Zákon o kolkových známkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov 264/2008 účinný od 01.07.2014

Platnosť od: 19.07.2008
Účinnosť od: 01.07.2014
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Cenné papiere

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST4JUD34DS5EUPP1ČL0

Zákon o kolkových známkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov 264/2008 účinný od 01.07.2014
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 264/2008 s účinnosťou od 01.07.2014 na základe 381/2011
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o kolkových známkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. II

Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov ...

1.

§ 9 vrátane nadpisu znie:

„§ 9 Platenie poplatku (1) Poplatky vyberané súdmi, orgánmi štátnej správy súdov a prokuratúry sa platia ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 5aa znie:

„5aa)
Zákon č. 264/2008 Z. z. o kolkových známkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

2.

V prílohe Sadzobník súdnych poplatkov v položke 24b písm. b) sa slová „10 Sk“ nahrádzajú slovami „10 ...

Čl. III

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej ...

1.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:

„6) Zákon č. 264/2008 Z. z. o kolkových známkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

2.

V § 7 ods. 1 druhá veta znie:

„Kolkovými známkami a v hotovosti do pokladnice správneho orgánu sa môžu platiť poplatky, len ak v jednotlivom ...

3.

§ 18 sa vypúšťa.

Čl. IV

Zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení zákona č. 150/2001 Z. z., zákona č. 502/2001 ...

1.

V § 3 písm. c) sa slová „podľa osobitného predpisu3)“ nahrádzajú slovami „a vládny audit výroby, distribúcie ...

2.

V poznámke pod čiarou k odkazu 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „Zákon č. 264/2008 Z. z. o kolkových ...

3.

V poznámke pod čiarou k odkazu 5 sa na konci pripájajú tieto slová: „Zákon č. 264/2008 Z. z. o kolkových ...

Čl. V

Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

Poznámka pod čiarou k odkazu 12a znie:

„12a) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v ...

2.

V § 3 písm. b) sa slová „2 a 3“ nahrádzajú slovami „3 až 5“.

3.

V § 10 ods. 4 sa slová „2 aj“ nahrádzajú slovami „3 aj“.

4.

V § 22 ods. 2 sa za slová „kontrola sa“ vkladajú slová „po prerokovaní správy“ a za slovom „nevyjadrí“ ...

5.

V § 35a ods. 5 prvej vete sa číslo „2“ nahrádza číslom „4“.

6.

V § 35e ods. 3 prvej vete sa za slovo „i)“ vkladá slovo „j)“ a čiarka a v písmene e) sa na konci pripájajú ...

7.

V § 35e ods. 7 sa na konci pripája táto veta: „Ak auditujúci orgán, ktorým je správa finančnej kontroly, ...

8.

V § 39 ods. 1 sa za slová „vnútorný audítor“ vkladá čiarka a slová „štátny zamestnanec správy finančnej ...

Čl. VI

Zákon č. 349/2004 Z. z. o transformácii Slovenskej pošty, štátneho podniku sa mení a dopĺňa takto:

V § 10 ods. 4 sa bodkočiarka vypúšťa a za slovo „predpisu8)“ sa vkladajú slová „a výkon činností distribútora ...

„9a)
Zákon č. 264/2008 Z. z. o kolkových známkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

Čl. VII

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2008 okrem čl. I § 7 až 9, § 12, § 13, § 14 ods. 1, 2, 4 až ...

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Poznámky

 • 1)  Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 2)  Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
 • 3)  Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 4)  § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka.
 • 5)  Zákon č. 349/2004 Z. z. o transformácii Slovenskej pošty, štátneho podniku.
 • 6)  § 6 zákona č. 507/2001 Z. z. o poštových službách v znení neskorších predpisov.
 • 7)  Zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení neskorších predpisov.
 • 8)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
 • 9)  § 10 ods. 1 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok.
 • 10)  Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 284/2007 Z. z. o kolkových známkach.
 • 11)  § 2 zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore