Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 72012
Dôvodové správy: 2581
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
13.04.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 273/2007 účinný od 01.07.2007


Platnosť od: 20.06.2007
Účinnosť od: 01.07.2007
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Občianske súdne konanie, Súdne poplatky

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD359 DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 273/2007 účinný od 01.07.2007
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 273/2007 s účinnosťou od 01.07.2007

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení zákona č. 36/1967 Zb., zákona č. 158/1969 ...

1.

§ 16 znie:

„§ 16 (1) Súd predloží vec nadriadenému súdu s vyjadrením sudcu na rozhodnutie o námietke ...

2.

§ 21 znie:

„§ 21 (1) Za právnickú osobu koná štatutárny orgán alebo zamestnanec (člen), ktorý preukáže, ...

3.

V § 26 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) Právnická osoba založená podľa osobitného zákona3a) na účel výkonu advokácie môže ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:

„3a) § 14 a 15 zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 ...

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.

4.

V § 35 ods. 1 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

„c) ak ide o nečinnosť orgánu verejnej správy v prípadoch, v ktorých sa nevyhovelo upozorneniu ...

Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno d).

5.

V § 35 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e) na uloženie ochrannej výchovy osobe, ktorá pre nedostatok veku nie je trestne zodpovedná a ...

6.

V § 35 ods. 2 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:

„d)
vo veciach výchovy maloletých,“.

Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená e) a f).

7.

Doterajší text § 45 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Údaje uvedené na potvrdení o doručení písomnosti (ďalej len „doručenka”) sa považujú ...

8.

§ 49 znie:

„§ 49 (1) Ak má účastník zástupcu s plnomocenstvom pre celé konanie, doručuje sa písomnosť ...

9.

V § 53 ods. 1 sa slová „súd uloží“ nahrádzajú slovami „súd môže uložiť“.

10.

V § 53 ods. 2 sa slová „súd uloží“ nahrádzajú slovami „súd môže uložiť“.

11.

§ 53 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Uloženú poriadkovú pokutu môže súd dodatočne, a to i po skončení konania odpustiť, ...

12.

V § 88 sa odsek 1 dopĺňa písmenom o), ktoré znie:

„o) v ktorého obvode má žalobca bydlisko, ak ide o konanie vo veciach ochrany osobnosti.“. ...

13.

§ 105 znie:

„§ 105 (1) Súd skúma miestnu príslušnosť iba podľa § 88. Ak však navrhovateľ vystupuje v ...

14.

V § 126 ods. 2 sa na konci prvej vety bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie:

„13a) § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej ...

15.

§ 151 znie:

„§ 151 (1) O povinnosti nahradiť trovy konania rozhoduje súd na návrh spravidla v rozhodnutí, ...

16.

V § 170 ods. 1 sa slová „Súd je viazaný uznesením“ nahrádzajú slovami „Ak tento zákon ...

17.

V § 180a ods. 6 sa za slová „rozhodne súd“ vkladá slovo „rozsudkom“.

18.

§ 209 znie:

„§ 209 (1) Súd prvého stupňa uznesením vyzve toho, kto podal odvolanie neobsahujúce náležitosti ...

19.

Za § 209 sa vkladá § 209a, ktorý znie:

„§ 209a (1) Ak nejde o prípad uvedený v § 209 ods. 1 druhej vete, doručí súd prvého stupňa ...

20.

V § 211 odsek 1 znie:

„(1) Ak súd prvého stupňa nesprávne postupoval podľa § 209 ods. 1, odvolací súd sám vyzve ...

21.

V § 211 sa vypúšťa odsek 2. Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.

22.

§ 214 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:

„(3) Pojednávanie netreba nariaďovať ani vtedy, ak je rozsudok súdu prvého stupňa napadnutý ...

23.

V § 221 sa odsek 1 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

„i) sa rozhodlo bez návrhu, nejde o rozhodnutie vo veci samej a dôvody, pre ktoré bolo vydané, ...

24.

§ 224 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Ak odvolací súd rozhoduje o odvolaní proti rozhodnutiu vo veci samej, ktorým nebolo rozhodnuté ...

25.

V § 246c tretej vete sa vypúšťajú slová „, ak nie je ustanovené inak v § 250s ods. 2“.

26.

V § 250b ods. 5 sa vypúšťajú slová „najneskôr však do jedného roka od právoplatnosti rozhodnutia ...

27.

§ 250f sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Súd môže rozhodnúť o žalobe bez pojednávania rozsudkom aj vtedy, ak zruší napadnuté ...

28.

V § 250j ods. 2 písm. d) sa vypúšťajú slová „alebo rozhodnutie je nepreskúmateľné pre neúplnosť ...

29.

V § 250ja sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Odvolací súd rozhodne o odvolaní spravidla bez pojednávania, ak to nie je v rozpore s verejným ...

Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 4 až 7.

30.

V § 250s ods. 1 druhej vete sa vypúšťajú slová „okrem prípadov podľa odseku 2“.

31.

V § 250s sa vypúšťa odsek 2. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.

32.

V § 250t sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Prokurátor môže podať návrh podľa odseku 1, ak orgán verejnej správy je v konaní nečinný ...

Doterajšie odseky 2 až 7 sa označujú ako odseky 3 až 8.

33.

V § 250zf ods. 4 sa slová „nie je prípustný opravný prostriedok“ nahrádzajú slovami „je ...

34.

V § 352b odsek 1 znie:

„(1) Súd na základe žiadosti vydá osvedčenie o európskom exekučnom titule, ako aj iné osvedčenia ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 40 znie:

„40) Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004, ktorým sa vytvára exekučný ...

35.

V § 352b ods. 2 sa slová „podľa osobitného predpisu40)“ nahrádzajú slovami „, ako aj iných ...

36.

Za § 372n sa vkladá § 372o, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 372o Prechodné ustanovenia účinné od 1. júla 2007 (1) Ustanovenia tohto zákona sa použijú ...

37.

V § 374 ods. 1 sa za slová „výkone rozhodnutí,“ vkladajú slová „náležitosti doručenky ...

38.

V § 374 odsek 3 znie:

„(3) Proti rozhodnutiu súdneho úradníka alebo justičného čakateľa je vždy prípustné odvolanie. ...

Čl. II

Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra ...

1.

§ 4 ods. 1 sa dopĺňa písmenom k), ktoré znie:

„k) náhrady škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím orgánu verejnej moci alebo jeho nesprávnym ...

2.

V § 4 ods. 2 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: „ako aj v konaní o jeho zvýšení,“. ...

3.

V § 4 ods. 2 písm. k) sa slová „vojaci základnej služby, náhradnej služby a zdokonaľovacej ...

4.

V § 4 ods. 2 písm. k) sa vypúšťajú slová „a odvedenci v konaní o zaradenie do evidencie osôb ...

5.

V poznámke pod čiarou k odkazu 3d sa citácia „§ 94 zákona č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe. ...

6.

V § 4 sa odsek 2 dopĺňa písmenom z), ktoré znie:

„z) navrhovateľ v konaní podľa § 5 ods. 5 zákona č. 503/2003 Z. z. o navrátení vlastníctva ...

7.

V § 4 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo exekúcii“.

8.

V § 6 ods. 2 sa za slová „odvolacom konaní“ vkladajú slová „vo veci samej“.

9.

V § 9 ods. 1 sa číslica „10 000“ nahrádza číslicou „25 000“.

10.

V § 9 odsek 3 znie:

„(3) V odvolacom konaní sa poplatok platí na účet súdu, proti rozhodnutiu ktorého odvolanie ...

11.

V § 10 odsek 1 znie:

„(1) Ak nebol zaplatený poplatok splatný podaním návrhu na začatie konania alebo dovolania, prvostupňový ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 5a a 5b znejú:

„5a) § 55 až 58 Občianskeho súdneho poriadku. 5b) Napríklad § 115a Občianskeho súdneho poriadku.“. ...

12.

V § 10 ods. 2 sa slovo „súd“ nahrádza slovami „prvostupňový súd“.

13.

V § 10 ods. 3 sa slová „Príslušný súd“ nahrádzajú slovami „Prvostupňový súd“.

14.

V § 10 ods. 3 druhej vete sa slová „Súd prvého stupňa“ nahrádzajú slovami „Prvostupňový ...

15.

V § 10 ods. 4 prvá veta znie: „Ak ide o návrh na vykonanie poplatkového úkonu orgánmi štátnej ...

16.

Slovo „súd“ sa v celom texte § 10 ods. 5 nahrádza slovami „prvostupňový súd“.

17.

V § 11 ods. 1 na konci tretej vety sa bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: ...

18.

V § 11 odsek 3 znie:

„(3) Poplatok splatný podaním návrhu na začatie konania, podaním odvolania alebo dovolania sa ...

19.

V § 11 odsek 7 znie:

„(7) Ak konanie skončia účastníci schválením súdneho zmieru do začiatku pojednávania vo veci ...

20.

V § 12 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Vo veciach poplatkov za konanie na odvolacom súde ...

21.

Doterajší text § 14 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Na počítanie lehôt podľa tohto zákona sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku.“. ...

22.

Za § 18 sa vkladá § 18a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 18a Prechodné ustanovenia účinné od 1. júla 2007 (1) Z poplatkových úkonov navrhnutých ...

23.

V prílohe v spoločných poznámkach k položkám 1 a 2 prvý bod znie:

„1. Z návrhu na začatie konania o určenie, či tu právny vzťah alebo právo je, alebo nie je, ...

24.

V prílohe v spoločných poznámkach k položkám 1 a 2 sa v treťom bode vkladá nová prvá veta, ...

25.

V prílohe položke 6 písmeno b) znie:

„b) Za vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov z predmetu konania, ak sa konanie ...

26.

V prílohe sa vypúšťa položka 7a.

27.

V prílohe položky 7b a 7c znejú:

„Položka 7b Z návrhu na začatie konania a) na ochranu osobnosti, bez návrhu na náhradu nemajetkovej ...

28.

V prílohe položka 8 znie:

„Položka 8 a) Za konanie o určení výživného medzi manželmi a o príspevku na výživu rozvedeného ...

29.

V prílohe položke 10 písmeno a) znie:

„a) Z návrhu na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia orgánu verejnej správy na základe žaloby 2 ...

30.

V prílohe položke 10 sa vypúšťa písmeno e).

31.

V prílohe sa poznámka k položke 13 dopĺňa vetou: „V odvolacom konaní sa poplatky podľa tejto ...

32.

V prílohe položke 16 sa v spoločnej poznámke za slová „k položkám 1,“ vkladá číslica „2,“. ...

33.

V prílohe sa za položku 20 vkladá položka 20a, ktorá znie:

„Položka 20a Za vyhotovenie rovnopisu podaní a ich príloh, ktoré vytvoria súdny spis, a rovnopisu ...

Čl. III

Zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení zákona č. 158/1969 ...

Doterajší text § 41a sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Slovenský súd je príslušný rozhodnúť o osvojení aj vtedy, ak v čase jeho rozhodovania ...

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2007.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore