Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70787
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
01.04.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 270/2017 účinný od 01.01.2018


Platnosť od: 13.11.2017
Účinnosť od: 01.01.2018
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Obchod a podnikanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 270/2017 účinný od 01.01.2018
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 270/2017 s účinnosťou od 01.01.2018

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení ...

1.

V § 2 písmeno b) znie:

„b) virtuálnou registračnou pokladnicou služba zriadená Finančným riaditeľstvom Slovenskej ...

2.

V § 2 písm. e) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „vlastný ...

3.

§ 2 sa dopĺňa písmenami zh) a zi), ktoré znejú:

„zh) klientskym prostredím webová aplikácia, prostredníctvom ktorej sa zadávajú údaje o pokladničnom ...

4.

V § 3 ods. 2 písm. a) ôsmy bod znie:

„8. tovaru fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím;8) to neplatí, ak za takúto osobu ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:

„8) § 2 ods. 3 a § 16 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého ...

5.

V § 3 ods. 2 písm. b) prvý bod znie:

„1. fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím;8) to neplatí, ak za takúto osobu prijíma ...

6.

§ 3 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Podnikateľ, na ktorého sa nevzťahuje povinnosť evidovať tržbu, je povinný na každom predajnom ...

7.

V § 4 ods. 1 sa písmeno b) dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:

„4. ktorá je konštrukčne totožná s typom elektronickej registračnej pokladnice, na ktorý Colný ...

8.

V § 4 ods. 6 druhej vete sa slová „od vydania rozhodnutia o certifikácii Colnému úradu Bratislava ...

9.

V § 4 sa odsek 6 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f)
iné informácie alebo nástroje požadované Colným úradom Bratislava.“.

10.

V § 4 ods. 9 sa slová „daňovému úradu alebo colnému úradu“ za slovami „poskytnúť ho“ ...

11.

§ 4 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

„(10) Výrobca, dovozca alebo distribútor elektronickej registračnej pokladnice je povinný bez ...

12.

V § 4a odsek 1 znie:

„(1) Na účely plnenia povinnosti podľa § 3 ods. 1 možno používať len virtuálnu registračnú ...

13.

V § 4a ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Obsah alebo usporiadanie údajov výsledných výstupov ...

14.

§ 4a sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Používať iné klientske prostredie pre používanie virtuálnej registračnej pokladnice podnikateľom, ...

15.

V § 4b ods. 9 sa slová „rozhodnutím predĺžiť o 30 dní“ nahrádzajú slovami „predĺžiť ...

16.

§ 4b sa dopĺňa odsekom 17, ktorý znie:

„(17) Finančné riaditeľstvo vypracúva na základe právoplatných rozhodnutí o certifikácii ...

17.

V § 5 ods. 2 písmeno b) znie:

„b) písomne si objednať u finančného riaditeľstva plomby, viesť ich evidenciu a vykonať ich ...

18.

V § 5 ods. 2 písm. c) sa slová „daňovému úradu“ nahrádzajú slovami „colnému úradu“. ...

19.

V § 5 sa odsek 2 dopĺňa písmenami e) až g), ktoré znejú:

„e) vykonať pri každej oprave a povinnej údržbe elektronickej registračnej pokladnice aktualizáciu ...

20.

V § 6 sa odsek 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c) nebola v predchádzajúcich piatich kalendárnych rokoch právoplatne vyčiarknutá z registra ...

21.

V § 6 sa odsek 6 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d) nevykoná zúčtovanie odberu a použitia prevzatých plomb podľa § 16 ani v lehote do 15 dní ...

22.

V § 7 ods. 1 úvodnej vete sa za slovo „podnikateľ“ vkladá slovo „ktorémukoľvek“.

23.

V § 7 ods. 3 sa vypúšťa posledná veta.

24.

§ 7 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Ak sa elektronická registračná pokladnica používa na rôznych predajných miestach v odlišnom ...

25.

V § 7a ods. 3 sa slová „v lehote podľa osobitného predpisu14)“ nahrádzajú slovami „do 15 ...

26.

§ 7a sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Ak sa virtuálna registračná pokladnica používa na rôznych predajných miestach v odlišnom ...

27.

V § 8 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Tovar alebo službu nemožno označiť len číselným ...

28.

V § 8 ods. 7 sa za slová „odseku 1“ vkladajú slová „okrem údaja podľa odseku 1 písm. e)“ ...

29.

V § 8 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:

„(8) Akýkoľvek údaj uvedený na vyhotovenom pokladničnom doklade podľa odseku 7 je zakázané ...

Doterajší odsek 8 sa označuje ako odsek 9.

30.

V § 10 ods. 1 prvej vete sa vypúšťajú slová „ktorý vznikol bez jeho zavinenia,“.

31.

V § 10 ods. 4 sa vypúšťa posledná veta.

32.

V § 11 ods. 2 poslednej vete sa za slovo „zaznamená“ vkladajú slová „sumu kumulovaného obratu ...

33.

V § 12 ods. 4 druhej vete sa vypúšťa slovo „a),“.

34.

V § 13 odsek 3 znie:

„(3) Podnikateľ je povinný zapísať zmeny údajov uvedených v § 7 ods. 1 písm. a) prvom bode ...

35.

V § 15 odsek 1 znie:

„(1) Servisná organizácia pri ukončení prevádzky elektronickej registračnej pokladnice na požiadanie ...

36.

V § 15 ods. 2 prvej vete sa za slovo „pokladnice“ vkladá slovo „ktorémukoľvek“.

37.

§ 15 sa dopĺňa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:

„(6) Daňový úrad zruší daňový kód elektronickej registračnej pokladnice aj a) po výmaze ...

38.

V § 15a odsek 2 znie:

„(2) Daňový úrad ukončí používanie virtuálnej registračnej pokladnice aj a) po výmaze podnikateľa ...

39.

§ 15a sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:

„(4) Pri úmrtí podnikateľa a pri zániku podnikateľa, ktorý bol zrušený bez likvidácie, je ...

40.

V § 16 ods. 3 prvej a druhej vete sa slová „Daňový úrad“ nahrádzajú slovami „Finančné ...

41.

V § 16 odseky 5 a 6 znejú:

„(5) Servisná organizácia vykoná zúčtovanie odberu a použitia prevzatých plomb podľa odseku ...

42.

V § 16 ods. 7 úvodná veta znie: „Servisná organizácia predloží zúčtovanie odberu a použitia ...

43.

V § 16 ods. 7 sa za písmeno h) vkladá nové písmeno i), ktoré znie:

„i) počet stratených plomb s uvedením čísla série a poradového čísla stratenej plomby,“. ...

Doterajšie písmená i) a j) sa označujú ako písmená j) a k).

44.

V § 16 ods. 7 písmeno k) znie:

„k) čísla sérií a poradové čísla plomb, ktorými boli označené elektronické registračné ...

45.

V § 16 sa vypúšťa odsek 8.

46.

V § 16a písm. l) sa na konci pripájajú tieto slová: „a 10“.

47.

V § 16a písm. o) sa slová „§ 8 ods. 5 alebo ods. 6“ nahrádzajú slovami „§ 3 ods. 7 alebo ...

48.

V § 16a písm. z) sa za slová „§ 4 ods. 6“ vkladá čiarka a slová „§ 17a ods. 4“.

49.

V § 16a písmeno ab) znie:

„ab) nevykoná niektorú z činností podľa § 15 ods. 1 alebo nedodrží postup uloženia údajov ...

50.

V § 16a písm. ae) sa slová „daňovému úradu“ nahrádzajú slovami „colnému úradu“ a na ...

51.

V § 16a písmeno af) znie:

„af) nezabezpečí výmenu poškodenej plomby, doplnenie chýbajúcej plomby alebo neoznámi zmenu ...

52.

V § 16a písm. aj) sa slová „daňovému úradu“ nahrádzajú slovami „colnému úradu“ a slová ...

53.

V § 16a písm. am) sa slová „elektronickej registračnej pokladnici alebo v kontrolnom zázname“ ...

54.

§ 16a sa dopĺňa písmenom ar), ktoré znie:

„ar) umožní vytlačiť alebo vytlačí ochranný znak na pokladničnom doklade, ktorý nie je zaznamenaný ...

55.

V § 16b ods. 1 písm. b) a ods. 2 písm. b) sa slová „k) až n)“ nahrádzajú slovami „k), l), ...

56.

V § 16b ods. 1 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

„c) § 16a písm. m) od 20 eur do 100 eur pri druhom a ďalšom zistení porušenia; pri prvom zistení ...

Doterajšie písmená c) až e) sa označujú ako písmená d) až f).

57.

V § 16b ods. 1 písm. e) sa slová „am) a ap) 2 000 eur“ nahrádzajú slovami „am), ap) a ar) ...

58.

V § 16b ods. 2 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

„c)
§ 16a písm. m) od 40 eur do 200 eur,“.

Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená d) a e).

59.

V § 16b ods. 2 písm. e) sa slová „am) a ap) 4 000 eur“ nahrádzajú slovami „am), ap) a ar) ...

60.

V § 16b ods. 5 sa slová „a ap)“ nahrádzajú slovami „až ar)“.

61.

V § 16b odsek 6 znie:

„(6) Daňový úrad alebo colný úrad pri a) prvom opakovanom zistení porušenia podľa § 16a písm. ...

62.

V § 16b ods. 8 sa slová „písm. d)“ nahrádzajú slovami „písm. e)“ a slová „am) a ap)“ ...

63.

V § 16b ods. 10 sa slová „písm. e)“ nahrádzajú slovami „písm. f)“ a za slovo „oprávnenia“ ...

64.

V § 16b ods. 11 sa slová „ao) a ap)“ nahrádzajú slovami „ao) až ar)“.

65.

V § 16b sa za odsek 13 vkladá nový odsek 14, ktorý znie:

„(14) Postup podľa odseku 2 sa neuplatní, ak v čase zistenia toho istého správneho deliktu podľa ...

Doterajší odsek 14 sa označuje ako odsek 15.

66.

V § 16c ods. 1 a 2 sa za slová „Daňový úrad“ vkladajú slová „alebo colný úrad“.

67.

V § 16c odsek 3 znie:

„(3) Pokutu podľa odseku 1 alebo odseku 2 ukladá ten daňový úrad alebo colný úrad, ktorý správny ...

68.

V § 16c odsek 5 znie:

„(5) Daňový úrad alebo colný úrad a) pri prvom opakovanom zistení porušenia podľa § 16a písm. ...

69.

V §16c sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

„(6) Daňový úrad a colný úrad sa o zistení porušenia podľa § 16a písm. y) až al) a an) ...

Doterajšie odseky 6 až 8 sa označujú ako odseky 7 až 9.

70.

V § 16c ods. 7 a 9 sa slová „1 až 3“ nahrádzajú slovami „1 a 2“.

71.

V § 16c sa za odsek 8 vkladá nový odsek 9, ktorý znie:

„(9) Postup podľa odseku 2 sa neuplatní, ak v čase zistenia toho istého správneho deliktu podľa ...

Doterajší odsek 9 sa označuje ako odsek 10.

72.

V § 17 odsek 1 znie:

„(1) Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto zákona vykonáva orgán finančnej správy. Pri kontrole ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 18e znie:

„18e) Napríklad § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 198/2007 Z. ...

73.

§ 17a vrátane nadpisu znie:

„§ 17a Zabezpečenie a prepadnutie elektronickej registračnej pokladnice (1) Colný úrad alebo ...

74.

Za § 17a sa vkladá § 17b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 17b Postup podnikateľa pri zabezpečení a prepadnutí elektronickej registračnej pokladnice (1) Počas ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 20b znie:

„20b) § 35 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

75.

Za § 18cc sa vkladá § 18cd, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 18cd Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2018 (1) Konanie o uložení ...

76.

§ 18d znie:

„§ 18d Tento zákon bol prijatý v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 26a znie:

„26a) Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535 z 9. septembra 2015, ktorou sa stanovuje ...

77.

V prílohe č. 3 časti ZÁZNAMY SERVISNEJ ORGANIZÁCIE sa slová „Dôvod a dátum výmeny fiskálnej ...

78.

V prílohe č. 3 časti ZÁZNAMY SERVISNEJ ORGANIZÁCIE slová „číslo plomby“ sa v celom texte ...

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2018.

Andrej Kiska v. r.Andrej Danko v. r.Robert Fico v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore