Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71096
Dôvodové správy: 2416
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
11.07.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 270/2018 účinný od 26.09.2019


Platnosť od: 26.09.2018
Účinnosť od: 26.09.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Zdravotnícke zariadenia, Vysoké a vyššie školstvo, Rozpočtové a príspevkové organizácie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST5 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 270/2018 účinný od 26.09.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 270/2018 s účinnosťou od 26.09.2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

1.

Slovo „ministerstvo“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona okrem § 2a ods. 1, § 20 ods. ...

2.

V § 2 ods. 4 druhej vete sa slová „študijných programoch podľa § 54 aj inštitúcie, ktoré ...

3.

V § 2 odsek 5 znie:

„(5) Vysoké školy poskytujú, organizujú a zabezpečujú vysokoškolské vzdelávanie v rámci ...

4.

V § 2 sa vypúšťajú odseky 13 až 16.

Doterajší odsek 17 sa označuje ako odsek 13.

5.

V § 2a odsek 1 znie:

„(1) Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo ...

6.

V § 2a ods. 4 sa slová „nevysokoškolská inštitúcia“ nahrádzajú slovami „externá vzdelávacia ...

7.

V § 5 ods. 1 druhej vete sa za slovom „názov“ vypúšťa čiarka a slová „začlenenie (§ 2 ...

8.

V § 5 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Ak boli zrušené všetky študijné programy vysokej ...

9.

V § 5 ods. 5 sa slová „(ďalej len „minister“)“ nahrádzajú slovami „(ďalej len „minister ...

10.

V § 8 ods. 6 písm. i) a ods. 9 prvej vete sa slová „[§ 15 ods. 1 písm. f)]“ nahrádzajú slovami ...

11.

V § 8 ods. 9 celom texte sa za slovo „obdobia“ vkladá slovo „členov“.

12.

V § 9 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „po predchádzajúcom vyjadrení Akreditačnej komisie ...

13.

V § 9 ods. 1 písm. b) sa slová „§ 15 ods. 1 písm. a) až e) a i) až k)“ nahrádzajú slovami ...

14.

V § 9 ods. 1 písmeno l) znie:

„l) vyjadruje sa na návrh rektora k vnútornému predpisu podľa § 15 ods. 1 písm. b) pred jeho ...

15.

V § 9 ods. 3 prvej vete sa slová „h), j,) k) a m)“ nahrádzajú slovami „i), k) a m)“.

16.

V § 10 odsek 7 znie:

„(7) Rektor udeľuje na základe rozhodnutia vedeckej rady verejnej vysokej školy podľa § 12 ods. ...

17.

V § 10 ods. 8 sa vypúšťajú slová „[§ 12 ods. 1 písm. g)]“ a na konci sa pripája táto veta: ...

18.

V § 12 ods. 1 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

„b) schvaľuje na návrh rektora vnútorný predpis podľa § 15 ods. 1 písm. b) po jeho prerokovaní ...

Doterajšie písmená b) až o) sa označujú ako písmená c) až p).

19.

V § 12 ods. 1 sa vypúšťa písmeno d).

Doterajšie písmená e) až p) sa označujú ako písmená d) až o).

20.

V § 12 ods. 1 písmená e) až g) znejú:

„e) schvaľuje kritériá na získanie titulu docent a kritériá na získanie titulu profesor, f) prerokúva ...

21.

V § 14 ods. 1 tretej vete sa slová „[§ 15 ods. 1 písm. c)]“ nahrádzajú slovami „podľa § ...

22.

V § 15 ods. 1 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

„b) vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania5aa) (ďalej len „vnútorný ...

Doterajšie písmená b) až l) sa označujú ako písmená c) až m).

Poznámka pod čiarou k odkazu 5aa znie:

„5aa) § 3 ods. 2 a 3 zákona č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania ...

23.

V § 16 ods. 3 sa za písmeno g) vkladá nové písmeno h), ktoré znie:

„h)
výnosy z darov,“.

Doterajšie písmeno h) sa označuje ako písmeno i).

24.

V § 16a odsek 7 znie:

„(7) Fond na podporu štúdia študentov so špecifickými potrebami sa okrem prostriedkov podľa ...

25.

V § 20 ods. 1 písm. e) sa slová „Akreditačnej komisii“ nahrádzajú slovami „Slovenskej akreditačnej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 20a znie:

„20a) § 4 a § 21 až 32 zákona č. 269/2018 Z. z.“.

26.

V § 20 ods. 1 písm. h) sa za slová „oznámiť ministerstvu“ vkladá slovo „školstva“.

27.

V § 22 ods. 1 písmeno b) znie:

„b) uskutočňuje študijný program alebo viac študijných programov vo vymedzenom študijnom odbore ...

28.

V § 22 ods. 4 prvej vete sa vypúšťajú slová „po predchádzajúcom vyjadrení Akreditačnej komisie“. ...

29.

V § 23 ods. 1 písm. a) sa slová „písm. i)“ nahrádzajú slovami „písm. h)“.

30.

V § 23 ods. 1 písm. b) sa vypúšťajú slová „[§ 30 ods. 1 písm. c)]“.

31.

V § 27 ods. 1 písm. a) sa slová „a f)“ nahrádzajú slovami „a g)“ a vypúšťajú sa slová ...

32.

V § 27 ods. 1 sa vypúšťa písmeno h).

Doterajšie písmená i) až n) sa označujú ako písmená h) až m).

33.

V § 27 ods. 1 sa za písmeno i) vkladá nové písmeno j), ktoré znie:

„j) vyjadruje sa na návrh dekana k vnútorným predpisom podľa § 33 ods. 2 písm. f) pred ich predložením ...

Doterajšie písmená j) až m) sa označujú ako písmená k) až n).

34.

V § 30 ods. 1 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

„b) schvaľuje na návrh dekana vnútorné predpisy podľa § 33 ods. 2 písm. f) po prerokovaní ...

Doterajšie písmená b) až l) sa označujú ako písmená c) až m).

35.

V § 30 ods. 1 sa vypúšťa písmeno d).

Doterajšie písmená e) až m) sa označujú ako písmená d) až l).

36.

V § 32 ods. 1 sa vypúšťajú slová „[§ 15 ods. 1 písm. d)]“.

37.

V § 33 ods. 2 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:

„f) predpisy, ktoré upravujú vnútorný systém vysokej školy v podmienkach fakulty, ak to vyžaduje ...

Doterajšie písmeno f) sa označuje ako písmeno g).

38.

V § 33 ods. 3 sa vypúšťajú v písmene a) slová „[§ 15 ods. 1 písm. b)]“, v písmene b) slová ...

39.

V § 33 ods. 5 sa vypúšťajú slová „[§ 30 ods. 1 písm. k)]“.

40.

V § 34 odsek 1 znie:

„(1) Vnútorné predpisy verejnej vysokej školy bohosloveckej a vnútorné predpisy konfesijnej verejnej ...

41.

V § 34 ods. 2 sa za slová „§ 4 až 6, 8 až 10,“ vkladajú slová „§ 16, 17 a 19,“, slová ...

42.

V § 39a ods. 6 sa slová „verejných zdrojov“ nahrádzajú slovami „verejných prostriedkov“. ...

43.

V § 41 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová: „a výročnú správu o hospodárení verejnej ...

44.

V § 43 ods. 1 druhej vete sa vypúšťajú slová „ozbrojených síl Slovenskej republiky“ a za ...

45.

Poznámky pod čiarou k odkazom 29 až 29aa znejú:

„29) § 22 až 26 zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene ...

46.

V § 43 ods. 3 sa vypúšťa druhá veta.

47.

V § 43 ods. 5 sa vypúšťa písmeno f).

48.

V § 43 ods. 6 písm. a) sa slová „[§ 15 ods. 1 písm. a) až c)]“ nahrádzajú slovami „podľa ...

49.

V § 43 ods. 6 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmená c) až s) sa označujú ako písmená b) až r).

50.

V § 43 ods. 6 písm. b) sa slová „Akreditačnej komisii“ nahrádzajú slovom „agentúre“.

51.

V § 43 ods. 6 písm. l) sa slová „v zahraničí“ nahrádzajú slovami „so sídlom mimo územia ...

52.

V § 43 ods. 6 sa vypúšťa písmeno o).

Doterajšie písmená p) až r) sa označujú ako písmená o) až q).

53.

V § 43 ods. 6 písm. q) sa vypúšťajú slová „a nevysokoškolských inštitúcií (ďalej len ...

54.

V § 43 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:

„(7) Ak boli zrušené všetky študijné programy vojenskej vysokej školy, ministerstvo obrany predloží ...

Doterajšie odseky 7 až 16 sa označujú ako odseky 8 až 17.

55.

V § 43 ods. 11 sa slová „skončenia služobného pomeru“ nahrádzajú slovami „skončenia štátnej ...

56.

V § 43 ods. 16 sa vypúšťajú slová „§ 2 ods. 15 druhej vety,“.

57.

V § 43 ods. 17 a § 44 ods. 10 písm. b) sa vypúšťajú slová „§ 50 ods. 4,“.

58.

V § 44 ods. 1 sa za slová „prispieva ministerstvo“ vkladá slovo „školstva“.

59.

V § 44 ods. 3 písm. c) sa vypúšťajú slová „a Akreditačnej komisie [§ 82 ods. 2 písm. d)]“. ...

60.

V § 44 ods. 3 sa vypúšťa písmeno j).

61.

V § 44 ods. 4 sa vypúšťajú písmená b) a c).

Doterajšie písmená d) až r) sa označujú ako písmená b) až p).

62.

V § 44 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5) Ak boli zrušené všetky študijné programy policajnej vysokej školy, ministerstvo vnútra ...

Doterajšie odseky 5 až 10 sa označujú ako odseky 6 až 11.

63.

V § 45 ods. 3 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „po predchádzajúcom vyjadrení akademického ...

64.

V § 45 ods. 3 písm. d) sa slová „rektora, vykonávaním funkcie rektora do vymenovania nového ...

65.

V § 45 ods. 3 sa vypúšťa písmeno e).

66.

V § 45 ods. 4 sa vypúšťajú písmená c) a d).

Doterajšie písmená e) až l) sa označujú ako písmená c) až j).

67.

V § 45 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5) Ak boli zrušené všetky študijné programy zdravotníckej vysokej školy, ministerstvo zdravotníctva ...

Doterajšie odseky 5 až 7 sa označujú ako odseky 6 až 8.

68.

V § 45 ods. 8 sa slová „g) až i)“ nahrádzajú slovami „a), c), g) až i), n), o) a s), § ...

69.

V § 47 ods. 1 sa vypúšťajú slová „Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“)“ a na konci ...

70.

V § 47 sa vypúšťajú odseky 3 až 12.

Doterajšie odseky 13 až 21 sa označujú ako odseky 3 až 11.

Poznámka pod čiarou k odkazu 33b sa vypúšťa.

71.

V § 47 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Ak boli zrušené všetky študijné programy súkromnej ...

72.

V § 47 ods. 7 sa slová „1 až 16, 18 až 21“ nahrádzajú slovami „1 až 6 a 8 až 10“.

73.

V § 47 odseky 8 a 9 znejú:

„(8) Zmenu názvu súkromnej vysokej školy schvaľuje vláda na návrh ministerstva školstva. Ministerstvo ...

74.

V § 47 sa vypúšťa odsek 10.

Doterajší odsek 11 sa označuje ako odsek 10.

75.

V § 47b ods. 2 písm. a) sa vypúšťajú slová „po predchádzajúcom vyjadrení Akreditačnej komisie ...

76.

V § 47b ods. 2 písm. b) sa slová „b), i), j) a k)“ nahrádzajú slovami „b), c), j), k) a l)“ ...

77.

V § 47b ods. 2 písm. c) sa slová „c) až e)“ nahrádzajú slovami „d) až f)“.

78.

V § 47b ods. 2 písmená j) a k) znejú:

„j) schvaľuje podmienky prijatia na štúdium predložené rektorom, ak ich schválenie nepatrí ...

79.

V § 47c ods. 1 sa na konci pripájajú tieto vety: „Rektora súkromnej vysokej školy vymenúva a ...

80.

V § 48 ods. 1 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

„b) vnútorný systém súkromnej vysokej školy, ktorý môže byť upravený viacerými samostatnými ...

Doterajšie písmená b) až l) sa označujú ako písmená c) až m).

81.

V § 49 ods. 1 písm. e) sa slová „Akreditačnej komisii“ nahrádzajú slovom „agentúre“, ...

82.

V § 49a ods. 6 sa slová „ministerstvo požiada“ nahrádzajú slovami „ministerstvo školstva ...

83.

V § 49a ods. 12 prvej vete sa slová „§ 74 ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 74 ods. 4“ a vypúšťa ...

84.

V § 49b ods. 1 písm. d) sa slová „a Akreditačnej komisii na ich“ nahrádzajú slovami „na ...

85.

V § 49b sa vypúšťa odsek 5.

86.

V § 50 ods. 2 sa slová „schopností a zručností“ nahrádzajú slovami „zručností a kompetencií“. ...

87.

V § 50 odseky 3 až 5 znejú:

„(3) Ministerstvo školstva vydáva sústavu študijných odborov Slovenskej republiky (ďalej len ...

88.

V § 50 sa vypúšťa odsek 6.

89.

V § 51 ods. 1 sa vypúšťajú slová „(§ 83 ods. 1)“, za slovo „kombinácii“ sa vkladá slovo ...

90.

V § 51 ods. 3 sa vypúšťa tretia veta.

91.

V § 51 ods. 3 tretej vete, § 53 ods. 9 druhej vete, § 63 ods. 9 štvrtej vete, § 76 ods. 3 písm. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 35aa znie:

„35aa) § 65 ods. 4 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon.“.

92.

V § 51 ods. 8 druhej vete sa slová „[§ 15 ods. 1 písm. b)] alebo fakulty [§ 33 ods. 3 písm. ...

93.

Za § 51 sa vkladá § 51a, ktorý znie:

„§ 51a (1) Ak ide o študijný program uskutočňovaný v študijnom odbore, v ktorom sa vyžaduje ...

94.

V § 52 odsek 3 znie:

„(3) Štandardná dĺžka štúdia vrátane odbornej praxe pre bakalársky študijný program a) v ...

95.

Za § 52 sa vkladá § 52a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 52a Interdisciplinárne štúdiá (1) Bakalársky študijný program je uskutočňovaný ako interdisciplinárne ...

96.

V § 53 odseky 3 a 4 znejú:

„(3) Vysoká škola môže vytvoriť študijný program spájajúci prvý stupeň a druhý stupeň, ...

97.

V § 53 ods. 9 sa vypúšťajú v písmene a) slová „v prírodovedných študijných programoch“, ...

98.

§ 53 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:

„(11) Rigoróznu skúšku a obhajobu rigoróznej práce je oprávnená uskutočňovať len vysoká ...

99.

Za § 53 sa vkladá § 53a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 53a Učiteľský kombinačný študijný program a prekladateľský kombinačný študijný program (1) Učiteľský ...

100.

V § 54 ods. 4 druhá veta znie: „Funkciu školiteľa pre témy vypísané externou vzdelávacou inštitúciou ...

101.

V § 54 ods. 18 písm. a) a b) sa za slovo „stupňa“ vkladajú slová „osobitnej stupnice platových ...

102.

§ 54 sa dopĺňa odsekmi 21 a 22, ktoré znejú:

„(21) Vysoká škola je oprávnená v oznámení o čase a mieste konania obhajoby dizertačnej práce ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 35ab znie:

„35ab) § 16 ods. 1 zákona č. 172/2005 Z. z. v znení zákona č. 233/2008 Z. z.“.

103.

V § 54b ods. 1 druhej vete sa vypúšťajú slová „a nevysokoškolských inštitúcií“.

104.

V § 54b odseky 2 a 3 znejú:

„(2) Register študijných odborov slúži najmä na štatistické účely, rozpočtové účely, ...

105.

V § 54b sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) Agentúra zapisuje do registra študijných odborov a) údaje o akreditáciách habilitačného ...

Doterajšie odseky 4 až 9 sa označujú ako odseky 5 až 10.

106.

V § 54b odsek 7 znie:

„(7) Ministerstvo školstva zapisuje do registra študijných programov údaje o študijných programoch ...

107.

V § 54b sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:

„(8) Agentúra zapisuje do registra študijných programov údaje o rozhodnutiach o akreditáciách ...

Doterajšie odseky 8 až 10 sa označujú ako odseky 9 až 11.

108.

V § 54b odseky 9 a 10 znejú:

„(9) Vysoká škola zapisuje do registra študijných programov údaje o vytvorených študijných ...

109.

Poznámka pod čiarou k odkazu 36a znie:

„36a) Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch ...

110.

V § 57 odsek 6 znie:

„(6) Podmienkou prijatia na štúdium študijného programu druhého stupňa v zdravotníckych študijných ...

111.

V § 58 ods. 5 tretej vete sa slová „§ 73 ods. 6“ nahrádzajú slovami „§ 73 ods. 7“ a na ...

112.

V § 59 odsek 4 znie:

„(4) Vysoká škola môže na základe písomnej žiadosti povoliť za podmienok určených v jej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 38aa znie:

„38aa) § 3 ods. 2 písm. b) zákona č. 422/2015 Z. z.“.

113.

V § 63 ods. 3 sa vypúšťajú slová „[§ 12 ods. 1 písm. d)]“ a slová „(§ 75 ods. 8)“.

114.

V § 63 ods. 7 piatej vete sa vypúšťa slovo „písomná“.

115.

Poznámky pod čiarou k odkazom 38c až 38f znejú:

„38c) § 18 ods. 2 písm. a), § 19 ods. 1, § 65 až 74 a § 76 zákona č. 185/2015 Z. z. 38d) ...

116.

V § 63 ods. 13 druhej vete sa vypúšťa slovo „písomných“.

117.

V § 66 ods. 1 písm. e) sa vypúšťajú slová „podľa § 87 ods. 2“.

118.

V § 67 ods. 2 piatej vete sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: ...

119.

V § 68 ods. 2 tretej vete sa slová „meno a priezvisko“ nahrádzajú slovami „meno, priezvisko, ...

120.

V § 68 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

„(6) Vysoká škola môže vydať študentovi alebo absolventovi po absolvovaní ucelenej časti štúdia, ...

Doterajšie odseky 6 až 10 sa označujú ako odseky 7 až 11.

121.

V § 68 ods. 10 a 11 sa slová „odseku 8“ nahrádzajú slovami „odseku 9“.

122.

§ 68 sa dopĺňa odsekmi 12 a 13, ktoré znejú:

„(12) Vysoká škola vydá na žiadosť fyzickej osoby, u ktorej došlo k zmene mena alebo k zmene ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 38g znie:

„38g) § 8a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení ...

123.

V § 70 ods. 1 písm. a) sa čiarka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: ...

124.

V § 70 ods. 1 písm. l) sa vypúšťajú slová „alebo príbuzného študijného odboru“.

125.

V § 72 ods. 6 prvej vete sa za slovo „obsahovať“ vkladá slovo „výrok,“.

126.

V § 73 ods. 2 druhá veta znie: „Vysoká škola môže využívať údaje z registra študentov aj ...

127.

V § 73 ods. 3 sa vypúšťajú slová „rodinný stav,“, za slovo „pohlavie“ sa vkladá čiarka ...

128.

V § 73 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

„(6) Ak je to potrebné v súvislosti s plnením študijných povinností študenta alebo v súvislosti ...

Doterajšie odseky 6 až 8 sa označujú ako odseky 7 až 9.

129.

§ 73 sa dopĺňa odsekmi 10 a 11, ktoré znejú:

„(10) Na účely súvisiace s poskytovaním knižnično-informačných služieb podľa osobitného ...

130.

V § 73a odsek 4 znie:

„(4) Vysoká škola poskytuje údaje z registra študentov do centrálneho registra študentov raz ...

131.

V § 73a ods. 10 sa slová „Ministerstvo môže“ nahrádzajú slovami „Ministerstvo školstva ...

132.

V § 73a odsek 15 znie:

„(15) Ministerstvo školstva získava údaje z registra fyzických osôb40d) v rozsahu podľa odseku ...

133.

§ 73a sa dopĺňa odsekom 16, ktorý znie:

„(16) Ministerstvo školstva je oprávnené spracúvať v centrálnom registri študentov referenčné ...

134.

§ 74 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Na účely spracovania a vyhodnotenia anonymného dotazníka podľa § 70 ods. 1 písm. h) je ...

135.

V § 75 sa vypúšťajú odseky 2 a 3.

Doterajšie odseky 4 až 11 sa označujú ako odseky 2 až 9.

136.

V § 75 ods. 2 prvej vete sa vypúšťajú slová „viažucej sa na študijný odbor“ a slová „v ...

137.

V § 75 ods. 3 prvej vete sa vypúšťajú slová „viažucej sa na študijný odbor“ a slová „vo ...

138.

V § 75 odsek 4 znie:

„(4) Kvalifikačným predpokladom na obsadenie funkcie profesora je splnenie kritérií vyplývajúcich ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 41 znie:

„41) § 23 ods. 7 zákona č. 269/2018 Z. z.“.

139.

V § 75 ods. 5 prvej vete sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak ...

140.

V § 75 ods. 6 a 7 sa vypúšťajú slová „(odseky 4 a 5)“.

141.

V § 76 ods. 1 sa slová „priznané zodpovedajúce práva v danom študijnom odbore“ nahrádzajú ...

142.

V § 76 odsek 2 znie:

„(2) Vedecko-pedagogický titul „docent“, umelecko-pedagogický titul „docent“, vedecko-pedagogický ...

143.

V § 76 ods. 6 úvodnej vete sa slová „študijnom odbore“ nahrádzajú slovami „odbore habilitačného ...

144.

V § 76 ods. 7 písm. a) a c) sa slová „danom študijnom odbore“ nahrádzajú slovami „príslušnom ...

145.

V § 76 ods. 8 sa vypúšťa druhá veta.

146.

V § 76 ods. 10 úvodnej vete a písmenách a) a h) sa slová „konania na vymenovanie profesora“ ...

147.

V § 76 ods. 11 sa slová „konaní na vymenúvanie profesora“ nahrádzajú slovami „inauguračného ...

148.

V § 77 ods. 1 sa slová „§ 15 ods. 1 písm. c)“ nahrádzajú slovami „§ 15 ods. 1 písm. d)“ ...

149.

V § 77 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto vety: „Funkciu docenta a funkciu profesora možno bez ...

150.

V § 77 ods. 4 druhej vete sa za slovami „alebo profesora“ vkladá slovo „aspoň“.

151.

V § 78 prvej vete sa vypúšťajú slová „(§ 75 ods. 7)“.

152.

§ 80a sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Na informačné účely a na účely prezentácie vedúcich zamestnancov je vysoká škola oprávnená ...

153.

V § 80b ods. 2 prvej vete sa slová „Akreditačnej komisie pri plnení úloh podľa § 82 ods. 2 ...

154.

V § 80b ods. 3 a 6 sa slová „§ 75 ods. 4 a 5“ nahrádzajú slovami „§ 75 ods. 2 a 3“.

155.

V § 80b ods. 5 sa slová „školy, ministerstva“ nahrádzajú slovami „školy, ministerstva školstva“. ...

156.

V § 80b ods. 9 prvej vete sa slová „Ministerstvo zabezpečuje“ nahrádzajú slovami „Ministerstvo ...

157.

Deviata časť vrátane nadpisu sa vypúšťa.

158.

Za § 88 sa vkladá § 88a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 88a Periodické hodnotenie výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti vysokej ...

159.

V § 89 ods. 4 prvej vete sa vypúšťajú slová „začlenenie vysokej školy podľa § 2 ods. 13,“. ...

160.

V § 89 ods. 5 druhá veta znie: „Pri poskytovaní inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja ...

161.

V § 91 ods. 2 prvej vete sa za slovom „programov“ vypúšťa čiarka a slová „na výskumnú, ...

162.

V § 92 ods. 6 prvej vete sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak ...

163.

V § 92 ods. 15 prvej vete sa slová „štúdia a za uznávanie rovnocennosti dokladov o štúdiu podľa ...

164.

V § 92 ods. 20 sa slovo „príjmov“ nahrádza slovom „výnosov“.

165.

V § 93 ods. 1 sa vypúšťa druhá veta.

166.

V § 94 ods. 3 písm. b) sa slová „športových činností a kultúrnych činností“ nahrádzajú ...

167.

V § 96 ods. 1 sa za slovo „republike“ vkladajú slová „alebo ktorým bola poskytnutá doplnková ...

168.

V § 96 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:

„(7) Na účely preukazovania nároku podľa odsekov 1 až 5, zisťovania, preverovania a kontroly ...

Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 8.

169.

Nadpis § 99 znie:

„Podpora športových činností, kultúrnych činností a iných záujmových činností“.

170.

V § 99 sa na konci pripája táto veta: „Vysoká škola podľa svojich možností utvára podmienky ...

171.

V § 101 ods. 3 sa vypúšťajú slová „[§ 15 ods. 1 písm. i) a § 48 ods. 1 písm. f)]“.

172.

V § 102 ods. 1 sa vypúšťajú písmená a) a b).

Doterajšie písmená c) až e) sa označujú ako písmená a) až c).

173.

V § 102 ods. 1 písm. c) sa za slovom „školy“ vypúšťa čiarka a slová „jej začlenenie medzi ...

174.

V § 102 ods. 2 sa vypúšťa písmeno h).

Doterajšie písmená i) až y) sa označujú ako písmená h) až x).

175.

V § 102 ods. 2 písm. j) sa čiarka za slovami „podľa § 47 ods. 1“ nahrádza slovom „a“ a ...

176.

V § 102 ods. 2 sa vypúšťa písmeno k).

Doterajšie písmená l) až x) sa označujú ako písmená k) až w).

177.

V § 102 ods. 2 písm. n) sa vypúšťajú slová „(§ 108)“.

178.

V § 102 ods. 2 písm. o) sa vypúšťajú slová „83, 87,“.

179.

V § 102 ods. 2 písm. p) sa vypúšťajú slová „Akreditačnej komisie a“.

180.

V § 102 ods. 2 sa vypúšťa písmeno t).

Doterajšie písmená u) až w) sa označujú ako písmená t) až v).

181.

V § 102 ods. 2 písmeno t) znie:

„t)
poskytuje dotácie podľa § 106,“.

182.

V § 102 ods. 2 písm. v) sa slová „podľa § 47 ods. 3“ nahrádzajú slovami „o udelenie štátneho ...

183.

V § 102 ods. 3 písm. a) sa vypúšťajú slová „[§ 10 ods. 8 a § 47b ods. 2 písm. d)]“ a slová ...

184.

V § 102 ods. 3 sa vypúšťajú písmená c) až e).

Doterajšie písmeno f) sa označuje ako písmeno c).

185.

V § 102a ods. 2 sa čiarka za slovami „súčastí vysokej školy“ nahrádza slovom „a“, vypúšťajú ...

186.

V § 102a ods. 8 písm. a) sa slová „údaje o súkromnej vysokej škole podľa § 47 ods. 4 písm. ...

187.

V § 102a ods. 8 sa vypúšťa písmeno c).

Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno c).

188.

V § 105 ods. 1 sa slová „(§ 47 ods. 1), schvaľuje zmenu jej názvu a jej začlenenie (§ 2 ods. ...

189.

V § 105 ods. 3 druhá veta znie: „Súhlas orgánov reprezentácie vysokých škôl sa nevyžaduje, ...

190.

V § 105 ods. 6 druhá veta znie: „Zároveň sa zrušujú všetky študijné programy súkromnej vysokej ...

191.

Za § 105 sa vkladajú § 106 až 106b, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 106 Poskytovanie dotácií zo štátneho rozpočtu na iné činnosti súvisiace s vysokým školstvom (1) Ministerstvo ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 49d až 49f znejú:

„49d) § 60 ods. 3 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 ...

192.

V § 107 ods. 2 sa slová „§ 81 ods. 2 a 8“ nahrádzajú slovami „§ 88a ods. 3“.

193.

V § 108 ods. 1 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená b) a c).

194.

§ 108 sa dopĺňa odsekmi 4 až 11, ktoré znejú:

„(4) Verejné vysoké školy sú oprávnené používať štátny znak spôsobom ustanoveným osobitným ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 50b znie:

„50b) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej ...

195.

V § 108a ods. 1 druhá veta znie: „V centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti sa zaznamenávajú ...

196.

V § 108a odsek 3 znie:

„(3) V centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti sa zaznamenávajú údaje, ktoré jednoznačne ...

197.

V § 108a ods. 4 a v § 108b ods. 4 sa slovo „poskytovanie“ nahrádza slovom „zaznamenávanie“. ...

198.

V § 108a ods. 5 sa slovo „zasiela“ nahrádza slovom „zaznamenáva“, slová „31. marca“ ...

199.

V § 108a odsek 6 znie:

„(6) Údaje v centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a správnosť zaradenia výstupu ...

200.

V § 108a odsek 8 znie:

„(8) Na účely evidencie a kategorizácie výstupov publikačnej činnosti ministerstvo školstva ...

201.

V § 108b ods. 1 druhá veta znie: „V centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti sa zaznamenávajú ...

a)

zamestnancov verejných vysokých škôl, štátnych vysokých škôl a súkromných vysokých škôl, ...

b)

študentov verejných vysokých škôl, štátnych vysokých škôl a súkromných vysokých škôl ...

202.

V § 108b odsek 3 znie:

„(3) V centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti sa zaznamenávajú údaje, ktoré jednoznačne ...

203.

V § 108b ods. 5 sa slovo „zasiela“ nahrádza slovom „zaznamenáva“ a na konci sa pripája táto ...

204.

V § 108b odsek 6 znie:

„(6) Údaje v centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti a správnosť zaradenia výstupu ...

205.

V § 108b odsek 8 znie:

„(8) Na účely evidencie a kategorizácie výstupov umeleckej činnosti ministerstvo školstva vedie ...

206.

§ 108c znie:

„§ 108c (1) Prevádzkovateľ príslušného registra overuje z formálneho hľadiska a obsahového ...

207.

Za § 108c sa vkladá § 108d, ktorý znie:

„§ 108d (1) Na účely hodnotenia výskumných projektov a umeleckých projektov v rámci vnútorného ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 50c znie:

„50c) § 6 ods. 2 zákona č. 172/2005 Z. z. v znení zákona č. 40/2011 Z. z.“.

208.

Za § 113ag sa vkladá § 113ah, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 113ah Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2018 (1) Začlenenie vysokých ...

(4)

Konania podľa § 83 ods. 18 v znení účinnom do 31. októbra 2018 začaté a právoplatne neukončené ...

(5)

Ministerstvo školstva do 30. apríla 2019 zverejní najmenej na 30 dní na svojom webovom sídle návrh ...

(6)

Na účely podľa § 89 sa do zverejnenia prvého vyhodnotenia periodického hodnotenia výskumnej, ...

(7)

Vysoká škola zasiela údaje do centrálneho registra evidencie publikačnej činnosti za rok 2018 ...

209.

Za § 114c sa vkladá § 114d, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 114d Zrušovacie ustanovenie k úpravám účinným od 1. novembra 2018 Zrušuje sa nariadenie ...

210.

V prílohe č. 4 sa slová „Smernica Rady 2004/114/ES z 13. decembra 2004 o podmienkach prijatia štátnych ...

Čl. II

Zákon č. 133/2002 Z. z. o Slovenskej akadémii vied v znení zákona č. 40/2011 Z. z. a zákona č. ...

1.

Za § 14 sa vkladajú § 15 až 20, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„TRETIA ČASŤ ORGANIZÁCIE § 15 (1) Ustanovenia § 15 až 20 sa vzťahujú na organizácie, ktoré ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 16a až 22 znejú:

„16a) Zákon č. 243/2017 Z. z. 17) Zákon č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. 17a) ...

2.

Za § 21a sa vkladá § 21b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 21b Prechodné ustanovenia k úpravám účinným dňom vyhlásenia (1) Organizácia, ktorá do ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 31 znie:

„31) § 3 až 5 zákona č. 243/2017 Z. z.“.

Čl. III

Zákon č. 401/2002 Z. z. o zriadení Slovenskej zdravotníckej univerzity a o doplnení zákona č. ...

V § 1 sa vypúšťa odsek 5 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 2.

Čl. IV

Zákon č. 465/2003 Z. z. o zriadení Univerzity J. Selyeho v Komárne a o doplnení zákona č. 131/2002 ...

V § 1 sa vypúšťa druhý bod vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 2.

Doterajší tretí bod a štvrtý bod sa označujú ako druhý bod a tretí bod.

Čl. V

Zákon č. 455/2004 Z. z. o zriadení Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, ...

V § 1 sa vypúšťa odsek 2 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 2.

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 2 a 3.

Čl. VI

Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, ...

1.

V § 7 ods. 8 prvá veta znie: „Ak držiteľ povolenia na prevádzkovanie všeobecnej nemocnice zaradenej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 12c sa vypúšťa.

2.

V § 7 ods. 9 sa nad slovom „školou“ vypúšťa odkaz „12d)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 12d sa vypúšťa.

Čl. VII

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I bodov 1 až 19, § 12 ods. 1 písm. ...

Andrej Danko v. r. Peter Pellegrini v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore