Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 510/2002 Z. z. o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 270/2008 účinný od 11.06.2010

Platnosť od: 25.07.2008
Účinnosť od: 11.06.2010
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Finančné právo, Právo EÚ, Národné hospodárstvo, Kontrolné orgány, Občianske právo, Bankovníctvo a peňažníctvo, Bankové a finančné inštitúcie, Poisťovníctvo, Všeobecné súdnictvo, Obchod a podnikanie, Konkurz a reštrukturalizácia, Pošta a poštové služby, Štátne symboly

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST4JUD17DS3EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 510/2002 Z. z. o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 270/2008 účinný od 11.06.2010
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 270/2008 s účinnosťou od 11.06.2010 na základe 129/2010

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 510/2002 Z. z. o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. II

Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

V § 179 sa v odsekoch 1 a 2 za slová „Vyhlásením konkurzu“ vkladajú slová „alebo povolením reštrukturalizácie“ ...

Čl. IV

Zákon č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

§ 2 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Na účely súvisiace s prípravou na prechod a prechodom na euro sa pravidlá pre prepočty a zaokrúhľovanie ...

2.

V § 9 ods. 2 sa v celom texte slovo „údaje“ nahrádza slovom „sumy“.

3.

V § 15 ods. 1 sa vypúšťa štvrtá veta.

4.

Slová „cenová neutralita“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovom „neutralita“ ...

Čl. V

Zákon č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto: ...

1.

§ 34 vrátane nadpisu znie:

„§ 34 Solventnosť poisťovne, solventnosť pobočky zahraničnej poisťovne, solventnosť zaisťovne a solventnosť ...

2.

V § 45 ods. 1 písm. g) sa číslo „5“ nahrádza číslom „10“.

3.

V § 45 ods. 1 písmená i), j) a k) znejú:

„i) predčasné splatenie úveru podľa § 34 ods. 7, j) zmenu úveru podľa § 34 ods. 7, k) splatenie cenných ...

4.

V § 67 ods. 4 písm. d) sa číslo „13“ nahrádza číslom „18“.

5.

V § 69 ods. 1 písm. b) a § 70 ods. 3 sa číslo „7“ nahrádza číslom „12“.

6.

Za § 94 sa vkladá § 94a, ktorý znie:

„§ 94a Predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska podľa § 45 ods. 1 písm. g) na zahrnutie položky ...

Čl. VI

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2008 okrem ustanovení čl. I bodu 3 [§ 3 ods. 2], bodov 4 a ...

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore