Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70354
Dôvodové správy: 2215
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
20.11.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky súdny poriadok 263/1992 účinný od 01.01.1993


Platnosť od: 10.06.1992
Účinnosť od: 01.01.1993
Autor: Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
Oblasť: Občianske súdne konanie, Dedičské právo, Notárstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD228 DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky súdny poriadok 263/1992 účinný od 01.01.1993
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 263/1992 s účinnosťou od 01.01.1993

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky súdny poriadok

Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení zákona č. 36/1967 Zb., zákona č. 158/1969 ...

1.

§ 8a včítane nadpisu znie:

„§ 8a Spory o právomoc (1) Najvyšší súd Českej republiky a Najvyšší súd Slovenskej republiky ...

2.

V § 10 ods. 1 sa vypúšťajú slová „a proti rozhodnutiam štátnych notárstiev“.

3.

Doterajší text § 17 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa novým odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Na vylúčenie notára z úkonov súdneho komisára primerane platia § 14 až 16. O vylúčení ...

4.

§ 38 znie:

„§ 38 (1) Súd poverí notára, aby ako súdny komisár za odmenu vykonal úkony v konaní o dedičstve. (2) Z ...

5.

Za § 47 sa vkladá nový § 47a, ktorý znie:

„§ 47a Pokiaľ zákon ustanovuje, že rozhodnutie má byť vyvesené na úradnej tabuli súdu, platí, ...

6.

V § 48 sa pripája odsek 3, ktorý znie:

„(3) Písomnosti určené notárovi sa môžu doručovať tiež notárskym koncipientom a iným pracovníkom, ...

7.

V § 76 ods. 1 písm. d) sa slová „notárskej úschovy“ nahrádzajú slovami „úschovy na súde“. ...

8.

V § 81 ods. 1 sa za slová „o vyhlásenie za mŕtveho“ vkladá čiarka a slová „konanie o dedičstve“. ...

9.

V § 81 ods. 2 sa bodka nahrádza čiarkou a vkladajú sa slová „ak zákon neustanovuje inak“.

10.

V § 88 ods. 1 sa vkladajú nové písmená l) až n), ktoré znejú:

„l) v ktorého obvode mal poručiteľ naposledy bydlisko, a ak nemal bydlisko alebo ak bydlisko nemožno ...

11.

V § 115 ods. 1 sa slová „Na prejednanie veci samej nariadi predseda senátu“ nahrádzajú slovami ...

12.

V § 116 ods. 1 sa vypúšťa bodka a dopĺňajú sa slová „s výnimkou pojednávaní vykonávaných ...

13.

V § 137 sa za slová „trovy dôkazov“ vkladajú slová „odmena notára za vykonávané úkony ...

14.

V § 140 sa vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) V konaní o dedičstve platí odmenu notára a jeho hotové výdavky dedič, ktorý nadobudol ...

15.

Za § 151 sa vkladá nový § 151a, ktorý znie:

„§ 151a O tom, kto a v akej výške platí odmenu notára a jeho hotové výdavky, rozhodne súd ...

16.

Za § 175 sa vkladajú nové § 175a až 175zd, ktoré včítane nadpisov znejú:

„PIATA HLAVA OSOBITNÉ USTANOVENIA Konanie o dedičstve § 175a (1) Príslušný orgán štátnej ...

17.

Nad § 176 sa vypúšťa nadpis „Piata hlava Osobitné ustanovenia“.

18.

Za § 185 sa vkladajú nové § 185a až 185s, ktoré včítane nadpisov znejú:

„Konanie o úschovách § 185a (1) Na súde možno zložiť do úschovy peniaze, cenné papiere a ...

19.

§ 227 včítane nadpisu sa vypúšťa.

20.

V § 239 sa vypúšťa odsek 4.

21.

V § 240 ods. 1 prvá veta znie: „Účastník môže podať dovolanie do jedného mesiaca od právoplatnosti ...

22.

V § 243b ods. 2 sa vypúšťajú slová „alebo štátneho notárstva“ a slová „alebo štátnemu ...

23.

V § 243b ods. 3 sa vypúšťajú slová „alebo štátneho notárstva“.

24.

V § 243d sa vypúšťa odsek 2 a doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.

25.

§ 352 včítane nadpisu znie:

„SIEDMA ČASŤ INÁ ČINNOSŤ SÚDU § 352 (1) Súd prijíma do úschovy peniaze, listiny a iné hnuteľné ...

26.

Nadpis nad § 355 znie:

„ÔSMA ČASŤ
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Prechodné ustanovenia“.

27.

V § 374 ods. 1 prvej vete sa za slová „výkone súdnictva“ vkladajú slová „včítane postupu ...

28.

Za § 374 sa vkladá nový § 374a, ktorý znie:

„§ 374a Ministerstvá spravodlivosti republík ustanovia vyhláškou výšku odmeny notárov ako ...

Čl. II

1.

Okresný súd, v ktorého obvode pôsobilo štátne notárstvo, prevezme dňom účinnosti tohto zákona ...

2.

Pre konanie o dedičstve po tých, ktorí zomreli pred účinnosťou tohto zákona, použije súd doterajšie ...

3.

Konania o umorovaní listín a o úschovách začaté predo dňom účinnosti tohto zákona súd dokončí ...

4.

Lehota na podanie odvolania v konaniach uvedených v bode 1 je zachovaná, ak bude odvolanie adresované ...

5.

Okresný súd, v ktorého obvode pôsobilo štátne notárstvo, prevezme dňom účinnosti tohto zákona ...

6.

Súd vykoná v konaní o dedičstve takisto vyšetrenie v evidencii závetov štátneho notárstva, ...

Čl. III

Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov vyhlásilo úplné ...

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1993.

Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.

Poznámky

  • 34a)  § 27 ods. 2 zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní.
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore