Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69445
Dôvodové správy: 2150
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
18.08.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 267/2017 účinný od 01.01.2019


Platnosť od: 10.11.2017
Účinnosť od: 01.01.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Správa daní, Trestné právo procesné, Daňové orgány

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 267/2017 účinný od 01.01.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 267/2017 s účinnosťou od 01.01.2019

Legislatívny proces k zákonu 267/2017

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

§ 2 sa dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h) indexom daňovej spoľahlivosti hodnotenie daňového subjektu na základe plnenia jeho povinností ...

2.

V § 3 ods. 6 druhá veta znie: „Na právny úkon, viacero právnych úkonov alebo iné skutočnosti ...

3.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:

„4) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej ...

4.

V § 8 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „rovnako sa ...

5.

§ 11 vrátane nadpisu znie:

„§ 11 Daňové tajomstvo (1) Daňovým tajomstvom je informácia o daňovom subjekte, ktorá sa získa ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 8 a 10 znejú:

„8) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 11 až 16, 17a a 18 až 19p sa vypúšťajú.

6.

V § 13 odsek 5 znie:

„(5) Podanie urobené elektronickými prostriedkami sa podáva prostredníctvom elektronickej podateľne ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 20aa a 20ab znejú:

„20aa) Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci ...

7.

V § 14 ods. 1 písm. a) sa na konci vypúšťa čiarka a pripájajú sa tieto slová: „alebo právnickou ...

8.

V § 14 ods. 1 písm. d) sa za slovom „subjekt“ vypúšťa čiarka a slová „ktorý je platiteľom ...

9.

Za § 19 sa vkladá § 19a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 19a Súhrnný protokol Finančné riaditeľstvo na účely správy daní môže v odôvodnených ...

10.

V § 20 ods. 3 druhej vete sa slovo „alebo“ za slovami „Policajného zboru“ nahrádza čiarkou ...

11.

V § 23 ods. 1 druhej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: ...

12.

V § 23 ods. 1 posledná veta znie: „Daňový subjekt alebo jeho zástupca nie je oprávnený nazerať ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 22a znie:

„22a) Napríklad Trestný poriadok v znení neskorších predpisov.“.

13.

§ 26 sa dopĺňa odsekom 17, ktorý znie:

„(17) Povinná osoba27b) je povinná na účely správy daní poskytnúť finančnej správe na výzvu ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 27b a 27c znejú:

„27b) § 5 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ...

14.

V § 52 ods. 5 druhá veta znie: „V zoznamoch sa uvedie meno, priezvisko, trvalý pobyt alebo obchodné ...

15.

V § 52 odsek 9 znie:

„(9) Finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle zverejňuje zoznam daňových subjektov s výškou ...

16.

§ 52 sa dopĺňa odsekmi 12 až 15, ktoré znejú:

„(12) Finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle zverejňuje zoznam daňových subjektov s ...

17.

V § 53c ods. 1 písm. a) sa suma „4 000 eur“ nahrádza sumou „2 000 eur“.

18.

V § 53c ods. 1 písm. b) sa suma „5 000 eur“ nahrádza sumou „2 500 eur“.

19.

V § 53c ods. 1 písm. c) sa suma „6 000 eur“ nahrádza sumou „3 000 eur“.

20.

Za § 53c sa vkladá § 53d, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 53d Index daňovej spoľahlivosti (1) Daňový úrad zašle daňovému subjektu, ktorý je podnikateľom, ...

21.

V § 55 ods. 12 písm. a) a ods. 13 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo inej osoby, ktorá ...

22.

V § 64 ods. 3 sa slovo „minister“ nahrádza slovami „minister financií Slovenskej republiky ...

23.

V § 68 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Ak je vec vrátená na ďalšie vyrubovacie konanie, ...

24.

V § 68 ods. 3 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripája sa tento text: „najneskôr však do ...

25.

V § 68a ods. 6 sa za slová „podľa odseku 4“ vkladajú slová „písm. c)“ a za slovom „odporu“ ...

26.

V § 68a ods. 8 sa slovo „alebo“ za slovom „ministerstva“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú ...

27.

V § 72 ods. 3 sa slová „15 dní“ nahrádzajú slovami „30 dní“.

28.

V § 79 odsek 5 znie:

„(5) Daňový preplatok nemožno vrátiť, ak žiadosť o jeho vrátenie bola doručená po zániku ...

29.

Poznámka pod čiarou k odkazu 92c znie:

„92c) Napríklad zákon č. 582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 447/2015 Z. ...

30.

Za § 165f sa vkladajú § 165g a 165h, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 165g Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2018 (1) Informácia o tom, ...

31.

Príloha sa dopĺňa tretím a štvrtým bodom, ktoré znejú:

„3. Smernica Rady (EÚ) 2016/1164 z 12. júla 2016, ktorou sa stanovujú pravidlá proti praktikám ...

Čl. II

Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred ...

1.

V § 26 ods. 2 písmeno j) znie:

„j) poskytuje informácie získané pri svojej činnosti na základe tohto zákona správcovi dane ...

2.

Príloha sa dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:

„4. Smernica Rady (EÚ) 2016/2258 zo 6. decembra 2016, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ, pokiaľ ...

Čl. III

Zákon č. 479/2009 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov a o zmene a doplnení ...

1.

V § 5 ods. 3 sa vypúšťa písmeno f).

Doterajšie písmená g) až m) sa označujú ako písmená f) až l).

2.

V § 6 ods. 3 písmeno b) znie:

„b) poisťovňa, poisťovňa z iného členského štátu, pobočka poisťovne z iného členského ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 19 znie:

„19) Zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

3.

V § 6 ods. 5 sa slová „a) až h), j), k) a m)“ nahrádzajú slovami „a) až g), i), j) a l)“. ...

Čl. IV

Zákon č. 235/2012 Z. z. o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach a o zmene a doplnení ...

V § 9 ods. 1 písmeno d) znie:

„d) sumu zaplatených odvodov za odvodové obdobia patriace do príslušného účtovného obdobia.“. ...

Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2018 okrem čl. I bodu 14 a § 52 ods. 13 a 14 v bode ...

Andrej Kiska v. r.Andrej Danko v. r.Robert Fico v. r.

...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore