok veku nie je trestne zodpovedná a ...

6.

V § 35 ods. 2 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:

„d)
vo veciach výchovy maloletých,“.

Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená e) a f).

7.

Doterajší text § 45 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Údaje uvedené na potvrdení o doručení písomnosti (ďalej len „doručenka”) sa považujú ...

8.

§ 49 znie:

„§ 49 (1) Ak má účastník zástupcu s plnomocenstvom pre celé konanie, doručuje sa písomnosť ...

9.

V § 53 ods. 1 sa slová „súd uloží“ nahrádzajú slovami „súd môže uložiť“.

10.

V § 53 ods. 2 sa slová „súd uloží“ nahrádzajú slovami „súd môže uložiť“.

11.

§ 53 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Uloženú poriadkovú pokutu môže súd dodatočne, a to i po skončení konania odpustiť, ...

12.

V § 88 sa odsek 1 dopĺňa písmenom o), ktoré znie:

„o) v ktorého obvode má žalobca bydlisko, ak ide o konanie vo veciach ochrany osobnosti.“. ...

13.

§ 105 znie:

„§ 105 (1) Súd skúma miestnu príslušnosť iba podľa § 88. Ak však navrhovateľ vystupuje v ...

14.

V § 126 ods. 2 sa na konci prvej vety bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie:

„13a) § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej ...

15.

§ 151 znie:

„§ 151 (1) O povinnosti nahradiť trovy konania rozhoduje súd na návrh spravidla v rozhodnutí, ...

16.

V § 170 ods. 1 sa slová „Súd je viazaný uznesením“ nahrádzajú slovami „Ak tento zákon ...

17.

V § 180a ods. 6 sa za slová „rozhodne súd“ vkladá slovo „rozsudkom“.

18.

§ 209 znie:

„§ 209 (1) Súd prvého stupňa uznesením vyzve toho, kto podal odvolanie neobsahujúce náležitosti ...

19.

Za § 209 sa vkladá § 209a, ktorý znie:

„§ 209a (1) Ak nejde o prípad uvedený v § 209 ods. 1 druhej vete, doručí súd prvého stupňa ...

20.

V § 211 odsek 1 znie:

„(1) Ak súd prvého stupňa nesprávne postupoval podľa § 209 ods. 1, odvolací súd sám vyzve ...

21.

V § 211 sa vypúšťa odsek 2. Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.

22.

§ 214 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:

„(3) Pojednávanie netreba nariaďovať ani vtedy, ak je rozsudok súdu prvého stupňa napadnutý ...

23.

V § 221 sa odsek 1 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

„i) sa rozhodlo bez návrhu, nejde o rozhodnutie vo veci samej a dôvody, pre ktoré bolo vydané, ...

24.

§ 224 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Ak odvolací súd rozhoduje o odvolaní proti rozhodnutiu vo veci samej, ktorým nebolo rozhodnuté ...

25.

V § 246c tretej vete sa vypúšťajú slová „, ak nie je ustanovené inak v § 250s ods. 2“.

26.

V § 250b ods. 5 sa vypúšťajú slová „najneskôr však do jedného roka od právoplatnosti rozhodnutia ...

27.

§ 250f sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Súd môže rozhodnúť o žalobe bez pojednávania rozsudkom aj vtedy, ak zruší napadnuté ...

28.

V § 250j ods. 2 písm. d) sa vypúšťajú slová „alebo rozhodnutie je nepreskúmateľné pre neúplnosť ...

29.

V § 250ja sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Odvolací súd rozhodne o odvolaní spravidla bez pojednávania, ak to nie je v rozpore s verejným ...

Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 4 až 7.

30.

V § 250s ods. 1 druhej vete sa vypúšťajú slová „okrem prípadov podľa odseku 2“.

31.

V § 250s sa vypúšťa odsek 2. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.

32.

V § 250t sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Prokurátor môže podať návrh podľa odseku 1, ak orgán verejnej správy je v konaní nečinný ...

Doterajšie odseky 2 až 7 sa označujú ako odseky 3 až 8.

33.

V § 250zf ods. 4 sa slová „nie je prípustný opravný prostriedok“ nahrádzajú slovami „je ...

34.

V § 352b odsek 1 znie:

„(1) Súd na základe žiadosti vydá osvedčenie o európskom exekučnom titule, ako aj iné osvedčenia ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 40 znie:

„40) Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004, ktorým sa vytvára exekučný ...

35.

V § 352b ods. 2 sa slová „podľa osobitného predpisu40)“ nahrádzajú slovami „, ako aj iných ...

36.

Za § 372n sa vkladá § 372o, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 372o Prechodné ustanovenia účinné od 1. júla 2007 (1) Ustanovenia tohto zákona sa použijú ...

37.

V § 374 ods. 1 sa za slová „výkone rozhodnutí,“ vkladajú slová „náležitosti doručenky ...

38.

V § 374 odsek 3 znie:

„(3) Proti rozhodnutiu súdneho úradníka alebo justičného čakateľa je vždy prípustné odvolanie. ...

Čl. II

Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra ...

1.

§ 4 ods. 1 sa dopĺňa písmenom k), ktoré znie:

„k) náhrady škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím orgánu verejnej moci alebo jeho nesprávnym ...

2.

V § 4 ods. 2 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: „ako aj v konaní o jeho zvýšení,“. ...

3.

V § 4 ods. 2 písm. k) sa slová „vojaci základnej služby, náhradnej služby a zdokonaľovacej ...

4.

V § 4 ods. 2 písm. k) sa vypúšťajú slová „a odvedenci v konaní o zaradenie do evidencie osôb ...

5.

V poznámke pod čiarou k odkazu 3d sa citácia „§ 94 zákona č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe. ...

6.

V § 4 sa odsek 2 dopĺňa písmenom z), ktoré znie:

„z) navrhovateľ v konaní podľa § 5 ods. 5 zákona č. 503/2003 Z. z. o navrátení vlastníctva ...

7.

V § 4 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo exekúcii“.

8.

V § 6 ods. 2 sa za slová „odvolacom konaní“ vkladajú slová „vo veci samej“.

9.

V § 9 ods. 1 sa číslica „10 000“ nahrádza číslicou „25 000“.

10.

V § 9 odsek 3 znie:

„(3) V odvolacom konaní sa poplatok platí na účet súdu, proti rozhodnutiu ktorého odvolanie ...

11.

V § 10 odsek 1 znie:

„(1) Ak nebol zaplatený poplatok splatný podaním návrhu na začatie konania alebo dovolania, prvostupňový ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 5a a 5b znejú:

„5a) § 55 až 58 Občianskeho súdneho poriadku. 5b) Napríklad § 115a Občianskeho súdneho poriadku.“. ...

12.

V § 10 ods. 2 sa slovo „súd“ nahrádza slovami „prvostupňový súd“.

13.

V § 10 ods. 3 sa slová „Príslušný súd“ nahrádzajú slovami „Prvostupňový súd“.

14.

V § 10 ods. 3 druhej vete sa slová „Súd prvého stupňa“ nahrádzajú slovami „Prvostupňový ...

15.

V § 10 ods. 4 prvá veta znie: „Ak ide o návrh na vykonanie poplatkového úkonu orgánmi štátnej ...

16.

Slovo „súd“ sa v celom texte § 10 ods. 5 nahrádza slovami „prvostupňový súd“.

17.

V § 11 ods. 1 na konci tretej vety sa bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: ...

18.

V § 11 odsek 3 znie:

„(3) Poplatok splatný podaním návrhu na začatie konania, podaním odvolania alebo dovolania sa ...

19.

V § 11 odsek 7 znie:

„(7) Ak konanie skončia účastníci schválením súdneho zmieru do začiatku pojednávania vo veci ...

20.

V § 12 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Vo veciach poplatkov za konanie na odvolacom súde ...

21.

Doterajší text § 14 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Na počítanie lehôt podľa tohto zákona sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku.“. ...

22.

Za § 18 sa vkladá § 18a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 18a Prechodné ustanovenia účinné od 1. júla 2007 (1) Z poplatkových úkonov navrhnutých ...

23.

V prílohe v spoločných poznámkach k položkám 1 a 2 prvý bod znie:

„1. Z návrhu na začatie konania o určenie, či tu právny vzťah alebo právo je, alebo nie je, ...

24.

V prílohe v spoločných poznámkach k položkám 1 a 2 sa v treťom bode vkladá nová prvá veta, ...

25.

V prílohe položke 6 písmeno b) znie:

„b) Za vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov z predmetu konania, ak sa konanie ...

26.

V prílohe sa vypúšťa položka 7a.

27.

V prílohe položky 7b a 7c znejú:

„Položka 7b Z návrhu na začatie konania a) na ochranu osobnosti, bez návrhu na náhradu nemajetkovej ...

28.

V prílohe položka 8 znie:

„Položka 8 a) Za konanie o určení výživného medzi manželmi a o príspevku na výživu rozvedeného ...

29.

V prílohe položke 10 písmeno a) znie:

„a) Z návrhu na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia orgánu verejnej správy na základe žaloby 2 ...

30.

V prílohe položke 10 sa vypúšťa písmeno e).

31.

V prílohe sa poznámka k položke 13 dopĺňa vetou: „V odvolacom konaní sa poplatky podľa tejto ...

32.

V prílohe položke 16 sa v spoločnej poznámke za slová „k položkám 1,“ vkladá číslica „2,“. ...

33.

V prílohe sa za položku 20 vkladá položka 20a, ktorá znie:

„Položka 20a Za vyhotovenie rovnopisu podaní a ich príloh, ktoré vytvoria súdny spis, a rovnopisu ...

Čl. III

Zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení zákona č. 158/1969 ...

Doterajší text § 41a sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Slovenský súd je príslušný rozhodnúť o osvojení aj vtedy, ak v čase jeho rozhodovania ...

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2007.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore